ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 18 iulie 2022  Având în vedere efectele crizei din Ucraina care au condus la creșterea prețului la materialele de construcții în medie cu peste 60%, în timp ce prețul la utilitățile publice - energie, gaze naturale, combustibil - a crescut în medie cu peste 40%,pe cale de consecință, întreprinderile mari și întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, au înregistrat dificultăți în finanțarea activității curente, dar și în gestionarea prețului la produsele și serviciile obținute de acestea.Deoarece Comisia Europeană a lansat programul RepowerEU prin care statele membre ale Uniunii Europene sunt încurajate să investească în independența energetică, atât la nivel național, cât și la nivelul consumatorilor, pentru a genera fie economie de energie, fie obținerea de energie verde din surse regenerabile,întrucât Uniunea Europeană și-a asumat să furnizeze energie verde în întreaga Uniune, fixându-și în acest context patru obiective strategice, și anume:• Obiectivul privind reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră - GES - cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990;• Obiectivul privind un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030;• Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030;• Obiectivul de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030,deoarece pentru România, în acest context, s-au fixat obiective strategice naționale majore în cadrul Planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice (PNIESC),întrucât în cadrul Programului operațional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020 trebuie adoptate măsuri urgente în vederea evitării riscului de pierdere a fondurilor externe nerambursabile alocate României,luând în considerare numărul ridicat de solicitanți care se estimează că vor depune cereri pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și faptul că aplicația MySMIS/MySMIS 2014, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, nu poate susține un volum ridicat de cereri,luând act de faptul că Sistemul informatic integrat IMM-RECOVER, dezvoltat și implementat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, deține infrastructura fizică, virtuală și software necesare preluării și gestionării unui număr ridicat de cereri și într-un timp mai scurt,ținând cont de interesul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a utiliza sistemul informatic integrat IMM-RECOVER în procesul de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.Având în vedere faptul că autoritățile publice locale au în responsabilitate serviciile publice destinate populației cu un impact direct asupra condițiilor de locuire, aici încadrându-se educația, serviciile publice de asigurare cu energie termică și apă caldă menajeră, serviciile publice de iluminat, serviciile de alimentare cu apă și canalizare, precum și serviciile de colectare a deșeurilor, dar și de integrare și educație, inclusiv serviciile publice de sănătate,întrucât autoritățile publice locale suportă costurile de funcționare pentru o parte din serviciile publice asigurate populației, cum sunt educația și sănătatea, iar pentru o altă parte din serviciile publice locale, cum sunt alimentarea cu apă și canalizare, alimentarea cu energie termică și altele de asemenea natură, stabilesc tarife de prestare către populație care sunt influențate de creșterile recente ale prețului la gazele naturale, prețului la energia electrică, dar și la combustibilul necesar pentru asigurarea acestor categorii de servicii publice,ținând cont de creșterile la prețul gazelor naturale, al energiei electrice și al combustibilului prezentate în tabelul de mai jos:
  AnulEnergie electricăGaze naturaleCombustibil
  202047,692 €/MWh100%15,280 €/MWh100%636,088 €/to100%
  202154,786 €/MWh114,87%14,742 €/MWh96,47%636,088 €/to100%
  2022368,118 €/MWh671,91%79,012 €/MWh535,96%1214,398 €/to190,91%
  întrucât creșterile de preț astfel cum sunt menționate în tabelul de mai sus indică faptul că autoritățile publice locale sunt nevoite să aloce din bugetele locale fondurile necesare atât pentru subvenționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică și apă caldă menajeră, cât și pentru suportarea cheltuielilor de funcționare ale serviciilor publice din educație, dar și a celor din sănătate,luând în considerare că, pentru a evita eventualele deficite bugetare la nivel local care ar pune în dificultate asigurarea serviciilor publice de bază către populație, autoritățile publice locale sunt nevoite să identifice soluții pentru a reduce consumurile de energie și, odată cu aceasta, și a emisiilor GES, precum și să identifice surse noi ieftine de obținere a energiei verzi din resurse regenerabile prin intermediul cărora pot gestiona subvențiile alocate din bugetele locale, precum și suportarea cheltuielilor de funcționare ale acestora,deoarece serviciile publice de natură socio-culturală - educație și sănătate - sunt gestionate de către instituțiile publice aflate în subordonarea, coordonarea, sub autoritatea consiliilor locale și, după caz, a consiliilor județene, în timp ce serviciile publice care desfășoară activități economice (alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie termică și apă caldă menajeră, iluminat public) sunt încredințate de către autoritățile publice locale prin contracte de delegare de gestiune încheiate potrivit legii,pe cale de consecință, scopul măsurilor instituite prin prezenta ordonanță de urgență este de a contribui la creșterea nivelului de independență energetică a autorităților publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile - apă geotermală, energie solară, energia vântului și altele de asemenea natură, astfel cum sunt definite în Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare - pentru consumul propriu al acestora, respectiv de a asigura o diversificare a surselor de energie din piață prin comercializarea energiei din surse regenerabile produsă de către autoritățile publice locale.Ținând cont de interesul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de a utiliza sistemul informatic integrat IMMRECOVER și în procesul de finanțare a măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale,întrucât în cadrul Programului operațional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-2020 există un risc de dezangajare pentru care trebuie adoptate măsuri urgente în vederea evitării riscului de a pierde fondurile externe nerambursabile alocate României,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În ceea ce privește domeniile de specializare inteligentă, în concordanță cu conceptul Quadruple Helix, strategiile de specializare inteligentă propun dezvoltarea unei viziuni orientate către viitor, care să abordeze provocările actuale și să propună soluții, punând accent pe o dezvoltare durabilă dintr-o perspectivă care reunește inovația, antreprenorialul, publicul și autoritățile. Acest concept pune utilizatorii inovației în centru și încurajează dezvoltarea inovațiilor care sunt de interes pentru utilizatori.Întrucât strategiile pentru specializarea inteligentă oferă o nouă abordare de politici și practici pentru cercetare și inovare în regiuni care au drept scop promovarea schimbărilor structurale, dezvoltarea regională, creșterea capacității interne și a avantajului comparativ regional prin investiții direcționate în domenii strategice de forță locală în cercetare, inovare și a potențialului în afaceri,având în vedere că prin derularea procesului de descoperire antreprenorială la nivel regional au fost identificate proiecte în domeniile de specializare inteligentă a căror implementare este esențială pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile regionale de specializare inteligentă,ținând cont de faptul că pentru perioada de programare 2021-2027 totalul fondurilor europene dedicate domeniului cercetării, dezvoltării și inovării, în cadrul Politicii de coeziune, este de aproximativ 4,37 miliarde euro, sumă care urmează a fi absorbită prin intermediul programelor operaționale,având în vedere că implicarea autorităților publice locale este necesară atât în dezvoltarea de infrastructuri specifice de utilitate publică destinate funcționării și operaționalizării parcurilor de specializare inteligentă pe terenuri deținute sau în administrarea acestora, cât și în gestionarea acestora pentru a dezvolta ecosistemele de antreprenoriat bazate pe parteneriatul cu întreprinderi și/sau entități de cercetare pentru dezvoltarea de investiții de cercetare-inovare,ca urmare a activităților derulate în parcurile de specializare inteligentă bugetele locale și bugetul de stat beneficiază de importante venituri încasate din impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată, dar și din impozitul pe profit ulterior perioadei de scutire a acestuia,pentru a evita riscul de neimplementare a proiectelor de specializare inteligentă finanțate din fonduri europene nerambursabile, dar și pentru a susține autoritățile publice locale în realizarea demersurilor necesare pentru dezvoltarea economică locală și crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții,având în vedere interesul public și strategic, precum și faptul că elementele menționate mai sus sunt o prioritate a Programului de guvernare prin crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții, constituind o situație extraordinară de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.Luând în considerare recomandările specifice de țară 2019 și 2020 prin care sunt identificate multiple probleme ale sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare din România, fiind considerat un sistem nefuncțional și care se confruntă cu o capacitate scăzută de inovare a economiei, subfinanțare publică cronică, dar și investiții private reduse, bază științifică fragmentată și cooperare scăzută între organizațiile de cercetare și mediul de afaceri,pentru asigurarea implementării unor proiecte care să conducă la atingerea obiectivelor strategice de specializare inteligentă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Instituirea unor măsuri de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general de instituire a unor măsuri de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, denumit în continuare POIM, cu scopul de a sprijini mediul de afaceri pentru a dobândi independență energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale/prestărilor de servicii și construcțiilor anexe, precum și celor specifice proceselor tehnologice, precum și pentru producerea de energie verde pentru consum propriu din resurse regenerabile.(2) Măsurile de eficiență energetică/Utilizarea surselor regenerabile de energie se finanțează sub formă de grant din fonduri nerambursabile alocate în cadrul POIM din resursele financiare alocate României prin Fondul de coeziune și din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în cadrul perioadei de programare 2014-2020, ținând cont și de prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie sunt sprijinite investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizarea/modernizarea și realizarea investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, cu impact direct în eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice si a emisiilor de gaze cu efect de seră.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, în prezentul capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:a) administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis - apelurilor de proiecte - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, denumită în continuare AM POIM, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare, plată, rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor;b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, având atribuții în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea mentenanței acestuia;c) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuții în operarea, asigurarea suportului operațional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;d) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și valoare maximă nu depășește 500.000 de euro;e) ajutor de minimis - ajutor acordat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;f) beneficiari ai ajutorului de stat și de minimis - întreprinderi mari, IMM-uri și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în înlocuirea echipamentelor, retehnologizarea/modernizarea și realizarea investițiilor în monitorizarea și optimizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici, cu impact direct in eficientizarea proceselor tehnologice și realizarea unor economii considerabile de energie la nivelul întreprinderilor, utilizarea energiei produse din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, precum și reducerea intensității energetice și a emisiilor de gaze cu efect de seră, care încheie contract de finanțare cu MIPE, prin AM POIM;g) cofinanțare - procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către beneficiari, prin contribuția proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;h) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltat și integrat de către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MAT/MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat, ajutoarelor de minimis menționate la art. 10 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, acesta fiind găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT, iar din punct de vedere al apelului de proiecte de către MIPE;i) IMM - întreprinderile mici, mijlocii și microîntreprinderile, respectiv întreprinderile înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;j) întreprinderi mari - întreprinderile care nu se încadrează în definiția întreprinderilor mici și mijlocii: care au de la 250 salariați și cifra de afaceri anuală netă mai mare de echivalentul în lei a 43 milioane euro;k) clădire industrială și construcție anexă - spațiu funcțional necesar pentru derularea proceselor industriale, cu excepția clădirii administrative;l) clădire pentru prestare servicii și construcție anexă - spațiu funcțional necesar pentru prestarea serviciilor;m) surse regenerabile de energie - reprezintă sursele de energie așa cum sunt definite la art. 2 lit. ac) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția biomasei.  +  Articolul 3Beneficiarii măsurilor de eficiență energetică, de utilizare a surselor regenerabile de energie sunt:a) întreprinderile mari, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. j), cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;b) IMM-urile și microîntreprinderile, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i), cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014.  +  Articolul 4(1) Bugetul alocat pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie este de 350.000.000 euro asigurați din fonduri externe nerambursabile, în cadrul POIM, din surse alocate în cadrul Fondului de coeziune, pentru perioada de programare 2014-2020, la care se adaugă cofinanțare asigurată din bugetul de stat în sumă de 61.764.000 euro prin bugetul MIPE, cu posibilitate de supracontractare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Granturile aferente măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie se acordă în baza unei solicitări unice per apel la nivel de beneficiar, în care pot fi incluse mai multe puncte de lucru, pe bază de contract de finanțare încheiat ca urmare a apelului de proiecte, cu respectarea criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea principiilor de transparență și competitivitate. Granturile au valoarea minimă de 50.000 euro și, respectiv, valoarea maximă de 500.000 euro, cu excepția celor acordate în baza schemei de minimis, unde valoarea maximă este de 200.000 euro.(3) Bugetul alocat prevăzut la alin. (1) se defalcă la nivelul fiecărui apel de proiecte, respectiv la nivelul fiecărei scheme de ajutor de stat/de minimis.(4) Granturile prevăzute la alin. (2) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor prevăzută de regulile privind acordarea ajutorului de stat, ajutorului de minimis în conformitate cu regulile ajutorului de stat și cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, respectiv ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, după caz.  +  Articolul 5Prin măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie se finanțează următoarele categorii de investiții:a) investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție, de servicii ale IMM-urilor și întreprinderilor mari, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe. De asemenea sunt permise intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor, precum și achiziții de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor și construcțiilor anexe. Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului. Lucrările privind consolidări seismice sunt excluse de la finanțare;b) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu de energie al IMM-urilor și întreprinderilor mari, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor care sunt definite la art. 2 lit. m);c) investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanțare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie, cu excepția biomasei, și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului;d) investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei - EMS - care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra și analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza consumul de energie în timp real. Achiziționarea de echipamente, utilaje, dotări specifice care fac parte din procesul de producție/servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii este posibilă dacă prin acestea se înlocuiesc echipamente, utilaje, dotări specifice cu consum de energie sporit și prin această măsură se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial.  +  Articolul 6Pentru investițiile specifice prevăzute la art. 5 lit. a) sunt incluse următoarele categorii de cheltuieli/intervenții eligibile:a) lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor astfel cum sunt definite la art. 2 lit. k) și l), cu excepția clădirilor administrative, și construcțiilor anexe și a clădirilor/construcțiilor care sunt destinate activităților de producție/servicii, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice;b) introducerea, reabilitarea și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente, respectiv a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, fără a fi exhaustiv, achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;c) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;d) implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie, inclusiv achiziționarea, instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior;e) activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului, fără a fi exhaustive: sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea, montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereți, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.  +  Articolul 7Pentru investițiile specifice prevăzute la art. 5 lit. b) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) achiziționarea, realizarea, modernizarea de sisteme de energie care conțin echipamente, utilaje, dotări specifice pentru obținerea de energie din surse regenerabile, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. m), necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) realizarea/achiziționarea/modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare pentru obținerea de energie din surse regenerabile necesare consumurilor de energie proprii, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului, inclusiv prin achiziția de echipamente, utilaje, dotări specifice;c) realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități/capacități de cogenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile destinate consumului propriu al întreprinderilor.  +  Articolul 8Pentru investițiile specifice prevăzute la art. 5 lit. c) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) modernizarea, reabilitarea, creșterea puterii instalate pentru unitățile de cogenerare/trigenerare care obțin energie termică și electrică din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului;c) achiziționarea de echipamente/utilaje/tehnologii/dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile, cu excepția biomasei, necesare consumului propriu, care se încadrează în capacități de producție specifice prosumatorului.  +  Articolul 9Pentru investiția specifică prevăzută la art. 5 lit. d) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) achiziționarea și implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la nivelul întreprinderii, respectiv instalații/echipamente necesare realizării de sisteme de monitorizare a consumului de energie la IMM-uri și întreprinderi mari, cu scopul de reducere imediată și pe termen scurt a pierderilor de energie, localizarea punctelor de aplicare și cuantificare a potențialului de reducere a consumului de energie și pentru maximizarea eficienței măsurilor de creștere a eficienței energetice ce pot fi aplicate ulterior de către întreprindere, fără a fi exhaustiv:– sisteme de monitorizare hardware și software: senzori pentru instrumente de măsură și/sau instrumente de măsură și dispozitive de control pentru date de proces;– RTU - Remote Terminal Units - unitate de prelevare date din proces sau din câmp, sistem de comunicare date, stație;– sistem de comunicare date;– stație master - stația la care ajung toate comunicațiile și care este legată de toate echipamentele și subsistemele;– sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluții sau acțiuni și/sau optimizarea acestor acțiuni. Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului, inclusiv autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, fără a fi exhaustiv;b) achiziționarea de echipamente, utilaje și aparatură necesare investițiilor în eficiență energetică.Principalele echipamente pentru eficiență energetică sunt instalații, echipamente specifice pentru întreprinderi, în scopul obținerii de economii de energie, pe baza analizei energetice - fără a fi exhaustiv, motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații, echipamente, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire, răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie.Selecția echipamentelor se face în baza analizei energetice realizate la nivelul proiectului de către un expert independent/autorizat. Clasa de eficiență energetică va fi obligatoriu de înaltă eficiență energetică, cel puțin clasa A acolo unde se utilizează sistemul de certificare/etichetare energetică. Astfel, echipamentul ce se înlocuiește va fi obligatoriu superior celui existent și trebuie să nu fi fost achiziționat prin alte fonduri externe nerambursabile;c) achiziția, modernizarea, reabilitarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente care fac parte din activitatea de producție/servicii și contribuie la reducerea consumului de energie și, respectiv, la reducerea emisiilor GES. În situația în care are loc achiziționarea/modernizarea/ reabilitarea de active care contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor GES, acestea trebuie să asigure reducerea consumurilor specifice de energie din valoarea consumurilor specifice de energie inițiale.  +  Articolul 10(1) Finanțările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, care cad sub incidența ajutorului de stat, ajutorului de minimis, se acordă în temeiul unor scheme de ajutor de stat, ajutor de minimis, elaborate cu respectarea prevederilor naționale și europene aplicabile în domeniul ajutorului de stat, ajutorului de minimis. Aceste scheme se supun avizării Consiliului Concurenței și se aprobă prin ordine ale ministrului investițiilor și proiectelor europene ce se publică în Monitorul Oficial al României.(2) Se autorizează AM POIM să realizeze ghidul solicitantului și schemele de ajutor de stat și ajutor de minimis prevăzute la alin. (1), în conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare.  +  Articolul 11Beneficiarul măsurilor de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) a fost înființat până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;b) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale sau curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;c) dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat;d) nu este întreprindere în dificultate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014;e) nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași costuri eligibile;f) a avut minimum 1 angajat la 31 decembrie 2021;g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie pentru care se solicită finanțare;h) prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/superficiar/administrator/titular al unui drept de folosință/concesionar/locatar pentru imobilul în care se implementează proiectul sau proprietar/comodatar/titular al dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului, însoțite de actul de dobândire a proprietății, contract de concesiune, actul care atestă proprietatea/folosința/concesiunea/comodatul, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. Aceste documente sunt însoțite de extrasul de carte funciară a respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului;i) deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, după caz, în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;j) prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați, care reprezintă ținte minime de îndeplinit de către beneficiari la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și ulterior de menținut pe o durată de minimum 5 ani după expirarea datei de implementare a proiectului. În situația IMM-urilor sau întreprinderilor mari nou-înființate sau în cazul în care nu există contracte de furnizare la locul de implementare, analiza energetică se va baza pe date previzionate și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;k) prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetic total calculat în tep/an;l) investiția implementată în cadrul măsurilor de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie determină o scădere a consumului energetic total al proiectului de minimum 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali, pe baza analizei energetice. În situația în care nu se realizează economii de energie de cel puțin 10%, proiectul este declarat neeligibil;m) beneficiarul desfășoară activitatea de producție/prestări servicii, cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru măsurile de eficiență energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie destinate IMM-urilor și întreprinderilor mari, beneficiarii propun investiții care să contribuie la indicatorii de realizare și de rezultat ai POIM, așa cum vor fi evidențiați în ghidul solicitantului.(2) Beneficiarii trebuie să finalizeze proiectele de investiții menționate la alin. (1) până la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul 13(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 1 și includ:a) reducerea consumului de energie - RCE: TEP/an;b) valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu - VSER: [Euro/kW instalat];c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - RGES: t_Co2;d) modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020, [%];e) rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 [%].(2) Criteriile de selecție prezentate în anexa nr. 1 au caracter general și se detaliază la nivelul fiecărui apel de proiecte, pe baza schemelor de ajutor de stat, ajutor de minimis aplicabile, acolo unde este cazul.(3) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. La punctaje egale, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la criteriul C1) din anexa nr. 1. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obținut la criteriul următor.(4) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM POIM încheie contracte de finanțare cu beneficiarii selectați. Acordarea finanțării se face în baza criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 1 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt admise la finanțare.  +  Articolul 14Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a investițiilor sunt în sarcina beneficiarului.  +  Articolul 15(1) Prelucrarea datelor în sistemele informatice utilizate, respectiv IMM Recover și MySMIS2014-2020, se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679, precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor cu caracter personal.(2) MIPE, MAT și STS, în calitate de operatori asociați, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectelor.(4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează și se soluționează de către MIPE.(5) Cerințele operaționale de dezvoltare și adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcționalităților, seturile de date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin protocol de colaborare, de către instituțiile menționate la alin. (2).(6) În vederea implementării măsurilor prevăzute la art. 5, instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează pentru IMM Recover, în condițiile legii, date privind existența și activitatea economică a solicitanților prevăzuți la art. 3 răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate.  +  Articolul 16Depunerea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cât și soluționarea contestațiilor în oricare dintre aceste etape se realizează în cadrul platformei IMM Recover. Ulterior semnării contractului de finanțare, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile încarcă în sistemul informatic MySMIS2014 cererea de finanțare și documentele-suport necesare implementării tehnice și financiare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.  +  Articolul 17În situația în care beneficiarii nu realizează indicatorii asumați prin solicitarea de grant aferentă proiectului, aceștia sunt obligați să returneze contravaloarea sumelor primite cu titlu de ajutor de stat, ajutor de minimis, la care se adaugă dobânzi, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Instituirea unor măsuri pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local  +  Articolul 18(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru instituirea unor măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local pentru consumul propriu al acestora, cu scopul de a asigura creșterea nivelului de independență energetică și/sau pentru comercializarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei.(2) Prin consum propriu se înțelege consumul aferent clădirilor publice deținute și ocupate de autoritățile și instituțiile publice locale, precum și consumul aferent sectorului de iluminat public, aflat în directa administrare a unităților administrativ-teritoriale.(3) Măsurile de producere a energiei din surse regenerabile se finanțează din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul POIM, din resursele financiare alocate României prin Fondul de coeziune, în cadrul perioadei de programare 2014-2020, ținând cont și de prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014.(4) Pentru măsurile ce vizează producerea de energie din surse regenerabile în vederea comercializării sunt aplicabile regulile ajutorului de stat.(5) Pentru măsurile ce vizează producerea de energie din surse regenerabile pentru consum propriu nu sunt aplicabile regulile ajutorului de stat.(6) Prin măsurile de producere a energiei din surse regenerabile sunt sprijinite la finanțare investiții în echipamente, utilaje, dotări și alte active de asemenea natură care produc energie din surse regenerabile destinate atât consumului propriu de energie al autorităților publice locale, cât și pentru comercializarea energiei din surse regenerabile, după caz, precum și investițiile în unitățile de cogenerare, trigenerare care funcționează pe baza surselor regenerabile.  +  Articolul 19În sensul prezentei ordonanțe de urgență, din prezentul capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:a) administrator al schemelor de ajutor de stat - apelurilor de proiecte - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POIM, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/plată, rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum și de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor.b) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare a schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, având atribuții în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea mentenanței acestuia;c) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare a schemelor de ajutor de stat și de minimis - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuții în operarea, asigurarea suportului operațional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;d) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de granturi, în conformitate cu Regulamentul nr. 651/2014, a cărui valoare minimă este de 5.000.000 de euro și valoare maximă nu depășește 15.000.000 de euro, pentru realizarea de investiții în producerea de energie din surse regenerabile;e) beneficiari ai ajutorului de stat - unități administrativ-teritoriale care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în producerea de energie din surse regenerabile, pentru comercializarea energiei astfel produse;f) cofinanțare - procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către beneficiari, prin contribuția proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;g) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltat și integrat de către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelului de proiecte pentru finanțarea măsurilor propuse în cadrul prezentei ordonanțe de urgență, acesta fiind găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT, iar din punctul de vedere al apelului de proiecte de către MIPE;h) surse regenerabile de energie - reprezintă sursele de energie așa cum sunt definite la art. 2 lit. ac) din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția biomasei;i) clădiri publice - clădirile în legătură cu efectuarea proceselor funcționale privind serviciul sau managementul populației.  +  Articolul 20Beneficiarii măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile sunt unitățile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 21Investițiile finanțate prin măsurile de producere a energiei din surse regenerabile în scopul comercializării sunt proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și se va asigura delegarea gestiunii serviciilor către operatorii de servicii publice locale, după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  +  Articolul 22(1) Valoarea măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile este de 350.000.000 euro, asigurată din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, din surse alocate în cadrul Fondului de coeziune, pentru perioada de programare 2014-2020, la care se adaugă cofinanțare asigurată din bugetul de stat în sumă de 61.764.000 euro prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu posibilitate de supracontractare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților publice locale nu constituie ajutor de stat și au valoarea minimă de 500.000 euro și respectiv valoarea maximă de 5.000.000 euro.(3) Granturile aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se acordă pe beneficiar și proiect, sub formă de ajutor de stat, pe bază de contract de finanțare încheiat ca urmare a apelului de proiecte, cu respectarea principiilor de transparență și competitivitate și ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014. Granturile au valoarea minimă de 5.000.000 euro și, respectiv valoarea maximă de 15.000.000 euro.(4) Granturile prevăzute la alin. (3) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor prevăzută de regulile privind acordarea ajutorului de stat, așa cum prevede Regulamentul (UE) nr. 651/2014.  +  Articolul 23(1) Regulile de acordare a ajutorului de stat prevăzut la art. 22 alin. (3) vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităților publice locale în implementarea unor măsuri de investiții pentru producerea de energie din surse regenerabile pentru comercializare, care va fi supusă avizării Consiliului Concurenței și aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.(2) Se autorizează AM POIM să realizeze ghidul solicitantului și schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1), în conformitate cu reglementările naționale și europene în vigoare.  +  Articolul 24Prin măsurile de producere a energiei din surse regenerabile reglementate de prezenta ordonanță de urgență se finanțează următoarele categorii de investiții:a) investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale și/sau comercializării, după caz. În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a energiei vântului, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2 din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare;b) investiții în realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.  +  Articolul 25Pentru investițiile prevăzute la art. 24 lit. a) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse regenerabile;b) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de capacități de producție noi sau existente la momentul depunerii cererii pentru finanțare, pentru obținerea de energie din surse regenerabile;c) cheltuieli privind realizarea, achiziționarea, modernizarea de unități, capacități de cogenerare, trigenerare noi/existente pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei, în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de preluare în sistemul național, și instalațiile aferente;d) cheltuielile de preluare, conectare a energiei în sistemul energetic național.  +  Articolul 26Pentru investițiile prevăzute ale art. 24 lit. b) sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli privind realizarea de unități de cogenerare, trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de energie termică și electrică din surse regenerabile destinate consumului propriu al autorităților publice locale;b) cheltuieli privind achiziționarea de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de energie termică/electrică din surse regenerabile necesare consumului propriu al autorităților publice locale;c) cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a energiei obținute în cogenerare, trigenerare, indiferent de natura acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energiei în sistemul energetic național.  +  Articolul 27(1) Beneficiarii măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale, curente și să mențină parametrii energetici specifici la care sau angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;b) dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, respectiv prevederile legale ale cadrului financiar multianual 2014-2020, după caz;c) beneficiarii care solicită ajutor de stat nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;d) beneficiarul măsurilor de investiție pentru producerea de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu nu se încadrează în următoarele situații:(i) este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz;(ii) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activitățile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;(iii) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România.e) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități - costuri eligibile - sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile în eficiență energetică pentru care se solicită ajutor de stat;g) prezintă documentele doveditoare ale calității de proprietar/superficiar/administrator/titular al unui drept de folosință/concesionar/locatar pentru imobilul în care se implementează proiectul beneficiarului și/sau instituției publice locale aflate în subordine pentru care justifică consumul propriu plătit de către unitatea administrativ-teritorială sau sunt proprietari/comodatari/titulari ai dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului, însoțite de actul de dobândire a proprietății, contract de concesiune, actul care atestă proprietatea/folosința/concesiunea/comodat, după caz, valabile pe toată durata de implementare a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. Aceste documente sunt însoțite de extrasul de carte funciară al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului.(2) Beneficiarii trebuie să finalizeze proiectele de investiții pentru implementarea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență până la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul 28(1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții în producția de energie verde sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență la modul general și se detaliază la nivelul ghidului solicitantului, după caz. Criteriile de selecție includ:a) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;b) cantitatea de energie verde produsă cu ajutorul capacităților de producție realizate;c) număr populație unitate administrativ-teritorială;d) suprafețe de teren decontaminat/neproductiv, ca de exemplu cele cu destinația inițială de halde de zgură, utilizate pentru producerea de energie verde;e) număr populație racordată la rețeaua centralizată de alimentare cu energie termică.(2) Proiectele de investiții în producerea de energie din surse regenerabile sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului apelului de proiecte și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. La punctaje egale, departajarea se face în funcție de punctajul obținut la criteriul C1) din anexa nr. 1. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obținut la criteriul următor.(3) În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, AM POIM va încheia contracte de finanțare cu beneficiarii selectați. Acordarea finanțării se va face în baza criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 2 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt admise la finanțare.  +  Articolul 29Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a investițiilor în eficiența energetică de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului.  +  Articolul 30(1) Prelucrarea datelor în sistemele informatice utilizate, respectiv IMM Recover și MySMIS2014-2020, se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor cu caracter personal.(2) MIPE, MAT și STS, în calitate de operatori asociați, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectelor.(4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează și se soluționează de către MIPE.(5) Cerințele operaționale de dezvoltare și adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcționalităților, seturile de date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin protocol de colaborare, de către instituțiile menționate la alin. (2).(6) În vederea implementării măsurilor prevăzute la art. 24, instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează pentru IMM Recover, în condițiile legii, date privind existența și activitatea economică a solicitanților prevăzuți la art. 20 răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate.  +  Articolul 31Depunerea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cât și soluționarea contestațiilor în oricare dintre aceste etape, se realizează în cadrul platformei IMM Recover. Ulterior semnării contractului de finanțare, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile încarcă în sistemul informatic MySMIS2014 cererea de finanțare și documentele-suport necesare implementării tehnice și financiare a proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.  +  Articolul 32(1) În situația în care beneficiarii ajutorului de stat nu realizează indicatorii asumați prin solicitarea de grant aferentă proiectului, aceștia sunt obligați să returneze contravaloarea sumelor primite cu titlu de ajutor de stat, la care se adaugă dobânzi, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care beneficiarii nu realizează indicatorii asumați prin solicitarea de grant aferentă proiectului, aceștia sunt obligați să returneze contravaloarea sumelor primite, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 66/2011.  +  Capitolul III Instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor, crearea de locuri de muncă în domeniile de specializare inteligentă și organizarea și funcționarea parcurilor de specializare inteligentă  +  Secţiunea I Dispoziții generale  +  Articolul 33(1) Prezentul capitol reglementează cadrul legal pentru promovarea unui ecosistem de cercetare și inovare atractiv și competitiv în care să crească capacitatea de inovare a întreprinderilor, să fie sprijinită colaborarea între întreprinderi și organizațiile de cercetare prin crearea unor infrastructuri de tip parc de specializare inteligentă, în vederea reducerii fragmentării bazei științifice a sistemului de cercetare și inovare.(2) Prezentul capitol reglementează modalitatea de finanțare a unor proiecte complexe pentru înființarea și organizarea parcurilor de specializare inteligentă, în baza titlului de parc de specializare inteligentă, inclusiv adaptarea unor entități existente de tip parc care să răspundă criteriilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 34(1) În cuprinsul acestui capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) parc de specializare inteligentă - un amplasament delimitat în care se desfășoară activități de inovare, cercetare, dezvoltare experimentală, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic a unor rezultate referitoare la produs/serviciu/proces inovator obținute prin activități de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, producție de serie/serie zero, individuală, precum și alte categorii de activități specifice domeniilor de specializare inteligentă prevăzute în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivel național și/sau la nivel regional;b) fondatori ai parcului de specializare inteligentă - autorități publice locale/asociații de dezvoltare intercomunitară, individual sau în asociere cu institute naționale de cercetare-dezvoltare sau alte unități și instituții de drept public care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, potrivit prevederilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, care înființează parcul de specializare inteligentă;c) administratorul parcului - structură cu personalitate juridică desemnată de fondatorii parcului de specializare inteligentă, conform art. 40, în vederea gestionării acestuia conform atribuțiilor prevăzute la art. 52;d) rezidenți ai parcului - unitățile și instituțiile de drept public și privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea potrivit prevederilor art. 7 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, întreprinderi, individual sau în cooperare cu unitățile și instituțiile de drept public și privat care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, care desfășoară activități de specializare inteligentă în parc;e) metodologie de selecție - document elaborat de către autoritățile de management ale programelor operaționale regionale și de tranziție justă și/sau alți furnizori de ajutor de stat/de minimis, care descrie procedura de selecție a rezidenților parcului și, după caz, modalitatea de acordare a fondurilor publice acestora;f) documentația de selecție - documentul elaborat de fondatorii parcului pe baza metodologiei de selecție, ce conține orice cerință, criteriu, regulă și orice alte informații necesare pentru a asigura rezidenților o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de selecție competitivă;g) planul de dezvoltare al parcului - document de planificare elaborat de către fondatorii parcului care cuprinde investițiile necesare pentru crearea/dezvoltarea/modernizarea parcurilor coroborate cu activitățile specifice domeniilor de specializare inteligentă, identificate la nivel regional și național.h) perioada de durabilitate a proiectului de specializare inteligentă - perioada definită la art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;i) lider de parteneriat - termenul are înțelesul din art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, denumită în continuare O.U.G. nr. 133/2011.(2) Activitățile de producție de bunuri și/sau, după caz, de prestări servicii, activitățile de marketing și desfacere, precum și alte categorii de activități necesare activităților de producție și servicii se desfășoară numai condiționat de justificarea activităților de inovare aferente proiectului prevăzute la alin. (1) lit. a).(3) Activitățile de inovare desfășurate în parc, conform prevederilor alin. (1) lit. a), sunt definite conform Manualului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică din anul 2018.(4) Sunt asimilate activităților parcului activitățile specifice prevăzute la alin. (1) lit. a) desfășurate în alte locații decât locația parcului, în infrastructuri deținute de institutele naționale de cercetare-dezvoltare și/sau alte organizații de cercetare, în condițiile prevăzute la art. 53.  +  Articolul 35(1) Parcurile de specializare inteligentă se constituie în scopul facilitării implementării proiectelor de specializare inteligentă care încurajează dezvoltarea inovațiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategiile regionale de specializare inteligentă.(2) Parcurile de specializare inteligentă se înființează la inițiativa fondatorilor parcului.(3) Fondatorii parcului pot solicita finanțare din fonduri locale, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și din fonduri europene pe baza planului de dezvoltare al parcului, cu respectarea regulilor de eligibilitate și în limita sumelor alocate cu această destinație.  +  Articolul 36Proiectele de investiții elaborate pentru înființarea și organizarea parcurilor de specializare inteligentă au două componente obligatorii care vizează:a) activități de funcționare/operaționalizare și investiții în active corporale și necorporale pentru crearea/dezvoltarea/ modernizarea parcurilor derulate de fondatorii parcului;b) activități desfășurate în parc, conform prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a) și alin. (2), derulate de rezidenții parcului.  +  Articolul 37(1) Autoritățile de management ale programelor operaționale regionale și de tranziție justă și/sau alți furnizori de ajutor de stat/de minimis au obligația să elaboreze, pentru programele gestionate, metodologiile de selecție pe baza cărora fondatorii parcului vor derula procedura de selecție competitivă, asigurându-se de respectarea cel puțin a principiilor menționate la art. 34 din O.U.G. nr. 133/2011.(2) În cadrul metodologiilor de selecție menționate la alin. (1), fondatorii parcului solicită rezidenților să evidențieze în mod distinct caracterul inovativ al proiectului și/sau activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare specifice domeniilor de specializare inteligentă, pe care urmează să le implementeze, precum și confirmarea menținerii caracterului inovator până la semnarea contractelor subsidiare prevăzute la art. 60.  +  Articolul 38(1) Fondatorii parcului derulează procedura de selecție competitivă a rezidenților parcului, pe baza metodologiei de selecție menționată la art. 37.(2) Procedura de selecție trebuie să respecte cel puțin principiile menționate la art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 133/2021.(3) În perioada de implementare și durabilitate a proiectelor de specializare inteligentă, finanțate din fonduri europene, autoritatea publică locală/liderul de parteneriat se asigură de reluarea procedurii de selecție competitivă conform alin. (1), în funcție de gradul de ocupare al parcului și în limita sumelor rămase disponibile pentru acordarea de ajutoare.  +  Articolul 39Documentația de selecție va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele informații:a) informații generale privind fondatorii parcului și/sau administratorul parcului - denumire, adresă, datele de contact, mijloacele de comunicare etc.;b) obiectul și scopul procedurii de selecție competitivă;c) data, locul și ora-limită de depunere a candidaturilor;d) etapele procedurii de selecție competitivă;e) motive de excludere a rezidenților;f) criteriile de calificare la procedură a rezidenților;g) criteriile privind alocarea suprafețelor de teren din parcul de specializare inteligentă către rezidenți;h) propunerea planului de parcelare a terenului, respectiv disponibilitatea și caracteristicile suprafețelor de teren din cadrul parcului de specializare inteligentă, în vederea elaborării propriului proiect de investiții, și transmiterea opțiunii privind suprafața de teren din cadrul parcului, corespunzătoare proiectului de investiții;i) criteriile de selecție a rezidenților;j) informații despre contractul subsidiar.  +  Articolul 40(1) În vederea facilitării implementării proiectelor ce vizează înființarea de parcuri de specializare inteligentă, unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în calitate de fondator al parcului:a) asigură amplasamentul aferent parcului de specializare inteligentă, inclusiv infrastructura existentă, pe durata de funcționare a parcului;b) desemnează administratorul parcului de specializare inteligentă;c) inițiază demersurile pentru obținerea titlului de parc de specializare inteligentă, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență la secțiunea II.(2) Fondatorii parcului hotărăsc cu privire la modalitatea de administrare a parcului, prin desemnarea unui administrator cu personalitate juridică, denumit în continuare administratorul parcului, sub forma unei:a) structuri proprii a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București;b) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființată de către fondatorii parcului;c) societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice.(3) Societățile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) nu pot avea drept acționari majoritari persoane juridice localizate în parcul de specializare inteligentă și care utilizează rețelele de utilități și/sau infrastructura parcului, în mod direct sau indirect, și sunt supuse controlului fondatorilor parcului.  +  Articolul 41(1) Terenul menționat la art. 40 alin. (1) lit. a) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) terenul are acces la un drum național sau european și permite racordarea la infrastructura utilităților publice;b) terenul are o suprafață de cel puțin 3,00 ha;c) terenul se află în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale, asociației de dezvoltare intercomunitară sau se află în administrarea unității administrativ-teritoriale;d) terenul este liber de orice sarcini și servituți;e) terenul nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică.(2) Prevederile alin. (1) lit. c)-e) se aplică și în cazul infrastructurii existente pe terenurile aferente parcului.  +  Articolul 42(1) Pentru atingerea obiectivelor stabilite în planul de dezvoltare al parcului, prin aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială, prin direcțiile de specialitate, poate decide concesionarea suprafețelor de teren din interiorul parcurilor către întreprinderile/organizațiile de cercetare selectate pentru finanțare din fonduri europene.(2) Dovada încheierii contractului de concesiune pentru suprafața de teren din cadrul parcului de specializare inteligentă reprezintă condiția obligatorie pentru încheierea contractului subsidiar de finanțare, în condițiile prevăzute la art. 60.  +  Articolul 43(1) În vederea obținerii de finanțare pentru implementarea proiectelor, fondatorii parcului/liderul de parteneriat pot depune cererea de finanțare însoțită de următoarele documente:a) acordul de parteneriat cu institutele naționale de cercetare-dezvoltare și/sau cu alte organizații publice de cercetare pentru înființarea parcului de specializare inteligentă, dacă este cazul;b) dovada îndeplinirii condițiilor solicitate la art. 41 pentru terenul pe care urmează a se dezvolta/înființa parcul de specializare inteligentă, inclusiv clădirile și infrastructura privind utilitățile existente;c) planul de dezvoltare pentru realizarea obiectivelor parcului în domeniile de specializare inteligentă, inclusiv facilitățile fiscale acordate;d) acordul autorității publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului de specializare inteligentă și asigurarea utilităților publice.(2) Suplimentar documentelor stabilite la alin. (1), prin ghidurile solicitantului, autoritatea de management poate solicita alte date și informații necesare evaluării la depunerea cererii de finanțare.(3) Fondatorii parcului/Liderul de parteneriat derulează apelul de proiecte pentru selectarea partenerilor privați, respectiv a rezidenților parcului, pe baza metodologiei de selecție menționate la art. 37, și asigură accesul transparent și nediscriminatoriu al tuturor părților interesate la informațiile, documentele și condițiile necesare participării.  +  Secţiunea II Emiterea și condițiile privind titlul de parc de specializare inteligentă  +  Articolul 44(1) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în continuare MCID, este instituția de specialitate a administrației publice centrale în domeniul parcurilor de specializare inteligentă abilitată cu emiterea titlului de parc de specializare inteligentă.(2) În calitatea menționată la alin. (1), MCID are următoarele atribuții:a) elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, normele metodologice de organizare și funcționare a parcurilor de specializare inteligentă menționate la art. 61;b) acordă titlul de parc de specializare inteligentă, în condițiile prevăzute la art. 48;c) evaluează și monitorizează activitatea parcurilor și propune măsuri privind cadrul legal de organizare și funcționare a parcurilor de specializare inteligentă;d) urmărește respectarea condițiilor de constituire și funcționare a parcurilor de specializare inteligentă și dispune suspendarea/anularea titlului de parc de specializare inteligentă în cazul nerespectării acestora, conform prevederilor art. 49;e) colaborează cu ministerele de resort, autoritățile publice locale, camerele de comerț și industrie, organizațiile neguvernamentale, alte structuri de reprezentare ale mediului de afaceri care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale, precum și cu experți autorizați, pentru elaborarea și aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor de specializare inteligentă;f) îndeplinește orice alte atribuții și responsabilități în domeniul parcurilor de specializare inteligentă.  +  Articolul 45(1) Titlul de parc de specializare inteligentă se acordă de către MCID fondatorilor parcului, prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în urma analizei și evaluării documentelor prevăzute la art. 48.(2) Titlul de parc de specializare inteligentă este valabil pe o durată minimă de 15 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru încă o perioadă de timp cel mult egală cu durata inițială de funcționare, în perimetrul și în condițiile stabilite prin ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării.  +  Articolul 46Pe perioada de realizare a investițiilor pentru crearea/dezvoltarea/modernizarea parcurilor, prevăzute la art. 36 lit. a), și pe perioada procedurii de selecție competitivă a întreprinderilor/organizațiilor de cercetare, conform art. 37, ministrul cercetării, inovării și digitalizării emite un aviz provizoriu de funcționare a parcului, valabil până la emiterea titlului de parc de specializare.  +  Articolul 47Pentru acordarea titlului de parc de specializare inteligentă trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) administratorul parcului îndeplinește toate condițiile stabilite la art. 40 alin. (2) și (3);b) terenul și infrastructura aferentă parcului de specializare inteligentă îndeplinesc prevederile art. 41.  +  Articolul 48În vederea obținerii titlului de parc de specializare inteligentă fondatorii parcului sau, după caz, administratorul parcului desemnat de fondatori în acest scop depune la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării o cerere însoțită de următoarele documente:a) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 41 cu privire la terenul destinat parcului de specializare inteligentă, inclusiv clădirile și infrastructura existentă;b) planul de dezvoltare pentru realizarea obiectivelor parcului în domeniile de specializare inteligentă;c) acordul autorității administrației publice locale/asociației de dezvoltare intercomunitară privind realizarea infrastructurii aferente parcului de specializare inteligentă și asigurarea utilităților publice;d) lista cuprinzând activitățile economice prevăzute a se desfășura pe amplasamentul parcului de specializare inteligentă;e) planul de parcelare a amplasamentului de teren pe care urmează a se realiza parcul de specializare inteligentă, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul parcului și a sistemelor de racord la utilitățile din exteriorul parcului, necesare;f) orice alte documente pe care fondatorii parcului sau, după caz, administratorul parcului le consideră necesare și relevante pentru obținerea titlului de parc de specializare inteligentă.  +  Articolul 49(1) Titlul de parc de specializare inteligentă se poate suspenda în următoarele situații:a) rezidenții parcului nu desfășoară activități de specializare inteligentă, așa cum sunt acestea prevăzute de planul de dezvoltare al parcului și strategiile naționale și/sau regionale de specializare inteligentă, iar autoritatea publică locală/asociația de dezvoltare intercomunitară/asocierea nu ia măsuri pentru remedierea acestor situații;b) mai mult de 70% dintre rezidenții parcului nu și-au realizat investițiile la care s-au obligat potrivit contractelor de concesiune și, ca urmare, funcționarea parcului este imposibil de realizat, iar autoritatea publică locală/asociația de dezvoltare intercomunitară/asocierea nu ia măsuri pentru remedierea acestor situații;c) în situația prevăzută la lit. b), întreprinderile/organizațiile de cercetare care nu au realizat investițiile în baza contractelor subsidiare de finanțare încheiate sunt obligate să restituie sumele primite, fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.(2) În perioada de implementare și durabilitate a proiectelor de specializare inteligentă, finanțate din fonduri europene, autoritatea publică locală/liderul de parteneriat se asigură de reluarea procedurii de selecție competitivă conform art. 37, în limita sumelor rămase disponibile pentru acordarea de ajutoare și în funcție de gradul de ocupare al parcului.(3) Pentru evitarea anulării/suspendării titlului de parc, autoritatea publică locală/asociația de dezvoltare intercomunitară/asocierea asigură popularea parcului prin reluarea procedurii de selecție competitivă.(4) Pe perioada suspendării titlului de parc de specializare inteligentă rezidenții parcului nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la secțiunea IV.(5) MCID poate începe procedura de anulare a titlului în cazul încălcării dispozițiilor legale care reglementează constituirea parcului de specializare inteligentă sau în orice alte situații care fac imposibilă desfășurarea activității parcului potrivit legii.  +  Secţiunea III Atribuțiile și activitățile părților  +  Articolul 50(1) Unitățile administrativ-teritoriale în calitate de fondatori ai parcului de specializare inteligentă pot:a) să încheie un contract cu administratorul parcului cu privire la administrarea imobilelor și infrastructurii realizate pentru crearea și funcționarea parcului de specializare inteligentă, așa cum a fost stabilit prin procedura de desemnare de la art. 40;b) să asigure, cu respectarea prevederilor legale, amplasamentul de teren pe care este situat parcul, să realizeze infrastructura stradală și cea de utilități publice din interiorul parcurilor, racordul la utilitățile publice necesare funcționării parcului, inclusiv conectarea la infrastructura de transport;c) să monitorizeze activitatea administratorului parcului, precum și a rezidenților care își desfășoară activitatea în cadrul parcurilor și să dispună măsuri, în limita competențelor legale, ori de câte ori constată că sunt abateri de la normele legale în vigoare privind organizarea și funcționarea parcurilor de specializare inteligentă, precum și obiectivele stabilite în planul de dezvoltare;d) să acorde scutiri/reduceri de la plata impozitelor și taxelor locale, precum și scutiri/reduceri de la plata redevențelor datorate de administratorul parcului, cu respectarea prevederilor legale în materie de ajutor de stat;e) să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități necesare pentru organizarea și funcționarea parcurilor de specializare inteligentă.(2) Fondatorii parcului implementează pe terenurile puse la dispoziție proiectele de infrastructură și toate investițiile propuse prin documentațiile tehnico-economice, inclusiv clădiri administrative, relocarea rețelelor de utilități publice existente pe amplasamentele de teren puse la dispoziție pentru realizarea parcurilor și producția de energie în sistem de cogenerare sau energie regenerabilă, rețele de distribuție a alimentării cu energie electrică, în condițiile legii.(3) Fondurile pentru realizarea infrastructurii și a utilităților necesare funcționării parcului de specializare inteligentă pot fi alocate din bugetul local, bugetul de stat și/sau din fonduri europene nerambursabile, cu respectarea regulilor de eligibilitate și în limita sumelor alocate cu această destinație și a regulilor specifice ajutorului de stat/de minimis.(4) Rețelele de utilități publice, indiferent de natura fondurilor din care sunt realizate, urmează regimul de proprietate prevăzut pentru fiecare categorie de utilitate publică, cu excepția stațiilor de distribuție pentru alimentarea cu energie electrică, pentru care proprietatea publică rămâne a unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii.(5) Rețelele de utilități publice realizate potrivit alin. (2) pot fi date în administrarea operatorilor de servicii publice în condițiile prevăzute de lege, pe bază de contract de delegare sau prin alte modalități prevăzute de lege.  +  Articolul 51(1) Autoritatea publică locală/Asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește tarifele de administrare a parcului și redevențele din concesionarea terenurilor.(2) Redevențele încasate din concesionarea terenurilor se virează ca venit la bugetul local sau la bugetul județului, după caz.(3) Valoarea redevențelor recuperată de autoritățile publice locale pe o perioadă de minimum 10 ani și maximum 30 de ani nu poate fi mai mică decât valoarea de piață a terenului la data concesionării.(4) Perioadele de recuperare a valorii de piață a terenurilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local/județean sau hotărârea generală a municipiului București, după caz.  +  Articolul 52Administratorul parcului are următoarele atribuții:a) să administreze imobilele și infrastructura de utilități și să asigure serviciile necesare activităților desfășurate în parcul de specializare inteligentă, potrivit contractelor încheiate cu rezidenții parcului;b) să asigure utilizarea infrastructurii și utilităților;c) să repare, să întrețină, să modernizeze și să dezvolte, după caz, infrastructura și utilitățile din interiorul parcului de specializare inteligentă, iar în situația în care acestea sunt în administrarea/exploatarea operatorilor de servicii să ia măsurile necesare pentru asigurarea funcționării continue a acestora;d) să gestioneze resursele financiare proprii și atrase, în conformitate cu planul de dezvoltare a parcului;e) să încheie contracte de administrare cu fiecare rezident care realizează investiții pe amplasamentul destinat parcului de specializare inteligentă, inclusiv pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor în ceea ce privește asigurarea utilităților publice, folosința instalațiilor, clădirilor și spațiilor comune, precum și altele asemenea;f) să atragă investitori pentru dezvoltarea de activități productive și servicii în domeniul specializării inteligente;g) să asigure sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale, consultanță pentru afaceri, consultanță tehnologică;h) să asigure relațiile de colaborare cu instituțiile și/sau autoritățile publice;i) să inițieze, să coordoneze și să implementeze aplicații cu finanțare externă rambursabilă/nerambursabilă pentru proiecte de cercetare, proiecte care conțin activități inovatoare, precum și alte categorii de activități asimilate.  +  Articolul 53Organizațiile de cercetare organizate potrivit prevederilor art. 7 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, pot realiza următoarele activității:a) să se asocieze cu autoritățile publice locale, agenți economici organizați potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu orice parteneri interesați pentru realizarea de proiecte de specializare inteligentă;b) să organizeze filiale, după caz, pentru desfășurarea activităților de cercetare industrială, dezvoltare experimentală și transfer tehnologic, inclusiv prin dezvoltarea de infrastructuri, clădiri și achiziția de echipamente necesare;c) să utilizeze activele corporale și necorporale necesare desfășurării activităților de cercetare, inovare, dezvoltare experimentală și transfer tehnologic specifice parcurilor de specializare inteligentă;d) să încheie contracte de concesionare, contracte de administrare, precum și orice alte categorii de contracte prevăzute de lege pentru desfășurarea activităților de cercetare, inovare, dezvoltare experimentală și transfer tehnologic specifice parcurilor de specializare inteligentă;e) să încheie acorduri de parteneriat, potrivit legii, cu întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul parcurilor de specializare inteligentă, necesare pentru transferul tehnologic al rezultatelor activității de cercetare, inovare și dezvoltare experimentală;f) să desfășoare orice alte categorii de activități și să îndeplinească orice alte responsabilități permise de lege.  +  Secţiunea IV Facilități fiscale acordate parcurilor de specializare inteligentă și cercetătorilor implicați în derularea proiectelor de specializare inteligentă și măsuri de sprijin pentru stimularea activităților din cadrul acestor parcuri  +  Articolul 54Pentru constituirea/implementarea și realizarea unui parc de specializare inteligentă se acordă următoarele categorii de facilități, cu respectarea prevederilor legislației ajutorului de stat:a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului de specializare inteligentă, pentru societatea-administrator care deține titlul de parc de specializare inteligentă;b) deducerea de 100% a profitului repartizat pe surse de dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare, pentru determinarea profitului impozabil necesar calculului impozitului pe profit datorat de către cei care realizează investiții în cadrul parcului de specializare inteligentă. Pentru a beneficia de această facilitate fiscală investitorii trebuie să repartizeze profitul net realizat pe surse de dezvoltare pentru o perioadă de minimum cinci ani de la data primei repartizări;c) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 50% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru societatea-administrator care realizează astfel de investiții în construcții sau reabilitări de construcții și în infrastructura necesară parcului și de racordare la rețeaua publică privind utilitățile, ținând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe. Deducerea se calculează în luna în care se realizează punerea în funcțiune a investiției, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declarația de impunere. În situația în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani;d) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 100% din valoarea investițiilor realizate în parcul de specializare inteligentă, pentru agenții economici care au încheiate contracte de concesionare și/sau contracte de administrare și realizează investiții în clădiri și echipamente destinate activităților de specializare inteligentă, ținând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea și duratele normate de funcționare a mijloacelor fixe. Deducerea se calculează în luna în care se realizează punerea în funcțiune a investiției, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declarația de impunere. În situația în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani;e) reducerea redevenței datorate de către agenții care au realizat investiții în parcuri de specializare inteligentă, prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București, în limita a 50% din valoarea redevenței datorate;f) scutirea de la plata impozitului pe clădire pentru categoriile de clădiri situate în parcurile de specializare inteligentă, cu respectarea prevederilor legale în materie de ajutor de stat și cu aprobarea consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București;g) scutirea de la plata impozitului pe teren pentru categoriile de terenuri situate în parcurile de specializare inteligentă, cu respectarea prevederilor legale în materie de ajutor de stat și cu aprobarea consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București;h) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de administrația publică locală.  +  Articolul 55Reducerile la calculul impozitelor și taxelor și/sau, după caz, deductibilitățile fiscale sunt considerate deduceri fiscale la stabilirea profitului impozabil și la calculul impozitului pe profit.  +  Articolul 56Fondatorii parcului și rezidenții parcului pot beneficia de sprijin, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat/de minimis, pentru:a) realizarea infrastructurii și utilităților publice aferente parcului de specializare inteligentă;b) implementarea proiectelor de specializare inteligentă, respectiv a activităților de investiții în clădiri și, după caz, echipamente/utilaje/instalații, precum și a activităților de cercetare, dezvoltare sau inovare.  +  Secţiunea V Condiții pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru finanțarea parcurilor de specializare inteligentă  +  Articolul 57(1) Parcurile de specializare inteligentă finanțate din fonduri europene nerambursabile au ca beneficiari fondatorii parcului, organizații de cercetare și întreprinderi parte din contractele subsidiare, cu condiția desemnării ca lider de parteneriat a unei entități înregistrate fiscal în România, cu sediul în regiunea în care se implementează parcul de specializare inteligentă.(2) La depunerea cererii de finanțare liderul de parteneriat are obligația de a face dovada notificării MCID asupra intenției de a obține titlul de parc de specializare inteligentă.(3) Fondatorii parcului sau administratorul parcului, după caz, are obligația obținerii titlului de parc de specializare inteligentă în maxim doi ani de la data semnării contractelor de finanțare.(4) Nerespectarea prevederilor alin. (3) și ale art. 49 alin. (1) și (2) privind suspendarea/anularea titlului de parc de specializare inteligentă conduce la rezilierea contractului de finanțare, astfel cum este prevăzut la capitolul IX - Decizia de reziliere a contractului de finanțare din O.U.G. nr. 133/2021.  +  Articolul 58Se autorizează autoritățile de management ale programelor operaționale/organismele intermediare să stabilească, dacă este cazul, prin ghidurile aferente categoriile de activități care nu pot fi realizate de către partenerii entități private în implementarea proiectelor.  +  Articolul 59Pentru neregulile constatate în cadrul parcurilor de specializare inteligentă finanțate din fonduri europene se emit titluri de creanță potrivit prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 pe numele liderului de parteneriat și/sau al partenerului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene.  +  Articolul 60(1) În cazul investițiilor realizate conform art. 36 lit. b, se încheie contracte subsidiare cu întreprinderile/ organizațiile de cercetare ulterior contractului de finanțare.(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:a) datele de identificare ale autorității publice locale/asociației de dezvoltare intercomunitară/asocierii și ale întreprinderii/ organizației de cercetare;b) drepturile și obligațiile autorității publice locale/asociației de dezvoltare intercomunitară/asocierii și ale întreprinderii/ organizației de cercetare;c) valoarea totală a contractului și a fiecărei activități, defalcată pentru autoritatea publică locală/asociația de dezvoltare intercomunitară/asociere, și ale întreprinderii/ organizației de cercetare;d) contribuția financiară proprie a întreprinderii/organizației de cercetare;e) conturile bancare deschise de către întreprindere/ organizație de cercetare;f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului;g) cuantumul ajutorului de tip minimis, respectiv ajutorului de stat, de care beneficiază întreprinderea/organizația de cercetare ca urmare a semnării contractului subsidiar;h) obligația întreprinderii/organizației de cercetare beneficiare ale contractelor subsidiare de a respecta cerințele minime cu privire la informarea și publicitatea privind operațiunea finanțată din fonduri europene, conform Regulamentului (UE) 2021/1.060.(3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit prevăzute în O.U.G. nr. 133/2021 se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru acordare de granturi întreprinderilor/organizațiilor de cercetare destinate activităților de specializare inteligentă în cadrul programelor operaționale.(4) În cazul parteneriatelor destinate activităților de specializare inteligentă finanțate din fonduri europene nerambursabile, autoritățile de management virează sumele aferente activităților proprii ale autorităților administrației publice locale, organizațiilor de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform prevederilor legale în vigoare.(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru realizarea parcurilor de specializare inteligentă, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele autorității publice locale/organizației de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar, conform OUG nr. 66/2011.  +  Secţiunea VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 61În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se elaborează și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, următoarele:a) normele metodologice pentru emiterea avizului provizoriu de funcționare și a titlului de parc de specializare inteligentă, inclusiv pentru suspendarea/anularea titlului de parc de specializare inteligentă;b) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului act normativ privind parcurile de specializare inteligentă;c) normele metodologice referitoare la conținutul planului de dezvoltare a parcului.  +  Articolul 62Autoritățile de management care gestionează fondurile destinate proiectelor implementate în cadrul parcurilor de specializare inteligentă asigură corelarea între apelurile de proiecte, în scopul asigurării predictibilității și eficienței proceselor de lansare a apelurilor, precum și de evaluare și selecție a proiectelor.  +  Articolul 63Întreprinderile/Organizațiile de cercetare care au beneficiat de granturi pentru implementarea de investiții indiferent de natura acestora au obligația de a menține activitatea în cadrul parcurilor de specializare inteligentă pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului.  +  Articolul 64Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va elabora și va aproba, cu consultarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a furnizorilor de gaze naturale/energie electrică, conținutul minim obligatoriu al facturilor de gaze naturale și de energie electrică astfel încât facturile să conțină informații corecte, transparente, clare, lizibile și ușor de înțeles, care să ofere clienților casnici posibilitatea să își ajusteze propriul consum și să compare condițiile comerciale de furnizare.2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Furnizorii au obligația de implementare în sistemul informatic a prevederilor privind factura la gaze naturale/energie electrică astfel încât să fie aplicate în mod unitar începând cu facturile aferente consumului de energie electrică/gaze naturale din luna aprilie 2023.3. Articolul 5^1 se abrogă.4. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 15 iulie 2022.Nr. 112.  +  Anexa nr. 1I. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ  +  Criteriul C1): Reducerea consumului de energie (RCE) - 40 p:Modalitatea de calcul: Tepr - Tep1 RCE = ────────────── [%] TeprUnde:– RCE - reducerea consumului de energie ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– Tepr - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;– Tep1 - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;Punctaj acordat:– RCE ≤ 30% - 10 p;– 30% < RCE ≤ 40% - 20 p;– 40% < RCE ≤ 50% - 25 p– 50% < RCE ≤ 60% - 30 p– RCE > 60% - 40 p;  +  Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p):Modalitatea de calcul: GESr - GES1 RGES = ────────────── {%][t_CO2} GESrUnde:– RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO2] pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;– GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;Punctaj acordat:RGES ≤ 30% - 10 p;30% < RGES ≤ 40% - 20 p;40% < RGES ≤ 50% - 30 p;RCE > 50% - 40 p;  +  Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ținând cont de valorile rezultatului obținut pe baza situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor: - 10 p:Se determină cu formula de calcul: Pi_op2021 - Pi_op2020 DeltaPi_op = ─────────────────────── [%] Pi_op2021Unde:– DeltaPi_pop - reprezintă variația profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020;– Pi_op2021 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2021;– Pi_op2020 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2020;Punctaj acordat:– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%] - 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% -10 puncte;  +  Criteriul C4*) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 - 10 p:Se determină cu relația de calcul: Pi_op2021 R_op2021 = ──────────── [%] CA_2021Unde:– R_op2021 - reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2021;– Pi_op2021 - reprezintă profitul operațional pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;Punctaj acordat;– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%] - 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% -10 puncte;*) Indicatorii calculați pentru criteriul C3 și criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situația în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operațional numărul de puncte acordate este egal cu zero.II. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE  +  Criteriul C1): Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER) - 40 p:Modalitatea de calcul: VAS VSER = ─────── [Euro/kW instalat] PiUnde:– VSER - Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu, pe baza analizei energetice;– VAS - cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect;– Pi - putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiții;Punctaj acordat: X = Valoarea cea mai mică a contribuției din fonduri nerambursabile solicitată raportată la capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (Euro/kW instalat)– VSER > 130% * X - 10 p;– 130% * X ≥ VSER > 120% * X - 20 p;– 120% * X ≥ VSER > 110% * X - 25 p;– 110% * X ≥ VSER > 100% * X - 30 p;– VSER = X - 40 p  +  Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p):Modalitatea de calcul: GESr - GES1 RGES = ────────────── [%][t_CO2] GESrUnde:– RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe baza analizei energetice;– GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO2] pentru anul de referință (2021), fără implementarea proiectului;– GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;Punctaj acordat:RGES ≤ 30% - 10 p;30% < RGES ≤ 40% - 20 p;40% < RGES ≤ 50% - 30 p;RCE > 50% - 40 p;  +  Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ținând cont de valorile rezultatului obținut pe baza situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor : - 10 p;Se determină cu formula de calcul: Pi_op2021 - Pi_op2020 Delta Pi_op = ────────────────────── [%] Pi_op2021Unde:– Delta Pi_op - reprezintă variația profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020;– Pi_op2021 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2021;– Pi_op2020 - profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2020;Punctaj acordat:– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%] - 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% -10 puncte;  +  Criteriul C4*) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 - 10 p:Se determină cu relația de calcul: Pi_op2021 R_op2021 = ─────────── [%] CA_2021Unde:– R_op2021 - reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2021;– Pi_op2021 - reprezintă profitul operațional pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;Punctaj acordat:– ≤ 25% - 2,5 puncte;– (25% ÷ 35%] - 5 puncte;– (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;– > 50% -10 puncte;*) Indicatorii calculați pentru criteriul C3 și criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situația în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operațional numărul de puncte acordate este egal cu zero.  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil----