ORDONANȚĂ nr. 14 din 13 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 15 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sunt conduse de un director executiv, care este ajutat de un director executiv adjunct de sănătate publică și de un director executiv adjunct economic.(2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management:b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(3) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv adjunct de sănătate publică, candidatul trebuie să fie medic specialist sau primar, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management sau Igienă sau Epidemiologie sau Microbiologie sau Medicină de laborator;b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(4) Persoanele care ocupă funcții dintre cele prevăzute la alin. (1) sunt numite prin ordin al ministrului sănătății, în urma promovării concursului organizat pentru ocuparea postului.(5) Funcțiile de director executiv și director executiv adjunct sunt incompatibile cu:a) exercitarea oricăror altor funcții remunerate, neremunerate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în domeniul medical, desfășurate în afara programului normal de lucru și care nu au legătură cu funcția deținută;b) exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de conducere, inclusiv cele neremunerate;c) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.(6) Constituie conflict de interese deținerea de către directorul executiv sau directorul executiv adjunct de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații comerciale cu direcția de sănătate publică la care persoana în cauză exercită funcția de director executiv sau director executiv adjunct.(7) Prevederile alin. (6) se aplică și în cazul în care părțile sociale, acțiunile sau interesele sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea ai directorului executiv sau ai directorului executiv adjunct.2. La articolul 118, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 118(1) Conducerea serviciilor de ambulanță județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov este formată din:a) manager general;b) un comitet director format din managerul general, directorul medical, directorul economic, directorul tehnic și asistentul-șef.3. La articolul 118, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager general, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(1^2) Pe perioada executării contractului de management, managerul general are obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.4. La articolul 118, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: (8) Funcția de manager general se va ocupa prin concurs, organizat potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Managerul general încheie cu Ministerul Sănătății, reprezentat prin ministru, un contract de management pe o perioadă de maximum 4 ani, în conținutul căruia sunt prevăzuți atât indicatorii specifici de performanță, cât și clauzele contractuale care reglementează drepturile și obligațiile părților. Contractul de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de management poate fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.5. La articolul 176, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În vederea ocupării prin concurs a funcției de manager persoană fizică sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.6. La articolul 176, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe perioada executării contractului de management, managerul persoană fizică are obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.7. La articolul 181, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În spitalele publice, în vederea ocupării prin concurs a funcției de director medical, candidatul trebuie să fie medic specialist sau medic primar, având o vechime de minimum 5 ani în specialitate, și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată; c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.8. La articolul 181, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins: (4^1) Pe perioada executării contractului de administrare, directorul medical și directorul de îngrijiri au obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.9. La articolul 181, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, potrivit alin. (2), încheie cu managerul spitalului public un contract de administrare pe o perioadă de maximum 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.10. La articolul 185, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10^1), cu următorul cuprins: (10^1) Pe perioada executării contractului de administrare, șefii de secție, șefii de laboratoare sau șefii de servicii medicale au obligația să absolve în primul an calendaristic de la ocuparea funcției și ulterior la fiecare 3 ani unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.11. La articolul 298, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu următorul cuprins: (3^4) În vederea ocupării prin concurs a funcției de director general, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale - ramura de științe: medicină, medicină dentară și farmacie, științe sociale - ramura de științe: economice, juridice și administrație publică, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.12. La articolul 299, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) În vederea ocupării prin concurs a funcției de medic-șef, candidatul trebuie să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale - ramura de științe: medicină și medicină dentară, având o vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management; b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.13. Denumirea titlului XVII se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Titlul XVII Înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate14. Articolul 693 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 693(1) Se înființează Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, prin reorganizarea potrivit prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, a Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, care se desființează.(2) Personalul SNSPMPDSB se preia de INMSS cu toate drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentului titlu.(3) INMSS preia toate drepturile și este ținut de toate obligațiile SNSPMPDSB, potrivit reglementărilor legale și contractuale în vigoare la data înființării.(4) INMSS funcționează ca unitate sanitară, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.(5) INMSS are ca principal obiect de activitate analiza serviciilor de sănătate din România în numele și pentru Ministerul Sănătății, în scopul fundamentării științifice a propunerilor de politici și strategii privind serviciile de sănătate, realizarea de cercetări operaționale, elaborarea de ghiduri și proceduri privind managementul serviciilor de sănătate.(6) INMSS desfășoară activități de formare profesională, în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior medico-farmaceutic, în domeniul managementului serviciilor de sănătate în vederea obținerii de atestate eliberate de Ministerul Sănătății, cursuri de scurtă durată și alte tipuri de cursuri specifice în domeniul managementului serviciilor de sănătate. (7) INMSS realizează cartografierea serviciilor de sănătate, a necesarului de tehnologie și infrastructură, elaborează planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional și național și în raport cu resursele umane și de tehnologie existente.(8) INMSS participă la elaborarea curiculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate împreună cu Ministerul Sănătății și unitățile de învățământ superior medico-farmaceutic.(9) INMSS întocmește și menține baza de date a experților în managementul serviciilor de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).15. Articolul 694 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 694(1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, INMSS are normate posturi de medici și alt personal cu studii superioare, inclusiv personal de cercetare științifică. (2) Pentru nevoile de formare interdisciplinară, INMSS poate contracta experți externi, în condițiile legii.16. Articolul 695 se abrogă. 17. Articolul 696 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 696(1) INMSS desfășoară activități de analiză și monitorizare a serviciilor de sănătate decontate din fond și este instituție unică abilitată pentru colectarea și prelucrarea datelor, conform prevederilor legale în vigoare, privind serviciile medicale spitalicești, furnizate asiguraților în vederea contractării și decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate.(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de contracte încheiate cu CNAS, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul adoptă prin hotărâre normele de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS). (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, patrimoniul Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se preia de către INMSS pe bază de protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare cuprinde și prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul în curs.(3) Excedentele neutilizate din anii precedenți existente în conturile Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare care se deschid pe numele INMSS.(4) Modificările în execuția bugetară pe anul în curs se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor, la solicitarea Ministerului Sănătății.(5) După preluarea de către INMSS a patrimoniului aferent Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, cu menționarea datelor de identificare ale acestora și precizarea numerelor de identificare MFP, conform reglementărilor legale în vigoare.(6) Până la constituirea organelor de conducere ale INMSS prin hotărâre a Guvernului, organele de conducere ale SNSPMPDSB își continuă activitatea.(7) Cursurile organizate de SNSPMPDSB aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe continuă până la finalizare.(8) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se emite ordinul ministrului sănătății prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. c), art. 118 alin. (1^1) lit. c), art. 176 alin. (2) lit. c) și alin. (2^1), art. 181 alin. (4) lit. c) și alin. (4^1), art. 185 alin. (10^1), art. 298 alin. (3^4) lit. c) și art. 299 alin. (3^1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță.(9) Personalului care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ocupă de cel puțin 4 ani funcțiile de conducere, prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1) și art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, nu îi sunt aplicabile în vederea ocupării postului prin concurs prevederile referitoare la condițiile de ocupare a funcțiilor în ceea ce privește absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar, organizat întro instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, precum și la absolvirea unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.(10) Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ocupă funcțiile de conducere prevăzute la art. 298 alin. (3^4) și art. 299 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, își continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu și se consideră îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la aceleași puncte dacă în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a ordonanței urmează una dintre formele de învățământ menționate, cu condiția absolvirii acestora, potrivit legii.(11) Personalul care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ocupă funcțiile de conducere prevăzute la art. 18 alin. (1), art. 118 alin. (1^1), art. 176 alin. (2) și art. 181 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță, își continuă mandatul, respectiv raportul de serviciu, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data numirii acestora.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 13 iulie 2022.Nr. 14.----