HOTĂRÂRE nr. 1.315 din 7 decembrie 2000privind unele măsuri pentru protecţia drepturilor copilului prin adopţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 19 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, Comitetul Roman pentru Adoptii poate repartiza sarcina identificarii unei persoane sau familii adoptive pentru copiii aflaţi în evidenta sa unor organisme private române autorizate sa desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului prin încheierea unei convenţii de cooperare cu Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi cu consiliul judeţean sau, după caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui raza urmează să fie aplicat programul respectiv.  +  Articolul 2 (1) Convenţiile prevăzute la art. 1 vor avea ca obiect: a) activitatea de prevenire a abandonului de copii prin susţinerea financiară şi consilierea familiilor care nu pot asigura creşterea, educarea şi întreţinerea copilului aflat în dificultate; prin sustinere financiară se înţelege ajutorul constând în bunuri materiale şi plata unor servicii, precum întreţinere, gaze, energie electrica şi termica, necesare în vederea asigurării pentru copil a unor condiţii de viaţa corespunzătoare; b) activitatea de prevenire a abuzului şi a neglijarii sub orice formă a copilului, precum şi a tuturor fenomenelor care determina intrarea copilului în dificultate; c) activitatea de reintegrare a copiilor în familie, care să asigure creşterea, educarea şi întreţinerea copilului de către părinţi sau, după caz, de către unul dintre aceştia ori de către o alta ruda a copilului în linie dreapta sau în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv, în condiţiile legii; d) programe din Strategia naţionala de reforma a sistemului de protecţie a drepturilor copilului. (2) Convenţiile prevăzute la art. 1 vor conţine în mod detaliat indicatorii de performanţă care urmează să fie atinsi în realizarea proiectului şi care să permită evaluarea concretă a activităţii organismului privat român autorizat.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului poate cofinanta programele prevăzute la art. 1 din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul propriu şi în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului monitorizează şi controlează derularea programelor prevăzute la art. 1, realizează evaluarea proiectelor din cadrul acestor programe şi a activităţilor astfel desfăşurate, după cum urmează: a) evaluarea iniţială a proiectelor care fac obiectul convenţiilor încheiate potrivit art. 1; b) evaluarea intermediara a stadiului de realizare a proiectelor; c) evaluarea finala a îndeplinirii indicatorilor de performanţă prevăzuţi în convenţie. (2) Pe baza evaluării prevăzute la alin. (1) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului întocmeşte şi actualizează evidenta organismelor private române autorizate cărora li se poate repartiza sarcina identificarii unei persoane sau familii adoptive.  +  Articolul 5 (1) Comitetul Roman pentru Adoptii poate repartiza sarcina identificarii unei persoane sau familii adoptive numai organismelor private române autorizate, aflate în evidenta Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, potrivit art. 4 alin. (2). (2) Toate sumele privind serviciile pentru adoptii vor fi derulate de către organismele private române autorizate în exclusivitate prin conturi bancare deschise în România.  +  Articolul 6Comitetul Roman pentru Adoptii va face repartizarea copiilor adoptabili numai pe baza unei liste unice.  +  Articolul 7În cazul în care în urma evaluării finale a activităţii Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului constata ca obligaţiile asumate prin convenţie nu au fost executate sau nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, aceasta va putea cere Comitetului Roman pentru Adoptii suspendarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei organismului privat român respectiv.  +  Articolul 8Prevederile prezentei hotărâri nu afectează procedurile aflate în curs de desfăşurare şi nici repartiţiile, care vor continua până la intrarea în vigoare a programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pe anul 2001.  +  Articolul 9În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Comitetul Roman pentru Adoptii va adopta o hotărâre, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, privind metodologia pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Vlad Mihai Românop. Ministrul funcţiei publice,Ioan Oniseip. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat--------