LEGE nr. 209 din 11 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 12 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) modalitatea prin care asigurătorii din statele terțe pot desfășura activitate pe teritoriul României prin intermediul unor sucursale, autorizate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.;..................................................................................................e) atribuțiile A.S.F. în calitate de autoritate competentă cu reglementarea, autorizarea și supravegherea societăților, relația acesteia cu supraveghetorii din state membre sau din state terțe, cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale, denumită în continuare EIOPA, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, cu Comisia Europeană și cu alte autorități, instituții sau organisme.2. La articolul 8, alineatele (11), (13) și (18) se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) A.S.F. aplică măsurile prevăzute de legislația națională privind redresarea financiară, reorganizarea și falimentul societăților definite în prezenta lege, filialelor societăților din statele terțe și sucursalelor asigurătorilor din statele terțe, cu sediul în România...................................................................................................(13) A.S.F. menține și actualizează Registrul societăților, ale cărui formă și conținut sunt stabilite prin reglementări proprii...................................................................................................(18) A.S.F. deține competențe și exercită atribuții de supraveghere a societăților în ceea ce privește respectarea de către acestea a prevederilor legale definite la art. 1 alin. (2) pct. 37.3. La articolul 8, după alineatul (18) se introduc două noi alineate, alineatele (19) și (20), cu următorul cuprins:(19) A.S.F. are competența de a supraveghea respectarea de către societăți a dispozițiilor aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, și din Regulamentul (UE) nr. 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 și din alte reglementări europene privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.(20) Regimul publicării actelor administrative individuale emise de A.S.F. conform prevederilor legale este stabilit prin reglementări proprii ale A.S.F.4. La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:(13) Notificările prevăzute la art. 11 alin. (9) și (10), art. 13 alin. (8) și art. 14 alin. (14):a) sunt suficient de detaliate pentru a putea fi evaluate adecvat;b) nu aduc atingere mandatului și competențelor de supraveghere ale A.S.F. prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de supraveghetor din stat membru de origine, cât și în calitate de supraveghetor din stat membru gazdă.5. La articolul 11, după alineatul (7) se introduc șapte noi alineate, alineatele (8)-(14), cu următorulcuprins:(8) La solicitarea EIOPA, A.S.F. transmite acesteia informații cu privire la primirea cererilor de aprobare a utilizării unui model intern sau a modificării unui model intern; A.S.F. poate solicita EIOPA asistență tehnică în cadrul procesului de aprobare a cererilor respective.(9) A.S.F. notifică EIOPA în cazurile prevăzute la art. 13 alin. (8) și art. 14 alin. (14) și poate solicita acesteia asistență în situațiile prevăzute la art. 13 alin. (8) lit. b) și art. 14 alin. (14) atunci când A.S.F. și ceilalți supraveghetori nu ajung la o soluție de comun acord.(10) A.S.F. poate solicita asistența EIOPA în situația în care primește de la un supraveghetor dintr-un stat membru de origine o notificare similară celei prevăzute la art. 13 alin. (8) lit. b) sau de la un supraveghetor dintr-un stat membru gazdă o notificare similară celei prevăzute la art. 14 alin. (14), numai atunci când A.S.F. și ceilalți supraveghetori nu ajung la o soluție de comun acord.(11) În cazul în care consideră că interesele contractanților sunt afectate, A.S.F. poate solicita EIOPA constituirea și coordonarea unei platforme de colaborare cu scopul de a facilita schimbul de informații și cooperarea dintre supraveghetorii relevanți atunci când societățile desfășoară sau intenționează să desfășoare activități în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii, în România și în celelalte state membre, și atunci când:a) activitățile sunt relevante pentru piața din statul membru gazdă, inclusiv România;b) supraveghetorii din statele membre de origine, inclusiv A.S.F., transmit notificările conform art. 13 alin. (8) lit. b);c) se solicită asistență EIOPA conform alin. (9) și (10).(12) Prevederile alin. (11) nu aduc atingere dreptului A.S.F. prevăzut la art. 12 alin. (1).(13) A.S.F. transmite EIOPA în termen rezonabil sau în termenul indicat de EIOPA toate informațiile solicitate de către aceasta, necesare funcționării corespunzătoare a platformei prevăzute la alin. (11).(14) Instituirea de către EIOPA a unei platforme în condițiile și cu scopul prevăzute la alin. (11) nu aduce atingere mandatului și competențelor de supraveghere ale A.S.F. prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de supraveghetor din stat membru de origine, cât și în calitate de supraveghetor din stat membru gazdă.6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) A.S.F. poate efectua schimb de informații cu supraveghetorii relevanți din celelalte state membre, cu respectarea prevederilor art. 19, și poate institui de comun acord cu aceștia o platformă cu scopul prevăzut la art. 11 alin. (11), fără ca acest lucru să aducă atingere mandatului și competențelor de supraveghere ale A.S.F. prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de supraveghetor din stat membru de origine, cât și în calitate de supraveghetor din stat membru gazdă.7. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) A.S.F. poate colabora cu alte autorități, persoane sau organisme din România, pentru exercitarea atribuțiilor, efectuând:8. La articolul 12, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) A.S.F. colaborează cu autoritățile desemnate conform regulamentelor europene privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, prin comunicare, fără întârzieri nejustificate, sau solicitarea de informații necesare pentru a verifica respectarea de către societăți a dispozițiilor regulamentelor respective.9. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) A.S.F. notifică supraveghetorii din statele membre gazdă:a) dacă, în cazul autorizării unei societăți, din planul de afaceri primit reiese că o parte din activitate urmează a fi desfășurată în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii, iar activitatea respectivă este posibil a fi relevantă pentru piața din statele membre respective;b) în cazul în care constată că societățile care desfășoară activitate în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii înregistrează deteriorări ale situației financiare sau constată existența altor riscuri emergente cu efect transfrontalier generate de societățile respective.10. La articolul 14, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) A.S.F. notifică supraveghetorii din statele membre de origine în cazul în care există motive semnificative și întemeiate care dovedesc că interesele contractanților sunt afectate de societățile care desfășoară în România activitate în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii.11. La articolul 16, alineatele (10), (41) și (42) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) A.S.F. informează membrii colegiului, inclusiv EIOPA, cu privire la primirea solicitării prevăzute la alin. (9) și transmite celorlalți membri, fără întârziere, solicitarea și documentația aferentă completă; în vederea adoptării unei decizii conform alin. (9), A.S.F. poate solicita asistența tehnică a EIOPA...................................................................................................(41) În perioada menționată la art. 17 alin. (21), în cazul unor puncte de vedere divergente, A.S.F. sau alt stat membru al colegiului supraveghetorilor poate consulta EIOPA, situație în care colegiul supraveghetorilor așteaptă decizia EIOPA timp de o lună, A.S.F. și ceilalți supraveghetori țin cont de decizia EIOPA când adoptă decizia comună însoțită de motivația integrală și, eventual, de explicații suplimentare în cazul în care decizia respectivă se abate semnificativ de la decizia EIOPA.(42) Decizia comună menționată la alin. (41) este definitivă și se aplică de toate autoritățile implicate; în cazul în care nu sa adoptat o decizie comună în perioada prevăzută la art. 17 alin. (21) sau în lipsa unei decizii a EIOPA, A.S.F. adoptă propria decizie, care este definitivă.12. La articolul 17, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:(24) A.S.F. poate solicita asistență tehnică a EIOPA în situația în care este informată de către un supraveghetor coordonator cu privire la primirea unei solicitări similare celei prevăzute la art. 16 alin. (9).13. La articolul 25, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Societățile prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv date privind sănătatea și codul de identificare fiscală, ale contractanților, beneficiarilor sau, după caz, terțelor persoane prejudiciate numai în scopul desfășurării activității de asigurare, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor; prelucrarea datelor cu caracter personal privind sănătatea se efectuează în condițiile prevăzute la art. 9 din regulamentul menționat.14. La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Decizia prevăzută la alin. (6) poate fi contestată conform prevederilor art. 165.15. La articolul 76, după alineatul (11) se introduc șapte noi alineate, alineatele (12)-(18), cu următorul cuprins:(12) Asigurătorii care subscriu asigurări de viață solicită A.S.F. aprobare să calculeze SCR pentru submodulul risc de devalorizare acțiuni în funcție de durată în cazul în care desfășoară și una dintre următoarele activități:a) pensii ocupaționale în conformitate cu Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare;b) furnizarea de beneficii pentru pensie, plătite cu referire la atingerea vârstei de pensionare sau la speranța de a atinge vârsta de pensionare, în cazul în care legislația în vigoare prevede deducerea fiscală a primelor.(13) Activitățile prevăzute la alin. (12) se desfășoară în următoarele condiții:a) activele și obligațiile aferente reprezintă fonduri dedicate, gestionate și organizate separat, fără posibilitate de transferare;b) sunt desfășurate numai în România;c) durata medie a obligațiilor este mai mare de 12 ani.(14) Calcularea SCR pentru submodulul prevăzut la alin. (12) este calibrată pentru elementele menționate la alin. (13) lit. a) cu valoarea la risc pentru o perioadă care corespunde perioadei obișnuite pentru asigurători de deținere a investițiilor în acțiuni, la un nivel de încredere de 99,5%, care asigură un nivel de protecție adecvat pentru contractanți și beneficiari.(15) Elementele prevăzute la alin. (13) lit. a) sunt luate în considerare integral pentru evaluarea efectelor diversificării, fără a afecta respectarea intereselor contractanților și ale beneficiarilor din alte state membre.(16) Calcularea SCR pentru submodulul prevăzut la alin. (12) se realizează numai în cazul în care poziția de lichiditate și de solvabilitate, strategiile, procesele și procedurile de raportare în ceea ce privește managementul active - obligații asigură deținerea investițiilor în acțiuni pentru o perioadă care corespunde perioadei obișnuite pentru asigurători de deținere a investițiilor respective.(17) Asigurătorii documentează A.S.F. respectarea prevederilor alin. (13)-(16).(18) Asigurătorii solicită aprobarea A.S.F. pentru a reveni la calcularea SCR în conformitate cu alin. (1)-(11), numai în circumstanțe documentate.16. La articolul 115, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cuprinsul prezentului capitol și al art. 163, prin societate dintr-un stat terț se înțelege asigurător dintr-un stat terț care desfășoară activitate în România prin intermediul unei sucursale sau situația similară din celelalte state membre.17. La articolul 119 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) emite, dacă este cazul, certificările necesare pentru situații similare cu cele prevăzute la art. 117 alin. (3) și (4).18. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120Sucursalele aflate în dificultatePrevederile art. 8, art. 13 alin. (1) și (3), art. 14 alin. (5) și ale art. 101 se aplică sucursalelor care fac obiectul prezentului capitol.19. Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123ReasigurareÎn cazul în care regimul de supraveghere dintr-un stat terț este declarat echivalent, permanent sau temporar de către Comisia Europeană, contractele de reasigurare încheiate cu asigurători și reasigurători cu sediul central în statul terț respectiv sunt tratate ca și cum ar fi încheiate cu asigurători și reasigurători cu sediul central în statele membre.20. La articolul 163 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nerespectarea de către societăți a prevederilor referitoare la desfășurarea activității prevăzute la art. 25 alin. (3)-(5) și (7), art. 26 alin. (1)-(5), art. 28-33, art. 36, 49, 50 și art. 51 alin. (1), precum și de către sucursalele asigurătorilor din state terțe stabilite pe teritoriul României a prevederilor art. 121, art. 124 alin. (2) și (3), art. 127 alin. (3), art. 128 alin. (1) și art. 130 teza I;21. La articolul 163 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) nerespectarea de către persoanele care fac parte din conducerea societăților a prevederilor referitoare la desfășurarea activității prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2);22. La articolul 163 alineatul (1), literele d), e) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) încălcarea de către societăți a prevederilor art. 21 alin. (2) și (5^1);e) nerespectarea de către societăți a prevederilor referitoare la transmiterea:(i) documentelor și informațiilor conform art. 8 alin. (4), art. 37, 39, 41, 42 și 47;(ii) documentelor și rapoartelor în conformitate cu prevederile legale;(iii) refuzului documentat prevăzut la art. 25 alin. (9) și art. 26 alin. (7);..................................................................................................k) nerespectarea de către societăți și de către sucursalele asigurătorilor din state terțe stabilite pe teritoriul României a măsurilor adoptate de A.S.F. conform art. 101;23. La articolul 163 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:s) nerespectarea de către asigurătorii care au calitatea de participanți la piață în sensul art. 2 pct. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2.088/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, a:(i) prevederilor aplicabile de la art. 3-13 și art. 15 din același regulament;(ii) prevederilor art. 5-7 din Regulamentul (UE) nr. 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088;24. La articolul 163 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b^1) c), i), o), p) și r) se sancționează, după caz, cu:25. La articolul 163, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul săvârșirii a două sau mai multe contravenții se aplică o sancțiune pentru fiecare contravenție în parte.26. La articolul 163, alineatul (18^2) se modifică și va avea următorul cuprins: (18^2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (18^1), A.S.F. poate adopta măsuri adecvate pentru prevenirea sau remedierea oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate și/sau poate aplica sancțiuni contravenționale.27. Articolul 164 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 164InfracțiuniDesfășurarea activității de asigurare și reasigurare fără autorizație de funcționare emisă de A.S.F. ori desfășurarea activității fără înscrierea în Registrul societăților constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.28. La articolul 165, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 165(1) Actele adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi pot fi contestate la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 30 de zile de la data comunicării.29. La articolul 165, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Actul prin care se constată și se individualizează obligația de plată a persoanelor fizice și juridice sancționate conform art. 163, întocmit sau emis de către organele A.S.F. potrivit legii, constituie titlu de creanță.(5) La data scadenței, titlul de creanță devine titlu executoriu, în baza căruia A.S.F. declanșează procedura de executare silită pentru recuperarea creanțelor sale, potrivit dispozițiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.30. La mențiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, punctele 1 și 4-6 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. dispozițiile Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 17 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 160, 161 și 303 și a titlului IV;..................................................................................................4. dispozițiile art. 63 pct. 1 din Directiva (UE) nr. 2.341/2016 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 23 decembrie 2016;5. dispozițiile art. 2 din Directiva (UE) nr. 843/2018 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 19 iunie 2018;6. dispozițiile art. 2 din Directiva (UE) nr. 2.177/2019 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 334 din 27 decembrie 2019;  +  Articolul IILegea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 8 octombrie 2018, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatele (4) și (41) vor avea următorul cuprins:(4) A.S.F. are competența de a solicita distribuitorilor toate documentele și informațiile necesare derulării procesului de monitorizare și supraveghere, inclusiv extrase ale proceselor-verbale ale ședințelor conducerii și ale comitetelor instituite în legătură cu activitatea de distribuție, precum și alte documente și informații potrivit prevederilor legale...................................................................................................(41) A.S.F. poate emite recomandări cu privire la desfășurarea activității de distribuție pentru toate categoriile de distribuitori.2. Titlul articolului 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Cerințele și necesitățile clienților și informațiile privind consultanța3. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Distribuitorii prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv date privind sănătatea și codul de identificare fiscală, ale clienților, beneficiarilor sau, după caz, terțelor persoane prejudiciate, numai în scopul desfășurării activității de distribuție, cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor; prelucrarea datelor cu caracter personal privind sănătatea se efectuează în condițiile prevăzute la art. 9 din același regulament.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 11 iulie 2022.Nr. 209.----