LEGE nr. 215 din 14 iulie 2022pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 15 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, direcție generală fără personalitate juridică, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare ANCEX, supraveghează și coordonează toate activitățile privind aplicarea prevederilor convenției.(2) ANCEX asigură controlul producerii, folosirii, importului, exportului și transferului în interiorul Uniunii Europene de substanțe chimice toxice și precursori ai acestora, astfel încât activitățile respective să se desfășoare în conformitate cu prevederile prezentei legi.(3) Ministerul Afacerilor Externe, prin ANCEX, este autoritatea națională pentru aplicarea prevederilor convenției și ale prezentei legi și asigură, în conformitate cu acestea, relațiile cu Organizația, precum și cu autoritățile naționale similare din alte țări.(4) Pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute la alin. (1)-(3), ANCEX are următoarele atribuții:a) autorizează funcționarea instalațiilor și/sau laboratoarelor în care se produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, și verifică sistematic, prin inspecții la fața locului, substanțele chimice și instalațiile și/sau laboratoarele menționate;b) elaborează și transmite Organizației declarațiile naționale, inițiale și anuale, privind substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 și instalațiile de producere a acestora în scopuri neinterzise;c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substanțele chimice înscrise în listele nr. 2 și 3 și instalațiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de deținătorii instalațiilor și prin inspecții la fața locului;d) elaborează și transmite Organizației declarațiile naționale, inițiale și anuale, privind substanțele chimice înscrise în listele nr. 2 și 3, precum și platformele care produc, prelucrează, consumă, importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene aceste substanțe chimice;e) notifică Organizației transferurile de substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, cu cel puțin 30 de zile înainte de efectuarea lor;f) fac excepție de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantități de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizației în perioada efectuării transferului respectiv;g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substanțe chimice înscrise în liste;h) verifică, pe bază de date și prin inspecții la fața locului, platformele care produc prin sinteză substanțe organice definite, neînscrise în liste; elaborează și transmite Organizației declarații naționale, inițiale și anuale, privind aceste platforme;i) colectează de la deținătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) și h) datele necesare întocmirii declarațiilor naționale și organizează banca națională de date;j) transmite Organizației, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenției, declarația privind substanțele pentru combaterea dezordinilor publice și ori de câte ori este necesară actualizarea acestor informații;k) asigură, împreună cu alte autorități publice competente, condițiile necesare executării inspecțiilor internaționale, în concordanță cu prevederile convenției;l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activităților instituțiilor naționale competente, în vederea implementării prevederilor convenției referitoare la cooperarea internațională și acordarea asistenței de urgență, scop în care sunt încheiate acorduri și protocoale de cooperare;m) încheie acorduri și protocoale de colaborare cu alte instituții și organisme naționale în vederea asigurării respectării prevederilor convenției și ale prezentei legi;n) cooperează cu Organizația și cu autoritățile naționale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor convenției;o) încheie acorduri, memorandumuri de înțelegere sau protocoale de colaborare cu autorități similare din alte statepărți, în domeniul său de activitate;p) informează anual conducerea Ministerului Afacerilor Externe asupra modului de îndeplinire a prevederilor convenției și ale prezentei legi.2. La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Persoanele care importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în conformitate cu prevederile convenției și ale capitolului IV din prezenta lege, sunt obligate să notifice ANCEX efectuarea operațiunii cu cel puțin 60 de zile înainte de efectuarea respectivei operațiuni și să solicite ANCEX eliberarea unei licențe pentru respectiva operațiune, conform legislației în vigoare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care importă, exportă sau transferă în interiorul Uniunii Europene saxitoxină în cantități de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale sau de diagnosticare, notificarea către ANCEX poate fi făcută cel târziu în momentul importului, respectiv al solicitării licenței de export sau de transfer în interiorul Uniunii Europene.3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Declarații inițiale și anuale se transmit, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și b), și de persoanele care au importat, exportat sau transferat în interiorul Uniunii Europene substanțe chimice înscrise în lista nr. 2. Declarațiile trebuie să conțină specificații cantitative și să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanță și pentru fiecare țară implicată.4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declarații inițiale și anuale se transmit, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și b), și de persoanele care au importat, exportat sau transferat în interiorul Uniunii Europene substanțe chimice înscrise în lista nr. 3. Declarațiile trebuie să conțină specificații cantitative și să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substanță și pentru fiecare țară implicată.5. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Operațiuni de import, export și transfer în interiorul Uniunii Europene6. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Substanțele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul, exportul și transferul acestora în interiorul Uniunii Europene fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse cu dublă utilizare, după caz.(2) În sensul prezentei legi, prin import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene se înțeleg și orice alte activități necomerciale de dobândire din afara teritoriului național sau de transfer în afara teritoriului național.7. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 este condiționată și de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.(2) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în lista nr. 2, în situațiile prevăzute la art. 24, nu este condiționată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului sau transferului în interiorul Uniunii Europene, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice ANCEX poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.(3) Eliberarea documentelor de export sau transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în lista nr. 3, în situațiile prevăzute la art. 24, este condiționată și de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.(4) Certificatul de utilizator final trebuie să menționeze, în legătură cu substanțele care fac obiectul exportului sau transferului în interiorul Uniunii Europene:a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de convenție;b) că nu vor fi reexportate;c) tipurile și cantitățile;d) utilizarea finală;e) denumirea și adresa utilizatorului final.8. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Operațiunile de import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1 pot fi efectuate numai cu statelepărți la convenție și numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecție.(2) Substanțele chimice importate sau achiziționate din Uniunea Europeană potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat terț.9. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Operațiunile de import, export sau transfer în interiorul Uniunii Europene cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele-părți la convenție.10. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25ANCEX asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de producție, prelucrare, consum, import-export și transfer în interiorul Uniunii Europene pentru substanțele chimice înscrise în liste, precum și prin inspecții la instalațiile și obiectivele în legătură cu acestea.11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) ANCEX își exercită atribuțiile de control prin echipe de control, formate din specialiști proprii și din alți experți, în calitate de colaboratori externi.(2) Echipele de control ale ANCEX au acces neîngrădit la toate obiectivele, instalațiile, echipamentele, documentele și informațiile necesare, oricare ar fi persoanele deținătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenției și ale prezentei legi.(3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activităților de inspecție, ANCEX desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare.(4) Cheltuielile aferente efectuării analizelor chimice necesare activităților de inspecție de către laboratoare desemnate de ANCEX se suportă de către persoana fizică sau juridică în beneficiul căreia se desfășoară activitatea de inspecție.12. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea Vamală Română, la solicitarea ANCEX, efectuează verificări specifice și o informează asupra rezultatelor acestora.13. La articolul 39, partea introductivă și literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 39În vederea aplicării prevederilor convenției referitoare la desfășurarea inspecțiilor internaționale, ANCEX întreprinde următoarele măsuri:a) stabilește, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și cu Autoritatea Vamală Română, punctele de trecere a frontierei folosite de echipele de inspecție și le transmite Organizației în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a convenției;b) transmite operativ Autorității Vamale Române lista echipamentului aprobat de Organizație, precum și orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspecții comunică lista probelor prelevate de echipa de inspecție, pentru care se permite scoaterea din țară, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h);c) solicită Autorității Aeronautice Civile Române, respectiv Ministerului Apărării Naționale eliberarea autorizației de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deținute sau închiriate de Organizație;14. La articolul 42, partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Autoritatea Vamală Română:a) asigură condițiile ca birourile vamale să permită introducerea temporară, fără plata taxelor de import și fără completarea documentului administrativ unic, pe baza unui document justificativ, în forma stabilită în anexa 71-01 la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, a echipamentelor, aparaturii și probelor transportate de membrii echipei de inspecție, precum și a articolelor de uz personal ale acestora, cu excepția articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu condiția scoaterii din țară a acestora la încheierea inspecției. Formalitățile vamale pentru echipament, aparatură și probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însoțire, la punctul de intrare/ieșire în/din țară;b) asigură condițiile ca birourile vamale să permită introducerea, fără garantarea taxelor de import și fără completarea documentului administrativ unic, a probelor transmise de Organizație sau prin dispoziția acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România;15. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43Autoritatea Aeronautică Civilă Română întreprinde următoarele măsuri cu privire la aeronavele, deținute sau închiriate de Organizație, care transportă echipele de inspecție și echipamentele necesare inspecției:a) aprobă eliberarea autorizației de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, deținute sau închiriate de Organizație, astfel încât numărul acestei autorizații să poată fi transmis Organizației de către ANCEX, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenției și în fiecare an până la data de 15 decembrie, pentru anul următor;b) la cererea ANCEX, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spațiului aerian al României sau aterizările/decolările pe/de pe aeroporturile din România, destinate traficului aerian internațional;c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securității, service-ului și combustibilului;d) dispune ca aeronavele să fie scutite de plata tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană, de plata taxelor de aterizare, iluminat și staționare, de plata tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigație aeriană de rută (RNAC) și de plata tarifelor pentru servicii de navigație de aeroport și terminală.16. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații autorizează folosirea de către echipa de inspecție a mijloacelor de telecomunicații ale Organizației, pentru legături cu sediul Organizației, precum și între membrii echipei de inspecție.17. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nivelul de secretizare atribuit documentelor clasificate ale Organizației se echivalează cu secret de serviciu, în sensul legislației naționale.18. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Accesul echipei de control a ANCEX la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului eliberat de directorul general al ANCEX.(2) Accesul echipei de inspecție internațională la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi se face numai împreună cu membri ai echipei de însoțire, pe baza unui ordin eliberat de directorul general al ANCEX.19. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistență a României la Organizație prin contribuție la fondul voluntar de asistență, pentru procurarea și întreținerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, capitolul 51.01 «Autorități publice și acțiuni externe» titlul 55 «Alte transferuri», în limita fondurilor disponibile.20. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:a) transmiterea declarațiilor și notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;b) transmiterea declarațiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum și transmiterea de date incomplete sau în neconcordanță cu activitatea desfășurată, cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;c) neîndeplinirea obligației de a transmite declarațiile prevăzute la art. 7-14, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligațiilor României către Organizație, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al ANCEX la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei;e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2), de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu asemenea substanțe și păstrarea în deplină siguranță a acestora, precum și încălcarea acestor norme, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;f) netransmiterea, la solicitarea în scris, a ANCEX a documentelor, datelor și informațiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.(2) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către echipa de control a ANCEX.21. La articolul 58, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1, în cantități peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute la art. 16-19, precum și importul, exportul, transferul în interiorul Uniunii Europene, deținerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) și ale art. 23, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.(2) Importul, exportul și transferul în interiorul Uniunii Europene al substanțelor chimice înscrise în listele nr. 2 și 3 din anexa nr. 1, cu încălcarea prevederilor art. 24, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.22. În tot cuprinsul legii, denumirea „Agenția Națională de Control al Exporturilor“ se înlocuiește cu denumirea „ANCEX“.23. În tot cuprinsul legii se înlocuiește sintagma „substanțe chimice înscrise în lista nr. 1“ cu „substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1“.24. În tot cuprinsul legii, sintagma „corp de control“ se înlocuiește cu sintagma „echipa de control“.25. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul IIANCEX elaborează, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispozițiilor acesteia, care se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLegea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 14 iulie 2022.Nr. 215.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997)
  LISTE DE SUBSTANȚE CHIMICE
   +  Lista nr. 1
  Cod substanțe chimiceA. Substanțe chimice toxice(Numărul CAS)
  (1)Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonați de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil) Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil(107-44-8) (96-64-0)
  (2)Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfați de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil) Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil(77-81-6)
  (3)Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonați de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)-S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil](50782-69-9)
  (4)Iperite cu sulf: 2-Cloroetil-clorometil-sulfură Iperită: Bis (2-cloroetil)-sulfură Bis(2-cloroetiltio)metan Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan 1,3 Bis(2-cloroetiltio)-n-propan 1,4 Bis(2-cloroetiltio)-n-butan 1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan Bis(2-cloroetiltiometil)-eter Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter(2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918-90-1) (63918-89-8)
  (5)Lewisite: Lewisită 1: 2-Clorovinildicloroarsină Lewisită 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsină Lewisită 3: Tris(2-clorovinil)arsină(541-25-3) (40334-69-8) (40334-70-1)
  (6)Iperite cu azot: HN1: Bis(2-cloroetil)etilamină HN2: Bis(2-cloroetil)metilamină HN3: Tris(2-cloroetil)amină(538-07-8) (51-75-2) (555-77-1)
  (7)Saxitoxină(35523-89-8)
  (8)Ricină(9009-86-3)
  (13)Fluoruri fosfonamidice de P-alchil (H sau ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) N-(1-(dialchil (≤ C_10, inclusiv cicloalchil)amino)alchiliden (H sau ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare Exemple: Fluorura fosfonamidică de P-decil N-(1-(di-n-decilamino)-n-deciliden) Fosfonamidofluoridat de metil-(1- (dietilamino) etiliden)(2387495-99-8) (2387496-12-8)
  (14)Fosforamidofluoridați de O-alchil (H sau ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) N-(1-(dialchil ≤ C_10, inclusiv cicloalchil) amino) alchiliden (H sau ≤ C_10, inclusiv - cicloalchil) și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare Exemple: Fosforamidofluoridat de O-n-decil N-(1-(di-n-decilamino)-n-deciliden) Fosforamidofluoridat de metil (1-(dietilamino)etiliden) Fosforamidofluoridat de etil (1-(dietilamino)etiliden)(2387496-00-4) (2387496-04-8) (2387496-06-0)
  (15)Fosfonamidofluoridat de metil- (bis(dietilamino)metilen)(2387496-14-0)
  (16)Carbamați de (dimetilcarbamoiloxipiridine cuaternare și bis cuaternare) Dimetilcarbamoiloxipiridine cuaternare: Dibromură de 1-[N, N-dialchil (≤ C10)-N-(n-(hidroxil, ciano, acetoxi)alchil (≤ C10)) amonio]-n-[N-(3- dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N, N-dialchil (≤ C10) amonio]decane (n = 1-8) Exemplu: Dibromură de 1-[N, N-dimetil-N-(2- hidroxi)etilamonio]-10-[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolinil)-N, N-dimetilamonio]decan Dimetilcarbamoiloxipiridine bis cuaternare: Dibromură de 1, n-bis[N-(3-dimetilcarbamoxi-α-picolil)-N, N-dialchil (≤ C10)amonio]-alcan-(2,(n-1)- dionă) (n = 2-12) Exemplu: Dibromură de 1,10-bis[N-(3- dimetilcarbamoxi-α-picolil)-N-etil-N- metilamonio]decan-2,9-dionă(77104-62-2) (77104-00-8)
  Cod substanțe chimiceB. Precursori(Numărul CAS)
  (9)Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice Exemplu: DF: Difluorură metilfosfonică(676-99-3)
  (10)Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniți de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil)-O-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil](57856-11-8)
  (11)Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil(1445-76-7)
  (12)Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil(7040-57-5)
   +  Lista nr. 2
  Cod substanțe chimiceA. Substanțe chimice toxice(Numărul CAS)
  (1)Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare(78-53-5)
  (2)PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propenă(382-21-8)
  (3)BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil(6581-06-2)
  Cod substanțe chimiceB. Precursori(Numărul CAS)
  (4)Substanțe chimice, cu excepția celor înscrise în lista nr. 1, conținând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar niciun alt atom de carbon Exemple: Diclorură metilfosfonică Metilfosfonat de dimetil Excepție: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil(676-97-1) (756-79-6) (944-22-9)
  (5)Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice
  (6)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfați de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
  (7)Triclorură de arsen(7784-34-1)
  (8)Acid benzilic: Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic(76-93-7)
  (9)Chinuclidinol-3-ol(1619-34-7)
  (10)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine și sărurile protonate corespunzătoare
  (11)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli și sărurile protonate corespunzătoare Excepții: N, N-Dimetilaminoetanol și sărurile protonate corespunzătoare N, N-Dietilaminoetanol și sărurile protonate corespunzătoare(108-01-0) (100-37-8)
  (12)N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli și sărurile protonate corespunzătoare
  (13)Tiodiglicol: Bis (2-hidroxietil)-sulfură(111-48-8)
  (14)Alcoolpinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol(464-07-3)
   +  Lista nr. 3
  Cod substanțe chimiceA. Substanțe chimice toxice(Numărul CAS)
  (1)Fosgen: Diclorură de carbonil(75-44-5)
  (2)Clorcian: Clorură de cianogen(506-77-4)
  (3)Acid cianhidric: Cianură de hidrogen(74-90-8)
  (4)Cloropicrină: Tricloronitrometan(76-06-2)
  (5)Oxiclorură de fosfor: Clorură de fosforil(10025-87-3)
  (6)Triclorură de fosfor(7719-12-2)
  (7)Pentaclorură de fosfor(10026-13-8)
  (8)Fosfit de trimetil(121-45-9)
  (9)Fosfit de trietil(122-52-1)
  (10)Fosfit de dimetil(868-85-9)
  (11)Fosfit de dietil(762-04-9)
  (12)Monoclorură de sulf(10025-67-9)
  (13)Diclorură de sulf(10545-99-0)
  (14)Clorură de tionil(7719-09-7)
  (15)Etildietanolamină(139-87-7)
  (16)Metildietanolamină(105-59-9)
  (17)Trietanolamină(102-71-6)
  ----