LEGE nr. 221 din 15 iulie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (1), (2), (3), (5), (6) și (10) se modifică și vor aveaurmătorulcuprins:(1) Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale se constituie un comitet de reglementare format din 7 persoane - 4 membri neexecutivi și conducerea ANRE, formată din președintele și cei 2 vicepreședinți prevăzuți la art. 3 alin. (1). Numirea și revocarea membrilor Comitetului de reglementare, precum și a președintelui și a celor 2 vicepreședinți se fac de către Parlament în ședința comună a celor două Camere.(2) Numirea membrilor neexecutivi ai Comitetului de reglementare al ANRE, a președintelui și a vicepreședinților se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților, a Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale a Senatului și a Comisiei economice, industrii și servicii a Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcției/funcțiilor respective.(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) vor efectua selecția propunerilor dintr-o listă care conține un număr mai mare de candidați decât numărul membrilor ce urmează a fi numiți pe baza audierilor desfășurate la Palatul Parlamentului sau prin mijloace electronice și a criteriilor prevăzute la alin. (12) și (13) și la art. 3 alin. (4)...................................................................................................(5) Durata mandatului de membru în Comitetul de reglementare, după caz, de președinte sau de vicepreședinte este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată. O persoană nu poate avea mai mult de două mandate de membru în Comitetul de reglementare sau, după caz, de membru în conducerea ANRE.(6) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri sau, după caz, de către un membru al conducerii ANRE, comisiile parlamentare menționate la alin. (2) propun Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive...................................................................................................(10) Membrii Comitetului de reglementare și conducerea ANRE își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.2. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (10^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(10^1) Comitetul de reglementare și conducerea ANRE răspund, în principal, de:3. La articolul 4, alineatele (11)-(13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Membrii Comitetului de reglementare și conducerea ANRE nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor prevăzute de lege.(12) Membrii Comitetului de reglementare și conducerea ANRE trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, cu o bună reputație, cu studii superioare și pregătire profesională în domeniul tehnic, economic sau juridic, având o vechime în muncă de minimum 10 ani, precum și experiență de minimum 5 ani în funcții de conducere în instituții publice centrale ori în companii din domeniul energiei electrice, termice și al gazelor naturale.(13) Membrii Comitetului de reglementare și conducerea ANRE acționează în mod independent de orice interes al participanților la piața de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni directe din partea vreunei entități publice ori private în îndeplinirea atribuțiilor de reglementare care le revin, nu desfășoară activități cu caracter lucrativ în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale, cu excepția celor cu caracter didactic de instruire profesională, nu dețin acțiuni sau părți sociale și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăți comerciale cu obiect de activitate în sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale ori în orice alte domenii care se află în competența ANRE, în condițiile legii.4. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (14) se modifică și va avea următorul cuprins:(14) Calitatea de membru al Comitetului de reglementare sau de membru în conducerea ANRE încetează în următoarele situații:5. La articolul 4, alineatele (15) și (17) se modifică și vor avea următorul cuprins:(15) Membrii Comitetului de reglementare și conducerea ANRE au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (13). Până la decizia Parlamentului, membrul Comitetului de reglementare sau, după caz, președintele sau vicepreședintele este suspendat de drept...................................................................................................(17) ANRE stabilește prin regulament propriu drepturile și obligațiile membrilor Comitetului de reglementare, ale conducerii ANRE și ale personalului angajat.6. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Măsurile reparatorii pentru prejudiciile cauzate prin acte de reglementare, prevăzute prin hotărâri judecătorești rămase definitive, se acordă prin acte de același nivel emise de ANRE.7. La articolul 7, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor Comitetului de reglementare, Consiliului consultativ și a personalului ANRE, în legătură cu activitatea desfășurată, se suportă de ANRE.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 15 iulie 2022.Nr. 221.----