LEGE nr. 248 din 20 iulie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1259 din 31 decembrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:a) grupurile electrogene mobile, instalațiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, cu excepția unităților de tracțiune electrică constând în locomotive electrice, rame electrice tramvaie și rame metrou;2. La articolul I punctul 3, litera d) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:d) asigurarea accesului nediscriminatoriu și reglementat al tuturor participanților la piața de energie electrică și la rețelele electrice de interes public al consumatorilor, inclusiv al consumatorilor dispecerizabili;3. La articolul I punctul 5, punctele 1, 43 și 95 ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. acces la rețeaua electrică de interes public - ansamblul de reguli prin care un terț își exercită dreptul de a se racorda și de a utiliza, în condițiile legii, rețelele electrice de transport și distribuție;..............................................................................................43. energie din surse regenerabile sau energie regenerabilă - energia din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, energie solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, energia din biomasă ca materie primă pentru combustibili solizi, combustibili lichizi, singaz obținut în instalații de piroliză și gazeificare, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz; ..............................................................................................95. prosumator - clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spații aflate în imediata proximitate sau într-o unitate mobilă dotată cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;4. La articolul I punctul 13, după alineatul (2) al articolului 7^4 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) ANRE poate pune pe site-ul propriu, la dispoziția oricărei terțe entități, cu respectarea securității cibernetice a ANRE, o interfață a aplicației de comparare a ofertelor de furnizare a energiei, de pe site-ul ANRE, pentru a putea fi încorporată în orice alte medii de comunicare online, cu scopul de a promova comparatorul în mod nemijlocit, precum și acces la o interfață de programare a aplicației (API) pentru dezvoltatorii software.5. La articolul I punctul 31, alineatul (11) al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Datele agregate prevăzute la alin. (9) vor fi publicate de ANRE în termen de 30 de zile de la primirea acestora, cu respectarea confidențialității datelor sensibile comercial.6. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea menținerii unei lichidități adecvate a pieței de electricitate, producătorii au obligația să tranzacționeze cel puțin 40% din producția anuală de energie electrică prin contracte pe piețele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU, PI și PE. Sunt exceptate de la această prevedere capacitățile de producere puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.7. La articolul I punctul 41, litera c) a alineatului (1) al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins:c) să tranzacționeze energia electrică pe piața de energie conform art. 23;8. La articolul I punctul 76, litera a) a alineatului (2) al articolului 48 se modifică și va avea următorul cuprins:a) persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund, direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, transport sau furnizare a energiei electrice;9. La articolul I, după punctul 78 se introduce un nou punct, punctul 78^1, cu următorul cuprins:78^1. La articolul 51, alineatele (2) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Investițiile de la alin. (1) se pot realiza și prin cofinanțare din fonduri proprii ale operatorului de distribuție, din fonduri ale bugetelor locale și din bugetul de stat în condițiile legii, precum și din fonduri ale persoanelor fizice și juridice care au solicitat racordarea la rețea în acea zonă, conform reglementărilor ANRE...............................................................................................(3^1) Operatorul de distribuție este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), pentru investițiile efectuate în intravilanul localităților din perimetrul concesionat, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.10. La articolul I punctul 79, alineatele (3^2) și (3^5) ale articolului 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3^2) Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de investiții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat. Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism..............................................................................................(3^5) În cazul clienților casnici, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale, al întreprinderilor familiale și al instituțiilor publice care se racordează la rețeaua de joasă tensiune, operatorul de distribuție va rambursa solicitantului, într-un termen de 5 ani, contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament, stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate în cazul în care rambursarea integrală se realizează până la sfârșitul lunii în care se face punerea în funcțiune a instalației de racordare. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată întro perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuție, în conformitate cu reglementările ANRE.11. La articolul I punctul 80, alineatul (3^6) al articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^6) În cazul clienților noncasnici, cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/ branșamentului, realizate conform alin. (3^4), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare nu intră în patrimoniul operatorului de distribuție. Acestea se cedează doar spre exploatare operatorului de distribuție.12. La articolul I, după punctul 87 se introduce un nou punct, punctul 87^1, cu următorul cuprins:87^1. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Furnizorul are obligația de a-și asigura cel puțin 40% din energia electrică necesară acoperirii consumului clienților finali din portofoliu din producție proprie sau prin achiziție prin contracte la termen pe piețele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU, PI și PE.13. La articolul I punctul 94, alineatul (8) al articolului 61 se abrogă.14. La articolul I punctul 118, alineatul (7) al articolului 73^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și utilizată la locul de producere pentru consumul final propriu.15. La articolul I punctul 118, după alineatul (9) al articolului 73^1 se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Prosumatorii pot solicita și compensarea cantitativă a energiei regenerative rezultate din frânarea recuperativă.16. La articolul I punctul 147, punctul 42^1 al articolului 100 se modifică și va avea următorul cuprins:42^1. eficiență economică - un set de principii tehnico-economice și de protecție a mediului luate în considerare în fiecare din etapele de proiectare, dezvoltare și operare a rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale în vederea asigurării accesului la rețea al tuturor solicitanților din cadrul unui perimetru concesionat, la costul cel mai mic, cu respectarea normelor tehnice și de siguranță, precum și a standardului de performanță;17. La articolul I punctul 154, alineatul (2) al articolului 103 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2) lit. b) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, redevența anuală pentru concesiunea serviciului de transport al gazelor naturale plătită de operatorul acestuia, în calitate de concesionar, este de 0,4% din valoarea veniturilor brute realizate din activitatea de transport al gazelor naturale.18. La articolul I punctul 155, alineatul (6) al articolului 104 se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale/UAT poate decide, iar operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale este obligat să accepte extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localități aparținătoare unității administrativ-teritoriale din cadrul căreia, pentru cel puțin o localitate, serviciul a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează prin act adițional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, act adițional ce se transmite către ANRE în termen de 30 de zile calendaristice de la semnare. Finanțarea branșamentelor și a extinderii rețelelor de gaze naturale, în intravilanul unei localități din perimetrul concesionat, se face de către concesionar din fondurile proprii. Acestea se pot realiza și de către UAT-uri, ADI-uri sau beneficiari cu recuperarea contravalorii de la distribuitori într-o perioadă de 5 ani. Investițiile realizate de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile prezentului articol reprezintă investiții în active reglementate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuție, conform reglementărilor ANRE. Pentru extinderea serviciului de interes general de distribuție a gazelor naturale autoritățile locale participă cu finanțări de terță parte inclusiv din bugetele locale, caz în care investițiile susținute nu se remunerează prin tarife reglementate.19. La articolul I punctul 169, literele d^2) și d^3) ale alineatului (1) al articolului 138 se modifică și vor avea următorul cuprins:d^2) În cazul clienților casnici, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale, al întreprinderilor familiale și al instituțiilor publice contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare realizate conform lit. d^1), se suportă integral de către operatorul de distribuție până la limita valorii medii a unui racord, așa cum este ea stabilită pe baza unei metodologii aprobate de ANRE. Solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrărilor de racordare și de proiectare, urmând să fie despăgubit de către operatorul de distribuție până la limita contravalorii medii a unui racord, conform reglementărilor ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea suportată de operatorul de distribuție, aceasta fiind recunoscută de către ANRE în tarifele reglementate. În valoarea medie a racordului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, inclusiv proiectarea, se realizează cu amortizare accelerată întro perioadă de 5 ani, prin tarifele de distribuție, în conformitate cu reglementările ANRE.d^3) În cazul clienților noncasnici, cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare realizate conform lit. d^1), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare nu intră în patrimoniul operatorului de distribuție. Acestea se cedează doar spre exploatare operatorului de distribuție;20. La articolul I, după punctul 175 se introduce un nou punct, punctul 175^1, cu următorul cuprins:175^1. La articolul 148 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) clienților industriali cu un consum anual mai mare de 100.000 MWh;21. La articolul I punctul 180, alineatul (4^2) al articolului 152 se abrogă. 22. La articolul I punctul 181, alineatele (5) și (8) ale articolului 152 se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În termen de 60 de zile de la data la care a încheiat contractul de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, operatorul de distribuție concesionar preia în folosință magistrala directă realizată în condițiile alin. (2) și poate prelua activele care rezultă în condițiile alin. (4) în conformitate cu reglementările ANRE, cu plata unei juste despăgubiri..............................................................................................(8) În vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public, în termen de 60 de zile de la data primirii unei noi solicitări de racordare la sistemul de distribuție, operatorul sistemului concesionar din zona în care este realizată magistrala directă în conformitate cu alin. (6) și (7) are obligația de a prelua în folosință acele obiective în conformitate cu reglementările ANRE, cu plata unei juste despăgubiri.23. La articolul I, punctul 182 se abrogă.24. La articolul I punctul 184, alineatul (1) al articolului 160 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 160(1) Înainte de execuția lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în vederea respectării cerințelor privind calitatea în construcții, operatorii economici care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația de a se asigura că proiectele de execuție sunt verificate de verificatori de proiecte atestați de către ANRE.25. La articolul II, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Se vor efectua toate modificările și completările legislației în vigoare, astfel încât operatorii care dețin unități mobile electrice, care produc energie recuperativă (regenerativă) prin frânare și o livrează în sistemul energetic național să fie incluși în definiția de prosumator și să aibă posibilitatea de a compensa această energie electrică produsă (din surse regenerabile) cu energia consumată.  +  Articolul IIMetodologia privind compensarea cantitativă prevăzută la art. 73^1 alin. (9^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, va fi elaborată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 248.----