LEGE nr. 240 din 20 iulie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 30 martie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 1 aprilie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 6, litera j) a alineatului (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:j) grup vulnerabil - persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau în conformitate cu strategiile naționale aferente diferitelor domenii care vizează grupuri vulnerabile sau dezavantajate/ defavorizate în ocupare, educație, sănătate, locuire sau altele asemenea;2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) facilitarea accesului întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție la târguri de profil sau târguri comerciale organizate de instituțiile publice în țară, prin scutirea de taxe de participare.3. La articolul I punctul 8, literele b) și d) ale alineatului (4) al articolului 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:b) alocă minimum 90% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare;...............................................................................................d) aplică principiul echității sociale față de angajați și administratori asigurând niveluri de salarizare/remunerare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.4. La articolul I punctul 10, litera a) a alineatului (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:a) are cel puțin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil. Timpul de lucru cumulat al angajaților din grupuri vulnerabile trebuie să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de muncă al tuturor angajaților;  +  Articolul IILegea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 240.-----