ORDIN nr. 190/83/2022pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 190 din 12 iulie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 83 din 12 iulie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 12 iulie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 316.237 din 11.07.2022 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,ținând seama de Avizul nr. 18.797 din 12.07.2022 al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 18, după alineatul (5^2) se introduc două noi alineate, alineatele (5^3) și (5^4), cu următorul cuprins:(5^3) Suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări conform prevederilor art. 15, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament.(5^4) În aplicarea prevederilor alin. (5^3), producătorii agricoli au obligația identificării culturii afectate, a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi și menținerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor în vederea completării procesului-verbal de constatare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  -----