HOTĂRÂRE nr. 930 din 20 iulie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, denumit în continuare grup de lucru, este format din câte doi reprezentanți, din care un titular și un membru supleant, nominalizați de autoritățile publice responsabile desemnate în baza dispozițiilor art. 6^2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale și europene, cu modificările ulterioare...................................................................................................(3) La ședințele grupului de lucru pot fi invitați și experți/specialiști în domeniul protecției infrastructurilor critice.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Grupul de lucru își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor organizate, de regulă, lunar sau atunci când situația o impune și are următoarele atribuții principale:a) analizează și formulează puncte de vedere pentru proiectele de acte normative din domeniul protecției infrastructurilor critice, elaborate de Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, care urmează să fie înaintate spre aprobare/adoptare;b) analizează și formulează propuneri cu privire la soluțiile de integrare a proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene în cadrul Mecanismului de comunicare și avertizare timpurie;c) analizează și formulează propuneri cu privire la conținutul ghidurilor/manualelor de proceduri și bunelor practici în domeniu elaborate de Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice;d) sprijină promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul formării profesionale specifice domeniului protecției infrastructurilor critice;e) identifică și analizează activitățile procedurabile de la nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naționale/europene.3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de lucru se asigură de Ministerul Afacerilor Interne prin Centrul Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice.4. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:g) coordonează activitatea de diseminare a oportunităților de pregătire profesională în domeniul protecției infrastructurilor critice;5. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Nominalizarea reprezentanților autorităților publice responsabile în cadrul grupului de lucru se face prin ordin al conducătorilor acestora și se comunică Centrului Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a respectivului ordin.6. Anexa „Lista autorităților publice care desemnează reprezentanți în Grupul de lucru interinstituțional“ se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Matuz Adrian-Zsolt,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul culturii,
  András István Demeter,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  București, 20 iulie 2022.Nr. 930.----