ANEXE din 5 iulie 2022 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicate în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 bis din 15 iulie 2022  Notă
  Conţinute de ORDINUL nr. 1.580/1.098/2.220/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 15 iulie 2022.
  1. Anexa nr. 1.1 „Anexa angajator” și anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat” fac parte integrantă din formularul prevăzut la alin. (1).

  2. Se aprobă nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 2—5.

  3. Declarația prevăzută la alin. (1) este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 6.

  Art. 3. — Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)—(9), art. 147 alin. (1), (11), (12)

  și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1) și (11), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

  Art. 4. — Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

  Art. 5. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. 6. — Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii iunie 2022.

  Art. 7. — Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate și structurile subordonate sau cele care funcționează sub autoritatea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,

  Adrian Câciu

  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

  Mădălin-Cristian Vasilcoiu, secretar de stat

  p. Ministrul sănătății,

  Aurel-George Mohan,

  secretar de stat


  image

  *) Ordinul nr. 1.580/1.098/2.220/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 15 iulie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.


  Anexa nr.1

  112

  image


  Declarație rectificativă

  An

  Lună

  Perioada de raportare

  DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

  image

  Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănesti stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) și alin. (3^1), art. 169 alin. (3) și alin. (3^2) din Codul fiscal

  image

  Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu

  Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală:

  image

  • art. 105 alin. (6) lit. a)


   image

  • art. 105 alin. (6) lit. b)


  image

  Codul de identificare fiscală al succesorului

  image

  Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală
  image

  Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și (11) din Codul fiscal

  image

  Declarație depusă ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de contribuție de asigurări sociale, potrivit

  art. 147 alin. (3^2) din Codul fiscal


  SECȚIUNEA - DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI


  Cod de identificare fiscală


  Denumire


  Adresă domiciliu fiscal


  Telefon


  Fax


  E-mail


  Cod CAEN

  activitate principală  SECȚIUNEA - Creanțe fiscale


  Nr.

  crt.

  Denumire creanță fiscală

  Suma  Cod bugetar


  1. Datorată


  2. Deductibilă


  3. Scutită/Exceptată


  4. De plată (rd.1-rd.2- rd. 3)


  Total obligații de plată


  Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.


  Nume


  Prenume  Semnătura și ștampila

  Funcția/calitatea  Loc rezervat autorității competente


  Număr de înregistrare


  Data


  Număr de operator de date cu caracter personal 759

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


  Anexa nr. 1.1 Anexa angajator


  SECȚIUNEA A- Alte date de identificare a plătitorului


  image

  image

  Nr. ordine registrul comerțului Adresă sediu social

  Casă de asigurări de sănătate angajator image


  Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal


  image

   1. Activități în sectorul ”Construcții” (art. 60 pct. 5 din Codul fiscal)

    image

   2. Activități în sectorul ”Agricol și în industria alimentară” (art. 60 pct. 7 din Codul fiscal)


  Cod CAEN în sectorul construcții (art. 60 pct. 5 din

  Codul fisacal


  ”Cifra de afaceri totală” realizată în anul fiscal anterior


  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de

  construcții” în anul fiscal anterior


  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală

  calculată pentru anul fiscal anterior


  ”Cifra de afaceri totală” realizată în anul curent cumulat

  de la începutul anului, inclusiv luna de raportare


  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de

  construcții” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare


  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din

  activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent


  Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților

  fiscale din sectorul construcții pentru luna de raportare

  D/N


  image

  Datorează contribuția asiguratorie pentru muncă D/N


  Cod CAEN în sectorul agricol și în industria alimentară


  ”Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la

  începutul anului, inclusiv luna de raportare


  ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de

  raportare


  Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul

  agricol și în industria alimentară, în cifra de afaceri totală


  Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților

  fiscale din sectorul agricol și în industria alimentară pentru luna de raportare

  D/N


  Datorează contribuția asiguratorie pentru muncă D/N image


  SECȚIUNEA B - Indicatori statistici


  1

  Număr de asigurați șomaj


  2

  Număr de asigurați concedii medicale și indemnizații


  3

  Număr de asigurați care datorează CAS


  4

  Total fond de salarii brute


  5

  Număr salariați  SECȚIUNEA C

   1. Condiții de muncă


    Nr. crt.

    Condiții de muncă

    Total venit realizat

    Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și

    completările ulterioare

    Scutiri angajator

    Contribuție CAS -

    angajator

    1

    normale

    2

    deosebite
    3

    speciale
    4

    TOTAL
    5

    Bază de calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire    6

    Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale   2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare


    Nr. Crt.

    Tip indemnizație

    Nr. cazuri

    Total zile prestații

    Zile prestații suportate de angajator

    Zile prestații suportate din FNUASS

    Suma suportată de angajator

    Suma suportată din

    FNUASS

    1

    Incapacitate temporară de muncă, din care:    1.1

    Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării    2

    Prevenire îmbolnăvire, din care:    2.2

    Carantină    3

    Sarcină și lăuzie    4

    Îngrijire copil bolnav

    4.1

    Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice

    5

    Risc maternal

    6

    Total


    7

    Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații


    8

    Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații   3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare


  Nr. crt.

  Tip indemnizație

  Nr. cazuri

  Zile prestații

  Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale

  Sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul

  asigurărilor sociale

  1.

  Incapacitate temporară de muncă

  2.

  Trecerea temporară la alt loc de muncă


  3.

  Reducerea timpului de lucru

  4.

  Cursuri de calificare și reconversie profesională

  5.

  Total


  C4. Contribuție asiguratorie pentru muncă

  Bază de calcul

  Cota prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal

  Sumă

  C5. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din domeniul construcțiilor, care îndeplinesc condițiile

  prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Bază de calcul

  Cota prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal

  Sumă

  C6. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul agricol și în industria alimentară, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal

  Bază de calcul

  Cota prevăzută la art. 220^3 alin. (3) din Codul fiscal

  Sumă


  1

  Număr de asigurați (concedii și indemnizații )


  2

  Număr de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății CAS


  Secțiunile D și E se completează numai de instituții asimilate angajatorilor SECȚIUNEA D - Indicatori statistici


  SECȚIUNEA E

   1. Condiții de muncă


    Condiții de muncă

    Total venit realizat

    Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006

    normale
   2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)


    Nr. crt.

    Tip indemnizație

    Nr. cazuri

    Total zile prestații

    Zile prestații suportate din FNUASS

    Sumă suportată din FNUASS


    1

    Incapacitate temporară de muncă, din care:

    1.1

    Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării

    2

    Prevenire îmbolnăvire, din care:

    2.2

    Carantină

    3

    Sarcină și lăuzie

    4

    Îngrijire copil bolnav

    4.1

    Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice

    5

    Risc maternal

    6

    Total


    7

    Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații


    8

    Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații   3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare


  Nr. crt.

  Tip indemnizație

  Număr cazuri

  Zile prestații

  Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale

  Sumă suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul

  asigurărilor sociale

  1

  Incapacitate temporară de muncă

  2

  Trecerea temporară la alt loc de muncă

  3

  Reducerea timpului de lucru

  4

  Cursuri de calificare și reconversie profesională

  5

  Total  Ajutoare de deces

  Număr cazuri


  Sumă
  SECȚIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare

   1. Sediu principal


    Suma datorată

    Suma deductibilă

    Suma scutită

    Suma de plată


   2. Sedii secundare


  Nr.

  crt.

  Cod de înregistrare fiscală

  sediu secundar

  Sumă datorată

  Suma deductibilă

  Suma scutită

  Suma de plată


  SECȚIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București  Date de identificare persoană decedată


  Certificat de deces

  Date de identificare ale persoanei care beneficiază

  de ajutor de deces


  Cuantumul ajutorului de deces

  CNP

  Nume și prenume

  Serie și număr

  Data decesului

  CNP

  Nume și prenume

  Anexa nr.1.2 Anexa asigurat


  DATE DE IDENTIFICARE ALE ASIGURATULUI


  Nr.crt. CNP/NIF  CNP/NIF

  anterior


  CIS
  Nume


  Nume anterior


  Prenume


  Prenume anterior  Data intrării în categoria  Data ieșirii  de asigurat

  din


  categoria


  de asigurat


  image

  Casa de asigurări de sănătate a asiguratului

  image

  image

  Asigurat/neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate Asigurat/neasigurat în sistemul de asigurări pentru șomaj

  Persoană fizică scutită de la plata impozitului pe venit:

  image

  Salariat care își desfășoară activitatea în România și obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării calcului, plății și depunerii declarației.

  image

  Salariat care desfășoară activitate în sectorul de construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal care și-a exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat


  DATE PRIVIND PERSOANELE DETAȘATE*)


  image

  Salariat detașat de un angajator din România la

  un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul care l-a detașat


  image

  Perioada detașării de la image până la image CUI-ul angajatorului la care este detașat


  image

  Salariat detașat de la un angajator din România la


  un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul la care este detașat


  image

  Perioada detașării de la image până la image CUI-ul angajatorului de la care este detașat


  image

  Salariat detașat din România în state din UE sau din afara UE:


  Plătit de:

  image

  • angajatorul din România care detașează


   image

  • de angajatorul la care este detașat


   image

   Statul unde este detașat:


   image

   -Stat din UE, SEE și Confederația Elvețiană

   image

   -Alte state


   image

   Detașat:


   image

  • cu A1


   image

  • fără A1


   image

  • într-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială


   image

  • într-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială


   image

   Salariat detașat în România din state membre UE sau din afara UE:


   image

   Statul de unde este detașat:

   -Stat din UE, SEE și Confederația Elvețiană

   image

   image

  • Alte state


   Detașat:


   image

  • cu A1


   image

  • fără A1


   image

  • dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială


   image

  • dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială


  DETALII COASIGURAȚI


  Tip

  coasigurat

  CNP/CIS

  Nume

  Prenume

  Părinte
  Părinte
  Soț/soție

  SECȚIUNEA A


  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz


  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz  1

  Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de muncă


  2

  Pensionar


  3

  Tip contract de muncă din punctul de vedere al timpului de lucru


  4

  Ore normă zilnică a locului de muncă


  5

  Ore lucrate efectiv în lună


  6

  Ore suspendate în lună


  7

  Total zile lucrate


  8

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale


  9

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate  10

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate


  11

  Contribuția de asigurări sociale


  12

  Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă


  13

  Baza de calcul al indemnizației de șomaj  SECȚIUNEA A1 - Facilități fiscale în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, conform art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal, după caz


  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă sau în actul de detașare, după caz


  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă sau actul de detașare
  Cu acordarea facilităților fiscale

  Fără acordarea facilităților fiscale

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate  Contribuția de asigurări sociale de sănătate  Contribuția de asigurări sociale  Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă
  SECȚIUNEA B

  image

  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz

   1. Contract/Contracte de muncă și/sau contract de muncă suspendat în condițiile prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului, timp de muncă redus în condițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, zile libere plătite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare și/sau potrivit O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022
    1

    Tip asigurat din punctul de vedere al contractului individual de muncă


    2

    Pensionar


    3

    Tip contract muncă din punctul de vedere al timpului de lucru


    4

    Ore normă zilnică a locului de muncă


    5

    Ore lucrate efectiv în lună


    6

    Ore suspendate/reduse/libere în lună


    7

    Din care, ore suspendate/reduse/libere, acordate potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022 și/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările

    ulterioare, după caz


    8

    Total zile lucrate


    9

    Zile suspendate/reduse/libere acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare,

    O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022 și/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, după caz


    10

    Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă*)


    11

    Baza de calcul al indemnizației de șomaj


    12

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferente indemnizației acordate potrivit art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare precum și O.U.G. nr. 110/2021,cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, după caz


    13

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației acordate potrivit art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 36/2022, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare precum și O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022,după caz


    image

    Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz

  *) cuprinde și indemnizațiile acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, indemnizațiile acordate în baza O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022


   1. C.N.P.P. - Condiții de muncă


    1

    Indicativ condiții speciale/deosebite


    2

    Zile lucrate în condiții normale


    3

    Zile lucrate în condiții deosebite


    4

    Zile lucrate în condiții speciale


    5

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții normale


    6

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții deosebite


    7

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale - condiții speciale    B.2.1.-Facilități fiscale în sectorul construcții, agricol și în industria alimentară conform art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Codul fiscal, după caz    Cu acordarea facilităților fiscale

    Fără acordarea facilităților fiscale

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții deosebite    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții speciale
   2. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare


    1

    Zile indemnizații în condiții normale


    2

    Zile indemnizații în condiții deosebite


    3

    Zile indemnizații în condiții speciale


    4

    Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)


    5

    Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale (conform Legii nr. 346/2002)


    6

    Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale


    7

    Zile de concediu fără plată a indemnizație pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri


    8

    Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) – asigurat


    9

    Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)


    10

    Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

    suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și
    boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale


    11

    Total venit asigurat din indemnizații (conform Legii nr. 346/2002)


    12

    Total indemnizație de sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)


    13

    Total indemnizație de sănătate suportată din FNUASS   3. Centralizator


  1

  Total zile lucrate


  2

  Zile suspendate/reduse/libere acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin.

  (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022 și/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, după caz


  3/4

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale de sănătate  5/6

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări

  sociale  5.1/6.1

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate în baza art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr.

  132/2020, cu modificările și completările ulterioare  5.2/6.2

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

  163/2022  5.3/6.3

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare  5.4/6.4

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit O.U.G. nr. 36/2022, cu modificările și completările ulterioare, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare  5.5/6.5

  Baza de calcul al contribuțieide asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare  7

  Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă


  8

  Baza de calcul al indemnizației de șomaj  SECȚIUNEA B.4.1. - Facilități fiscale în sectorul construcții, agricol și în industria alimentară conform art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal, după caz


  Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă sau în actul de detașare, după caz


  Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă sau actul de detașare
  Cu acordarea facilităților fiscale

  Fără acordarea facilităților fiscale

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate  Contribuția de asigurări sociale de sănătate  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale  Contribuția de asigurări sociale  Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă
  SECȚIUNEA C - Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului


  1

  Tip asigurat alte entități asimilate


  2

  Zile


  3

  Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)


  4

  Zile concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale


  5

  Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale


  6

  Venit brut


  7

  Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale


  8

  Sumă indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale


  9

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate


  10

  Contribuție de asigurări sociale de sănătate


  11

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale


  12

  Contribuție de asigurări sociale  SECȚIUNEA D - Concedii medicale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare


  1

  Seria certificatului de concediu medical


  2

  Numărul certificatului de concediu medical


  3

  Seria certificatului de concediu medical inițial


  4

  Numărul certificatului de concediu medical inițial


  5

  Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)


  5a

  Dată început valabilitate concediu medical inițial (zz.ll.aaaa)


  6

  Dată început valabilitate concediu medical


  7

  Dată încetare valabilitate concediu medical


  8

  Codul numeric personal al copilului/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate


  8.1

  Codul numeric personal al pacientul cu afecțiuni oncologice/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, după caz


  9

  Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical


  10

  Locul de prescriere a certificatului medical


  11

  Cod de urgență medico-chirurgicală


  12

  Cod boală infectocontagioasă grupa A


  13

  Numărul avizului medicului expert


  14

  Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator


  15

  Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS


  16

  Total zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical


  17

  Suma veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni


  18

  Număr de zile lucrătoare aferente veniturilor din ultimele 6 luni


  19

  Media zilnică a bazei de calcul al indemnizației sociale de sănătate


  20

  Indemnizație socială de sănătate suportată de angajator


  21

  Indemnizație socială de sănătate suportată din FNUASS


  22

  Cod boală  SECȚIUNEA E-Date privind impozitul pe venit

   1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază


    1

    Venit brut din salarii și asimilate salariilor


    2

    Contribuții sociale obligatorii


    3

    Număr persoane aflate în întreținere


    4

    Deduceri personale


    5

    Alte deduceri    6

    Venit bază de calcul al impozitului


    7

    Impozit reținut   2. Alte venituri din salarii


    1

    Venit brut


    2

    Contribuții sociale obligatorii


    3

    Venit bază de calcul al impozitului


    4

    Impozit reținut   3. Date detaliate privind impozitul pe venitși unele contibuții sociale obligatorii


    1

    Secțiunea


    2

    Tip asigurat


    3

    Funcție de bază


    4

    Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)


    5

    Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință- lună început


    6

    Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună sfârșit


    6.1

    Perioada de raportare aferentă indemnizației acordate conform O.U.G. nr. 36/2022

    (LL-AAAA)


    6.2

    Număr zile suspendate conform O.U.G. nr. 36/2022 (LL-AAAA)


    6.3

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru indemnizația acordată

    conform O.U.G. nr. 36/2022


    6.4

    Contribuție de asigurări sociale pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr.

    36/2022


    6.5

    Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația

    acordată conform O.U.G nr. 36/2022


    6.6

    Contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația acordată conform

    O.U.G. 36/2022


    7

    Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la

    perioada = ’A‘)


    8

    Total venit brut, din care:


    8.1

    Prime, stimulente, alte sporuri


    8.2.

    image

    Venituri asimilate salariilor, din care:


    8.2.1.

    Indemnizații de delegare impozabile


    8.2.2.

    Indemnizații de detașare impozabile


    8.2.3.

    Indemnizații specifice detașării transnaționale impozabile


    8.2.4.

    Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate impozabile


    8.2.5.

    Indemnizații de neconcurență    8.3.

    Avantaje în bani și în natură, din care:


    8.3.1.

    Contravaloarea tichetelor de masă, acordate potrivit legii


    8.3.1.1.

    Contravaloarea tichetelor de creșă, acordate potrivit legii


    8.3.1.2.

    Contravaloarea tichetelor cadou, acordate potrivit legii


    8.3.1.3.

    Contravaloarea tichetelor culturale, acordate potrivit legii


    8.3.1.4.

    Contravaloarea voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii


    8.3.2.

    Avantaje primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți


    8.3.3.

    Prime de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii la momentul plății acestora, altele

    decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. t)


    8.3.4.

    Orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură


    8.4.

    Venituri neimpozabile, din care:


    8.4.1.

    Indemnizații de delegare neimpozabile


    8.4.2.

    Indemnizații de detașare neimpozabile


    8.4.3.

    Indemnizații specifice detașării transnaționale neimpozabile


    8.4.4.

    Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile


    8.4.5.

    Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la

    momentul exercitării acestora


    8.4.6.

    Contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuțiile la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400

    euro anual pentru fiecare persoană


    8.4.7.

    Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru

    fiecare persoană


    8.4.8.

    Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este

    prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.


    9

    Contribuții sociale obligatorii


    10

    Contravaloarea tichetelor de masă, restituite potrivit legii


    10.1.

    Contravaloarea voucherelor de vacanță, restituite potrivit legii


    11

    Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal


    12

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal


    13

    Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal


    14

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal    15

    Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal


    16

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal


    17

    Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal


    18

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal


    19

    Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


    20

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal


    21

    Venit scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal


    22

    Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal


    23

    Venit scutit conform. art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației agricole nr.

    566/2004, cu modificările și completările ulterioare


    24

    Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperației

    agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare


    25

    Număr persoane aflate în întreținere


    26

    Deduceri personale


    27

    Alte deduceri


    28

    Venit bază de calcul al impozitului


    29

    Impozit reținut


    30

    Suma încasată   4. Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozit

    1. Destinația sumei pentru acordarea de burse private


     CNP beneficiar bursă

     Contract număr/data

     Cota distribuită

     Suma


    2. Destinația sumei pentru susținerea unei/unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit


     Denumire entitate nonprofit/unitate de cult


     Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult

     Cota distribuită

     Suma distribuită     Total sumă distribuită

  Total cotă distribuită

    1. Total cotă/sumă distribuită pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat  image


  Anexa nr. 2

  Nomenclatorul "Creanțe fiscale"


  Nr. crt.

  Denumire creanță fiscală

  Temei legal

  1.

  Impozit pe veniturile din salarii și/sau asimilate salariilor

  Art. 2 alin. (1) și art. 78 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

  ulterioare

  2.

  Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției

  de asigurări sociale, potrivit legii

  Art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  2.1.

  Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care se încadrează în condițiile

  prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Art. 2 alin. (2) și art. 138^1 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare

  2.2.

  Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice are se încadrează în condițiile

  prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal

  Art. 2 alin. (2) și art. 138^2 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare

  3.

  Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori

  sau sunt asimilate acestora

  Art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  4.

  Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori

  sau sunt asimilate acestora

  Art. 2 alin. (2) și art. 138 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  5.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de

  sănătate, potrivit legii

  Art. 2 alin. (2) și art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  6.

  Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate

  acestora

  Art. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare


  6.1.

  Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul

  fiscal

  Art. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  6.2.

  Contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de către persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajatori și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul

  fiscal

  Art. 2 alin. (2), art. 220^1 și art. 220^3 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  7.

  Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

  Art. 2 alin. (1) și art. 72 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

  ulterioare

  8.

  Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din

  drepturi de proprietate intelectuală

  Art. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare.

  9.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri

  din drepturi de proprietate intelectuală

  Art. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare

  10.

  Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole

  Art. 2 alin. (1), art. 84 alin. (8) și art. 132 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

  ulterioare

  11.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează

  venituri din arendarea bunurilor agricole

  Art. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare

  12.

  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

  ulterioare

  Art. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  13.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

  ulterioare

  Art. 2 alin. 2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  14.

  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

  ulterioare

  Art. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  15.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului III din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

  ulterioare

  Art. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare


  16.

  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările

  și completările ulterioare

  Art. 2 alin. (1) și art. 125 alin. (8^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  17.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri obținute dintr-o asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările

  și completările ulterioare

  Art. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  18.

  Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice din activității independente realizate în

  baza contractelor de activitate sportivă

  Art. 2 alin. (1), art. 681 alin. (1) și art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

  modificările și completările ulterioare

  19.

  Contribuția de asigurări sociale datorată de

  persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă

  Art. 2 alin. (2) și art. 151 alin. (2) din Legea nr.

  227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  20.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate

  sportivă

  Art. 2 alin. (2) și art. 174 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  21.

  Contributia de asigurări sociale de sănătate suportată de pensionari pentru perioade

  anterioare datei de 1 februarie 2017

  Art. 2 alin. (2) și art. 168. alin. (7), alin. (7^1) și alin.

  (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

  22.

  Impozit pe veniturile din pensii

  Art. 2 alin. (1) și art. 100 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare

  23.

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pensionari, care realizează veniturii din pensii, pentru partea de

  venituri care depășește suma lunară de 4000 lei

  Art. 2 alin. (2), art. 155 alin. (1) lit. a^1 și art. 168 alin. (7^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare


  Anexa nr. 3


  Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”


  Valoare

  Explicație

  Contribuții sociale aferente tipului de asigurat

  CAS

  CASS

  CAM

  2

  Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a

  municipiului București


  Da


  Nu


  Nu

  4

  Persoane beneficiare de ajutor social

  Nu

  Nu

  Nu


  5

  Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau de indemnizația pe perioada concediului de

  acomodare

  Nu

  Nu

  Nu

  6

  Persoane care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă

  între 3 și 7 ani

  Nu

  Nu

  Nu

  10

  Persoane prevăzute la art. 1 alin. (2) sau art. 23 alin. (3) sau art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, declarate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de

  sănătate subordonate

  Da

  Nu

  Nu

  11

  Asigurați preluați de casele teritoriale de pensii de la unitățile în faliment, precum și persoane preluate în plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de către

  casele sectoriale de pensii

  Nu

  Nu

  Nu

  13

  Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat de

  unitățile trimițătoare

  Da

  Nu

  Nu

  14

  Membrii Corpului diplomatic și consular al României care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o durată care depășește 90 de zile

  calendaristice, declarați de unitățile trimițătoare

  Da

  Nu

  Nu

  15

  Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate din bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru

  Ocuparea Forței de Muncă

  Da

  Nu

  Nu

  28

  Pensionarii, pentru perioadele când contribuția de asigurări sociale de sănătate era suportată de contribuabil, declarați de Casa Națională de Pensii

  Publice, prin casele teritoriale de pensii

  Nu

  Da

  Nu

  17

  Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit legii, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor

  sociale

  Da

  Da

  Nu

  30

  Persoanele fizice care realizează venituri din

  activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care plătitorul de venit

  Da

  Da

  Nu  are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuțiilor sociale
  26

  Persoane fizice carerealizează venituri din arendarea bunurilor agricole, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă, plății și declarării contribuției de asigurări sociale

  de sănătate

  Nu

  Da

  Nu

  22

  Persoane fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor Titlului III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

  completările ulterioare

  Nu

  Da

  Nu

  27

  Persoane fizice care realizează venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

  ulterioare

  Nu

  Da

  Nu


  29

  Persoane fizice care realizează venituri obținute din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și

  completările ulterioare

  Nu

  Da

  Nu

  35

  Persoane fizice care realizează venituri din pensii, declarați de Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii și de casele sectoriale de pensii, precum și persoanele fizice declarate de

  alte entități care plătesc venituri din pensii

  Nu

  Da

  Nu


  Anexa nr. 4

  Nomenclatorul “Tip asigurat”


  Nr. crt.


  Tip asigurat

  Contribuții sociale aferente tipului de asigurat

  CAS

  CASS

  CAM

  1

  Salariat sau salariat care desfășoară activitatea în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

  modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)

  Da

  Da

  Da

  1.0

  Salariat asigurat în sistemele proprii de asigurări

  sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii

  Nu

  Da

  Da


  1.1.

  Salariat care își desfășoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7

  din Codul fiscal

  Da


  Da

  1.2.

  Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile

  prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

  Da

  Nu

  Da

  1.3.

  Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în

  străinătate prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

  Da

  Da

  Da

  1.4.

  Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea

  cooperației

  Da

  Da

  Da

  1.5.

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învațământ, cu modificările și completările

  ulterioare

  Da

  Da

  Da

  1.5.1

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învațământ, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul

  public de pensii, potrivit legii

  Nu

  Da

  Da

  1.6.

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din

  bugetul asigurărilor de șomaj.

  Da

  Da

  Nu

  1.6.1.

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor de șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația

  asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii

  Nu

  Da

  Nu

  1.8.

  Persoană fizică ce desfășoară activități în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale românești din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secțiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

  fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  Nu

  Nu

  Nu

  1.10.

  Persoane fizice care pe perioada suspendării din funcție care beneficiază potrivit legii de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, de

  către angajator.

  Nu

  Da

  Nu


  1.11.

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu

  modificările și completările ulterioare

  Da

  Da

  Da

  1.11.1

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii,

  potrivit legii

  Nu

  Da

  Da

  1.11.2

  Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr.

  207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  Da

  Da

  Da

  1.12.

  Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020,

  cu modificările și completările ulterioare

  Da

  Da

  Nu

  1.13.

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

  163/2022

  Da

  Da

  Da

  1.13.1

  Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul

  public de pensii, potrivit legii

  Nu

  Da

  Da

  2

  Salariat militar, inclusiv personal militar, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, care îndeplinesc condițiile pentru pensionare precum și cei care nu îndeplinesc condițiile pentru pensionare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale conform art. 157 alin. (1) lit. r)

  și s) din Codul fiscal

  Nu

  Da

  Da

  3

  Alte categorii de persoane fizice care realizează

  venituri din salarii sau asimilate salariilor:
  3.1. Persoane fizice care ocupă funcții de

  demnitate publică, stabilite potrivit legii

  Da

  Da

  Da

  3.2. Consilierii locali, consilierii județeni și ai

  municipului București

  Da

  Da

  Da  3.3.Persoane fizice alese în cadrul persoanelor

  juridice, fără scop patrimonial

  Da

  Da

  Da

  3.4. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de

  management prevăzut de lege

  Da

  Da

  Da

  3.5. Administratori ai societăților și manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unitătii, potrivit legii sau actului constitutiv,

  după caz

  Da

  Da

  Da

  3.6. Salariați care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu excepția sumelor care se acordă ulterior încetării

  contractului individual de muncă

  Da

  Da

  Da

  3.7. Persoane fizice care încasează indemnizații lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform

  contractului individual de muncă

  Nu

  Da

  Nu

  3.8.Persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și nu se mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice și respectivele venituri se acordă, potrivit legii,

  ulterior sau la data încetării raporturilor juridice

  Da

  Da

  Da

  3.9. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate,

  suportată de angajator

  Da

  Nu

  Da

  3.10. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate,

  suportată din FNUASS

  Da

  Nu

  Nu

  3.11. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație din fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, ca urmare

  a unui accident de muncă

  Nu

  Nu

  Nu

  3.12. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale și

  beneficiază de indemnizație suportată de angajator

  Nu

  Nu

  Da  3.13. Persoane fizice care realizează venituri aferente perioadei în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite ori de accidente în afara muncii și perioadei de incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata indemnizației se suportă de unitate,

  conform legii

  Da

  Da

  Da

  3.14.Reprezentanți în organisme tripartite, potrivit

  legii

  Da

  Da

  Nu

  4

  Membrii ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum și membri în consilii, comisii, comitete și altele asemenea: președinții asociațiilor de proprietari sau alte persoane care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul

  asociațiilor de proprietari

  Da

  Da

  Nu

  5

  Persoane fizice disponibilizate prin concedieri colective, care primesc compensații bănești individuale, suportate din fondul de salarii, potrivit dispozițiilor prevăzute în contractul individual de

  muncă

  Da

  Da

  Da

  5.1.

  Persoane fizice ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierii colective, conform legii, care primesc sume reprezentând plăți compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate

  Da

  Da

  Da

  6

  Administratorii societăților/ companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație; Administratorii, membrii consiliului de administrație, consiliului de supraveghere și comitetului consultativ, precum și reprezentanții statului sau reprezentanții membrilor consiliului de administrație, fie în adunarea generală a acționarilor, fie în consiliul de administrație, după

  caz

  Da

  Da

  Da

  7

  Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a

  reîncadrării activității

  Da

  Da

  Da

  8

  Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația

  asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii

  Nu

  Da

  Da


  9

  Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările

  ulterioare

  Da

  Nu

  Nu

  9.1

  Persoane fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), potrivit Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la un beneficiar de lucrări din sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, cu modificările și completările

  ulterioare

  Da

  Nu

  Nu

  10

  Persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu

  completările ulterioare

  Da

  Da

  Da

  11

  Persoane fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate

  salariilor

  Da

  Da

  Da

  12

  Persoane fizice nerezidente care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor de la un plătitor de venituri din România, și care nu datorează

  contribuții sociale în România

  Nu

  Nu

  Nu

  13

  Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați din Anexa

  4.

  Da/Nu

  Da/Nu

  Da/Nu


  Anexa nr. 5

  Nomenclatorul "Indicativ condiții speciale/deosebite"


  Valoare

  Explicație

  1

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  2

  Condițiispeciale, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona I radiații


  3

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, zona II radiații

  4

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  5

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  6

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  7

  Condițiispeciale, conform art. 30 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  8

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  9

  Condiții speciale, conform art. 20 din O.U.G. nr. 59/2000, privind Statutul personalului silvic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 234/2019

  10

  Condiții deosebite, conform art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată

  11

  Condiții speciale, conform art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

  12

  Condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d)- i) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare


  Anexa nr. 6


  Instrucțiuni de completare

  a formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”


  Declarația se completează de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) la care își desfășoară activitatea sau beneficiază de concediul medical și indemnizații de asigurări sociale de sănătate persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) și b) și art. 153 alin. (1) lit. a)- d) și lit. f)

  - f^3) din Codul fiscal, de către entitățile prevăzute la art. 147 alin. (1)și (1^1) din aceeași lege, precum și de cǎtre orice plǎtitor de venituri de naturǎ salarialǎ sau asimilate salariilor.

  Declarația se completează și de contribuabilii prevăzuți la art. 147 alin. (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b), art. 169 ^2 și art. 174 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația și să achite contribuțiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum și de plătitorii de venit prevăzuți la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101alin. (1), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.


  1. Termenul de depunere a declarației

   Declarația se depune:

   • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile/entitățile prevăzute la art. 101 alin. (1), 136 lit. d) – f) și art. 153 alin. (1) lit. f) – f^3) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

   • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului:

    1. asociații, fundații sau alte entități fără scop patrimonial, persoane juridice;

    2. persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

    3. persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv;

    4. persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale, precum și persoanele fizice care exercită profesii liberale și asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

   • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate în baza unor contracte de activitate sportivă, arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit Titlurilor II și III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, veniturile din pensii, pentru care impozitul se reține la sursă, de plătitorii de venituri prevăzuți la art. 68^1 alin.(2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1) și art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

    ATENȚIE! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

    Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzuți la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât și cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

    Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, termenul de declarare se împlinește la 25 decembrie, se declară până la data de 21 decembrie.

    În situația în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanțele fiscale se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

    Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, potrivit legii.

    Modul de depunere:


    1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.

    2. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

    Pentru depunerea declarației, plătitorul/împuternicitul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

    Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

  2. Completarea declarației

  1. Caseta „Perioada de raportare”:

   În rubrica “Lună” se completează cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

   În rubrica “An” se completează cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se depune declarația (de exemplu: 2018).

  2. Rectificarea declarației

   1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

   2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:

    • corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de angajatori și entități asimilate angajatorilor și reținute de către aceștia de la asigurați;

    • modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

    • modificarea unor date pe baza cǎrora se determinǎ stagiile de cotizare și/sau punctajul asiguratului în sistemul public de pensii și/sau stagiile de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru șomaj și/sau cuantumul indemnizației de șomaj care se calculează în conformitate cu dispozițiile legale, stagiile de cotizare realizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru situația când a fost omisǎ completarea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fǎrǎ temei și este necesarǎ anularea respectivei înregistrǎri;

    • modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical în luna/perioada de raportare, precum și a informațiilor referitoare la certificatele de concediu medical;

    • corectarea altor informații prevăzute de formular.

   3. Declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular ca și declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

   4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială

  1. Caseta „Declarație rectificativă” se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului precum și în situația în care este necesară actualizarea declarației ca urmare a implementării unor modificări/completări ale prevederilor legislative incidente.

  2. Caseta „Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănesti stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv


   cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) și alin. (3^1), art. 169 alin.

   (3) și alin. (3^2) din Codul fiscal” se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, în vederea stabilirii prestațiilor acordate de sistemul public de pensii. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.

  3. Caseta Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu” se bifează cu X în situația în care declarația se depune în urma unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. În situația în care se depune declaratie rectificativă, se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta „Declarație rectificativă”.

   În situația în care, ca urmare inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale, contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.

  4. Caseta Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală”- se bifează cu X în situația în care declarația se depune după anularea rezervei verificării ulterioare în condițiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură fiscală sau în situația în care prin hotărâri judecătorești definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligații de plată reprezentând venituri sau diferențe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligații fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedură fiscală. În situația în care se depune declarație rectificativă se bifează în mod corespunzător caseta de la lit. a) - caseta Declarație rectificativă”.

  5. Caseta Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală” se bifează cu X în situația îndeplinirii, de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. În această situație, se completează cu codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a plătitorului”, la rubrica „cod de identificare fiscală” se completează cu codul de identificare fiscală radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

  6. Caseta Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și alin.

   (11) din Codul fiscal” - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării cumulat a unor sume, reprezentând:

   • indemnizații de șomaj;

   • indemnizații de asigurări sociale de sănătate acordate în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G. nr. 158/2005);

   • indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau indemnizația pe perioada concediului de acomodare;

   • ajutorul social potrivit Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

  7. Caseta „Declarație depusă ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de contribuție de asigurări sociale, potrivit art. 147 alin. (3^2) din Codul fiscal”- se bifează cu X în situația în care declarația inițială se rectifică drept urmare a unei hotărâri


  judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă, pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de cote de CAS. Se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni (corelare cu Anexa 1).

  În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor și/sau a diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul și contribuțiile sociale se calculează și se rețin în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și normelor de aplicare ale acestuia.

  Secțiunea "Date de identificare a plătitorului"

  Caseta “Cod de identificare fiscală” - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

  În situația în care, declarația se completează de către împuternicitul desemnat potrivit legii, aceasta se va completa cu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica “Funcția/Calitatea” din formular se completează cu „Împuternicit”.

  În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența, a obligațiilor fiscale aferente perioadelor în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, se completează cu codul de identificare fiscală retras ca urmare a radierii înregistrării fiscale.

  În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art.

  318 din Codul fiscal, în prima căsuță se completează cu prefixul RO.

  Caseta “Denumire” - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de impozite și contribuții sociale.

  Caseta “Adresă domiciliu fiscal” – se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

  În situația contribuabililor prevăzuți la art. 147 alin. (12), alin. (13) și alin. (15), precum și art. 168 alin.

  (4) din Codul fiscal, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligația depunerii declarației.

  Caseta ”Cod CAEN” – se completează cu codul CAEN al activității principale . Secțiunea "Creanțe fiscale"

  Pentru impozitul pe venit și pentru fiecare contribuție socială prevăzute în Nomenclatorul "Creanțe fiscale", datorate în perioada de raportare, se completează în același formular, câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1-rd.4) sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

  În situația în care, în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit și/sau pentru contribuțiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica “Suma datorată/de plată” se completează cu cifra 0 (zero).

  Necompletarea tabelului din această secțiune, pentru impozitul pe venit și/sau pentru contribuțiile sociale cuprinse/necuprinse în vectorul fiscal, pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.

  Coloana “Denumire creanță fiscală”- se completează cu denumirea obligației de plată conform Nomenclatorului "Creanțe fiscale", datorată în perioada de raportare.

  Coloana “Suma”:


  -Rândul 1 “Suma datorată" - se completează cu sumele reprezentând impozitul pe venit/contribuții sociale obligatorii datorate în luna de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, prevăzute la art. 60 și art. 154 alin. (1) lit . r) și s) din Codul fiscal, se vor înscie ca sume datorate.

  -Rândul 2 "Suma deductibilă"- se completează cu suma reprezentând impozit pe venit/contribuții sociale obligatorii care este deductibilă în luna de raportare, potrivit legii, după cum urmează: pentru creanța impozit pe venit se completează cu suma în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuită pentru susținerea activității unei/unor entități nonprofit/unități de cult și/sau pentru acordarea de burse private, după caz, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă.


  Pentru ajutoarele de deces care se plătesc de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, potrivit legii, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, rândul 2 “Suma deductibilă” se completează cu sumele reprezentând ajutor de deces care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj și se deduc de aceasta din creanța fiscală “Contribuția de asigurări sociale, datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit legii“ datorată pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depăși nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

  • Rândul 3 ”Suma scutită/exceptată” – se completează cu sumele reprezentând impozit pe venit și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate, care sunt scutite/exceptate de la plată, după caz, în luna de raportare, conform art. 60 și art. 154 alin. (1) lit. r) și s) din Codul fiscal.

   - Rândul 4 “Suma de plată (rd.1 - rd.2 - rd. 3)" - se completează cu suma de la rd. 1 sau, după caz, diferența între suma de la rd. 1 și cea de la rd. 2. și/sau rd. 3.

  • Rândul ”Total obligații de plată” - se completează cu totalul obligațiilor de plată, pentru luna de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rd. 4 „Suma de plată”.


   Anexa nr. 1.1 - Anexa angajator


   Secțiunea A - Alte date de identificare a plătitorului

   Caseta "Număr ordine registrul comerțului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerțului, de către angajatorii și entitățile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului.

   Caseta "Adresă sediu social" - se completează adresa sediului social al plătitorului.

   Caseta "Casa de asigurări de sănătate angajator" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul.

   Date privind angajatorii care aplică prevederile art. 60 pct. 5 sau prevederile art. 60 pct. 7 din Codul fiscal

   Caseta 1.1. ”Activități în sectorul ”Construcții” (art. 60 pct. 5 din Codul fiscal)” – se bifează de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor.

   Caseta 1.2. ”Activități în sectorul ”Agricol și industri alimentară” (art. 60 pct. 7 din Codul fiscal)– se bifează de către angajatorii care desfășoară activități în agricultură și industria alimentară.

   Caseta "Cod CAEN în sectorul construcții" - se completează cu codul CAEN al activității desfășurate în domeniul construcțiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

   Casetele:


   ”Cifra de afaceri totală ” realizată în anul fiscal anterior;

   ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții”, în anul fiscal anterior;

   Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior;

   ”Cifra de afaceri totală” realizată în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare;

   ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare;

   Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent, se completează în conformitate cu dispozițiile art. 60 pct. 5 lit. d) din Codul fiscal, respectiv potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor;

   Caseta ”Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcții” se completează cu:

   „D” - dacă”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior” sau ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent”, după caz, este de cel puțin 80%, iar angajatorul îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;

   „N” – dacă”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal anterior” sau ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent”, după caz, este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul construcțiilor, prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

   Caseta "Cod CAEN în sectorul agricol și în industria alimentară" - se completează cu codul CAEN al activității desfășurate în domeniul agricol și/sau în industria alimentară, potrivit art. 60 pct. 7 din Codul fiscal

   Casetele:

   ”Cifra de afaceri totală” realizată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare;

   ”Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” în anul curent cumulat de la începutul anului, inclusiv luna de raportare;

   Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și înindustria alimentară, în cifra de afaceri totală;

   Ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și în industria alimentară în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent, se completează în conformitate cu dispozițiile art. 60 pct. 7 lit. d) din Codul fiscal, respectiv potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor;

   Caseta ”Îndeplinește condițiile pentru aplicarea facilităților fiscale din sectorul agricol și industria alimentară” se completează cu:

   „D” – dacă ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și industria alimentară în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent”, este de cel puțin 80%, iar angajatorul îndeplinește condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din agricultură, vânătoare și servicii anexe și industria alimentară, prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal;

   „N” – dacă ”ponderea cifrei de afaceri realizată efectiv din sectorul agricol și industria alimentară în cifra de afaceri totală calculată pentru anul fiscal curent”, este mai mică decât 80%, iar angajatorul nu îndeplinește


   condițiile prevăzute în Codul fiscal pentru aplicarea facilităților fiscale din agricultură, vânătoare și servicii anexe și/sau industria alimentară, prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

   Secțiunea B - Indicatori statistici

  • Rândul 1 "Număr de asigurați șomaj" - se completează cu numărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asigurați din anexa nr.

  1.2 „Anexa asigurat“. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta „Asigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj“ = „1“, iar în secțiunea A sau/și subsecțiunea B.1. din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă“ = „1 - Salariat sau salariat care desfășoară activitatea în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)” , ”1.0 – Salariat, asigurat in sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligatia asigurării in sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.1.- Salariat care își desfasoară activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal”, ”1.2. Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației”, “1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare”, ”1.5.1 -Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.6. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj”, ”1.6.1. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.11. –Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare”, ”1.11.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.11.2 – Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă beneficiar al măsurii ”200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022”, ”1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de

  O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022”, ”1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, ”6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, ”7 – Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“, ”8 Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“, ”13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați” din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevăzut în Anexa nr. 4.

  În situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiate cu același angajator, aceștia vor fi numărați o singură dată.


  • Rândul 2 "Număr de asigurați concedii medicale și indemnizații " - se completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmește declarația și pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

  • Rândul 3 "Număr de asigurați care datorează CAS" - se completează cu numărul de asigurați care datorează contribuția de asigurări sociale.

  • Rândul 4 "Total fond de salarii brute" - se completează cu suma câștigurilor brute realizate de asigurații înscriși la "Rândul 2" (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum și sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 și sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care angajatorul datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

  • Rândul 5 "Număr salariați" - se completează cu numărul de salariați care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor (în concordanță cu rândul 4).


  Secțiunea C

   1. Condiții de muncă

    Secțiunea C.1. "Condiții de muncă" conține informații despre angajatorii care au condiții diferite de muncă. Coloana "Total venit realizat" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Condiții normale - total venit realizat" (C1_11) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

    • Rândul 2 "Condiții deosebite - total venit realizat" (C1_21) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

    • Rândul 3 "Condiții speciale - total venit realizat" (C1_31) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

    • Rândul 4 "Total " (C1_T1) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate de asigurații înscriși în anexa nr.

     1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.

     Coloana "Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" se completează astfel:

     • Rândul 1 "Condiții normale" (C1_12) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

     • Rândul 2 "Condiții deosebite" (C1_22) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

     • Rândul 3 "Condiții speciale" (C1_32) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.


      Coloana "Total bază de calcul al contribuției la BASS aferente indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" (C1_T2) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.

      Coloana "Scutiri angajator" se completează astfel:

     • Rândul 1 "Condiții normale - scutiri angajator" (C1_13) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții normale de muncă

     • Rândul 2 "Condiții deosebite - scutiri angajator" (C1_23) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în Anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții deosebite de muncă.

     • Rândul 3 "Condiții speciale - scutiri angajator" (C1_33) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscriși în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa nr. 1 la ordin, care lucrează în condiții speciale de muncă.

     • Rândul 4 "Total scutiri angajator" (C1_T) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.

      Coloana "Contribuție CAS angajator" se completează astfel:

     • Rândul 4 "Total " - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorată de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru condiții deosebite și speciale.

     • Rândul 5 "Bază calcul punctaj șomaj tehnic beneficiar de scutire" - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporțional cu numărul de zile de șomaj tehnic.

     • Rândul 6 "Total sumă de recuperat, aferentă lunii de raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale" - se completeazǎ cu totalul sumelor reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări sociale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale, în bugetul asigurărilor sociale de stat.

   2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)

    Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării” - se completează cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 2.2 "Carantină” - se completează cu totalul concediilor medicale pentru carantină.

    • Rândul 3 " Sarcină și lăuzie" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării”.


    • Rândul 4.1 ”Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu totalul concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu totalul concediilor medicale pentru risc maternal.

     Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale carantină.

    • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .

    • Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

     Coloana "Zile prestații suportate de angajator" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolări" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 254/2021 (O.U.G. nr. 126/2020).

    • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art.II din O.U.G. nr. 126/2020.

     Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.


    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .

    • Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu numărul total de zile prestații, suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

     Coloana "Suma suportată de angajator" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, suportată de instituțiile și autoritățile publice potrivit art.II din O.U.G. nr. 126/2020.

    • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru carantină, suportată de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.

     Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

    • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

    • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

    • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

    • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .

    • Rândul 4.1 ”Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

    • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

    • Rândul 6 "Total" - se completează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.


    • Rândul 7 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

    • Rândul 8 "Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

   3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

    Coloana „Nr. cazuri“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

      Coloana „Zile prestații“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

     • Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

      Coloana „Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporarăîn alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate.


     • Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate.

     • Rândul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate.

      Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale“ se completează astfel:

    • Rândul 1 „Incapacitate temporară de muncă“ - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 2 „Trecerea temporară la alt loc de muncă“ - este suma prestațiilor pentru trecerea temporarăîn alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 4 „Cursuri de calificare și reconversie profesională“ - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncăși boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

     • Rândul 5 „Total“ - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

   4. Contribuție asiguratorie pentru muncă

    „Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuției asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.

    „Cota ” - se completează cota contribuției asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal.

    „Sumă” – se completează cu valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.

   5. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuți la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal

    „Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuției asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.

    „Cota” - se completează cota contribuției asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal

    „Sumă” – se completează cu valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.

   6. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii din sectorul agricol și industrie alimentară, care îndeplinesc condițiile prevăzuțe la art. 60 pct.7 din Codul fiscal

  „Baza de calcul” - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuției asiguratorie pentru muncă, la care se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator la bugetul de stat.


  „Cota” - se completează cota contribuției asiguratorie pentru muncă, prevăzută la art. 220^3 alin. (3) din Codul fiscal.

  „Sumă” – se completează cu valoarea contribuției asiguratorie pentru muncă datorată în luna de raportare, rezultată prin aplicarea procentului prevăzut la art. 220^3 alin. (3) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul”.

  Secțiunea D - Indicatori statistici

  Se completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.

  • Rândul 1 "Număr de asigurați (concedii și indemnizații)" - se completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru care se întocmește declarația.

  • Rândul 2 "Număr de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății CAS" - se completează cu numărul de asigurați care datorează sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

  Secțiunea E

  Se completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați.

  E.1 Condiții de muncă

  Secțiunea E.1. "Condiții de muncă" conține informații despre entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de muncă.

  Coloana "Total venit realizat" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_venit) - conține totalul câștigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscriși în Anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la Anexa 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin).

  Coloana "Total bază de calcul al contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_baza) - conține totalul bazei de calcul al contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform O.U.G. nr. 158/2005 în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin).


  E.2. Indemnizații de sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare)


  Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:” - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării"- se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:” - se completează cu totalul tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 2.2 "Carantină”- se completează cu total concedii medicale pentru carantină.

  • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină și lăuzie.


  • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .

  • Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

   Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 1.1 "Incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente tuturor concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 2.2 "Carantină" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru carantină, suportate de instituțiile și autoritățile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.

  • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

  • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării” .

  • Rândul 4.1 ” Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice” - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

   Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

  • Rândul 4 " Îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării)”.


  • Rândul 4.1 ”Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice”- se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

   Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă, din care:" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Rândul 2 "Prevenire îmbolnăvire, din care:" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

  • Rândul 3 "Sarcină și lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină și lăuzie.

  • Rândul 4 "Îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav (inclusiv ”Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârstă de până la 18 ani” și ”Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării).”

  • Rândul 4.1 ”Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice”- se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice.

  • Rândul 5 "Risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

  • Rândul 6 "Total" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 7 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.

  • Rândul 8 "Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii și indemnizații" - se completează cu total sumă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații.


   E.3. Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare


   Coloana "Număr cazuri" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.


  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

   Coloana "Zile prestații" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, din certificatele medicale.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate.

   Coloana "Sumă totală accidente de muncă și boli profesionale" se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate.

  • Rândul 5 "Total" - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entitățile asimilate angajatorului.

   Coloana „Suma suportată din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale” se completează astfel:

  • Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale

  • Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.


  • Rândul 4 "Cursuri de calificare și reconversie profesională" - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare și reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă și boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 5 "Total " - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

   Caseta "Ajutoare de deces"

  • "Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agenție județeană/ municipiului București pentru ocuparea forței de muncă, după caz.

  • "Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agenție județeană/ municipiului București pentru ocuparea forței de muncă, după caz, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

  Secțiunea F - "Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal și sediile secundare" F1. Sediul principal

  Coloana „Suma datorată” - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datoratăîn

  perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.

  Coloana „Suma deductibilă” - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.

  Coloana „Suma scutită” -se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din sectorul construcții pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, respectiv cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din sectorul agricol și industria alimentară, pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 7 din Codul fiscal. De asemenea, se completează cu și alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.

  Coloana „Suma de plată” - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, cu suma reprezentând până la 3,5%, distribuită/virată de către angajator/plătitorul de venituri în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum și cu sumele scutite potrivit legii.

  F2. Sedii secundare – se completează numai de către plătitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  Coloana „Cod de înregistrare fiscală sediu secundar” - se completează codul de înregistrare fiscală atribuit fiecărui sediu secundar care are obligații de plată, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

  Coloana „Suma datorată” - se completează cu suma reprezentând impozitul pe venitul din salarii datoratăîn perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală.

  Coloana „Suma deductibilă” - se completează cu suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.


  Coloana „Suma scutită” - se completează cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din domeniul construcțiilor pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, respectiv cu impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de salariații din


  sectorul agricol și industria alimentară, pentru care se aplică scutirea de la plată, potrivit art. 60 pct. 7 din Codul fiscal. De asemenea, se completează cu și alte sume scutite de la plata impozitului în perioada de raportare, potrivit legii.

  Coloana „Suma de plată” - se completează cu suma reprezentând diferența din impozitul pe venitul din salarii datorat în perioada de raportare, diminuată, după caz, suma reprezentând până la 3,5% care se virează de către angajator/plătitorul de venit în contul entității/entităților nonprofit/unității/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de înregistrare fiscală, precum și cu sumele scutite potrivit legii.

  Secțiunea G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București

  Se completează cu persoanele fizice pentru care se achită ajutor de deces din bugetul asigurărilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  Coloana "Date de identificare persoană decedată" - se completează cu codul numeric personal al persoanei decedate, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei decedate.

  Coloana "Certificat de deces" - se completează cu seria și numărul certificatului de deces, respectiv data decesului.

  Coloana "Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces" - se completează codul numeric personal al persoanei care primește ajutorul de deces, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele și prenumele persoanei beneficiare.

  Coloana "Cuantumul ajutorului de deces" - se completează cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat conform legislației în vigoare la data decesului.


  Anexa nr. 1.2 - Anexa asigurat


  Se completează câte o anexă pentru fiecare asigurat pentru care există obligația declarării, conform legii.

  Secțiunea "Date de identificare ale asiguratului"

  1. Caseta "CNP/NIF" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

  2. Caseta "CNP/NIF anterior" - se completează codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală anterior celui actual (din declarația anterioară), atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completează numai în cazul declarațiilor rectificative).

   1. Caseta "CIS" - se completează codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

    NOTĂ:

    Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc


    condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână, precum și în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea acestora.

  3. Caseta "Nume" și caseta "Prenume" - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului.

  4. Caseta "Nume anterior" și caseta "Prenume anterior" - se completează numai în cazul declarațiilor rectificative - se completează cu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declarația anterioară).

  5. Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate; se completează cu data de la care asigurații încep activitatea dependentă la un angajator, respectiv data de la care începe relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată.

  6. Caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat" - se completează numai pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate; se completează cu data la care încetează activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care încetează relația de dependență dintre asigurat și instituția asimilată angajatorului.

   Caseta "Data intrării în categoria de asigurat" și caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat", după caz, se completează de fiecare dată când se întocmește declarația.

   NOTĂ:

   În sistemul de asigurări sociale de sănătate o persoană dobândește calitatea de asigurat conform legii, iar obligația virării contribuției pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum și persoanelor fizice, după caz.

   În cazul persoanelor aflate în concediu fără plată sau în cazul persoanelor salariate care își întrerup activitatea pentru a intra în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau a persoanelor care se aflăîn concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani sau aflate în perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate, în condițiile legii, fiind raportate de angajator prin declarația D112 astfel:

   1. în luna de raportare în care persoanele mai sus menționate își întrerup activitatea pentru a intra în concediu fără plată sau în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani, este necesară completarea de către angajator în caseta "Data intrării în categoria de asigurat" a datei la care aceste persoane au început activitatea la acest angajator. Totodată, în caseta "data ieșirii din categoria de asigurat" este necesară completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, înainte de intrarea asiguratului în concediu fără plată sau în concediu pentru creștere copil;

   2. la revenirea persoanelor salariate din concediul fără plată sau din concediul pentru creștere copil, în luna revenirii din concediu, este necesară completarea de către angajator în caseta "Data intrării în categoria de asigurat" a datei la care această persoană și-a reluat activitatea, iar caseta "Data ieșirii din categoria de asigurat" nu se va completa de către angajator decât în luna de raportare în care salariatul își încetează activitatea la angajator.

   Prevederile de la lit. a) și b) se aplică și în cazul în care persoana salariată își suspendă raporturile de muncă la cerere, precum și de către angajatorii care detașeză angajați la un alt angajator, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculeazăși se plătește de către angajatorul la care sunt detașați angajații.


  7. Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență asigurații în funcție de opțiunea acestora și cu care s-a încheiat contractul de asigurări sociale de sănătate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: B este CAS Municipiul București, A este AOPSNAJ. Pentru restul județelor prescurtarea este identică cu codificarea de la autoturisme.

   NOTĂ:

   Caseta "Casa de asigurări de sănătate a asiguratului" - se completează cu cod = N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor legale în vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate în alte state etc.).

  8. Caseta "Asigurat/Neasigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu persoanele asigurate /neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații în luna de raportare, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare și se completează astfel:

   "1" – pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare(de exemplu, persoanele care în luna de raportare, au realizat: venituri din salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, indemnizații de asigurări sociale de sănătate, indemnizații de șomaj, etc.)

   “2” – pentru persoanele neasigurate obligatoriu în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații (de exemplu, dacă îndeplinesc numai funcția de cenzor sau dacă fac parte din categoria personalului militar în activitate, polițiști și funcționari publici cu statut special care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publicăși siguranță națională etc.).

  9. Caseta “Asigurat/neasigurat în sistemul asigurărilor pentru șomaj”– se completează pentru a se evidenția dacă persoana este asigurată/neasigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76 /2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în luna de raportare, astfel:

   “1”– pentru persoanele asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare, inclusiv în situația în care raporturile de muncă/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;

   “2”– pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit legii, în luna de raportare.

  10. Caseta “Persoană scutită de la plata impozitului pe venit”– se completează pentru a se evidenția dacă persoana este scutită de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, în luna de raportare, astfel:

  “1”– pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizează venituri din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum și pentru venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105 din Codul fiscal, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, în luna de raportare.

  “2”– pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.

  (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în luna de raportare.


  “3”– pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.

  (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, în luna de raportare.

  “4”– pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.

  (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu completările ulterioare, în cursul unui an, în luna de raportare.

  “5” – pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă, scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit Legii cooperației agricole , cu modificările și completările ulterioare.

  ”6” – pentru persoanele fizice care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, în luna de raportare, potrivit legii.

  ”7” – pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.

  (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activităților de construcții menționate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.

  ”8” - pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin.

  (1) – (3) din Codul fiscal, ca urmare a desfășurării activităților în sectorul agricol și în industria alimentară, prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

  1. Caseta ”Salariat care își desfășoară activitatea în România și obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România și pentru care există un acord încheiat cu angajatorul în vederea efectuării calcului, plății și depunerii declarației” – se completează de persoanele fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, de la un angajator nerezident fiscal în România, numai în situația în care există un acord cu privire la calculul, plata și declararea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

  2. Caseta Salariat care desfășoară activitate în sectorul de construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct 7 din Codul fiscal care și-a exprimat opțiunea pentru plata contribuției la fondul de pensii administrat privat” – se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din construcții, agricultură, vânătoare și servicii anexe și industria alimentară, după caz, care și-au exprimat în scris la angajator opțiunea pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

  3. Caseta ”Salariat detașat de un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul care l-a detașat” – se completează în cazul în care salariatul român este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea cu care are încheiat raport de muncă/serviciu.

  4. Caseta ”CUI-ul angajatorului la care este detașat” – se completează cu CUI-ul entității la care este detașat salariatul.

  5. Caseta ”Salariat detașat de la un angajator din România la un alt angajator din România și care este plătit pe perioada detașării de către angajatorul la care este detașat”- se completează în cazul în care salariatul este detașat la un alt angajator din România în baza unui act de detașare și care este plătit pe perioada detașării de către entitatea la care își desfășoară efectiv activitatea.

  14 .Caseta ”CUI-ul angajatorului de la care este detașat” – se completează cu CUI-ul entității de la care este detașat salariatul.


  1. Caseta ”Salariat detașat din România în alte state membre UE sau din afara UE:” – se completează în cazul în care salariatul român este detașat în baza unui act de detașare la o entitate dint-un stat membru UE sau din afara UE.

  2. Caseta ”Plătit de angajatorul din România care îl detașează” – se completează cu”D” pentru salariatul care este plătit în continuarea de către angajatorul care îl detașează.

  3. Caseta ”Plătit de angajatorul la care este detașat” – se completează cu”D” pentru salariatul care este plătit de către angajatorul la care este detașat.

  4. Caseta ”Statul unde este detașat” – se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.

  5. Caseta ”Salariat detașat în România din state membre UE sau din afara UE ”- se completează casetele corespunzătoare situației de fapt a salariatului. Se selectează statul în care este detașat salariatul și una din casetele următoare: este detașat cu A1, este detașat fără A1, este detașat dintr-un stat cu care România are încheiat acord de securitate socială sau este detașat dintr-un stat cu care România nu are încheiat acord de securitate socială.

   Secțiunea “Detalii coasigurați”

   Se completează cu coasigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

   • CNP coasigurat/”CIS coasigurat”;

   • Nume coasigurat;

   • Prenume coasigurat;

   • Tip coasigurat se completează astfel:

    S – soț/soție;

    P – părinte (mamă, tată).

    NOTĂ:

    “CIS coasigurat” reprezintă codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate și se completează în cazul persoanelor nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal, respectiv în cazul coasiguraților (părinții/soțul/soția) aflați în întreținerea persoanelor străine din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.

    ATENȚIE! Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre secțiunile A, B sau/și C, după caz.

    Secțiunea A

    Se completează cu datele pentru asigurații care realizează în luna de raportare numai venituri din salarii și/sau asimilate salariilor și care au avut un singur raport de muncă cu angajatorul respectiv, nu au lucrat în condiții deosebite/speciale și nu au beneficiat de indemnizații de concedii medicale sau de scutiri potrivit prevederilor legale.

    Caseta ”Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu, actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz” – se completează astfel:


    • pentru salariații angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;

    • pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, se înscrie salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, după caz, prevăzut în raportul de serviciu sau într-un statut special prevăzut de lege;

    • pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare;

     Caseta ” Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz”- se completează cu venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă/ raport de serviciu/ actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz.

     Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 – 3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

     Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a încadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 – 3 din Codul fiscal, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

     Pentru persoanele care realizează remunerații brute în calitate de zilier, se selectează tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

     Pentru persoanele fizice care realizează remunerații brute în calitate de zilier, la un beneficiar de lucrări din sectorul agricol și industria alimentară, se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se selectează tipul de asigurat nr. 9.1 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

     Pentru persoanele care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship în baza Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare, se selectează tipul de asigurat nr. 10 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

     Pentru persoanele fizice care primesc avantaje în bani sau în natură de la terți, ca urmare a unei relații generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, se selectează tipul de asigurat nr. 11 din Nomenclatorul “Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

     Pentru persoane fizice, care încasează venituri din salarii și/sau asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați, se selectează tipul de asigurat nr. 13 din Nomenclatorul ”Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a ordinului și a aplicației informatice, angajatorii/plătitorii de venituri să-și îndeplineascăîn termenul legal obligațiile declarative. După modificarea ordinului și a aplicației informatice aferente declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, nu se va mai utiliza acest tip de asigurat, ci se va utiliza tipul de asigurat corespunzător din Nomenclatorul ”Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordinul modificat ulterior corespunzător.

   • Rândul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”– se completează cu tipul de asigurat, conform Anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.


    Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin, ”1 - Salariat sau salariat care desfășoară activitatea în sectorul construcții/agricol și în industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)”, ”1.0 – Salariat, asigurat in sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.1.- Salariat care își desfasoară activitatea în în sectorul agricol și în industria alimentară, care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal”, ”1.2. Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației”, “1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare”, ”1.5.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.6. -Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj”, ”1.6.1. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr.36/2022, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.11. –Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin . (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare”, ”1.11.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.11.2 – Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă beneficiar al măsurii ”200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de OUG nr.67/2022”, ”1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată și completată prin Legea nr. 163/2022”, ”1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, ”6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, ”7 – Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“, ”8 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“ și ”13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați”.

   • Rândul 2 “Pensionar”– se completează cu „1” în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și „0” pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completează obligatoriu și rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”.

   • Rândul 3 “Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru”– se completează cu:

   • “N”– pentru normă întreagă (6, 7, 8 ore) sau

   • “Pn” (parțial P1, P2... P7), unde “n” reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.

   • Rândul 4 “Ore normă zilnică a locului de muncă”– se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările


    ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucreazăîn condiții deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

    Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

   • Rândul 5 “Ore lucrate efectiv în lună”– se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporară de muncă, perioada suportată de angajator din fondul de salarii potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator din fondul de salarii și sunt considerate ore efectiv lucrate).

    Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București, se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizeză venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

   • Rândul 6 “Ore suspendate în lună”– se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă, suportată de angajator din fondul de salarii.

    Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra „0”.

   • Rândul 7 “Total zile lucrate”– se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

    Pentru zilieri se completează cu numărul de zile lucrate, care poate depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși numărul de zile calendaristice prevăzut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   • Rândul 8 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale”– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat, în vederea calculării contribuției de asigurări sociale. Nu se includ indemnizațiile de asigurări sociale. Pentru tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa ”0”.

    În cazul zilierilor se completează cu cuantumul remunerației brute realizate.

   • Rândul 9 “Baza de calcul al contribuție de asigurări sociale de sănătate”–se completează cu câștigul brut realizat de către asigurat, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către acesta, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.


   • Rândul 10 “Contribuție de asigurări sociale de sănătate”– se completează cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, potrivit legii.

   • Rândul 11 “Contribuție de asigurări sociale”– se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurat și reținută de angajator sau de beneficiarul de lucrări prevăzut de Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit legii.

   • Rândul 12 „Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă” – se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și „0” dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți.

   • Rândul 13 “Baza de calcul al indemnizației de șomaj” – se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. În caz contrar se completează cu „0”.


    SECȚIUNEA A1 - Facilități fiscale în sectorul construcții/agricol și industria alimentară, conform art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal, după caz


    Caseta ”Salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă, sau în actul de detașare, după caz ”, se completează astfel:

    • pentru salariații care desfășoaoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau industrie alimentară, după caz, angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;

    • pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare;

  Caseta ”Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă sau actul de detașare”- se completează cu venitul brut asimilat salariului realiza în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă sau actul de detașare.


  Secțiunea B


  Se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secțiunea A, spre exemplu, dacă a avut mai multe contracte de muncă la același angajator, a avut concedii medicale, a încasat indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) sau la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, a încasat indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, a încasat indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, a încasat indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, a lucrat în condiții diferite de muncă sau a beneficiat de scutiri sau facilități fiscale.

  Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 – 3 din Codul fiscal, se selectează tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.

  Pentru persoanele care realizează venituri din activități dependente, ca urmare a reîncadrării activității independente în activitate dependentă în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1 – 3 din Codul fiscal,


  asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii (de exemplu, avocații), se selectează tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat” prevăzut în Anexa nr. 4 la ordin.


  NOTĂ

  Indemnizațiile acordate potrivit prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu brut prevăzut în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 nr. 318/2021. Termenul de plată și declarare al obligațiilor fiscale aferente acestor indemnizații, este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

  Indemnizațiile acordate potrivit prevederilor, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare și

  O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj/bugetul de stat , după caz, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu brut prevăzut în Legea bugetului de asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 nr. 318/2021.

  Facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1, art. 138^2 și art. 154 alin. (1) lit. r) și lit. s) din Codul fiscal, nu se acordă pentru indemnizațiile primite de persoanele fizice de la bugetul asigurărilor pentru șomaj/bugetul de stat, după caz, pe perioada suspendării temporare a activițății, potrivit prevederilor

  O.U.G. nr. 36/2022 și/sau pentru indemnizațiile aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile acordate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru indemnizațiile acordate potrivit

  O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modoficări și completări prin Legea nr. 163/2022.

  Nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă pentru indemnizațiile acordate în baza prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022 și/sau prevederilor art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare.


   1. Contract/Contracte de muncă și/sau contract de muncă suspendat în condițiile prevăzute la art. 1 din

    O.U.G. nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului, timp de muncă redus în condițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, zile libere plătite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare și/sau potrivit O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022

    Caseta ”Salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz” – se completează astfel:

    • pentru salariații angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;


    • pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, se înscrie salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, după caz, prevăzut în raportul de serviciu sau într-un statut special prevăzut de lege;

    • pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare;

    Caseta ”Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă/raportul de serviciu/actul de detașare sau într-un statut special prevăzut de lege, după caz”- se completează cu venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă, raport de serviciu, act de detașare, după caz.

    În situația în care asiguratul are mai multe contracte de muncă încheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizică se încadrează în mai multe tipuri de asigurat, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract încheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:

    - Rândul 1 “Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”– se completează cu tipul de asigurat, conform Anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    image

    În cazul unei persoane fizice care beneficiază de indemnizație în baza art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, se va alege tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    În cazul unei persoane fizice care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, se va alege tipul de asigurat 1.6.1 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    În cazul unui salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege atât tipul de asigurat 1, 1.1. , sau 1.2., după caz, cât și tipul de asigurat 1.11. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    În cazul unui salariat, asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, și care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din

    O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege atât tipul de asigurat 1.0, cât și tipul de asigurat 1.11.1, după caz, din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    În cazul unui salariat care desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al prevederilor O.U.G. nr. 67/2022 (majorarea voluntară a salariului minim brut pe țară cu 200 lei), se va alege tipul de asigurat 1.11.2 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.


    În cazul unui membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare (Legea nr. 1/2005) care beneficiază într-o lună atât de drepturi salariale pentru zile lucrate, cât și de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va alege atât tipul de asigurat 1.4., cât și tipul de asigurat 1.12. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin.

    Pentru asigurații în sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    Pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj se va selecta din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin, ”1 - Salariat sau salariat care desfășoară activitatea în sectorul construcții/agricol și industria alimentară, după caz, care nu se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)” , ”1.0 – Salariat, asigurat in sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.1.- Salariat care își desfasoară activitatea în în sectorul agricol și industria alimentară, care se


    încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal”, ”1.2. Salariat care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal”, ”1.4. - Membru cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației”, “1.5. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare”, ”1.5.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.6. -Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj”, ”1.6.1. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr.36/2022, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.11. –Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin .(7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare”, ”1.11.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”1.11.2 – Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă beneficiar al măsurii ”200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de OUG nr.67/2022”, ”1.13. - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată și completată prin Legea nr. 163/2022”, ”1.13.1 - Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii”, ”3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor“, ”6 - Administratorii societăților, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome, desemnați/numiți în condițiile legii, precum și reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație“, ”7 – Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activității“, ”8 - Persoane fizice care realizează venituri din activități dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii“ și ”13 - Persoane fizice, care încasează venituri din salarii și asimilate salariilor sau venituri al căror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii și asimilate salariilor și care nu se regăsesc, în luna de raportare, în celelalte tipuri de asigurați”.

    • Rândul 2 “Pensionar”– se completează cu „1” în cazul asiguraților care au și statutul de pensionar și „0” pentru celelalte situații. În cazul în care se completează rândul 2 „Pensionar” cu cifra „1”, se completează obligatoriu și rândul 1 „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă”.

    • Rândul 3 “Tip contract muncă din punct de vedere al timpului de lucru”– se completează cu N (norma întreagă 6, 7, 8) sau Pn (parțial P1, P2, ..., P7), unde ”n” reprezintă numărul de ore zilnice de contract parțial.

    • Rândul 4 “Ore normă zilnică a locului de muncă”– se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se înțelege programul prevăzut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

     Pentru persoanele care nu au raporturi de muncă sau de serviciu se completează prin asimilare în funcție de condițiile de muncă, respectiv 8, 7 sau 6 ore.

    • Rândul 5 “Ore lucrate efectiv în lună”– se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru


     incapacitate temporară de muncă perioada suportată de angajator potrivit legii se consideră perioadă lucrată (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncăși plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate).

     Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de ore lucrătoare din lună corespunzătoare numărului de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

    • Rândul 6 “Ore suspendate/reduse/libere în lună”– se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă și plata indemnizației se suportă de angajator potrivit legii și sunt considerate ore efectiv lucrate), cu numărul de ore aferente reducerii timpului de muncă în condițiile art.1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022.

     Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu cifra „0”.

    • Rândul 7 “Din care, ore suspendate/reduse/libere, acordate potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2002 și/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, după caz”– se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu orele libere plătite aferente zilelor libere acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.163/2022, respectiv cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare.

    • Rândul 8 “Total zile lucrate”– se completează cu numărul total de zile lucrate și nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Pentru persoanele care sunt consilieri locali, județeni sau ai sectoarelor ori municipiului București se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care aceste persoane realizează venituri reprezentând indemnizație de ședință. În caz contrar se completează cu cifra „0”.

    • Rândul 9 ”Zile suspendate/reduse/libere acordate în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) din

    O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022 și/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, după caz” – se completează cu numărul de zile aferente reducerii timpului de muncă în condițiile art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare și/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare și/sau cu zilele libere acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.163/2022, fără a se depăși numărul de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    În vederea determinării zilelor de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin.

    (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare. se va proceda astfel: se vor însuma


    zilele în care salariatul a beneficiat întreaga zi de reducerea timpului de muncă, dacă acestea există, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

    Formula de convertire a numărului de ore de reducere în zile este: ∑ ore de reducere dintr-o lună / norma zilnică a locului de muncă. Rezultatul se va rotunji matematic.

    - Rândul 10 „Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă” – se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și „0” dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. De asemenea, se completează și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din

    O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 110/2021 cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.163/2022.

    Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, beneficiari ai măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022, în venitul bază de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă, nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza O.U.G. nr. 67/2022.

    Pentru indemnizațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, acordate membrilor cooperatori, angajatorul nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

    Pentru indemnizația prevăzută la art. 1 din OUG nr. 36/2022, se completează cu ”0”.

    • Rândul 11 “Baza de calcul al indemnizației de șomaj”– se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din

     O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.163/2022. În caz contrar se completează„0”.

     Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, beneficiari ai măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022, în veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza O.U.G. nr. 67/2022.

    • Rândul 12 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale aferente indemnizației acordate potrivit art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, după caz”– se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația acordată potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare și/sau cu indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022. Pentru persoanele fizice, beneficiare ale acestor indemnizații,asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa ”0”.


    Rândul 13 ”Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației acordate potrivit, art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, după caz” – se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza art. 1 alin. (7) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația acordată potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare și/sau cu indemnizația acordată potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022.

    Pentru membrul cooperator, salariat în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza acestui act normativ.

    Pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioareși/sau de prevederile O.U.G. nr. 110/2021,cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, se completează cu indemnizația acordată în baza acestor acte normative.


   2. C.N.P.P. – Condiții de muncă


    Se completează pe tipuri de condiții de muncă: normale, deosebite, speciale sau alte condiții.

    • Rândul 1 “Indicativ condiții speciale/deosebite”– conține temeiul legal al încadrării în condiții speciale de muncă sau în condiții deosebite de muncă conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată (se completează conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite” la ordin).

    În cazul asiguraților sistemului public de pensii, care își desfășoară activitatea în locuri de muncă în condiții deosebite, prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, rândul 1 „Indicativ condiții speciale/deosebite” nu se va completa. În vederea identificării acestei categorii de asigurați, se vor completa rândurile 3 - „Zile lucrate în condiții deosebite” și 6 – “Baza contribuției de asigurări sociale – condiții deosebite” din Secțiunea B.2., respectiv rândul 2 – “Zile indemnizații în condiții deosebite” din Secțiunea B.3., dacă este cazul.

    Valoarea “12” a indicativului condiții speciale –“Condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin.

    (1) lit. a), b), d)-i) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare” va fi utilizată numai în situația intervențiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel încât până la amendarea în mod corespunzător a acestuiași a aplicației informatice, angajatorii/plătitorii de venituri să- și îndeplinească în termenul legal obligațiile declarative. După modificarea ordinului și a aplicației informatice aferente declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, nu se va mai utiliza acest indicativ, ci se va utiliza indicativul corespunzător din Nomenclatorul „Indicativ condiții speciale/deosebite”prevăzut în anexa nr. 5 la ordinul modificat ulterior corespunzător.

    - Rândul 2 “Zile lucrate în condiții normale”– se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții normale de muncă.

    În cazul salariaților care, ca urmare a suspendării contractului individual de muncă în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de zile de întrerupere sau reducere temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă și de indemnizația achitată în condițiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii, din fondul de


    salarii al angajatorului, se completează cu numărul de zile de întrerupere sau suspendare temporară care se consideră a fi efectiv lucrate.

    În cazul asiguraților care beneficiază de zile de reducere a timpului de muncă acordată în baza art. 1 alin.

    (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu numărul de zile în care aceștia au desfășurat activitate conform normei zilnice a locului de muncă, la care se adaugă zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate în zilele în care au beneficiat de reducere a timpului de muncă, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

    Formula de convertire a numărului de ore lucrate în zilele în care a beneficiat de reducere în zile lucrate este:

    ∑ ore lucrate din zile în care a beneficiat de reducere dintr-o lună/norma zilnică a locului de muncă. Rezultatul se va rotunji matematic.

    • Rândul 3 “Zile lucrate în condiții deosebite”– se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții deosebite de muncă.

    • Rândul 4 “Zile lucrate în condiții în speciale”– se completează cu numărul de zile lucrate de asigurat în condiții speciale de muncă.

    • Rândul 5 “Baza contribuției de asigurări sociale – condiții normale”– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții normale de muncă, care constituie baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform prevederilor legale în vigoare.

     În cazul tipului 1.11.2 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin -"Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", se va completa cu câștigul brut realizat de salariat, în care nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza O.U.G. nr. 67/2022.

    • Rândul 6 “Baza contribuției de asigurări sociale – condiții deosebite”– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții deosebite de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

     În cazul tipului 1.11.2 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin -"Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", se va completa cu câștigul brut realizat de salariat, în care nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza O.U.G. nr. 67/2022.


    • Rândul 7 “Baza contribuției de asigurări sociale – condiții speciale”– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat în condiții speciale de muncă, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

    În cazul tipului 1.11.2 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin -"Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru


    modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", se va completa cu câștigul brut realizat de salariat, în care nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza O.U.G. nr. 67/2022.


    1. Facilități fiscale în sectorul construcții, agricol și industria alimentară conform art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal, după caz


     Coloana 1- ”Cu acordarea facilităților fiscale”

     • Rândul 1- “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții deosebite„– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții deosebite de muncă la un angajator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct.7 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

     • Rândul 2 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții speciale„– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții speciale de muncă la un angajator care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct.7 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

      Coloana 2 – ”Fără acordarea facilităților fiscale”

     • Rândul 1 –“Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții deosebite”– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții deosebite de muncă la un angajator care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct.7 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

     • Rândul 2 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale-condiții speciale”– se completează cu câștigul brut realizat de asigurat care desfășoară activități în condiții speciale de muncă la un angajator care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 sau pct.7 din Codul fiscal, care constituie atât baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, cât și baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

   3. Indemnizații asigurări sociale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncăși boli profesionale, republicată,cu modificările și completările ulterioare

    Se completează dacă există în luna de raportare indemnizații de asigurări sociale sau concedii medicale.

    • Rândul 1 "Zile indemnizații în condiții normale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare în care asiguratul a beneficiat de indemnizații prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare și cu numărul de zile de prestații prevăzute de Legea nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare (număr total de zile lucrătoare aferente prestației și/sau indemnizației acordate).


    • Rândul 2 "Zile indemnizații în condiții deosebite" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă.

     Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare, în aceste situații, condițiilor normale de muncă.

    • Rândul 3 "Zile indemnizații în condiții speciale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă.

     Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu creștere copil, concediu îngrijire copil sau prestații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, ce sunt corespunzătoare în aceste situații condițiilor normale de muncă.

    • Rândul 4 "Total zile lucrătoare concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical.

    • Rândul 5 "Total zile lucrătoare concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale (conform Legii nr. 346/2002" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

    • Rândul 6 "Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale"- se completează cu numărul de zile lucrătoare prestații pentru cuantum prestații suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

    • Rândul 7 "Zile de concediu fără plată a indemnizație pentru creșterea copilului după primele 3 nașteri" - se completează cu numărul de zile de concediu fără plata indemnizației pentru creșterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea, de către copil, a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, după primele 3 nașteri, sau, după caz, pentru persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din aceeași ordonanță de urgență, după primii 3 copii.

     Începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică pentru drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum și celor aflate în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-menționat.


     ATENȚIE!

    • Rândul 8 "Baza de calcul al CAS aferentă indemnizațiilor (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat" - conține suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională și a ajutorului de deces.


    • Rândul 9 "Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente și boli profesionale suportată de angajator (conform Legii nr. 346/2002)" - se completează cu totalul sumelor reprezentând indemnizații de asigurări pentru accidente și boli profesionale de suportat de către angajator.

    • Rândul 10 "Sumă indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesioanele în bugetul asigurărilor sociale "- se completează cu totalul sumelor reprezentând indemnizații de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale de suportat din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale. Acest rând se completează numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

    • Rândul 11 "Total venit asigurat din indemnizații (conform Legii nr. 346/2002)" - conține cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională.

    • Rândul 12 "Total indemnizație de sănătate suportată de angajator (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)" - conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

    • Rândul 13 "Total indemnizație de sănătate suportată din FNUASS"- conține cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.


   4. Centralizator


  Se completează obligatoriu.

  Se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:

  • Rândul 1 "Total zile lucrate" - se completează cu numărul de zile lucrate în condiții de muncă normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depăși numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În cazul salariaților care, ca urmare a suspendării contractului individual de muncă în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, beneficiază de zile de întrerupere sau reducere temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, și de indemnizația achitată în condițiile art. 53 alin. (1) din Codul muncii, din fondul de salarii al angajatorului, se completează cu numărul de zile de întrerupere sau suspendare temporară care se consideră a fi efectiv lucrate.

   În cazul asiguraților care beneficiază de zile de reducere a timpului de muncă acordateîn baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu numărul de zile în care aceștia au desfășurat activitate conform normei zilnice a locului de muncă, la care se adaugă zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate în zilele în care au beneficiat de reducere a timpului de muncă, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

  • Rândul 2 "Zile suspendate/reduse/libere acordate în condițiile prevăzute de art. 1 din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, precum și de Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, după caz" - se completează cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu zilele de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020,cu modificările și completările ulterioare și/sau cu zilele libere acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, fără a se depăși numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  În vederea determinării zilelor de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin. (1) și art. 3 alin.

  (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda astfel: se vor însuma zilele în care salariatul a beneficiat întreaga zi de reducerea timpului de muncă, dacă acestea există, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, ținând seama de norma zilnică a locului de muncă (poate fi 6, 7 sau 8 ore).

  ATENTIE!

  În cazul asiguraților care beneficiază de zilele de reducere a timpului de muncă acordate în baza art. 1 alin.

  (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, numărul zilelor lucrate însumate cu numărul zilelor de reducere a timpului de muncă, ambele calculate conform instrucțiunilor din prezentul ordin, nu pot depăși numărul de zile lucrătoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Aceeași regulă se aplică și în cazul membrilor cooperatori, salariați în baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005, care într-o lună au atât zile lucrate, cât și zile de reducere temporară a activității, în baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare.

  • Rândul 3/4 " Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuția de asigurări sociale de sănătate " - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția de asigurări de sănătate datorată de asigurat și reținută de angajator, care însumează toate veniturile realizate în luna de raportare de către asigurat, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate potrivit Codului fiscal, precum și altor acte normative care cuprind reglementări referitoare la obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate., respectiv cu suma reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă.

  • Rândul 5/6 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale” – se completează cu câștigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorată de asigurați conform legilor în vigoare și/sau cuantumul indemnizației de asigurări sociale acordate în baza O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, exclusiv cuantumul indemnizațiilor acordate în baza art. 1 alin. (7) și art. 3 alin.(1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare și în baza O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022și Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.

   În cazul tipului de asigurat 1.11.2 din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin -"Salariat care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiar al măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale" se va completa cu câștigul brut realizat de salariat, în care nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza OUG nr. 67/2022 .

  • Rândul 5.1/6.1 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate în baza art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare” – se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.2/6.2 ”Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022” imagese completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.3/6.3 ”Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare”- se completează


   cu cuantumul indemnizației acordate în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.

   Rândul 5.4/6.4 ”Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate potrivit art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, aferentă lunilor anterioare lunii de raportare” – se completează cu cuantumul indemnizației acordate potrivit art. 1 din OUG nr. 36/2022, pentru lunile anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 5.5/6.5 “Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației acordate în baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare” - se completează cu cuantumul indemnizației acordate în baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu contribuția de asigurări sociale aferentă.

  • Rândul 7 „Baza de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă” – se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, cumulat pentru toate contractele încheiate de angajat cu angajatorul respectiv și "0" dacă pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligația acestei plăți. De asemenea, se completează și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din

   O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 163/2022.

   Pentru indemnizația prevăzută la art. 1 din OUG nr. 36/2022, se completează “0”.

   Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, beneficiari ai măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", în venitul bază de calcul pentru contribuția asiguratorie pentru muncă, nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în baza O.U.G. nr. 67/2022.

  • Rândul 8 "Baza de calcul al indemnizației de șomaj" – se completează cu suma reprezentând veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin. (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă persoana este asigurată obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se calculează prin însumarea bazelor de calcul a indemnizației de șomaj corespunzătoare tuturor contractelor încheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. De asemenea, se completează cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022 pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată și completată prin Legea nr. 163/2022. În caz contrar se completează cu "0".

  Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unor contracte individuale de muncă cu normă întreagă, beneficiari ai măsurii "200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală", în veniturile care constituie baza de calcul al indemnizației de șomaj, conform art. 39 alin.

  (21) din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt incluși cei 200 de lei acordați în

  baza O.U.G. nr. 67/2022.


  SECȚIUNEA B.4.1. - Facilități fiscale în sectorul construcții, agricol și în industria alimentară conform art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal, după caz


  Caseta ”Salariulde bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă, sau în actul de detașare, după caz ”, se completează astfel:

  • pentru salariații care desfășoară activitate la un angajator din sectorul construcții, agricol și/sau în industria alimentară, adupă caz, angajați în baza Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, cu modificările și completările se înscrie salariul brut de încadrare prevăzut în contractual individual de muncă;

  • pentru salariații detașați, se înscrie salariul de bază stabilit în actul de detașare;

  Caseta ”Venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă sau actul de detașare”- se completează cu venitul brut asimilat salariului realizat în baza raportului juridic, altul decât contractul individual de muncă sau actul de detașare.

  Secțiunea B.4.1. se completează cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, agricol și în industria alimentară,după caz, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) sau pct 7 lit. a) din Codul fiscal.

  Angajatorii ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, agricultură și industrie alimentară, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) sau pct 7 lit. a) din Codul fiscal, completează și Secțiunea B, rândurile 1 și 2, inclusiv.

  Pentru persoanele fizice care realizează în luna de raportare venituri din salarii și asimilate salariilor în baza mai multor raporturi juridice la același angajator ce desfășoară activități în domeniul construcțiilor, agricultură și industrie alimentară, conform codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 lit. a) sau pct 7 lit. a) din Codul fiscal, acordarea facilităților fiscale se realizează distinct pentru fiecare raport juridic, după caz.

  Secțiunea C

  Raportări pentru asigurați, completate de alte entități asimilate angajatorului


  Se completează câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevăzut în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, astfel:

  - Rândul 1 "Tip asigurat alte entități asimilate" - se completează conform Anexei nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.

  Pentru asigurații din sistemul public de pensii și/sau din sistemul asigurărilor de sănătate, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17” sau „30” după caz.

  Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor Titlului II, Titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „22”, „26”, „ 27”, „29” după caz.

  Pentru persoanele care realizează venituri din pensii și care sunt obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, prin reținere la sursă, pentru partea are depășește plafonul prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, declarate de


  Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, se va alege tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.

  • Rândul 2 "Zile" - se completează numărul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru creșterea copilului până la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical

  • Rândul 3 "Total zile concediu medical (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005)" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical conform O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006.

  • Rândul 4 "Zile concediu medical pentru accidente de muncă și boli profesionale" - se completează cu numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

  • Rândul 5 "Zile indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale”- se completează cu numărul de zile lucrătoare de prestații de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 6 "Venit brut" - se completează cu câștigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, în vederea calculării contribuțiilor de asigurări sociale sau venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri obținute în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

   Pentru tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3- Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, se completează cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal.

  • Rândul 7 "Indemnizații pentru accidente de muncă și boli profesionale" - se completează cu suma indemnizațiilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • Rândul 8 "Sumă indemnizații suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale”- conține suma prestațiilor de asigurări sociale, cauzate de accidente de muncă și boli profesionale, suportate din sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale.

  • Rândul 9 " Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate " - se completează cu venitul bază de calcul pentru contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

   Pentru tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3 - Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, se stabilește prin deducerea din venitul din pensii a sumei lunare reglementată în Codul fiscal pentru care nu se datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 10 "Contribuție de asigurări sociale de sănătate" - se completează cu contribuția de asigurări pentru sănătate datorată de asigurat și plătită de entitatea asimilată angajatorului, potrivit legii.

  • Rândul 11 " Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale"- se completează, după caz, cu:

  • suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare pentru tipurile de asigurat "13" și "14" așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin,

  • venitul ales la care se datorează contribuția de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare (tipul de asigurat "17" și "30"


   așa cum sunt prevăzute în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin),

  • cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, pentru tipul de asigurat "10", asa cum este prevăzut în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin,

  • suma câștigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale, plafonată potrivit legilor în vigoare, și/sau cuantumul indemnizației de sănătate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, pentru tipul de asigurat "2", asa cum este prevăzut în Anexa nr. 3 Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin.

  • Rândul 12 "Contribuție de asigurări sociale" - se completează cu contribuția de asigurări sociale datorată de asigurați sau de persoanele pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului sumelor prevăzute la rândul 11 ”Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale”, din Secțiunea C.


   Secțiunea D

   Concedii medicale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare


   Se completează pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:

  • Rândul 1 "Seria certificatului de concediu medical" - se completează cu seria certificatului de concediu medical.

  • Rândul 2 "Numărul certificatului de concediu medical" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical.

  • Rândul 3 "Seria certificatului de concediu medical inițial" - se completează cu seria certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.

  • Rândul 4 "Numărul certificatului de concediu medical inițial" - se completează cu numărul certificatului de concediu medical inițial, doar atunci când există și certificate medicale în continuare.

  • Rândul 5 "Data acordării certificatului medical (zz.ll.aaaa)" - se completează data acordării certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 5 ”Dată început valabilitate concediu medical inițial (zz.ll.aaaa) – se completează data începerii valabilității concediului medical inițial, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 6 "Dată început valabilitate concediu medical" - se completează data începerii valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 7 "Data încetare valabilitate concediu medical" - se completează data încetării valabilității certificatului medical, înscrisă pe acesta în format zz.ll.aaaa.

  • Rândul 8 "Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate"

  • se completează cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație "09”sau „91” sau ”92”, după caz.

  • Rândul 8.1 " Codul numeric personal al pacientul cu afecțiuni oncologice/cod unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, după caz " - se completează cu codul numeric personal/codul unic de


   identificare din sistemul de asigurări de sănătate al pacientul cu afecțiuni oncologice, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizație "17”.

   NOTĂ:

   Codul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate se completează numai pentru persoanele nerezidente care nu au obținut un cod numeric personal.

  • Rândul 9 "Codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical" - se completează cu codul indemnizației notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.

  • Rândul 10 "Locul de prescriere a certificatului medical" - se completează cu: "1" - când certificatul a fost eliberat de medicul de familie;

   "2" - când certificatul a fost eliberat de spital;

   "3" - când certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;

   "4" -când certificatul a fost eliberat de Casa de asigurări de sănătate, numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurări de sănătate pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare.

   "5" – când certificatul a fost eliberat de Casa de Asigurări de Sănătate pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară/persoanele asigurate care își pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, conform Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/1131/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul certificatelor de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă persoanele în drept însoțesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.”

  • Rândul 11 "Cod de urgență medico-chirurgicală" - se completează codul de urgență medico-chirurgicală care este înscris în certificat.

  • Rândul 12 "Cod boală infectocontagioasă grupa A" - se completează codul de boală infectocontagioasă grupa A care este înscris în certificat.

  • Rândul 13 "Numărul avizului medicului expert" - se completează numărul de aviz al medicului expert înscris în certificat.

  • Rândul 14 "Zile prestații (zile lucrătoare) suportate de angajator" - se completează numărul de zile de prestații (zile lucrătoare) pentru incapacitate temporară de muncă, suportate de angajator.

  • Rândul 15 "Zile prestații (zile lucrătoare) suportate din FNUASS" - se completează numărul de zile prestații (zile lucrătoare) suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 16 "Total Zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical" - se completează numărul total de zile prestații (zile lucrătoare) aferente concediului medical acordat.

   NOTĂ


   Pentru stabilirea indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical, atât în cazul persoanelor care desfășoară activitatea în cadrul unui program de lucru normal, zilele libere sunt cele de sâmbătă și duminică, cât și în cazul celor cu program atipic, pentru care prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucrătoare, altele decât sâmbetele și duminicile, este necesar să se țină cont de faptul că, numărul de zile lucrătoare din concediu medical pentru care se acordă indemnizație însumate cu numărul de zile pentru care se acordă venituri din salarii ca urmare a activității desfășurate, să nu depășească numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • Rândul 17 "Suma veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni" - se completează cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

  • Rândul 18 "Număr de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni" - se completează cu numărul de zile aferente veniturilor realizate în ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.

  • Rândul 19 "Media zilnică a bazei de calcul al indemnizației sociale de sănătate" - se completează cu media zilnică a bazei de calcul al indemnizațiilor și se determină ca raport între suma veniturilor realizate în ultimele 6 luni și numărul total de zile aferente celor 6 luni.

  • Rândul 20 "Indemnizație sănătate suportată de angajator" - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator.

  • Rândul 21 "Indemnizație socială de sănătate suportată din FNUASS" - se completează cu cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

  • Rândul 22 "Cod boală – se completează conform codului de boală din certificatul medical.


  Secțiunea E


  Date privind impozitul pe venit

  Se completează de către angajatori și entități asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.

   1. Venituri din salarii obținute la funcția de bază

    Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază, potrivit unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor.

    Prin activitate dependentă la funcția de bază se înțelege orice activitate desfășurată în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, declarată angajatorului ca funcție de bază de către angajat. În cazul în care activitatea se desfășoară pentru mai mulți angajatori, angajatul declară fiecăruia locul unde exercită funcția pe care o consideră de bază.

    Funcția de bază poate fi declarată de angajat în condițiile legii și la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

    • Rândul 1 "Venit brut din salarii și asimilate salariilor" - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii și asimilat salariului realizat de angajat, care cuprinde suma totală a veniturilor din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (4) din Codul fiscal. Venitul brut include și indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările și completările


     ulterioare, aprobată și completată prin Legea nr. 163/2022, precum și cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, bonusuri, etc . prin alte acte normative.

    • Rândul 2 "Contribuții sociale obligatorii" - se completează cu suma totală reprezentând contribuții sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.

    • Rândul 3 "Număr persoane aflate în întreținere" - se completează cu numărul de persoane aflate în întreținere, potrivit legii.

    • Rândul 4 "Deduceri personale" - se completează cu suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.

     Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora la funcția de bază și care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

     Deducerea personală este stabilită în funcție de venitul brut lunar din salarii și asimilate salariului realizat la funcția de bază de către contribuabil și numărul de persoane aflate în întreținerea acestuia, în conformitate cu dispozițiile Titlului IV din Codul fiscal.

    • Rândul 5 "Alte deduceri" - se completează cu suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii la funcția de bază (cotizația sindicală, contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, în limita anuală a echivalentului în lei a 400 de euro).

    • Rândul 6 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează cu suma reprezentând diferența dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni și următoarele:

    • deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

    • cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

    • contribuțiile la fondurile de pensii facultative și cele la scheme de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei a 400 euro;

    • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

    • Rândul 7 "Impozit reținut" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.


   2. Alte venituri din salarii


    Se completează pentru beneficiarul de venit care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în afara funcției de bază, potrivit legii.

    • Rândul 1 "Venit brut" - se completează cu suma reprezentând venitul brut din salarii și asimilat salariului, realizat de angajat/persoana fizică, în afara funcției de bază.

    • Rândul 2 "Contribuții sociale obligatorii" - se completează cu suma totală a contribuțiilor sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.


    • Rândul 3 "Venit bază de calcul al impozitului" - se completează cu diferența dintre venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

    • Rândul 4 "Impozit reținut" - se completează cu suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, reținut de plătitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.


   3. Date detaliate privind impozitul pe venit și unele contribuții sociale obligatorii


    Se va completa câte o înregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din secțiunea "A", "B" sau "C", astfel:

    • Rândul 1 "Secțiunea" - se completează cu secțiunea selectată anterior, "A", "B" sau "C".

    • Rândul 2 "Tip asigurat" - se completează tipul de asigurat.

    • Rândul 3 "Funcție de bază" - se completează cu valorile "1 - da", "2 - nu" sau "3 - nu e cazul". Valorile "1 - da" și "2 - nu" se completează pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.

    • Rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" - se completează cu "P" sau "A", după caz, astfel:

     "P" - se utilizează pentru veniturile realizate în perioada de raportare (cea pentru care se completează declarația);

     "A" - se utilizează pentru veniturile primite în perioada de raportare fără desfășurarea efectivă a unei activități în această perioadă (de exemplu, diverse sume primite în baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevăzute în contractul colectiv ori în contractul individual de muncă).

    • Rândul 5 "Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință – lună început" - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" a fost utilizată opțiunea "A".

    • Rândul 6 "Perioada venitului din altă perioadă decât cea de referință - lună sfârșit" - se completează luna și anul perioadei, sub forma II-aaaa, în care a fost realizat venitul din altă perioadă decât cea de referință. Se completează doar dacă la rândul 4 "Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)" a fost utilizată opțiunea "A".

     image

     image

    • Rândul 6.1”Perioada de raportare aferentă indemnizației acordate conform O.U.G. nr. 36/2022 (LL-AAAA)” – se completează cu luna pentru care se acordă indemnizația în baza art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin .

    • Rândul 6.2” Număr zile suspendate conform O.U.G. nr. 36/2022 (LL-AAAA),” - se completează cu numărul de zile lucrătoare în care raporturile de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și pentru care se acordă indemnizația prevăzută la art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul

     „Tip asigurat” la ordin.

    • Rândul 6.3” Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 36/2022 (LL-AAAA)” – se completează cu suma reprezentând indemnizația acordată în baza art. 1 din

     O.U.G. nr. 36/2022, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin.

    • Rândul 6.4”Contribuție de asigurări sociale pentru indemnizația acordată conform O.U.G. nr. 36/2022” - se completează cu CAS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului


     indemnizației acordate în baza art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin.

    • Rândul 6.5” Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația acordată conform O.U.G nr. 36/2022” - se completează cu suma reprezentând indemnizațiile acordate în baza art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul “Tip asigurat” la ordin.

    • Rândul 6.6” Contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizația acordată conform O.U.G. 36/2022”–se completează cu CASS datorată de asigurat, rezultată prin aplicarea cotei CASS asigurat asupra cuantumului indemnizației acordate în baza art. 1 din O.U.G. nr. 36/2022, numai pentru tipul de asigurat 1.6. din Anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat” la ordin .

    • Rândul 7 "Justificarea venitului din altă perioadă decât cea de raportare (tip venit referitor la perioada = "A")" - se completează cu codul corespunzător prevăzut în nomenclatorul "N1 - justificări", de mai jos:


     Nomenclatorul N1 – justificări


     image

     | Justificare venit din altă perioadă | Cod |

     |                                                                      |          |

     | Hotărâre judecătorească/conform legii | 10 |

     |                                                                      |          |

     | Primă/Bonus de natură ocazională | 20 |

     |                                                                      |          |

     | Sume din profitul net | 30 |

     |                                                                      |          |

     | Primă/Bonus prevăzută prin contract colectiv de | 40 |

     | muncă și/sau prin contractul individual de muncă | |

     |                                                                      |          |

     | Al 13-lea salariu | 50 |

     |                                                                      |          |

     | Restanțe de plată din perioadele anterioare | 60 |

     |                                                                      |          |

     |Indemnizațiii suportate de ANOFM conform prevederilor | |

     100

  Altele

  | O.U.G. nr. 36/2022 | 70 |    • Rândul 8 "Total venit brut, din care:" - se completează, cu suma reprezentând venitul brut realizat, potrivit legii și care reprezintă suma totală a veniturilor din salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) -

     (4) din Codul fiscal. Venitul brut include și indemnizațiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 36/2022,O.U.G. nr. 132/2020, cu modificările și completările


     ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 163/2022, precum și cu alte sume acordate sub formă de stimulente, prime, bonusuri, etc . prin alte acte normative.

     Pentru tipul de asigurat 35 din Anexa nr. 3- Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului" la ordin, se completează cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal.

     • Rândul 8.1."Prime, stimulente, alte sporuri” – se completează cu sumele reprezentând prime, stimulente și alte sporuri acordate de către angajator/plătitor, altele decât salariul de bază lunar brut.

     • Rândul 8.2."Venituri asimilate salariilor, din care:” – se completează cu sumele reprezentând venituri asimilate salariilor.

     • Rândul 8.2.1. "Indemnizații de delegare impozabile" – se completează cu sumele reprezentând indemnizații de delegare impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codului fiscal.

     • Rândul 8.2.2. "Indemnizații de detașare impozabile" – se completează cu sumele reprezentând indemnizații de detașare impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codul fiscal.

     • Rândul 8.2.3. "Indemnizații specifice detașării tranaționale impozabile" - se completează cu sumele reprezentând indemnizații specific detașării transnaționale impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codul fiscal.

     • Rândul 8.2.4. "Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate impozabile" - se completează cu sumele reprezentând prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate impozabile, respectiv cu partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit în Codul fiscal.

     • Rândul 8.2.5. "Indemnizația de neconcurență" – se completează cu suma reprezentând indemnizație de neconcurență, astfel cum este prevăzută în contractual individual de muncă.

     • Rândul 8.3. "Avantaje în bani și în natură, din care" – se completează cu totalul avantajelor impozabile, în bani sau în natură, primite de persoana fizică în legătură cu o activitate dependentă, precum și cu avantajele primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți. Fac excepție avantajele neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.3.1. "Contravaloarea tichetelor de masă, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor de masă, acordate salariaților potrivit legii.

     • Rândul 8.3.1.1. "Contravaloarea tichetelor de creșă, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor de creșă, acordate salariaților potrivit legii.

      Rândul 8.3.1.2. "Contravaloarea tichetelor cadou, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor cadou, acordate salariaților potrivit legii.

      Rândul 8.3.1.3. "Contravaloarea tichetelor culturale, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea tichetelor culturale, acordate salariaților potrivit legii.

      Rândul 8.3.1.4. "Contravaloarea voucherelor de vacanță, acordate potrivit legii" - se completează cu valoarea voucherelor de vacanță, acordate salariaților potrivit legii.

     • Rândul 8.3.2. ”Avantaje primite de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți” – se completează cu sumele reprezentând avantajele impozabile, în bani sau în natură, primite de salariați de la terți ca urmare a unei relații contractuale între părți, cu excepția avantajelor neimpozabile prevăzute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.3.3. ”Prime de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. t)” – se completează cu sumele reprezentând prime de asigurare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator


      pentru angajații proprii la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în categoria de venituri din salarii și asimilate salariilor neimpozabile de la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.3.4. ”Orice alte sume sau avantaje în bani sau în natură” – se completează cu orice alte sume primate de salariați ca urmare a desfășurării unei activități dependente, altele decât cele detaliate la rândurile 8.3.1. – 8.3.3. din Anexa 1.2. Asigurat, Secțiunea E3, la ordin.

     • Rândul 8.4. ”Venituri neimpozabile, din care:” – se completează cu totalul veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile, astfel cum sunt prevăzute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.4.1. ”Indemnizații de delegare neimpozabile” - se completează cu sumele reprezentând indemnizații de delegare care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.4.2. ”Indemnizații de detașare neimpozabile” - se completează cu sumele reprezentând indemnizații de detașare care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.4.3. ”Indemnizații specific detașării transnaționale neimpozabile” - se completează cu sumele reprezentând indemnizații specific detașării transnaționale care sunt acordate în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.4.4. ”Prestații suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate neimpozabile”- se completează cu suma reprezentând prestații suplimentare primate de salariații cu contract individual de muncă în baza clauzei de mobilitate, care se încadrează în limita plafonului neimpozabil prevăzut la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal.

     • Rândul 8.4.5. ”Avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestora”- se completează cu valoarea titlurilor de participare acordate de persoanele juridice angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate acestora, cu titlu gratuit sau la un preț preferențial. Valoarea avantajelor se determină la momentul acordării sau la momentul exercitării acestora.

     • Rândul 8.4.6. ”Contribuțiile la un fond de pensi