LEGE nr. 254 din 20 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 92, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe terenurile agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare, situate în extravilan, în baza autorizației de construire și a aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, pot fi amplasate următoarele obiective de investiție:2. La articolul 92 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins:j) specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacități de producție a energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide și biogaz, unități de stocare a electricității, stații de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa pe terenurile agricole situate în extravilan, în suprafață de maximum 50 ha.3. La articolul 92, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alin. (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) În situația în care se realizează obiectivele prevăzute la alin. (2) lit. j), suprafața de teren agricol situată în extravilan, cu excepția terenurilor având categoria de folosință arabil, se poate utiliza în sistem dual atât pentru producția agricolă, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile. În aceste cazuri, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol se poate face numai pentru suprafețele de teren ocupate de aceste obiective de investiție, restul suprafeței rămânând în circuitul agricol.4. La articolul 92, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, precum și a terenurilor silvice se face la momentul autorizării construcției, cu plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege de către beneficiari. Din aceste tarife se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.5. La articolul 92 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:c) amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (2) lit. j), în sistem dual, numai pentru suprafața utilizată pentru producția agricolă.6. La articolul 94, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:b^1) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole pentru amplasarea obiectivelor prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. j) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru suprafețe mai mari de 1 ha. Decizia directorului direcției pentru agricultură județene și, acolo unde este cazul, avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se eliberează solicitantului în maximum 45 de zile de la înregistrarea solicitării. Depășirea termenului se consideră acord tacit.7. La articolul 96, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 96(1) Aprobarea prevăzută la art. 94 și 95 este condiționată de acordul prealabil al deținătorilor de terenuri. De asemenea, pentru obținerea aprobării prevăzute la art. 94 lit. b), b^1) și c) și art. 95 este necesar avizul organelor agricole județene și al municipiului București, după caz.  +  Articolul IIDispozițiile prezentei legi produc efecte juridice până la data de 31 decembrie 2026.  +  Articolul IIIArticolul 5 alineatul (3) litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:b) înființarea de noi capacități de producere a energiei regenerabile, în condițiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiștilor; suprafața ocupată cu pajiști permanente se poate utiliza în sistem dual atât pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje, cât și pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile.  +  Articolul IVLegea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 254.-----