HOTĂRÂRE nr. 897 din 13 iulie 2022privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 14 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IÎn anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 28 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, după capitolul XIV se introduce un nou capitol, capitolul XV, cu următorul cuprins:  +  Capitolul XV Dispoziții pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 229 alin. (5) și ale art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare  +  Articolul 221(1) Pentru pacienții internați în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitalicești în unitățile sanitare publice, cuantumul alocației de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv pentru serviciile medicale de recuperare medicală, medicină fizică și de reabilitare acordate în regim de spitalizare continuă în unități sanitare publice, respectiv sanatorii/secții sanatoriale din spitale pentru adulți și copii, inclusiv cele balneare, și în preventorii, a căror plată se face prin tarif pe zi de spitalizare.  +  Articolul 222(1) Casele de asigurări de sănătate încheie un act adițional cu unitățile sanitare publice, aflate în relație contractuală cu acestea pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, care are ca obiect decontarea unei sume lunare corespunzătoare alocației de hrană acordate potrivit prevederilor art. 229 alin. (5) și ale art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumul stabilit prin ordin al ministrului sănătății.(2) Modelul de act adițional, obligațiile părților contractante, documentele justificative în baza cărora se decontează suma corespunzătoare alocației de hrană sunt reglementate prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(3) Suma lunară corespunzătoare alocației de hrană ce urmează să fie decontată de către casele de asigurări de sănătate este aferentă cazurilor internate în regim de spitalizare continuă în unitățile sanitare publice, pentru care serviciile medicale spitalicești sunt decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate; suma lunară corespunzătoare alocației de hrană ce urmează să fie decontată se stabilește prin raportare la numărul de zile de spitalizare aferente cazurilor internate în regim de spitalizare continuă.(4) Actul adițional prevăzut la alin. (1) este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2022.(5) Durata actului adițional prevăzut la alin. (1) se poate prelungi pe toată durata derulării contractului încheiat de unitățile sanitare publice cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă, prin încheierea unui act adițional semnat de ambele părți.  +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă în unitățile sanitare publice începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a căror raportare în vederea decontării se face începând cu luna iulie 2022.  +  Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor emite ordinul prevăzut la art. 222 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta hotărâre.  +  Articolul IVSuma corespunzătoare cuantumului alocației de hrană care, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, nu mai este suportată de unitatea sanitară publică din tarifele pentru plata serviciilor medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă prevăzute în Normele metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează de către unitatea sanitară publică pentru asigurarea altor elemente de cheltuieli din titlul II bunuri și servicii, clasificație bugetară 20.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  București, 13 iulie 2022.Nr. 897.----