HOTĂRÂRE nr. 868 din 6 iulie 2022privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 11 iulie 2022  Având în vedere:– prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;– prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare;– prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;– prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri,ținând seama de dispozițiile art. 69 și 71 din Regulamentul (UE) 2021/1.060,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul de reglementare(1) Prin prezenta hotărâre se stabilește sistemul de management și control al programelor naționale Afaceri interne cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne acordate României prin Cadrul financiar multianual 2021-2027, respectiv:a) Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare;b) Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare IMFV, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;c) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă.(2) Sistemul de management și control este format din autoritățile naționale, indicate la alin. (3), cu atribuții privind gestionarea, implementarea, controlul și auditarea programelor naționale Afaceri interne cofinanțate din FAMI, FSI și IMFV, denumite în continuare fonduri europene dedicate afacerilor interne.(3) Autoritățile naționale responsabile de programele naționale Afaceri interne sunt: Autoritatea de management Afaceri interne și Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României, desemnate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, precum și organismele intermediare desemnate prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Definiții(1) Termenii „operațiune“ și „beneficiar“ au înțelesurile definite în Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.(2) Termenii „titular de program“, „program național afaceri interne“, „autoritate de management“, „organism intermediar“, „organism contabil“, „organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană“ și „autoritate de audit“ au înțelesurile definite în Hotărârea Guvernului nr. 936/2020.  +  Articolul 3Suport decizional și coordonare(1) În vederea asigurării suportului decizional acordat autorităților responsabile de programele naționale Afaceri interne, monitorizării și coordonării la nivel național a implementării programelor naționale Afaceri interne, se constituie următoarele structuri fără personalitate juridică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne:a) Comitetul director;b) Comitetul de monitorizare a programelor naționale Afaceri interne.(2) Componența, organizarea și atribuțiile structurilor fără personalitate juridică prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu respectarea prevederilor art. 38-40 din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  +  Articolul 4Autoritatea de management Afaceri interne(1) Pentru programele naționale Afaceri interne, Ministerul Afacerilor Interne exercită calitatea de titular de program și autoritate de management, prin Direcția Fonduri externe nerambursabile, denumită în continuare Autoritatea de management Afaceri interne.(2) Autoritatea de management Afaceri interne realizează activitățile necesare pentru implementarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1.060, în regulamentele specifice și în alte reglementări europene aplicabile, inclusiv măsurile necesare pentru asigurarea capacității administrative, financiare și operaționale pentru exercitarea calității de autoritate de management.(3) Șeful Autorității de management Afaceri interne emite instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru toate organismele intermediare și pentru beneficiarii operațiunilor cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne, care intră în vigoare la data publicării pe site-ul autorității de management.(4) Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul programelor naționale Afaceri interne, precum și finanțarea operațiunilor prin utilizarea opțiunilor de costuri simplificate se stabilesc de către Autoritatea de management Afaceri interne și se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.(5) Procedurile privind selectarea operațiunilor și ghidurile aferente apelurilor de proiecte în cadrul programelor naționale Afaceri interne se aprobă de către Autoritatea de management Afaceri interne și se publică pe site-ul autorității de management.(6) Fondurile suplimentare acordate României pe bază de finanțare la rate forfetare și de finanțare nelegată de costuri, pentru asistența tehnică, conform art. 36 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, respectiv pentru relocarea sau transferul intra-UE al persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională, conform art. 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2021/1.147, se utilizează prin intermediul proiectelor selectate și aprobate la finanțare de către Autoritatea de management Afaceri interne, conform regulilor specifice aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.(7) Procedura aplicabilă beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene dedicate se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, inițiat de Autoritatea de management Afaceri interne.  +  Articolul 5Organismul intermediar financiar-contabil(1) Pentru programele naționale Afaceri interne, Ministerul Afacerilor Interne exercită calitatea de organism contabil și de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, prin Direcția generală financiară, denumită în continuare Organism intermediar financiar-contabil.(2) Organismul intermediar financiar-contabil îndeplinește atât atribuțiile prevăzute de art. 76 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cât și alte sarcini delegate de Autoritatea de management Afaceri interne, care se stabilesc prin acordul de delegare semnat între Autoritatea de management Afaceri interne și organismul intermediar, încheiat potrivit art. 71 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  +  Articolul 6Organismul intermediar Afaceri interne(1) Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, denumită în continuare Organism intermediar Afaceri interne, este desemnată organism intermediar pentru programele naționale afaceri interne.(2) Sarcinile și atribuțiile Organismului intermediar Afaceri interne se stabilesc prin acordul de delegare semnat între Autoritatea de management Afaceri interne și organismul intermediar, încheiat potrivit art. 71 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  +  Articolul 7Organismul intermediar Fondul azil, migrație și integrare(1) Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este desemnat organism intermediar pentru programul național cofinanțat din Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare Organism intermediar Fondul azil, migrație și integrare.(2) Sarcinile și atribuțiile Organismului intermediar Fondul azil, migrație și integrare se stabilesc prin acordul de delegare semnat între Autoritatea de management Afaceri interne și organismul intermediar, încheiat potrivit art. 71 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  +  Articolul 8Alte prevederiOrdinele ministrului afacerilor interne prevăzute la art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (4), (6) și (7) se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 iulie 2022.Nr. 868.----