DECIZIA nr. 131 din 15 martie 2022referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 15 iulie 2022  Valer Dorneanu- președinte
  Cristian Deliorga- judecător
  Marian Enache- judecător
  Daniel Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Gheorghe Stan- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Elena-Simina Tănăsescu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Cristina Teodora Pop- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Cristian Ștefan Vaidacuțan în Dosarul nr. 583/57/2018 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.821D/2018.2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Se arată, în acest sens, că, pe de o parte, modificarea dispozițiilor legale criticate este de competența exclusivă a legiuitorului, iar, pe de altă parte, că, în prezent, textul criticat este modificat în sensul celor solicitate de autorul excepției, fiind, astfel, în acord cu dispozițiile Legii fundamentale.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:4. Prin Încheierea din 6 noiembrie 2018, pronunțată în Dosarul nr. 583/57/2018, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Cristian Ștefan Vaidacuțan într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri prin care se solicită luarea măsurii arestării provizorii față de autorul excepției, în vederea prezentării și punerii în executare a unui mandat european de arestare emis pe numele acestuia.5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată că dispozițiile legale criticate încalcă principiul egalității în fața legii pentru faptul că exclud posibilitatea luării, față de persoana solicitată, a măsurii arestului la domiciliu. Se susține că această măsură este mult mai riguroasă în comparație cu măsurile preventive neprivative de libertate, astfel că oferă o mai mare siguranță magistratului, față de măsura controlului judiciar.6. Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală, contrar dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, nu și-a exprimat opinia cu privire la excepția de neconstituționalitate.7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 101 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, care, la data invocării prezentei excepții de neconstituționalitate, aveau următorul cuprins:Judecătorul sesizat potrivit alin. (4): [...]b) respinge, prin încheiere motivată, propunerea procurorului și, dacă este cazul, dispune punerea în libertate a persoanei reținute. În scopul asigurării bunei desfășurări a procedurii de executare a mandatului european de arestare sau al împiedicării sustragerii persoanei solicitate de la procedura de executare a mandatului european de arestare, instanța dispune, prin încheiere motivată, aplicarea, pe o durată de cel mult 30 de zile, a uneia din măsurile preventive neprivative de libertate prevăzute de Codul de procedură penală.“11. Se susține că textele criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 referitoare la egalitatea în fața legii și ale art. 124 alin. (2) cu privire la înfăptuirea justiției.12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că prin argumentele formulate în susținerea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia solicită, în realitate, Curții Constituționale să completeze dispozițiile legale criticate cu o soluție legislativă pe care el o consideră adecvată, aceea ca, în ipoteza reglementată de textul criticat, judecătorul să poată dispune măsura preventivă a arestului la domiciliu.13. Or, astfel de susțineri nu constituie veritabile argumente de neconstituționalitate, completarea legii fiind o intervenție legislativă aflată în competența exclusivă a Parlamentului, având în vedere calitatea acestuia de unică autoritate legiuitoare a țării, prevăzută la art. 61 alin. (1) din Constituție. Astfel, completarea dispozițiilor legale supuse controlului de constituționalitate nu este de competența Curții Constituționale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „(...) se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“. Pentru aceste motive, excepția de neconstituționalitate invocată în prezenta cauză este inadmisibilă.14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Cristian Ștefan Vaidacuțan în Dosarul nr. 583/57/2018 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală.Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 15 martie 2022.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,
  în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
  semnează MARIAN ENACHE
  Magistrat-asistent,
  Cristina Teodora Pop
  ----