LEGE nr. 198 din 6 iulie 2022pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 7 iulie 2022    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect:a) asigurarea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018;b) stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice;c) stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieței echipamentelor radio și aparatelor;d) stabilirea cadrului de comunicare a documentelor prin intermediul serviciului „My ANCOM“.  +  Capitolul II Dispoziții pentru asigurarea transpunerii Codului european al comunicațiilor electronice  +  Articolul 2Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) stabilirea cadrului general de reglementare a activităților privind rețelele și serviciile de comunicații electronice, a regimului autorizării acestor activități, a facilităților și a serviciilor asociate, a anumitor aspecte privind echipamentele terminale, precum și a măsurilor destinate promovării concurenței pe piața rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;.......................................................e) stabilirea cadrului de reglementare a accesului pentru utilizatorii finali ori, după caz, pentru consumatori la serviciile incluse în sfera serviciului universal.2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Prezenta ordonanță de urgență are ca scop:a) să contribuie la realizarea pieței interne în cadrul Uniunii Europene în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, care să conducă la instalarea și utilizarea rețelelor de foarte mare capacitate, la concurență durabilă, la interoperabilitatea serviciilor de comunicații electronice, la accesibilitatea și securitatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice, precum și la obținerea de beneficii în favoarea utilizatorilor finali;b) să garanteze furnizarea, prin intermediul unui mediu concurențial și al unor posibilități de alegere efective, a unor servicii de comunicații electronice de bună calitate și la prețuri accesibile destinate publicului;c) să asigure cadrul pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor finali, inclusiv a necesităților utilizatorilor finali cu dizabilități de a accesa serviciile de comunicații electronice în condiții de egalitate cu ceilalți utilizatori, în cazurile în care piața nu le îndeplinește;d) să stabilească drepturile utilizatorilor finali.3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu aduc atingere:a) acțiunilor care privesc măsuri menite să asigure apărarea, ordinea publică și securitatea națională;b) normelor privind reglementarea conținutului și politica în domeniul audiovizualului;c) normelor privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private;d) reglementărilor privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio;e) reglementărilor privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii Europene;f) reglementărilor privind accesul la internetul deschis și tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul Uniunii Europene reglementate.(2) ANCOM sau orice altă autoritate publică asigură respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 119 din 4 mai 2016, atunci când prelucrează date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor ori, după caz, a sarcinilor stabilite de prezenta ordonanță de urgență.4. La articolul 4 alineatul (1), punctele 1 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. autorizare generală - cadrul juridic ce stabilește drepturile privind furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice, precum și obligațiile specifice în domeniul comunicațiilor electronice, în condiții ce se pot aplica tuturor sau anumitor categorii de rețele ori servicii de comunicații electronice;.........................................................6. rețea de comunicații electronice - sistemele de transmisie, bazate sau nu pe o infrastructură permanentă sau pe o capacitate de administrare centralizată, și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de pachete, inclusiv internet, și mobile, rețelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor media audiovizuale și rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație transmisă;5. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. rețea de foarte mare capacitate - o rețea de comunicații electronice ale cărei sisteme de transmisie sunt bazate în întregime pe elemente de fibră optică, cel puțin până la punctul de distribuție aferent amplasamentului sau, după caz, zonei deservite ori o rețea de comunicații electronice care este capabilă să asigure, în condiții caracteristice orelor de vârf, performanțe de rețea similare în ceea ce privește lărgimea de bandă disponibilă pentru legăturile descendentă și ascendentă, reziliența, precum și parametrii referitori la erori, pierderi de pachete de date, întârzierea de transfer al pachetelor de date și variația acestei întârzieri de transfer; performanța rețelei poate fi considerată similară indiferent de variațiile experienței utilizatorului final în funcție de caracteristicile în mod inerent diferite ale mediului de transmisie prin care se realizează conectarea la punctul terminal al rețelei;6. La articolul 4 alineatul (1), punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. serviciu de comunicații electronice - un serviciu, furnizat, de regulă, contra cost, prin intermediul rețelelor de comunicații electronice, care include următoarele tipuri de servicii:a) serviciul de acces la internet, astfel cum este definit la art. 2 paragraful 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 26 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;b) serviciul de comunicații interpersonale; șic) orice alte servicii care constau, în întregime sau în principal, în transportul de semnale prin rețelele de comunicații electronice, cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, machine-to-machine, și pentru transmisia serviciilor media audiovizuale;Nu sunt servicii de comunicații electronice serviciile prin care se furnizează conținutul informației transmise prin intermediul rețelelor ori serviciilor de comunicații electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui conținut și serviciile societății informaționale, definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare, care nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin rețelele de comunicații electronice;7. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 9 se introduc șase noi puncte, punctele 9^1-9^6, cu următorul cuprins:9^1. serviciu de comunicații interpersonale - un serviciu furnizat de regulă contra cost care permite schimbul direct de informații într-un mod interpersonal și interactiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice între un număr limitat de persoane, în cadrul căruia persoanele care inițiază sau participă la comunicare își stabilesc destinatarul sau destinatarii, și care nu include serviciile care permit comunicarea interpersonală și interactivă doar ca un simplu element auxiliar minor care este legat în mod intrinsec de un alt serviciu;9^2. serviciu de comunicații interpersonale bazat pe numere - un serviciu de comunicații interpersonale care utilizează resurse publice de numerotație, respectiv unul sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație, sau care permite comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație;9^3. serviciu de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere - un serviciu de comunicații interpersonale care nu utilizează resurse publice de numerotație, respectiv un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație, sau nu permite comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație;9^4. furnizor de servicii de comunicații electronice - o persoană a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în furnizarea unui serviciu de comunicații electronice;9^5. furnizor de servicii de găzduire electronică cu resurse IP - persoană care, pe teritoriul României, oferă servicii de stocare, distribuire a conținutului și asigurare a accesului la acesta, pe servere deținute sau închiriate, prin gestionarea unui set de adrese IP în internet;9^6. adresă IP - identificator unic al unei interfețe fizice sau logice, asociate unui echipament conectat la o rețea de comunicații electronice;8. La articolul 4 alineatul (1), punctele 10, 12 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:10. rețea publică de comunicații electronice - o rețea de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului și care permite transferul de informații între punctele terminale ale rețelei;......................................................12. interferență prejudiciabilă - interferența care periclitează funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii destinate siguranței vieții ori care, în orice mod, afectează în mod grav, obstrucționează sau întrerupe în mod repetat un serviciu de radiocomunicații, care operează în conformitate cu dispozițiile legale internaționale, ale Uniunii Europene ori cele naționale;.......................................................14. atribuirea unei benzi de frecvențe - desemnarea unei anumite benzi de frecvențe, în cadrul Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în continuare TNABF, în scopul utilizării acesteia de către unul sau mai multe servicii de radiocomunicații sau de către serviciul de radioastronomie, în condiții determinate;9. La articolul 4 alineatul (1), punctele 21 și 22 se abrogă.10. La articolul 4 alineatul (1), punctele 25 și 26 se modifică și vor avea următorul cuprins:25. servicii asociate - acele servicii asociate unei rețele de comunicații electronice sau unui serviciu de comunicații electronice care permit ori susțin furnizarea, autofurnizarea sau furnizarea automată a serviciilor prin intermediul rețelei respective sau al serviciului respectiv ori au un astfel de potențial și care includ conversia numerelor sau sistemele cu o funcție echivalentă, sistemele de acces condiționat, ghidurile electronice de programe, precum și alte servicii, cum ar fi serviciile de localizare, identificare și prezență;26. sistem de acces condiționat - orice modalitate tehnică, sistem de autentificare sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de transmitere a serviciilor de programe de televiziune sau radiodifuziune se poate face în mod restricționat, pe bază de abonament ori pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;11. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă a punctului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:28. acces - punerea la dispoziția altei persoane de facilități sau servicii, în condiții determinate, în mod exclusiv ori neexclusiv, care îi sunt necesare în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, inclusiv atunci când sunt utilizate pentru transmisia serviciilor societății informaționale sau a serviciilor media audiovizuale; accesul cuprinde, printre altele:12. La articolul 4 alineatul (1) punctul 28, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) accesul la sistemele de acces condiționat pentru serviciile de televiziune digitală;13. La articolul 4 alineatul (1), punctele 31, 36, 37, 40, 52 și 53 se modifică și vor avea următorul cuprins:31. buclă locală - legătura fizică utilizată pentru transmiterea semnalelor de comunicații electronice dintre punctul terminal al rețelei și un repartitor principal sau un element echivalent dintr-o rețea publică fixă de comunicații electronice;...............................................36. serviciu de comunicații de voce - serviciu de comunicații electronice pus la dispoziția publicului care permite inițierea și primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri naționale ori naționale și internaționale prin utilizarea unui număr sau unor numere din planul național ori internațional de numerotație. Sunt asimilate serviciilor de comunicații de voce și mijloacele de comunicare destinate în mod special utilizatorilor finali cu dizabilități, folosind servicii de redare de text sau de conversație totală;37. apel - conexiunea stabilită prin intermediul unui serviciu de comunicații interpersonale destinat publicului care permite comunicarea vocală bidirecțională;................................................40. punct terminal al rețelei - punctul fizic la care unui utilizator final i se furnizează accesul la o rețea publică de comunicații electronice; în cazul rețelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de rețea, care poate fi asociată numărului ori numelui sau denumirii unui utilizator final;..................................................52. echipament avansat de televiziune digitală - decodor utilizat pentru a fi conectat la un televizor sau la un televizor cu decodor digital integrat, capabil să recepționeze servicii de televiziune digitală interactivă;53. interfață de programare a aplicației - interfață software între aplicații, pusă la dispoziție de radiodifuzori sau de furnizorii de servicii, și resursele echipamentului avansat de televiziune digitală destinate pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră în format digital;14. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduc trei noi puncte, punctele 53^1-53^3, cu următorul cuprins:53^1. pachet - oferta comercială ce conține cel puțin un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicații interpersonale bazate pe numere și alte servicii și/sau echipamente terminale furnizate sau vândute de către un furnizor de servicii de comunicații electronice în cadrul aceluiași contract sau al unor contracte diferite aflate în strânsă legătură între ele;53^2. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate;53^3. spațiu comercial - orice unitate care îndeplinește una dintre următoarele condiții:a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul își desfășoară activitatea în permanență;b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul își desfășoară activitatea în mod obișnuit;15. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 54 se introduc zece noi puncte, punctele 54^1-54^10, cu următorul cuprins:54^1. securitatea rețelelor și serviciilor - capacitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de a rezista, la un anumit nivel de încredere, oricărei acțiuni care afectează disponibilitatea, autenticitatea, integritatea sau confidențialitatea acestor rețele și servicii, a datelor stocate, transmise ori prelucrate sau a serviciilor aferente oferite de rețelele ori serviciile de comunicații electronice respective sau accesibile prin intermediul acestora;54^2. incident de securitate - un eveniment care are un efect real negativ asupra securității rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice;54^3. servicii de conversație totală - servicii de conversație multimedia în timp real care permit transferul simetric bidirecțional în timp real de conținut video, de text și de voce între utilizatori aflați în două sau mai multe locații;54^4. servicii de redare - servicii care permit comunicarea bidirecțională între utilizatorii finali la distanță care folosesc diferite moduri de comunicare, precum comunicarea scrisă, prin semne, orală, prin intermediul conversiei între respectivele moduri de comunicare, realizată în mod normal de un operator uman;54^5. echipament terminal - echipamentul conectat în mod direct sau indirect la interfața unei rețele publice de comunicații electronice, în scopul trimiterii, prelucrării sau recepționării de informații prin cablu, fibră optică ori mediu electromagnetic sau echipamentul pentru stațiile de sol pentru comunicații prin satelit; conectarea echipamentului terminal la rețea este indirectă dacă alte echipamente sunt amplasate între acesta și interfața rețelei;54^6. punct de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă - echipament de acces pe suport radio la rețea, de mică putere și de dimensiuni mici, care funcționează pe o arie redusă de acoperire, ce utilizează frecvențe radio în condițiile legii și care poate fi utilizat ca parte a unei rețele publice de comunicații electronice, care poate avea una sau mai multe antene cu un impact vizual redus și care permite utilizatorilor accesul pe suport radio la rețele de comunicații electronice, indiferent de topologia de bază a rețelei respective, fie aceasta mobilă sau fixă;54^7. rețea locală cu acces pe suport radio (RLAN) - un sistem de acces pe suport radio de mică putere, având o arie de acoperire redusă, ce prezintă un risc scăzut de interferență cu alte sisteme de același tip, instalate și operate în imediata vecinătate de către alți utilizatori și care folosește în mod neexclusiv spectru de frecvențe radio armonizat;54^8. spectru de frecvențe radio armonizat - spectrul de frecvențe radio pentru care au fost stabilite, prin măsuri tehnice de aplicare în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002, condiții armonizate de disponibilitate și utilizare eficientă;54^9. utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio - accesul care permite unui număr de doi sau mai mulți utilizatori să folosească aceleași benzi de frecvențe radio, în temeiul unui cadru specific ce include abordări de reglementare cum ar fi utilizarea partajată pe bază de licență, utilizarea autorizată pe baza unei autorizații generale, utilizarea în baza unor drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio sau a unei combinații a acestora, pentru a facilita utilizarea în comun a unei benzi de frecvență radio, sub rezerva unui acord obligatoriu al tuturor părților implicate, în conformitate cu regulile de utilizare în comun, așa cum sunt acestea incluse în drepturile lor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, astfel încât să se garanteze tuturor utilizatorilor un cadru de utilizare în comun previzibil și fiabil, și fără a aduce atingere aplicării dreptului concurenței;54^10. forum de evaluare inter pares - forum ce favorizează schimbul de bune practici între statele membre ale Uniunii Europene și sporirea transparenței procedurilor de selecție organizate pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;16. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În vederea considerării unei rețele ca fiind de foarte mare capacitate, respectiv a locației punctului terminal al rețelei, ANCOM ține seama de orientările Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, denumit în continuare OAREC, emise în conformitate cu art. 82, respectiv în conformitate cu art. 61 alin. (7) din Directiva (UE) 2018/1972, denumită în continuare Codul european al comunicațiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.17. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, se realizează în condițiile regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.18. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de către persoane din Uniunea Europeană poate fi limitată doar din motive ce țin de apărarea, ordinea publică și securitatea națională sau sănătatea publică.(2) Limitarea libertății de a furniza rețele și servicii de comunicații electronice în condițiile alin. (1) se motivează și este notificată Comisiei Europene.(3) Furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice de către persoane din afara Uniunii Europene poate fi limitată din motive obiective și justificate, prin decizia ANCOM.19. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenționează să furnizeze rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, are obligația să transmită ANCOM o notificare, în forma prevăzută la alin. (3), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 7.(2) Persoanele străine care intenționează să furnizeze servicii de comunicații electronice transfrontaliere destinate publicului către utilizatorii finali aflați pe teritoriul național, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, au obligația să transmită ANCOM notificarea prevăzută la alin. (1).(3) ANCOM stabilește și actualizează, prin decizie, ținând cont de orientările relevante ale OAREC, formularul-tip al notificării care cuprinde cel mult următoarele informații:a) denumirea persoanei;b) statutul legal, forma de organizare și codul unic de identificare al persoanei într-un registru relevant;c) adresa sediului principal, și, acolo unde este cazul, a sucursalelor înregistrate în state membre ale Uniunii Europene;d) pagina de internet a persoanei, dedicată furnizării de rețele sau de servicii de comunicații electronice, dacă aceasta există;e) o persoană de contact care deține drepturile legale de a trimite orice fel de notificări sau documente în numele și pe seama acelei entități și datele de contact ale acestei persoane;f) o scurtă descriere a tipurilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pe care persoana în cauză intenționează să le furnizeze;g) alte state membre ale Uniunii Europene unde furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice;h) data estimativă a începerii activității.(4) Persoana care a transmis notificarea prevăzută la alin. (1), în măsura în care a comunicat cel puțin informații suficiente pentru identificarea ei, are dreptul să furnizeze tipurile de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului pe care le-a indicat în notificare, având drepturile și obligațiile corespunzătoare prevăzute în autorizația generală.(5) Persoana care a dobândit dreptul de a furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile alin. (4) nu este exonerată de obligația de a transmite, în mod corect, toate datele prevăzute la alin. (3), dacă nu le-a transmis la momentul notificării. Toate datele se vor transmite către ANCOM, în mod corect și complet, în termenul stabilit de ANCOM, care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data comunicării de către ANCOM a informării privind neîndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (3).(6) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (3) trebuie notificată ANCOM în termen de 10 zile.(7) ANCOM transmite OAREC, fără întârzieri nejustificate, prin mijloace electronice, după ce au fost colectate toate datele necesare prevăzute la alin. (3), fiecare notificare primită, inclusiv orice modificare survenită ulterior.(8) Persoanelor cărora li s-a retras dreptul de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu art. 147, le încetează dreptul de acces pe proprietăți, prevăzut de art. 10 alin. (1), de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație sau alte categorii de resurse tehnice, acolo unde este cazul, și nu mai pot furniza rețele sau servicii de comunicații electronice pe o perioadă de 3 ani de la retragerea dreptului.(9) Calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, dobândită ca urmare a transmiterii notificării prevăzute la alin. (1), încetează dacă persoana în cauză nu a transmis raportările privind furnizarea de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului ori dacă a comunicat, în cadrul acestor raportări, că nu a desfășurat activitate, pentru perioade de referință care cumulează 24 de luni consecutive.(10) Încetarea prevăzută la alin. (9) se constată prin decizia ANCOM, emisă în cel mult 60 de zile de la data la care a expirat termenul pentru raportarea din ultima perioadă de referință.20. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la art. 6 alin. (1):a) persoanele care intenționează să furnizeze exclusiv pentru nevoi proprii rețele sau servicii de comunicații electronice;b) persoanele care intenționează să furnizeze servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere;c) persoanele care solicită acces sau interconectare furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice din România, dacă nu furnizează sau nu operează rețele pe teritoriul național.(2) Prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (1) și (2), ANCOM poate stabili prin decizie să nu fie obligatorie transmiterea notificării prevăzute la art. 6 în situația furnizării rețelelor publice de comunicații electronice sau a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului ce au caracter limitat sau pentru a răspunde recomandărilor Comisiei Europene ori pentru a fi în acord cu cele mai bune practici la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.(3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și celor care beneficiază de derogările stabilite în conformitate cu alin. (2) li se aplică drepturile și obligațiile prevăzute în autorizația generală în mod corespunzător, precum și prevederile referitoare la retragerea dreptului de a furniza rețele sau servicii de comunicații electronice ori a dreptului de a utiliza frecvențe radio.21. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) ANCOM elaborează și actualizează, prin decizie, autorizația generală pentru tipurile de rețele și de servicii, prin care stabilește condițiile în care acestea pot fi furnizate, determinând astfel drepturile și obligațiile care revin furnizorilor fiecărui tip de rețea sau de serviciu.(2) Condițiile stabilite potrivit alin. (1) vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente.(3) Condițiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, pot viza:a) plata tarifului de monitorizare anual, în conformitate cu dispozițiile cap. X;b) protecția datelor cu caracter personal și a vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, conform legislației naționale în domeniu;c) informațiile care trebuie furnizate în temeiul art. 6 alin. (3) și art. 120;d) interceptarea legală a comunicațiilor de către autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, inclusiv suportarea de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice a costurilor aferente, și asigurarea confidențialității prin sisteme proprii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;e) condițiile de utilizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice în vederea transmiterii, de către autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, a mesajelor de avertizare a populației în caz de amenințări iminente și pentru limitarea consecințelor catastrofelor majore;f) condițiile de utilizare a rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pe durata situațiilor generate de producerea unei catastrofe majore sau de urgențe naționale, în vederea asigurării comunicațiilor dintre agențiile specializate de intervenție și celelalte autorități publice implicate în gestionarea situației create;g) obligații privind acordarea accesului, altele decât cele prevăzute la art. 100-105 și art. 113;h) măsuri destinate asigurării respectării standardelor sau specificațiilor tehnice, potrivit art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare;i) obligații de transparență impuse furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care oferă servicii de comunicații electronice destinate publicului privind asigurarea conectivității între utilizatorii finali, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, și, acolo unde este justificat și proporțional, privind asigurarea accesului autorității de reglementare la informațiile necesare pentru verificarea respectării acestor obligații.(4) Condițiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de rețele de comunicații electronice pot viza:a) interconectarea rețelelor potrivit prezentei ordonanțe de urgență;b) obligații privind transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră prin rețele de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul audiovizualului;c) măsuri de protecție a sănătății publice prin limitarea expunerii populației la câmpurile electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice, în condițiile legii, ținând seama în cea mai mare măsură de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);d) menținerea integrității rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv prin condiții care să împiedice producerea perturbațiilor electromagnetice între rețele sau servicii de comunicații electronice, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările și completările ulterioare;e) asigurarea securității rețelelor publice de comunicații electronice împotriva accesului neautorizat, în conformitate cu Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare;f) condiții de utilizare a frecvențelor radio care sunt supuse doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4).(5) Condițiile stabilite prin autorizarea generală pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, pot viza:a) interoperabilitatea serviciilor;b) accesibilitatea pentru utilizatorii finali a resurselor de numerotație din Planul național de numerotație, a numerelor internaționale universale gratuite și, acolo unde este fezabil din punct de vedere economic și tehnic, a resurselor de numerotație din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene, precum și alte condiții aferente, impuse în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;c) protecția utilizatorilor finali în domeniul comunicațiilor electronice;d) restricții privind transmiterea conținutului ilegal și vătămător, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul comerțului electronic și al audiovizualului.22. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) ANCOM modifică autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, cu excepția cazului în care respectivele modificări sunt minore și s-au realizat cu consimțământul furnizorului vizat.(2) ANCOM poate limita sau retrage drepturile prevăzute de autorizația generală, cu respectarea principiilor obiectivității și proporționalității, în situații justificate de prevederile art. 8 alin. (3)-(5).(3) Fără a aduce atingere prevederilor cap. XII, limitarea sau retragerea drepturilor prevăzute de autorizația generală în conformitate cu alin. (2) se realizează numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, cu excepția limitărilor ce au fost convenite cu titularul dreptului.(4) Prevederile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazul limitărilor sau retragerilor drepturilor ce decurg din autorizația generală determinate de situații urgente care necesită intervenția rapidă în vederea protejării ordinii publice și securității naționale.23. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice, beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, în condițiile prevăzute de cap. II din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare.24. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice, potrivit regimului de autorizare generală, pot dobândi dreptul de a utiliza frecvențe radio, resurse de numerotație și resurse tehnice, în condițiile prevăzute de cap. III.25. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoanele care beneficiază de dreptul de a furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile regimului de autorizare generală, beneficiază și de următoarele drepturi:26. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) dreptul de a negocia și de a încheia acorduri de acces sau de interconectare cu orice alți furnizori de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile art. 11 și 12;27. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 și 10^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Procedurile și condițiile necesar a fi respectate de furnizorii de rețele de comunicații electronice pentru a beneficia de dreptul de acces în vederea instalării de infrastructuri pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată sunt cele stabilite de prevederile cap. II din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Separarea structurală a activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de activitățile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietăți se realizează potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Tarifele pentru instalarea pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică ori privată a infrastructurilor utilizate pentru furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice, precum și a facilităților asociate care asigură utilizarea optimă a acestora se stabilesc și se percep potrivit dispozițiilor cap. II din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.(4) Impunerea în sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice a obligațiilor de colocare și utilizare în comun a elementelor de rețea și a facilităților asociate se realizează de către ANCOM cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, prin aplicarea prevederilor cap. III și V din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea.(5) Coordonarea lucrărilor de inginerie civilă, funcționarea punctului de informare unic privind infrastructura fizică de comunicații electronice și a punctului de informare unic privind lucrările de inginerie civilă, precum și repartizarea costurilor legate de utilizarea în comun a infrastructurii ori a proprietății și de coordonarea lucrărilor de inginerie civilă se realizează cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, potrivit dispozițiilor cap. III și V din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10^2(1) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligația să sprijine organele de aplicare a legii și organele cu atribuții în domeniul securității naționale în limitele competențelor acestora, pentru punerea în executare a metodelor de supraveghere tehnică ori a actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:a) să permită interceptarea legală a comunicațiilor, inclusiv să suporte costurile aferente, pe durata și în condițiile menționate în actele de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) să acorde, la solicitarea organelor autorizate, conținutul criptat al comunicațiilor tranzitate în rețele proprii, care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) să permită accesul la propriile sisteme informatice, în vederea copierii sau extragerii exclusiv a datelor care fac obiectul actelor de autorizare dispuse în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se aplică în mod corespunzător tuturor furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice.(3) Furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligația ca, în termen de 60 de zile de la data începerii furnizării serviciilor, să transmită o informare în acest sens ANCOM care să conțină cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale furnizorului;b) datele de contact ale furnizorului;c) tipul de serviciu de găzduire electronică prestat.(4) ANCOM publică pe propria pagină de internet tipurile de servicii de găzduire electronică pentru care furnizorii de servicii de găzduire electronică cu resurse IP au obligațiile prevăzute de prezentul articol.(5) Orice modificare a datelor transmise potrivit alin. (3) se comunică ANCOM în termen de 10 zile de la data apariției evenimentului.(6) Prin decizia ANCOM se poate stabili ca informarea prevăzută la alin. (3) să se realizeze într-un anumit format.28. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operatorii vor oferi acces și interconectare în conformitate cu obligațiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispozițiilor art. 100 - 105.29. La articolul 13, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) ANCOM supraveghează respectarea condițiilor tehnice și economice stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4). ANCOM poate încheia în acest sens acorduri de colaborare cu autoritățile interesate.30. După articolul 13^1 se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cuprinzând articolele 13^2-13^6, cu următorul cuprins:  +  Capitolul II^1 Studii privind acoperirea rețelelor de comunicații electronice  +  Articolul 13^2(1) ANCOM realizează periodic, dar cel puțin o dată la trei ani, studii în scopul determinării ariei teritoriale de acoperire a rețelelor publice de comunicații electronice capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în bandă largă. În scopul realizării acestor studii, ANCOM colectează informații privind acoperirea cu un grad corespunzător de detaliere la nivel local, precum și informații privind calitatea serviciilor de comunicații electronice. ANCOM stabilește conținutul și formatul informațiilor care trebuie transmise.(2) Studiile de acoperire prevăzute la alin. (1) vizează situația existentă la o anumită dată de referință, dar pot include și previziuni pentru o perioadă stabilită de ANCOM, dar care nu poate fi mai extinsă de trei ani.(3) Previziunile prevăzute la alin. (2) vizează informații relevante despre investițiile planificate în ceea ce privește instalarea de noi rețele sau modernizarea ori extinderea rețelelor existente. ANCOM stabilește care dintre informațiile privind previziunile de acoperire primite să fie luate în considerare, putând solicita, dacă este cazul, date suplimentare.(4) ANCOM publică rezultatele studiilor de acoperire prevăzute la alin. (1), cu excepția informațiilor care, potrivit legii, au caracter de secret comercial.(5) ANCOM realizează primul studiu de acoperire potrivit prezentului articol până cel târziu la data de 21 decembrie 2023.  +  Articolul 13^3(1) Pe baza rezultatelor studiilor de acoperire realizate potrivit art. 13^2, ANCOM determină și publică zonele, având delimitări teritoriale clare, care, în mod cumulativ, nu sunt acoperite și pentru care nici nu există, pentru o perioadă avută în vedere, previziuni de acoperire din perspectiva rețelelor de foarte mare capacitate și nici a rețelelor capabile să asigure viteze de descărcare a datelor de cel puțin 100 de Mbps.(2) Pentru zonele determinate potrivit alin. (1) ANCOM sau, cu acordul prealabil și în condițiile dispuse de ANCOM, alte autorități ale administrației publice centrale ori locale sau organizații ori asociații pot organiza proceduri în urma cărora să fie validate declarații de intenție de instalare a unor rețele de foarte mare capacitate în perioada avută în vedere de previziunile de acoperire.(3) Procedurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie transparente, obiective, nediscriminatorii și să urmărească îndeplinirea cu eficiență a celor asumate prin declarațiile de intenție. În cadrul acestor proceduri se realizează informarea și cu privire la acoperirea sau previziunile de acoperire din perspectiva rețelelor de acces de generație următoare capabile să asigure viteze de descărcare a datelor mai mici de 100 de Mbps, dacă nu există informații disponibile public în acest sens ori dacă informarea nu s-a realizat anterior prin orice mijloc.(4) Declarațiile de intenție se validează pe baza unor informații având cel puțin același grad de detaliere precum cel avut în vedere de ANCOM la momentul determinării previziunilor de acoperire.(5) Pentru zonele în care au fost validate declarații de intenție ANCOM sau celelalte entități prevăzute la alin. (2) pot solicita informații actualizate în vederea stabilirii și altor intenții de instalare a unor rețele de foarte mare capacitate de modernizare sau extindere a unor rețele capabile să asigure viteze de descărcare a datelor de cel puțin 100 de Mbps.(6) ANCOM sau celelalte entități prevăzute la alin. (2) publică informații despre declarațiile de intenție validate potrivit prezentului articol, precum și orice informații actualizate despre previziunile de acoperire obținute potrivit alin. (5), cu excepția informațiilor care, potrivit legii, au caracter de secret comercial.  +  Articolul 13^4(1) ANCOM, precum și alte autorități ale administrației publice centrale sau locale țin cont de rezultatele celor mai recente studii realizate potrivit art. 13^2, precum și de zonele în care au fost validate declarații de intenție potrivit art. 13^3 atunci când, în conformitate cu atribuțiile legale conferite, adoptă măsuri de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, definesc obligații de acoperire corespunzătoare drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, verifică disponibilitatea serviciilor care intră sub incidența obligațiilor de serviciu universal, proiectează măsuri de intervenție publică în vederea instalării sau modernizării rețelelor de comunicații electronice ori elaborează planuri de dezvoltare a rețelelor sau a serviciilor de comunicații electronice în bandă largă ori alte asemenea strategii.(2) ANCOM transmite autorităților prevăzute la alin. (1), la solicitarea motivată a acestora, informații din studiile realizate potrivit art. 13^2 care, potrivit legii, au caracter de secret comercial, în următoarele condiții:a) dacă informațiile sunt necesare pentru ca autoritățile să își exercite atribuțiile legale care le-au fost conferite;b) numai dacă autoritățile își asumă să ia toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru protejarea caracterului confidențial al informațiilor primite de la ANCOM;c) părțile de la care provin informațiile având caracter de secret comercial sunt informate despre posibilitatea sau faptul transmiterii acestora către autorități în condițiile indicate anterior.  +  Articolul 13^5(1) ANCOM pune la dispoziția utilizatorilor finali un instrument de informare prin care aceștia să identifice, la un nivel de detaliu util, disponibilitatea conectivității la rețele de comunicații electronice într-o anumită zonă, operatorii care asigură conectivitate și furnizorii serviciilor de comunicații electronice, dacă un astfel de instrument nu există pe piață.(2) Instrumentul de informare prevăzut la alin. (1) se actualizează periodic în funcție de rezultatele obținute în urma studiilor de acoperire realizate potrivit art. 13^2.  +  Articolul 13^6Atunci când pune în aplicare dispozițiile prezentului capitol ANCOM ține seama de orientările OAREC emise potrivit prevederilor art. 22 alin. (7) din Codul european al comunicațiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.31. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Administrarea și gestionarea resurselor limitate se realizează pe baza principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, urmărindu-se încurajarea concurenței în furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice.32. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Utilizarea frecvențelor radio se realizează în conformitate cu prevederile TNABF, cu reglementările în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice, cu acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Europeană și/sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.(2) TNABF se adoptă prin decizie a ANCOM, în urma avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu utilizare guvernamentală sau a celor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental. TNABF poate fi modificat și/sau completat cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(3) ANCOM asigură, în condițiile legii, administrarea și coordonarea la nivel național a gestionării spectrului de frecvențe radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv cu reglementările adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Europeană și/sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.33. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) ANCOM se asigură că spectrul de frecvențe radio armonizat este utilizat pe teritoriul național în condiții care să nu afecteze utilizarea acestuia în alte state membre ale Uniunii Europene, în special prin evitarea interferențelor prejudiciabile transfrontaliere.(2) Pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1), ANCOM urmărește soluționarea interferențelor prejudiciabile, prin coordonare transfrontalieră în temeiul acordurilor internaționale aplicabile, în colaborare cu autorități ce dețin atribuții similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, denumit în continuare RSPG. În situația în care interferențele prejudiciabile nu sunt soluționate, se poate solicita sprijinul Comisiei Europene.(3) În vederea rezolvării unor probleme de coordonare transfrontalieră a utilizării frecvențelor radio cu state care nu fac parte din Uniunea Europeană se poate solicita asistența Uniunii în vederea soluționării acestora.34. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Utilizarea frecvențelor radio în condițiile alin. (1) și (2) se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obținerea unei licențe, cu îndeplinirea următoarelor condiții:a) respectarea cerințelor tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor prejudiciabile și pentru limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice privind protejarea sănătății publice, ținându-se seama de Recomandarea Consiliului nr. 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);b) respectarea obligațiilor care decurg din acordurile internaționale la care România este parte, inclusiv a reglementărilor adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Uniunea Europeană și/sau de către Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.35. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) Se interzice utilizarea benzilor de frecvențe radio cu statut de utilizare guvernamentală de către alte persoane decât instituțiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2).(2) Utilizarea benzilor de frecvențe radio cu statut de utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental este permisă numai în condițiile respectării cerințelor de autorizare stabilite de ANCOM potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(3) În scopul verificării respectării alin. (1) și (2) și la solicitarea scrisă a instituțiilor competente din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, ANCOM poate monitoriza spectrul de frecvențe radio cu statut de utilizare guvernamentală ori cu statut de utilizare în partaj guvernamental/neguvernamental.36. După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 19^1 și 19^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1(1) ANCOM promovează o utilizare armonizată a spectrului radio desemnat pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice în mod consistent cu necesitatea ca această resursă să fie utilizată eficace și eficient, urmărind în același timp beneficii pentru consumatori cu privire la:a) facilitarea concurenței;b) economiile de scară; șic) interoperabilitatea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice.(2) Pentru atingerea obiectivelor prevăzute la alin. (1), ANCOM ia măsuri, printre altele, pentru:a) asigurarea unei acoperiri pe suport radio de bandă largă, a teritoriului și a populației, la o calitate și la o viteză ridicate, precum și acoperirea principalelor rute de transport naționale și europene, inclusiv a rețelei transeuropene de transport menționată în Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE;b) facilitarea dezvoltării rapide a noilor tehnologii și aplicații de comunicații pe suport radio, inclusiv, acolo unde este cazul, în cadrul unei abordări transsectoriale;c) garantarea predictibilității și coerenței procesului de acordare, reînnoire, modificare, limitare sau retragere a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în scopul promovării investițiilor pe termen lung;d) asigurarea prevenirii interferențelor prejudiciabile transfrontaliere sau naționale, în conformitate cu art. 16^1 și, respectiv, art. 22^1 alin. (1) lit. b), alin. (2) și (5) și luarea măsurilor preventive și de remediere;e) promovarea utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio între utilizări similare sau diferite ale spectrului de frecvențe radio, cu respectarea normelor în vigoare în domeniul concurenței;f) aplicarea celui mai adecvat și mai puțin împovărător sistem de autorizare posibil în conformitate cu art. 22^1 alin. (4), astfel încât să se maximizeze flexibilitatea, partajarea și eficiența în utilizarea spectrului de frecvențe radio;g) aplicarea unor norme transparente și clare în ceea ce privește acordarea, cesionarea, reînnoirea, modificarea și/sau retragerea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în scopul garantării certitudinii, coerenței și previzibilității în materie de reglementare;h) asigurarea unei coerențe și predictibilități pe întreg teritoriul Uniunii Europene cu privire la modul de autorizare a utilizării spectrului de frecvențe radio în vederea protejării sănătății publice, ținând seama de Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 1999/519/CE privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz).  +  Articolul 19^2(1) ANCOM poate autoriza o utilizare alternativă totală sau parțială sau poate permite o utilizare existentă a unei benzi de frecvențe radio armonizate, în situația în care pentru drepturile din aceste benzi nu există o cerere a pieței la nivel național sau regional, în conformitate cu art. 20, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:a) constatarea faptului că lipsește cererea pieței pentru utilizarea armonizată a benzii, rezultată după o consultare publică realizată în conformitate cu art. 135, inclusiv o evaluare prospectivă a cererii pieței;b) utilizarea alternativă să nu împiedice sau să obstrucționeze disponibilitatea ori utilizarea benzii respective în alte state membre ale Uniunii Europene; șic) în evaluarea utilizării alternative s-a ținut cont de disponibilitatea sau utilizarea pe termen lung a benzii respective în Uniunea Europeană și de economiile de scară pentru echipamente radio, ca rezultantă a utilizării spectrului de frecvențe radio armonizat.(2) Orice decizie de a permite, în mod excepțional, o utilizare alternativă potrivit alin. (1) face obiectul unei reexaminări periodice care, în orice caz, va avea loc cu promptitudine la solicitarea motivată de utilizare a benzii, în conformitate cu măsura tehnică de punere în aplicare, primită din partea unui utilizator interesat sau potențial utilizator.(3) ANCOM informează Comisia Europeană și autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia adoptată, însoțită de motivarea acesteia, precum și cu privire la rezultatul oricărei reexaminări.37. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) În benzile de frecvențe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, conform TNABF, poate fi folosită orice tip de tehnologie utilizată pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația Uniunii Europene și/sau cu reglementările naționale aplicabile.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ANCOM poate stabili prin decizie sau prin licența de utilizare a frecvențelor radio, motivat, restricții proporționale și nediscriminatorii privind furnizarea anumitor tipuri de rețele de radiocomunicații sau utilizarea unor tehnologii de acces pe suport radio în anumite benzi de frecvențe radio, în special atunci când acest lucru este necesar pentru:a) evitarea interferențelor prejudiciabile;b) protejarea sănătății publice prin limitarea expunerii populației la câmpurile electromagnetice, ținându-se seama de Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz);c) asigurarea calității tehnice a serviciului;d) asigurarea maximizării utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio;e) garantarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio; sauf) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general dintre cele prevăzute cu titlul exemplificativ la alin. (5).(3) Benzile de frecvențe radio disponibile pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, conform TNABF, pot fi utilizate pentru furnizarea oricărui serviciu de comunicații electronice în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația Uniunii Europene și/sau cu reglementările naționale aplicabile.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), ANCOM poate stabili prin decizie sau prin licența de utilizare a frecvențelor radio, motivat, restricții proporționale și nediscriminatorii privind furnizarea unor servicii de comunicații electronice în anumite benzi de frecvențe radio, inclusiv în vederea respectării cerințelor prevăzute de Regulamentul Radio al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.(5) Orice măsură prin care se impune furnizarea unui anumit serviciu de comunicații electronice într-o bandă de frecvențe disponibilă pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice potrivit alin. (4) se motivează, în scopul de a asigura îndeplinirea unui obiectiv de interes general stabilit potrivit legii, inclusiv, dar fără a se limita la:a) siguranța vieții;b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;c) evitarea utilizării ineficiente a spectrului radio; saud) promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului media, de exemplu prin furnizarea serviciilor media audiovizuale.(6) Orice măsură prin care se interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicații electronice decât cele prevăzute în condițiile alin. (5) într-o anumită bandă de frecvențe radio poate fi stabilită numai în cazul în care acest lucru este justificat de necesitatea de a proteja serviciile pentru siguranța vieții sau, în mod excepțional, în scopul de a asigura îndeplinirea altor obiective de interes general stabilite potrivit legii.(7) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1) și (3), ANCOM analizează periodic restricțiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (2) și (4)-(6), după caz, și publică rezultatele acestei analize pe pagina sa de internet.(8) Autoritatea de reglementare poate adopta măsurile prevăzute la alin. (2) și (4)-(6) în urma parcurgerii procedurii de consultare prevăzute la art. 135.38. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1(1) ANCOM cooperează cu autorități ce dețin atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru autorizarea în manieră coordonată a utilizării spectrului de frecvențe radio armonizat pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice în Uniunea Europeană, cu respectarea TNABF și a situației specifice existente pe piețele naționale.(2) În situația în care au fost stabilite condiții armonizate pentru utilizarea spectrului de frecvențe radio pentru rețele și servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, prin măsuri tehnice de aplicare la nivel european, ANCOM efectuează demersurile necesare pentru a permite utilizarea spectrului de frecvențe radio în cel mai scurt timp, fără a depăși 30 de luni de la adoptarea măsurilor armonizate de utilizare sau cât mai curând cu putință după revocarea oricărei decizii ce permite utilizarea alternativă în temeiul art. 19^2.(3) ANCOM poate amâna termenul prevăzut la alin. (2), pentru o anumită bandă de frecvențe radio, în următoarele circumstanțe:a) impunerea unei restricții de utilizare a benzii respective dispusă în temeiul art. 20 alin. (5) lit. a) sau d);b) existența unor probleme nerezolvate de coordonare transfrontalieră care au ca efect interferențe prejudiciabile transfrontaliere cu state ce nu sunt parte a Uniunii Europene, cu condiția solicitării asistenței Uniunii Europene în condițiile art. 16^1 alin. (3);c) din motive ce țin de apărarea și securitatea națională; saud) în caz de forță majoră.(4) ANCOM analizează, cel puțin la fiecare doi ani de la data aplicării măsurii prevăzute alin. (3), dacă și în ce măsură sunt menținute circumstanțele pentru care a fost amânat termenul prevăzut la alin. (2).(5) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi amânat cu până la 30 de luni, pentru o anumită bandă de frecvențe radio, dacă:a) încă există probleme de coordonare transfrontalieră care au ca rezultat interferențe prejudiciabile între statele membre ale Uniunii Europene și a fost solicitată asistența Uniunii Europene în condițiile art. 16^1 alin. (2);b) este necesar să se asigure, din punct de vedere tehnic, migrarea utilizatorilor existenți ai benzii respective, iar acest proces este unul complex.(6) Orice amânare dispusă în temeiul alin. (3)-(5), precum și motivarea acesteia sunt aduse în timp util la cunoștința Comisiei Europene și a celorlalte state membre ale Uniunii Europene.39. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune și utilizarea pe teritoriul României a echipamentelor radio este permisă în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Introducerea pe piață/punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și utilizarea pe teritoriul României a echipamentelor în domeniul compatibilității electromagnetice sunt permise în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(3) Autoritatea de reglementare stabilește reglementările tehnice pentru interfețele radio ce definesc cerințele pe care echipamentele radio prevăzute la alin. (1) trebuie să le respecte pentru a putea fi puse în funcțiune și utilizate pe teritoriul României.40. După articolul 22 se introduc două noi articole, articolele 22^1 și 22^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1(1) ANCOM decide cu privire la cel mai adecvat regim pentru autorizarea utilizării unor benzi de frecvențe radio, urmând să aleagă între drepturi individuale de utilizare în condițiile art. 23 alin. (1) și (2), pentru a asigura o maximizare a utilizării eficiente a resursei limitate în raport cu cererea existentă, și un regim de autorizare generală în condițiile art. 23 alin. (4), ținând seama de:a) caracteristicile specifice ale benzii ori benzi de frecvențe radio ce face obiectul autorizării;b) nevoia de a asigura protecția la apariția interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii;c) elaborarea unor condiții coerente și adecvate pentru utilizarea în comun a spectrului radio în condițiile legii;d) necesitatea de asigurare a calității tehnice a comunicațiilor sau a serviciului de comunicații electronice furnizat;e) obiective de interes general;f) necesitatea de a se asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio.(2) În luarea deciziei cu privire la regimul de autorizare adecvat în condițiile alin. (1), în situația spectrului de frecvențe radio armonizat, ANCOM are în vedere reducerea la minimum a eventualelor interferențe prejudiciabile.(3) ANCOM poate decide autorizarea utilizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe radio armonizate pe baza unei combinații a drepturilor individuale de utilizare acordate potrivit art. 23 alin. (1) și (2) și a unui regim de autorizare generală stabilit potrivit art. 23 alin. (4).(4) Decizia cu privire la regimul de autorizare menționat la alin. (3) este luată avându-se în vedere, în mod rezonabil, efectele probabile asupra concurenței, inovării și intrării pe piață, produse de:a) diversele combinații între cele două regimuri de autorizare;b) trecerea graduală de la un regim de autorizare la altul.(5) În scopul stabilirii regimului de autorizare a utilizării frecvențelor radio cel mai puțin oneros posibil, ANCOM are în vedere reducerea la minimum a eventualelor restricții de utilizare a spectrului de frecvențe radio, ținând seama și de soluțiile tehnice posibile pentru gestionarea interferențelor prejudiciabile.  +  Articolul 22^2(1) În luarea unei decizii în vederea facilitării utilizării în comun a spectrului radio în condițiile art. 22^1, ANCOM se asigură că pentru o astfel de utilizare, în acele benzi de frecvențe unde ea este posibilă, sunt stabilite în mod clar condițiile privind utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio.(2) Utilizarea în comun a spectrului radio potrivit alin. (1) este permisă în condițiile facilitării utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio, concurenței și inovării.(3) Prevederile art. 22^1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în situația în care este permisă utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio armonizat în baza unei combinații dintre regimurile de autorizare prevăzute la art. 22^1 alin. (1).41. La articolul 23, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În situația în care este necesară acordarea unor drepturi individuale, frecvențele radio pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio acordate în condiții obiective, nediscriminatorii, proporționale și transparente care să asigure maximizarea utilizării eficiente și eficace a resursei limitate în raport cu cererea existentă, urmând a se ține cont și de criteriile prevăzute în art. 22^1 alin. (1).(2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea de reglementare acordă spre utilizare, în mod individual, prin alocare sau asignare, frecvențe radio din benzile prevăzute în TNABF, în conformitate cu procedura stabilită prin decizie a ANCOM, și ține permanent evidența utilizării acestora..................................................(4) În situația în care ulterior analizei efectuate în baza criteriilor stabilite în cadrul art. 22^1 alin. (1) a rezultat că în anumite benzi de frecvențe radio nu este necesară acordarea drepturilor individuale de utilizare pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice, autoritatea de reglementare stabilește că utilizarea frecvențelor radio este supusă unui regim de autorizare generală. Accesul și condițiile de utilizare a resurselor limitate de spectru se stabilesc prin decizie a ANCOM.42. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Cu ocazia procesului de acordare, modificare sau reînnoire a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, ANCOM promovează concurența, evitând denaturarea acesteia, și poate lua în acest sens măsuri precum:a) limitarea cantității de spectru radio pentru care se acordă drepturi de utilizare oricărei persoane sau, în împrejurări justificate, stabilirea de condiții care însoțesc drepturile de utilizare, cum ar fi furnizarea de acces la nivelul pieței de gros, roaming regional sau național, în anumite benzi sau în anumite grupuri de benzi cu caracteristici similare;b) rezervarea, dacă este oportun și justificat având în vedere o situație particulară ce se manifestă la nivelul pieței, a unei anumite subbenzi, benzi de frecvențe radio ori grup de benzi în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio către entitățile nou-intrate pe piață;c) refuzarea acordării unor noi drepturi de utilizare a spectrului de frecvențe radio sau a autorizării de noi utilizări în cazul anumitor subbenzi/benzi de frecvențe radio sau, în cazul în care nu are loc un refuz, stabilirea de condiții care însoțesc acordarea noilor drepturi de utilizare a spectrului de frecvențe radio sau autorizarea noilor utilizări ale spectrului de frecvențe radio, pentru a evita denaturarea concurenței cauzată de orice posibilă asignare, cesiune sau acumulare a drepturilor de utilizare;d) includerea unor condiții referitoare la interzicerea cesiunii drepturilor de utilizare care nu sunt supuse controlului concentrărilor economice sau stabilirea de condiții privind cesiunea acestor drepturi, în cazul în care este probabil ca astfel de cesionări să afecteze în mod semnificativ concurența;e) modificarea drepturilor de utilizare existente, în cazul în care acest lucru este necesar, pentru a remedia ex post o denaturare a concurenței cauzată de orice cesiune sau acumulare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio, în funcție de măsurile dispuse de Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Măsurile luate în condițiile alin. (1) țin cont de condițiile existente pe piață și au în vedere abordarea față de analiza de piață realizată în conformitate cu art. 92^2 alin. (2).(3) Măsurile luate în condițiile alin. (1) se bazează pe evaluarea obiectivă și prospectivă a:a) condițiilor concurențiale existente pe piață;b) necesității acestor măsuri în scopul menținerii sau realizării unei concurențe efective;c) efectelor probabile ale măsurilor asupra investițiilor existente și viitoare efectuate de participanții de pe piață, în special pentru implementarea rețelelor.(4) ANCOM ia măsurile prevăzute la alin. (1) cu respectarea cerințelor stabilite pentru modificarea, limitarea sau retragerea drepturilor de utilizare sau cele stabilite în art. 26^1 și 135.43. La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Licența de utilizare a frecvențelor radio este actul administrativ prin care ANCOM acordă, la cerere, unui furnizor autorizat în condițiile cap. II dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvențe radio în condiții care să asigure utilizarea lor efectivă, eficace și eficientă, în scopul furnizării de rețele sau de servicii de comunicații electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici și pentru o perioadă limitată.(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1). Aceste condiții trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de aplicație, de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente și conforme cu art. 19^1, 19^2 și 35. Ele pot viza, în plus față de condițiile din autorizația generală:a) desemnarea tipului de aplicație, de rețea sau de serviciu ori a tehnologiei, în limitele prevăzute la art. 20, pentru care a fost acordat dreptul de utilizare a frecvențelor radio;b) utilizarea eficace și eficientă a frecvențelor radio, inclusiv, dacă este cazul, cerințe de calitate a serviciului furnizat și de acoperire a teritoriului;c) termene pentru utilizarea efectivă a frecvențelor radio alocate prin licență;d) cerințe tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor prejudiciabile și pentru a limita expunerea populației generale la câmpurile electromagnetice în conformitate cu Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), în situația în care aceste cerințe sunt diferite față de cele incluse în autorizația generală;e) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare, sub rezerva modificării TNABF; termenul de valabilitate a licenței este adecvat pentru serviciul de comunicații electronice în cauză, având în vedere obiectivul urmărit, și ține cont de o perioadă adecvată necesară pentru amortizarea investiției;f) posibilitatea și condițiile cesionării ori închirierii, totale sau parțiale, a dreptului de utilizare;g) tariful de utilizare a spectrului, stabilit în conformitate cu prevederile art. 30;h) orice obligații stabilite înainte de invitația de depunere a candidaturilor pentru obținerea dreptului de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unei proceduri de selecție și asumate în cadrul procesului de acordare sau obligații asumate cu ocazia reînnoirii acestuia, după caz;i) obligații care decurg din acorduri internaționale privind utilizarea frecvențelor radio;j) obligații ce decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a frecvențelor radio;k) obligații de a pune în comun sau de a partaja spectrul de frecvențe radio sau de a permite accesul altor utilizatori la spectrul de frecvențe radio în anumite regiuni (zone) sau la nivel național.44. La articolul 24, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Licența de utilizare a frecvențelor radio poate fi modificată la inițiativa ANCOM, potrivit competențelor ce îi revin în conformitate cu legislația în vigoare, într-o manieră proporțională, în cazurile impuse de:45. La articolul 24 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) promovarea concurenței sau evitarea oricărei denaturări a acesteia.46. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În situația prevăzută la alin. (3), ANCOM îl informează pe titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora, dar nu mai mic de 30 de zile. Intervențiile asupra drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM.47. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 24^1(1) Anterior intrării în vigoare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM consultă și informează părțile interesate, în timp util și în mod transparent, cu privire la condițiile aferente drepturilor individuale de utilizare și la criteriile pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiții.(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) privesc:a) cerințele de utilizare pentru evaluarea îndeplinirii acestor condiții;b) parametrii tehnici aplicabili;c) termenul pentru utilizarea efectivă a drepturilor de utilizare;d) gradul de utilizare a frecvențelor radio;e) situațiile în care se revocă drepturile de utilizare;f) posibilitatea și condițiile utilizării în comun a infrastructurii pasive sau active care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvențe radio ori a spectrului radio;g) posibilitatea și condițiile încheierii unor acorduri comerciale de acces la roaming;h) implementarea în comun a infrastructurii necesare pentru furnizarea de rețele sau servicii care se bazează pe utilizarea frecvențelor radio.(3) Stabilirea ori aplicarea condițiilor de la alin. (2) lit. f)-h) se realizează cu respectarea Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă cu condiția respectării cerințelor și/sau criteriilor aferente drepturilor de utilizare, prevederile alin. (3) aplicânduse în mod corespunzător.48. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) În situația în care drepturile de utilizare a frecvențelor radio nu pot fi acordate pe baza unui regim de autorizare generală potrivit art. 22^1 și art. 23 alin. (4), iar numărul de drepturi ce urmează să fie acordate într-o bandă de frecvențe radio este limitat, ANCOM stabilește, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 20^1, măsurile ce privesc acordarea drepturilor cu respectarea următoarelor condiții:a) indicarea motivelor ce stau la baza limitării numărului de drepturi de utilizare și prezentarea argumentelor avute în vedere pentru maximizarea beneficiilor pentru utilizatori și pentru stimularea concurenței;b) consultarea publică a măsurilor propuse în conformitate cu prevederile art. 135.(2) Limitarea numărului de drepturi de utilizare potrivit alin. (1) poate fi reexaminată periodic, la intervale de maximum 10 ani, la inițiativa ANCOM sau la solicitarea justificată a unei întreprinderi afectate de măsura de limitare a drepturilor.(3) În cazul limitării numărului de drepturi de utilizare potrivit alin. (1), ANCOM stabilește și justifică obiectivele ce urmează a fi atinse prin procedura de selecție organizată pentru acordarea drepturilor de utilizare, urmărind și nevoia de a fi îndeplinite obiectivele pieței naționale și cele ale pieței interne a Uniunii Europene.(4) Obiectivele stabilite cu ocazia conceperii procedurii de selecție potrivit alin. (3) au drept scop, pe lângă promovarea concurenței, și unul sau mai multe din următoarele:a) promovarea acoperirii;b) asigurarea calității serviciului furnizat;c) promovarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio, inclusiv prin luarea în considerare a condițiilor aferente drepturilor de utilizare și a nivelului taxei percepute pentru acordarea drepturilor;d) promovarea inovării și a dezvoltării afacerilor.(5) ANCOM stabilește și justifică tipul de procedură de selecție aleasă, inclusiv orice etapă preliminară pentru participarea la aceasta și prezintă, după caz, rezultatele evaluării efectuate în acest scop cu privire la situația tehnică, economică și competitivă a pieței, precizând motivele pentru eventuala utilizare și alegere a măsurilor adoptate în temeiul art. 26^1.49. La articolul 26, alineatele (1)-(3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se realizează prin intermediul unei proceduri deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, în termen de cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri complete, însoțite de toate documentele necesare în acest sens.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul drepturilor de utilizare a frecvențelor radio care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25, ANCOM acordă drepturile prin utilizarea unor criterii și proceduri de selecție obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale, care să nu aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, în cel mult 8 luni de la primirea unei cereri în acest sens.(3) Termenele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi modificate de către ANCOM dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internațional referitor la utilizarea spectrului de frecvențe radio sau a pozițiilor orbitale la care România este parte sau pentru respectarea art. 20^1....................................................(5) În situații temeinic justificate, prin excepție de la prevederile alin. (2), frecvențele radio pot fi acordate prin încredințare directă, cu avizul conform al Consiliului Național al Audiovizualului, radiodifuzorilor ce furnizează programele publice de radiodifuziune și televiziune și numai în situația în care măsura este necesară pentru atingerea unor obiective de interes general. Acordarea frecvențelor radio în condițiile prezentului alineat trebuie să fie justificată în mod obiectiv, să fie transparentă, nediscriminatorie și proporțională.50. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Informațiile cu privire la drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, inclusiv cu privire la posibilitatea de cesionare sau închiriere a acestora, se aduc la cunoștința publicului de către ANCOM prin publicarea informațiilor pe pagina sa de internet, unde se păstrează pe toată durata drepturilor.51. După articolul 26 se introduc trei noi articole, articolele 26^1-26^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) În situația în care se intenționează acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio conform procedurii stabilite potrivit art. 26 alin. (2), în cazul spectrului de frecvențe radio armonizat pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, prin măsuri tehnice de aplicare la nivel european, ANCOM informează RSPG cu privire la orice proiecte de măsuri care intră sub incidența art. 25 alin. (3)-(5) și indică, atunci când este cazul, dacă solicită RSPG convocarea unui forum de evaluare inter pares.(2) În situația convocării unui forum de evaluare inter pares, ANCOM furnizează RSPG și informații cu privire la modul în care măsurile propuse:a) promovează dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene, furnizarea transfrontalieră de servicii, precum și concurența, maximizează beneficiile pentru consumatori și urmăresc, în general, obiectivele ANCOM și pe cele privind gestiunea spectrului radio, cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene și a Deciziei nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2012 de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio;b) asigură utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio;c) asigură condiții stabile și previzibile în materie de investiții pentru utilizatorii existenți și potențiali ai spectrului de frecvențe radio, atunci când instalează rețele pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul de frecvențe radio.  +  Articolul 26^2(1) ANCOM acordă dreptul de utilizare a frecvențelor radio, în benzile de frecvențe radio cu utilizare armonizată pentru care procedura și condițiile de acordare a drepturilor au fost agreate în prealabil la nivelul Uniunii Europene, acelor furnizori selectați în cadrul unei proceduri de selecție organizată la nivelul Uniunii, cu respectarea acordurilor internaționale și a normelor Uniunii Europene, în situația în care au fost îndeplinite condițiile naționale aferente de utilizare a frecvențelor radio.(2) În situația în care în cadrul procedurii de selecție prevăzute la alin. (1) nu au fost satisfăcute toate condițiile naționale aferente dreptului de utilizare a frecvențelor radio în cauză, ANCOM poate impune, prin drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate, condiții, criterii sau proceduri suplimentare la nivel național.(3) În situația stabilită la alin. (2), impunerea cerințelor suplimentare nu poate fi de natură să limiteze, să denatureze sau să întârzie punerea în aplicare corectă a procedurii de selecție prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 26^3(1) În funcție de interesul exprimat de părțile implicate din piață, ANCOM poate coopera cu autorități ce dețin atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și cu RSPG, în vederea stabilirii aspectelor comune ale unei proceduri de autorizare și, după caz, în vederea efectuării împreună a procesului de selecție în vederea acordării de drepturi individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio ce includ și o utilizare transfrontalieră a frecvențelor radio.(2) La elaborarea procedurii comune de autorizare potrivit alin. (1), dacă drepturile de utilizare a frecvențelor radio vizate sunt disponibile pentru acordare în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, ANCOM, împreună cu autorități ce dețin atribuții similare din statele membre implicate, pot ține cont și de următoarele:a) drepturile de utilizare a frecvențelor radio sunt disponibile pentru acordare în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice, iar procedura de autorizare națională individuală trebuie să fi fost inițiată și pusă în practică de autoritățile competente din respectivele state membre ale Uniunii Europene după un calendar comun agreat;b) există condiții și proceduri comune, în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene în cauză, pentru selectarea și acordarea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio; c) există condiții comune sau comparabile, în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene în cauză, aferente drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio care să permită, printre altele, alocarea de blocuri de spectru de frecvențe radio similare;d) procedura comună de autorizare este deschisă cooperării în orice moment și altor state membre ale Uniunii Europene cât timp aceasta este în desfășurare, însă până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii de autorizare.(3) În cazul în care, în ciuda interesului exprimat de participanții din piață, procedura de autorizare comună nu se realizează, ANCOM îi informează pe aceștia cu privire la motivele care justifică o astfel de decizie.52. La articolul 27 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) nu sunt îndeplinite obligațiile din licență.53. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) Restricționarea drepturilor individuale de utilizare a frecvențelor radio sau retragerea acestora înainte de expirarea duratei de valabilitate ca urmare a măsurilor dispuse pentru asigurarea utilizării eficace și eficiente a spectrului de frecvențe radio sau pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice adoptate în temeiul art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene se realizează prin intermediul unor proceduri clare stabilite în prealabil în conformitate cu principiile proporționalității și nediscriminării, cu consultarea părților interesate și, acolo unde este cazul, prin compensarea celor afectați.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere măsurilor dispuse în conformitate cu art. 147 și art. 149 alin. (2)-(4).(3) În situația prevăzută la alin. (1) sunt aplicabile și prevederile art. 29.(4) Măsurile stabilite potrivit art. 20 alin. (1), (2) și (4)-(6) nu pot constitui motive pentru retragerea unor drepturi individuale de utilizare a frecvențelor radio.54. La articolul 28, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Suplimentar cerințelor stabilite potrivit alin. (1), cuantumul taxei ține cont de valoarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în posibilele soluții alternative de utilizare a acestora, cu luarea în considerare a costurilor generate de condițiile aferente drepturilor respective, iar acolo unde este posibil se ține cont și de eventualele modalități de plată stabilite în funcție de disponibilitatea efectivă pentru utilizare a spectrului acordat, aspecte ce sunt determinate în mod obiectiv, transparent, proporțional și nediscriminatoriu înainte de începerea procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe.(1^2) Termenul de plată a taxei de licență nu poate fi mai devreme de 6 luni anterior intrării în vigoare a drepturilor de utilizare.(1^3) Procedura de selecție competitivă sau comparativă poate fi folosită ca modalitate de acordare a dreptului de utilizare și în alte cazuri stabilite de ANCOM.(1^4) Criteriile de selecție sunt stabilite cu respectarea dispozițiilor art. 19^1, 19^2 și 20.(1^5) Condițiile aferente drepturilor de utilizare, obiectivele urmărite potrivit dispozițiilor art. 25 și regulile specifice aplicabile în cadrul procedurii de selecție se stabilesc prin caietul de sarcini elaborat de ANCOM.55. La articolul 28, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Banda de frecvențe radio ce face obiectul procedurii de selecție, tipul de procedură de selecție și regulile generale aplicabile în cadrul procedurii se adoptă prin decizie a ANCOM.56. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 28^1(1) Ulterior adoptării deciziei prevăzute la art. 28 alin. (4) sau a oricăror măsuri necesare în vederea organizării procedurii de selecție, ANCOM lansează și invitația în vederea depunerii candidaturilor pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.(2) În cadrul procedurii de selecție, ANCOM analizează candidaturile primite având în vedere criteriile de eligibilitate obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, care au fost stabilite în prealabil și reflectă condițiile aferente drepturilor respective.(3) ANCOM poate solicita candidaților toate informațiile necesare pentru realizarea unei evaluări în vederea verificării capacității acestora de a respecta criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (2).(4) În situația în care, drept urmare a evaluării prevăzute la alin. (2), se constată că un participant la procedura de selecție nu are capacitatea necesară de a respecta condițiile aferente drepturilor de utilizare, respectiv în cazul în care informațiile prevăzute la alin. (3) nu sunt transmise, ANCOM poate respinge, motivat, candidatura respectivului participant.(5) În situația în care, ulterior unei proceduri de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM constată că pot fi acordate drepturi suplimentare de utilizare a spectrului de frecvențe radio, inclusiv în baza unei combinații între drepturi individuale și regim de autorizare generală, autoritatea de reglementare face publică această concluzie și demarează procesul de acordare a drepturilor.57. După articolul 30 se introduc trei noi articole, articolele 30^1-30^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 30^1Pentru utilizarea frecvențelor radio în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (3) și (4) nu se datorează tarif de utilizare a spectrului.  +  Articolul 30^2(1) Tariful de utilizare a spectrului stabilit potrivit art. 30 nu se datorează în cazul frecvențelor radio utilizate în exclusivitate pentru salvări de vieți omenești de către serviciile publice de ambulanță, salvamont ori salvamar.(2) Tariful de utilizare a spectrului stabilit potrivit art. 30 nu se datorează în cazul frecvențelor radio utilizate în exclusivitate în regim de recepție.  +  Articolul 30^3În cazul acordării drepturilor individuale de utilizare a frecvențelor radio potrivit art. 23 alin. (1), coroborat cu art. 25 alin. (3), termenul de valabilitate pentru care se acordă aceste drepturi se stabilește luând în considerare necesitatea de a se asigura concurența și utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio, precum și de a promova inovarea și investițiile eficiente, inclusiv prin alegerea unei perioade adecvate de amortizare a investiției.58. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat, conferite în urma unor proceduri de selecție comparativă sau competitivă pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă, se acordă pentru o perioadă de 15 ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 5 ani.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), durata de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate, prin intermediul unor proceduri de selecție comparativă sau competitivă, poate fi între 20 și 25 de ani, fără opțiunea prelungirii. Acordarea drepturilor în aceste condiții este circumstanțiată îndeosebi la:a) situația benzii acordate pentru prima dată în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă; saub) expirarea simultană a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvențe radio.(3) Criteriile generale pentru prelungirea duratei drepturilor de utilizare în condițiile alin. (1) sunt puse la dispoziția tuturor părților interesate, în mod transparent, înainte de acordarea inițială a drepturilor de utilizare și privesc:a) necesitatea de a asigura utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe radio vizat, obiectivele urmărite la art. 19^1 alin. (2) lit. a) și b), sau necesitatea de a îndeplini obiectivele de interes general referitoare la protecția siguranței vieții, apărarea, ordinea publică și securitatea națională;b) necesitatea de a asigura că nu este denaturată concurența;c) plata către bugetul de stat a unei taxe de licență, al cărei cuantum și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.(4) Ținând seama de art. 19^1 alin. (2) lit. c), cu cel puțin doi ani înainte de expirarea duratei inițiale a dreptului de utilizare acordat potrivit alin. (1), ANCOM efectuează o evaluare obiectivă și prospectivă a criteriilor generale prevăzute la alin. (3) pentru prelungirea duratei respectivului drept de utilizare.(5) Prelungirea duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1) este condiționată de:a) respectarea condițiilor aferente dreptului de utilizare a frecvențelor radio acordate inițial;b) inexistența unei acțiuni demarate de ANCOM, cauzate de nerespectarea condițiilor aferente drepturilor de utilizare;c) respectarea criteriilor generale prevăzute la alin. (3).(6) După efectuarea evaluării potrivit alin. (4), ANCOM notifică titularul dreptului cu privire la acordarea prelungirii duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1) și dacă este necesară revizuirea condițiilor ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței, cu acordarea unui termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora.(7) În cazul în care nu se acordă prelungirea duratei dreptului de utilizare potrivit alin. (1), ANCOM va acorda drepturile de utilizare a frecvențelor radio potrivit art. 23 și/sau 26.(8) Orice decizie dispusă în temeiul alin. (3)-(6) este proporțională, nediscriminatorie, transparentă, motivată și poate fi luată numai după ce în prealabil a fost oferită posibilitatea părților interesate să prezinte observații în termen de cel puțin trei luni de la momentul luării la cunoștință a măsurilor prevăzute la alin. (3) sau (4).(9) ANCOM poate decide, în cazuri justificate, să deroge de la prevederile alin. (1)-(8), în următoarele situații:a) în zone geografice limitate în care accesul la rețelele de mare viteză este foarte deficitar sau inexistent și acesta este necesar pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de la art. 19^1 alin. (2);b) pentru proiecte specifice pe termen scurt;c) pentru utilizare experimentală;d) pentru utilizări ale spectrului de frecvențe radio care, în conformitate cu art. 20 alin. (1)-(6), pot coexista cu serviciile de comunicații electronice pe suport radio de bandă largă;e) pentru utilizarea alternativă a spectrului de frecvențe radio în conformitate cu art. 19^2.59. După articolul 31 se introduc trei noi articole, articolele 31^1-31^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 31^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 30^3 și 31, în vederea asigurării expirării simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvențe radio, drepturile de utilizare a frecvențelor radio pot fi acordate pentru perioade mai scurte.(2) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio pot fi prelungite pentru o perioadă de până la 5 ani în scopul asigurării simultane a duratei drepturilor pentru una sau mai multe benzi de frecvențe radio.  +  Articolul 31^2(1) ANCOM acordă drepturile individuale de utilizare a frecvențelor radio pentru o perioadă de cel mult 10 ani în cadrul benzilor ce nu fac parte din spectrul de frecvențe radio armonizat și în cadrul cărora nu se poate aplica un regim de autorizare generală, cu posibilitatea prelungirii și, acolo unde este cazul, reînnoirii.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și acelor drepturi de utilizare a spectrului radio, acordate în cadrul benzilor ce fac parte din spectrul de frecvențe radio armonizat, care nu sunt vizate de măsurile tehnice de aplicare la nivel european relevante pentru benzile de frecvențe respective.(3) Perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare potrivit alin. (1) și (2), cazurile în care se aplică, precum și condițiile de prelungire și, acolo unde este cazul, reînnoire se stabilesc prin decizie a ANCOM.  +  Articolul 31^3(1) ANCOM ia o decizie cu privire la reînnoirea drepturilor individuale de utilizare a spectrului de frecvențe radio armonizat, în timp util, înainte de expirarea duratei acestora. ANCOM analizează necesitatea reînnoirii fie din propria inițiativă, fie la cererea titularului dreptului formulată cu maximum cinci ani, dar nu mai târziu de doi ani înainte de expirare, dacă posibilitatea de reînnoire nu a fost exclusă în mod explicit la momentul acordării. Cu această ocazie, ANCOM poate avea în vedere revizuirea drepturilor de utilizare acolo unde este cazul.(2) La luarea unei decizii în sensul alin. (1), ANCOM ia în considerare, printre altele:a) îndeplinirea obiectivelor generale ale ANCOM, a celor prevăzute la art. 19^1 și art. 26 alin. (2), precum și a obiectivelor de politică publică, dacă acestea au fost stabilite;b) implementarea unei măsuri tehnice de punere în aplicare adoptate în conformitate cu art. 4 din Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene;c) verificarea îndeplinirii corespunzătoare a condițiilor aferente dreptului în cauză;d) promovarea concurenței sau evitarea oricărei denaturări a acesteia, în conformitate cu art. 23^1;e) creșterea gradului de eficiență a utilizării spectrului de frecvențe radio, având în vedere evoluția tehnologică sau evoluția pieței;f) evitarea discontinuității cu consecințe grave a serviciului de comunicații electronice.(3) Atunci când analizează posibilitatea reînnoirii și, după caz, revizuirii drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat, în condițiile alin. (1), pentru care numărul de drepturi de utilizare este limitat potrivit art. 26 alin. (2), ANCOM organizează o procedură de consultare deschisă, transparentă și nediscriminatorie cu privire la condițiile prevăzute la art. 24^1 alin. (2) și, printre altele:a) oferă tuturor părților interesate posibilitatea de a-și exprima opiniile în cadrul unei consultări publice desfășurate în conformitate cu art. 135; șib) precizează în mod clar motivele unei astfel de posibile reînnoiri și, după caz, revizuiri.(4) Dacă, în urma consultării prevăzute la alin. (3), există indicii certe privind interesul altor persoane decât cel exprimat de titularii existenți pentru drepturile de utilizare a benzii de frecvențe radio în cauză, ANCOM decide reînnoirea drepturilor de utilizare în condițiile alin. (1) ori organizarea unei noi proceduri de selecție pentru a acorda drepturile de utilizare a frecvențelor radio potrivit art. 25.(5) Reînnoirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat potrivit alin. (1)-(4) este posibilă pentru o perioadă cel mult egală cu cea inițială, cu respectarea și a celorlalte cerințe stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Reînnoirea și, după caz, revizuirea drepturilor individuale de utilizare din cadrul spectrului de frecvențe radio armonizat se fac în condițiile prezentului articol și sunt condiționate de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență care respectă obiectivele prevăzute prin art. 28 alin. (1) și (1^1). Cuantumul și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.(7) Condițiile aferente reînnoirii și, după caz, revizuirii dreptului de utilizare a spectrului de frecvențe radio nu pot oferi avantaje titularilor existenți ai drepturilor respective în raport cu un potențial nou-intrat pe piață.60. La articolul 33, alineatul (2) se abrogă.61. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) ANCOM asigură certificarea personalului prevăzut la alin. (1) în termenii și condițiile stabilite prin decizie a ANCOM.62. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pot fi cesionate sau pot fi închiriate, integral sau parțial, unei alte persoane care a parcurs procedura notificării în condițiile art. 6. Drepturile de utilizare în cauză sau spectrul de frecvențe radio aferent poate fi divizat în cea mai mare măsură posibilă, însă cu respectarea condițiilor de utilizare armonizată.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care drepturile de utilizare a frecvențelor radio au fost obținute fără plata unei taxe de licență.(3) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio se pot cesiona sau pot fi închiriate cu respectarea alin. (1) și (2) numai cu acordul prealabil al ANCOM și cu respectarea tuturor obligațiilor stabilite prin licența de utilizare a frecvențelor radio.(4) Orice acord având ca obiect cesionarea sau închirierea drepturilor de utilizare, încheiat fără obținerea acordului prealabil al ANCOM, este nul de drept.(5) ANCOM stabilește, de la caz la caz, dacă dreptul de utilizare poate fi cesionat în integralitate sau în parte, situație în care pot fi revizuite în mod corespunzător și condițiile de utilizare, cu asigurarea unei partiționări optime a spectrului radio.(6) ANCOM poate solicita cesionarului, anterior cesionării drepturilor de utilizare, îndeplinirea anumitor cerințe care să conducă la respectarea condițiilor avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și/sau a unor formalități ce privesc dosarul depus pentru cesionarea drepturilor de utilizare.(7) Cesionarea sau închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței și, în cazurile în care utilizarea frecvențelor este armonizată la nivelul Uniunii Europene, nu trebuie să conducă la schimbarea destinației de folosință a frecvențelor radio într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.(8) În cazul închirierii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio este obligatorie respectarea de către locator a condițiilor avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, precum și a obligațiilor stabilite conform licenței deținute de acesta.(9) Acordul prealabil privind cesiunea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat:a) în situația în care există riscul nerespectării condițiilor avute în vedere la acordarea inițială a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;b) pentru neîndeplinirea condițiilor stabilite potrivit alin. (6);c) în cazul în care există indicii că cesiunea poate avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței;d) atunci când titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului aferent drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum și accesoriile aferente acestuia, dacă este cazul;e) dacă cesionarul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvențele radio alocate/asignate anterior, precum și eventuale accesorii aferente tarifului.(10) Acordul prealabil privind închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) și (8).63. După articolul 35 se introduc trei noi articole, articolele 35^1-35^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Procesarea solicitărilor referitoare la emiterea acordului prealabil în cazul cesionării sau închirierii drepturilor de utilizare se realizează în mod gratuit în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz.(2) În cazul în care cesiunea sau închirierea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiția înștiințării părților implicate.(3) Cesionarea și închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se aduc la cunoștința publicului de către ANCOM prin publicarea informațiilor pe pagina sa de internet, unde se păstrează pe toată durata drepturilor.  +  Articolul 35^2(1) Închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în condițiile art. 35 este condiționată de asigurarea tuturor condițiilor în vederea evitării interferențelor prejudiciabile sau eliminării imediate a oricăror cauze care conduc la apariția acestora.(2) Locatorul este obligat să se asigure că locatarul folosește drepturile de utilizare a frecvențelor radio închiriate cu respectarea tuturor parametrilor tehnici stabiliți prin licența de utilizare a frecvențelor radio acordată locatorului.(3) Locatorul este ținut de obligația respectării parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații și a condițiilor din licența de utilizare a frecvențelor radio, indiferent de stipulațiile contractului de închiriere.(4) Procedura de emitere a acordului prealabil în vederea închirierii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio se stabilește prin decizie a ANCOM.  +  Articolul 35^3(1) ANCOM poate acorda drepturi de utilizare a frecvențelor radio și pentru transmisii cu caracter experimental, situație în care sunt aplicabile prevederile art. 22^1 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (2) lit. a), d), g), j) și alin. (3) lit. b), art. 26 alin. (1) și art. 30.(2) Drepturile de utilizare prevăzute la alin. (1) se pot acorda în condițiile justificării necesității acestora și pentru o perioadă ce nu poate depăși 6 luni consecutiv.(3) În perioada de valabilitate a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru transmisii cu caracter experimental este interzisă furnizarea de servicii de comunicații electronice.(4) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în condițiile prezentului articol pot fi retrase în cazul nerespectării condițiilor de autorizare stabilite de ANCOM ori în cazul apariției interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor operate de alte persoane care utilizează spectrul radio în condițiile legii.64. După articolul 36 se introduc șase noi articole, articolele 36^1-36^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1(1) Deținătorul unei RLAN conectate, ca extensie, la o rețea publică de comunicații electronice poate permite, prin intermediul echipamentului propriu de rețea, accesul unor terți la rețelele publice de comunicații electronice, inclusiv prin eventuale RLAN deținute de aceștia din urmă, precum și utilizarea spectrului de frecvențe radio armonizat pentru aplicații de tip RLAN. Utilizarea spectrului radio în aceste condiții este supusă numai acelor prevederi aplicabile spectrului radio din cadrul regimului de autorizare stabilit potrivit art. 23 alin. (3).(2) În situația în care furnizarea prevăzută la alin. (1) nu face parte dintr-o activitate economică ori este auxiliară unei activități economice sau unui serviciu public, care nu depinde de transportul de semnale prin rețelele de comunicații electronice respective, atunci persoanei care furnizează un astfel de acces, fie aceasta un întreprinzător, o autoritate publică sau un utilizator final, nu îi sunt aplicabile regimul de autorizare generală pentru furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, stabilit potrivit art. 5-7, și nici obligațiile privind drepturile utilizatorilor finali stabilite potrivit art. 37-45 și art. 71-73 și nici obligațiile privind interconectarea rețelelor stabilite conform art. 100 alin. (1).(3) Utilizatorii finali pot permite accesul la RLAN-urile pe care le dețin și altor utilizatori finali, în mod reciproc sau în alte modalități, inclusiv pe baza inițiativelor unor terți prin care se pun la dispoziția publicului, în mod agregat, RLAN-uri ale mai multor utilizatori finali.  +  Articolul 36^2(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului pot permite accesul la rețelele lor publicului larg, prin intermediul unor RLAN-uri, care pot fi amplasate inclusiv în spațiile deținute de un utilizator final, cu respectarea prevederilor aplicabile din autorizația generală și a acordului prealabil, exprimat în cunoștință de cauză, al utilizatorului final implicat.(2) Concomitent cu accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile alin. (1), furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului permit, fără restricții, utilizatorilor finali:a) accesul și conectarea, la alegerea lor, la RLAN-urile disponibile furnizate de terți; saub) accesul reciproc la rețelele unor astfel de furnizori sau, mai general, la acordarea accesului altor utilizatori finali la rețelele unor astfel de furnizori prin intermediul RLAN-urilor, inclusiv pe baza inițiativelor unor terți prin care se pun la dispoziția publicului, în mod agregat, RLAN-uri ale mai multor utilizatori finali.  +  Articolul 36^3(1) Autoritățile publice pot pune la dispoziție RLAN-urile proprii, pentru a asigura accesul publicului larg la aceste rețele, în sediile autorităților respective sau în spațiile publice învecinate acestor sedii, atunci când asigurarea accesului la RLAN este auxiliară serviciilor publice furnizate.(2) Pe baza unor inițiative ale organizațiilor neguvernamentale sau ale autorităților publice, pot fi puse la dispoziție RLAN-uri în mod agregat, inclusiv, după caz, și RLANurile prevăzute la alin. (1), pentru a asigura accesul publicului larg la aceste rețele, în mod reciproc sau în alte modalități.(3) Utilizarea spectrului radio în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) este supusă numai acelor prevederi aplicabile spectrului radio potrivit art. 23 alin. (3).(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autorităților publice sau organizațiilor neguvernamentale care furnizează un astfel de acces le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 36^1 alin. (2).  +  Articolul 36^4În cazul accesării unui serviciu al societății informaționale ca urmare a aplicării art. 36^1-36^3 sunt incidente dispozițiile art. 12 din Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 36^5(1) Instalarea, modificarea sau înlocuirea de către operatori a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite de către Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice se realizează fără a fi necesară obținerea autorizației de construire prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Instalarea, modificarea sau înlocuirea de către operatori a punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice și tehnice stabilite de către Comisia Europeană prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070, care implică utilizarea construcțiilor monument istoric, construcțiilor cu valoare arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, se realizează cu respectarea procedurii de notificare prealabilă prevăzute la art. 11 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Punerea în funcțiune și/sau utilizarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, prevăzute la alin. (1) și (2), se realizează cu respectarea dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cadrului legal privind utilizarea spectrului de frecvențe radio stabilit prin prezenta ordonanță de urgență.(4) În termen de maximum 14 zile de la data instalării, modificării sau înlocuirii punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, prevăzute la alin. (1) și (2), din clasele E2 și E10, operatorii transmit ANCOM o notificare în format electronic prin intermediul unui punct de informare unic, al cărei conținut este stabilit prin decizie a ANCOM și care cuprinde, cel puțin, amplasamentul și caracteristicile tehnice ale respectivelor puncte de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă.(5) ANCOM monitorizează și raportează periodic Comisiei Europene, prima dată până la 31 decembrie 2021 și, ulterior, în fiecare an, cu privire la aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1070, în special cu privire la aplicarea art. 3 alin. (1) din acest regulament, inclusiv cu privire la tehnologiile utilizate de punctele de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă instalate.  +  Articolul 36^6În cazul în care la nivel național sunt stabilite cerințe pentru instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă diferite față de limitele stabilite prin Recomandarea Consiliului 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz), adoptarea acestora este condiționată de parcurgerea etapelor stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.65. La articolul 37, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație au obligația să implementeze, pe propria cheltuială, modificările aduse Planului național de numerotație.66. La articolul 38, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) ANCOM poate stabili, prin decizie, în condițiile existenței și menținerii disponibilității resurselor de numerotație din Planul național de numerotație, anumite resurse de numerotație pentru care dreptul de utilizare se acordă unor persoane ce nu furnizează rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice destinate publicului. Dispozițiile art. 38^1 se aplică în mod corespunzător.(3^2) În cazul în care există riscul de epuizare a resurselor de numerotație, ANCOM suspendă alocarea resurselor de numerotație în condițiile alin. (3^1).67. După articolul 38 se introduc trei noi articole, articolele 38^1-38^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 38^1(1) ANCOM pune la dispoziție, în Planul național de numerotație, o serie de numere nongeografice care pot fi utilizate, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 73 alin. (3) și (4) din prezenta ordonanță de urgență, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, pe întreg teritoriul Uniunii Europene.(2) Furnizorii care utilizează resursele de numerotație prevăzute la alin. (1) în alte state membre ale Uniunii Europene au obligația de a respecta Planul național de numerotație și condițiile de utilizare a respectivelor resurse de numerotație aplicabile pe teritoriul României, precum și normele privind protecția consumatorilor și alte norme naționale, referitoare la utilizarea resurselor de numerotație, aplicabile în statele membre în care se folosesc resursele de numerotație.(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), ANCOM stabilește, prin decizie, condițiile specifice care însoțesc dreptul de utilizare a resurselor de numerotație cu utilizare extrateritorială, în vederea asigurării respectării tuturor normelor de drept intern privind protecția consumatorilor și utilizarea resurselor de numerotație în statele membre în care se folosesc resursele de numerotație.(4) Atunci când o autoritate națională de reglementare sau o altă autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene în care se folosesc resursele de numerotație prevăzute la alin. (1) sesizează ANCOM în legătură cu o încălcare a normelor relevante privind protecția consumatorilor sau a dreptului intern aplicabil în ceea ce privește utilizarea resurselor de numerotație din statul membru respectiv și demonstrează această încălcare, ANCOM va lua măsurile ce se impun pentru asigurarea respectării condițiilor asociate dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, prevăzute în decizia ANCOM de la alin. (3), în conformitate cu cap. XII.(5) Pentru a facilita monitorizarea de către autoritățile naționale de reglementare sau de către alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene a îndeplinirii cerințelor prevăzute în decizia ANCOM de la alin. (3), ANCOM va transmite OAREC informațiile relevante în vederea realizării și actualizării permanente a bazei de date privind resursele de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială în interiorul Uniunii Europene.(6) ANCOM poate solicita OAREC asistență în ceea ce privește coordonarea activităților autorităților naționale de reglementare sau altor autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene în vederea asigurării gestionării eficiente a resurselor de numerotație cu drept de utilizare extrateritorială în interiorul Uniunii Europene.  +  Articolul 38^2(1) În România pot fi utilizate și resurse de numerotație nongeografice, fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 531/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. 73 alin. (3) și (4) din prezenta ordonanță de urgență, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, altele decât cele de comunicații interpersonale, pentru care dreptul de utilizare este acordat de alte autorități din statele membre ale Uniunii Europene.(2) Titularii drepturilor de utilizare extrateritorială a resurselor de numerotație nongeografice prevăzute la alin. (1) au obligația de a respecta normele legale naționale privind condițiile de utilizare a resurselor de numerotație și pe cele privind protecția consumatorilor.(3) În cazul în care ANCOM constată încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (2), aceasta va sesiza autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene unde a fost acordat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație de la alin. (1), în vederea aplicării măsurilor prevăzute în legislația internă a respectivului stat membru.(4) În cazul prevăzut la alin. (3) sunt de asemenea aplicabile dispozițiile art. 73 alin. (3).  +  Articolul 38^3ANCOM poate stabili, prin decizie:a) condițiile în care numere nongeografice din Planul național de numerotație pot fi utilizate extrateritorial pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, fără a aduce atingere prevederilor art. 38^1;b) condițiile în care pot fi utilizate în România resurse de numerotație nongeografice, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice, din planurile de numerotație ale altor state, fără a aduce atingere prevederilor art. 38^2.68. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Administrarea și gestionarea resurselor de numerotație trebuie să respecte principiul egalității de tratament acordat tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și persoanelor prevăzute la art. 38 alin. (3^1), după caz.(2) Titularii dreptului de utilizare a resurselor de numerotație sunt obligați să aplice principiul nediscriminării și transparenței față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice, în privința secvențelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.69. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Utilizarea resurselor de numerotație este permisă numai după obținerea dreptului de utilizare a resurselor de numerotație potrivit art. 41 alin. (1) și în condiții care să asigure exploatarea lor eficientă.(2) ANCOM stabilește prin decizie procedura administrativă de obținere, modificare, prelungire, încetare și cesionare a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea resurselor de numerotație.(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și persoanele prevăzute la art. 38 alin. (3^1) au obligația de a respecta Planul național de numerotație, precum și condițiile de utilizare a resurselor de numerotație.70. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Dreptul de utilizare a resurselor de numerotație din Planul național de numerotație se acordă de către ANCOM prin emiterea unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație sau se dobândește de la un titular de licență în condițiile stabilite prin decizie a ANCOM. Licența de utilizare a resurselor de numerotație se acordă în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, pentru o perioadă limitată, adecvată pentru serviciul în cauză, având în vedere obiectivul urmărit și luând în considerare, în mod corespunzător, necesitatea acordării unei perioade adecvate de amortizare a investiției.71. La articolul 41 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) alte modalități de transmitere de către titularul de licență a dreptului de utilizare a resurselor de numerotație;72. La articolul 41 alineatul (3), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) orice obligații asumate de persoana în cauză în cursul unei proceduri de selecție competitivă sau comparativă;73. La articolul 41 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) obligații privind utilizarea extrateritorială a numerelor; în cazul numerelor nongeografice prevăzute la art. 38^1, aceste obligații au în vedere asigurarea conformității cu normele privind protecția consumatorilor și cu alte norme privind resursele de numerotație din statele membre ale Uniunii Europene în care acestea sunt utilizate.74. La articolul 41, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Fără a aduce atingere prevederilor cap. XII, dreptul de utilizare a resurselor de numerotație poate fi modificat, limitat sau revocat, la inițiativa ANCOM, în cazuri justificate, în mod obiectiv și proporțional, și numai după parcurgerea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135, cu excepția cazului în care respectivele modificări asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotație sunt minore și s-au realizat cu consimțământul titularului drepturilor, precum și a cazului în care respectivele limitări sau revocări s-au realizat cu consimțământul titularului drepturilor.(6) Intervențiile asupra dreptului de utilizare a resurselor de numerotație prevăzute la alin. (5) se publică, împreună cu motivarea, pe pagina de internet a ANCOM.75. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) ANCOM pune la dispoziția publicului, pe propria pagină de internet, licențele de utilizare a resurselor de numerotație, cu excepția acelora ce au ca obiect resursele de numerotație utilizate în scopuri ce țin de securitatea națională.76. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul IV Securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice77. Articolele 46-49 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate, obiective și proporționale pentru a gestiona în mod corespunzător riscurile la adresa securității rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.(2) Măsurile luate potrivit alin. (1), inclusiv criptarea, după caz, trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat ținând seama de stadiul actual al tehnologiei și să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor și asupra altor rețele și servicii.(3) Măsurile luate potrivit alin. (1) trebuie să vizeze următoarele domenii: politica de securitate și managementul riscului, securitatea resurselor umane, securitatea rețelelor și serviciilor, a facilităților asociate și a informațiilor, managementul operațiunilor, managementul incidentelor, managementul continuității activității, monitorizarea, testarea și auditarea, conștientizarea amenințărilor.(4) Măsurile luate potrivit alin. (1) vor avea în vedere, în mod corespunzător, recomandările și ghidurile de bune practici elaborate de ANCOM și pe cele elaborate de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, denumită în continuare ENISA.(5) Acolo unde este cazul, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului colaborează între ei pentru implementarea măsurilor prevăzute de prezentul articol.  +  Articolul 47(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a notifica ANCOM, în cel mai scurt timp, cu privire la orice incident de securitate care are un impact semnificativ asupra rețelelor sau serviciilor.(2) Amploarea impactului unui incident de securitate se determină ținând seama, în special, de următorii parametri, după caz:a) numărul de utilizatori afectați de incidentul de securitate;b) durata incidentului de securitate;c) întinderea geografică a zonei afectate de incidentul de securitate;d) măsura în care funcționarea rețelei sau a serviciului este afectată;e) amploarea impactului asupra activităților economice și societale.(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa, în mod gratuit, utilizatorii potențial afectați de o amenințare specifică și semnificativă de securitate, cu privire la orice măsură de protecție sau măsură corectivă care poate fi luată de utilizatori. Acolo unde este cazul, furnizorii informează utilizatorii și cu privire la amenințarea în sine.(4) ANCOM poate informa publicul cu privire la existența cazului prevăzut la alin. (1) sau poate solicita furnizorului să informeze publicul cu privire la existența acestui caz, atunci când consideră că este în interesul public.(5) Acolo unde consideră necesar, ANCOM informează autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene și ENISA cu privire la existența cazului prevăzut la alin. (1).(6) ANCOM transmite anual un raport de sinteză Comisiei Europene și ENISA cu privire la notificările primite potrivit alin. (1) și măsurile adoptate în aceste cazuri.(7) Prevederile art. 46 și ale prezentului articol nu aduc atingere prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.(8) În situația incidentelor care pot afecta securitatea națională, ANCOM poate coopera cu instituțiile publice naționale competente în materie.  +  Articolul 48(1) În cazul producerii unui incident de securitate sau al identificării unei amenințări sau vulnerabilități specifice și semnificative de securitate, ANCOM poate stabili, în sarcina furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau a furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, sub forma unor instrucțiuni obligatorii, măsuri necesare, inclusiv termenele de punere în aplicare, în scopul remedierii incidentului de securitate sau al împiedicării producerii acestuia.(2) Instrucțiunile prevăzute la alin. (1) sunt dispuse de ANCOM prin decizie.  +  Articolul 49(1) În vederea aplicării prevederilor prezentului capitol, ANCOM poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului:a) să furnizeze toate informațiile necesare evaluării securității rețelelor și serviciilor, inclusiv măsurile de securitate implementate și documentația ce a stat la baza acestora;b) să se supună, pe cheltuiala proprie, unui audit de securitate realizat de un organism independent sau de o altă autoritate competentă și să transmită ANCOM rezultatele auditului.(2) ANCOM poate verifica și evalua măsurile stabilite de furnizori pentru a asigura securitatea rețelelor și serviciilor, precum și respectarea acestora, putând impune măsuri în acest sens.78. După articolul 49 se introduc două noi articole, articolele 49^1 și 49^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 49^1(1) ANCOM poate stabili, prin decizie, modalitățile de implementare a dispozițiilor art. 46 alin. (3), art. 47, art. 48 și, respectiv, art. 49 alin. (1), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(2) Decizia ANCOM privind modalitatea de implementare a dispozițiilor art. 46 alin. (3) poate cuprinde cerințe suplimentare celor care se regăsesc în actele de punere în aplicare ale Comisiei Europene prevăzute de art. 40 alin. (5) din Codul european al comunicațiilor electronice.  +  Articolul 49^2(1) În vederea punerii în aplicare a prezentului capitol, ANCOM beneficiază de asistență din partea echipelor de intervenție în caz de incidente de securitate informatică și a echipei de răspuns la incidente de securitate informatică la nivel național, desemnate în temeiul Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește aspectele care intră în atribuțiile acestora.(2) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului capitol, ANCOM se poate consulta și poate solicita cooperarea cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și cu alte autorități naționale, după caz.(3) Cooperarea în condițiile prezentului articol se va face cu garantarea păstrării confidențialității informațiilor și protejării securității și intereselor comerciale ale furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile art. 30 din Legea nr. 362/2018, cu modificările și completările ulterioare.79. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Furnizarea către consumatori a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului se realizează numai în baza unui contract care poate fi încheiat pentru o singură perioadă contractuală inițială de cel mult 24 de luni.(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în ceea ce privește serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere sau serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive.(3) Cu excepția contractelor prevăzute la art. 50^7, contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în scris:a) pe hârtie;b) dacă utilizatorul final este de acord, ca înscris în formă electronică, semnat cu semnătură electronică avansată sau calificată;c) prin mijloace de comunicație la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.Contractele vor fi redactate cu un font lizibil, având mărimea de cel puțin 10p, vizibil și ușor de citit, iar culoarea de fond trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce privește durata unui contract de plată în rate care are ca obiect exclusiv instalarea unei conexiuni fizice, în special la rețele de foarte mare capacitate. Contractul de plată în rate pentru instalarea unei conexiuni fizice nu include echipamentele terminale, precum routere sau modeme, și nu îi împiedică pe consumatori să își exercite drepturile în temeiul prezentului capitol.(5) Contractelor încheiate cu consumatorii reglementate de prezenta secțiune li se aplică în mod corespunzător prevederile legislației din domeniul protecției consumatorilor, cu excepția dispozițiilor art. 10 lit. f) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.80. După articolul 50 se introduc unsprezece noi articole, articolele 50^1-50^11, cu următorul cuprins:  +  Articolul 50^1Furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice destinate publicului nu pot aplica utilizatorilor finali restricții sau condiții diferite în ceea ce privește accesul la rețele sau servicii ori utilizarea acestora, din motive legate de naționalitatea, statul de reședință sau cel de stabilire a sediului utilizatorului final, cu excepția cazurilor justificate în mod obiectiv.  +  Articolul 50^2(1) Prevederile art. 50 alin. (1)-(4), art. 50^3-50^7, art. 50^10, art. 59^9 alin. (1) și (2) și art. 59^13 se aplică utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit în măsura în care aceștia nu au convenit în mod explicit să renunțe în tot sau în parte la aplicarea lor.(2) Cu excepția art. 50^1, prevederile prezentului capitol nu se aplică microîntreprinderilor care furnizează servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, cu excepția cazului în care acestea furnizează și alte servicii de comunicații electronice destinate publicului. Înainte de încheierea unui contract cu utilizatorul final, acestea au obligația să îl informeze pe utilizatorul final cu privire la neaplicarea prevederilor legale menționate.(3) Contractelor privind serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive le sunt aplicabile exclusiv dispozițiile art. 59^11 alin. (1)-(4) și alin. (7) și art. 59^12 alin. (1) și (3) și doar în situația în care sunt încheiate cu utilizatori finali care sunt consumatori, microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit.  +  Articolul 50^3(1) Înainte ca un contract sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să îi furnizeze acestuia informații privind:a) datele de identificare a furnizorului, inclusiv datele de contact complete;b) descrierea principalelor caracteristici ale serviciului sau ale pachetului de servicii ori de servicii și echipamente terminale;c) contravaloarea planului tarifar, cu toate taxele incluse, tipurile de servicii oferite, inclusiv, după caz, volumele de comunicații incluse pe perioada de facturare - numărul de minute, numărul de SMS-uri, creditul sau traficul de date inclus -, precum și condițiile de utilizare a acestora, iar, dacă este cazul, opțiunea/opțiunile aplicată/aplicate și contravaloarea acestora, precum și tarifele pentru apeluri și pentru minutele ori traficul de date suplimentar; tarifele pentru activarea serviciului de comunicații electronice și/sau tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse, dacă este cazul; în cazul pachetelor de servicii, prețul fiecărui produs contractat împreună cu serviciul, tarifele și modul de aplicare a acestora în cazul în care acestea sunt comercializate și separat;d) orice taxe legate de trecerea de la un furnizor la altul și mecanismele de despăgubire și rambursare pentru întârziere sau abuz în legătură cu schimbarea furnizorului și pentru nerespectarea programărilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare, precum și informații despre procedurile respective;e) acolo unde este cazul, existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit la cererea furnizorului;f) acolo unde este cazul, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele poștale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menționarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a prețurilor;g) existența unei garanții legale de conformitate pentru echipamentele terminale, precum și, acolo unde este cazul, existența și condițiile privind serviciile post-vânzare și garanțiile comerciale;h) după caz, modalitățile de plată, livrare și executare, data până la care furnizorul de comunicații electronice se angajează să livreze echipamentele terminale sau să presteze serviciile;i) durata contractului, inclusiv, dacă este cazul, perioada contractuală inițială, condițiile privind suspendarea și reconectarea serviciilor, condițiile de încetare a contractului, inclusiv cele privind denunțarea unilaterală înainte de expirarea perioadei contractuale inițiale, precum și penalitățile aplicabile, dacă este cazul;j) orice mecanisme de despăgubire și rambursare care se aplică în cazul în care nu sunt respectate nivelurile de calitate a serviciului prevăzute în contract sau în cazul în care furnizorul nu reacționează corespunzător la un incident de securitate, o amenințare sau o vulnerabilitate;k) tipul și categoriile de măsuri care ar putea fi luate de către furnizor ca răspuns la incidentele sau amenințările în materie de securitate sau la vulnerabilități;l) datele de contact unde se pot trimite eventualele reclamații, în cazul în care acestea sunt diferite față de datele furnizate la lit. a), precum și politica de soluționare a reclamațiilor;m) dacă este cazul, mijloacele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor prin intermediul unei entități de soluționare alternativă a litigiilor, stabilită la nivel național.(2) În cadrul descrierii principalelor caracteristici ale serviciului sau ale pachetului de servicii prevăzute la alin. (1) lit. b) se vor preciza:a) informații privind calitatea serviciului furnizat, astfel:(i) parametrii de calitate specifici asigurați pentru serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția serviciilor de acces la internet. De asemenea, vor fi furnizate informații privind eventualele niveluri minime de calitate a serviciului, în măsura în care acestea sunt oferite;(ii) în cazul în care nu se oferă niveluri minime de calitate a serviciului, se face o declarație în acest sens;(iii) parametrii de calitate vor fi definiți și exprimați astfel încât să țină seama în mod deosebit de orientările adoptate de OAREC pentru stabilirea parametrilor relevanți de calitate a serviciilor de acces la internet și a serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului;(iv) în cazul serviciilor de acces la internet se vor preciza informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/2120 și, după caz, stabilite de ANCOM în temeiul acestuia; în plus, în măsura în care sunt oferite, se vor indica nivelurile minime pentru parametri, precum întârzierea de transfer al pachetelor de date, variația întârzierii de transfer al pachetelor de date și pierderea pachetelor de date;(v) în cazul serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului, dacă furnizorul exercită controlul asupra cel puțin a unor elemente ale rețelei sau are un acord privind nivelul serviciilor în acest sens cu întreprinderile care furnizează acces la rețea, informațiile privind nivelurile minime de calitate, dacă sunt oferite, se vor referi cel puțin la timpul necesar pentru conectarea apelului, probabilitatea de eșec în conectarea apelului și întârzieri în semnalizarea apelului, în conformitate cu anexa nr. 1;b) fără a aduce atingere dreptului utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit de a folosi echipamente terminale la alegere, în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2015/2.120, informații privind orice condiții, inclusiv taxe, impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;c) în cazul serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, se furnizează, în plus, următoarele informații:(i) orice limitări privind accesul la serviciile de urgență sau la informația de localizare a apelantului din motive de nefezabilitate din punct de vedere tehnic, în măsura în care serviciile respective permit utilizatorilor finali să efectueze apeluri către un număr din cadrul unui plan de numerotație național sau internațional;(ii) drepturile utilizatorului final privind înscrierea datelor sale cu caracter personal într-o listă a abonaților telefonici și tipurile de date vizate în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), se vor preciza:a) suplimentar, pentru serviciile de acces la internet și serviciile de comunicații interpersonale destinate publicului:(i) în cazul unor planuri tarifare sau al unor planuri cu un volum de comunicații prestabilit, posibilitatea pentru utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit de a reporta orice volum neutilizat din perioada de facturare precedentă la următoarea perioadă de facturare, în cazul în care această opțiune este inclusă în contract;(ii) facilități pentru a garanta transparența facturării și pentru a monitoriza nivelul consumului;(iii) informații tarifare cu privire la orice numere sau servicii care fac obiectul unor condiții tarifare speciale;(iv) detalii și condiții, inclusiv taxe, pentru orice serviciu postvânzare, servicii de asistență tehnică și asistență pentru clienți;(v) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele și taxele de întreținere aplicabile;b) tarifele pentru depășirea resurselor incluse în abonament/opțiune și/sau a traficului, precum și modalitatea de tarifare a acestora; în cazul în care abonamentul/opțiunea nu include niciun fel de resurse sau trafic, tarifele pentru minute/SMS-uri/MMS-uri/apeluri video și/sau tariful pe unitate minimă de tarifare;c) în cazul planurilor tarifare dedicate, tarifele preferențiale pentru resursele respective, cu precizarea, în cazul abonamentului/creditului care include minute internaționale, a zonei/țării și/sau a rețelei/tipului de rețea unde pot fi utilizate;d) informația că pentru unele categorii de numere se pot aplica tarife mai mari decât în mod obișnuit (de exemplu, numere cu tarif special);e) orice alte tarife percepute pe parcursul unei perioade de facturare/de valabilitate a creditului (de exemplu, tarifele pentru închiriere de echipamente), dacă este cazul.(4) În cadrul informațiilor prevăzute la alin. (1) lit. i), se vor preciza următoarele informații:a) condițiile, inclusiv termenul de exercitare a dreptului utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit care utilizează servicii preplătite de a li se rambursa, la cerere, orice credit restant în caz de trecere de la un furnizor la altul, astfel cum se prevede la art. 75^2 alin. (7);b) orice tarife datorate în cazul rezilierii anticipate a contractului, inclusiv informații privind deblocarea echipamentelor terminale și orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal;c) în cazul pachetelor de servicii, furnizorii de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului vor furniza, suplimentar, informații privind condițiile de încetare a pachetului sau a elementelor acestuia.(5) Furnizorii de servicii de acces la internet și de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului, suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (1)-(4), vor furniza, fără a aduce atingere art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679, informații privind datele cu caracter personal furnizate de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit înainte de prestarea serviciului sau colectate în contextul furnizării serviciului.(6) Prevederile alin. (1) lit. b) și c) în ceea ce privește informațiile referitoare la pachete, prevederile alin. (1) lit. d) și i) în ceea ce privește condițiile privind suspendarea și reconectarea serviciilor și condițiile privind denunțarea unilaterală înainte de expirarea perioadei contractuale inițiale, prevederile alin. (1) lit. j)-m), precum și prevederile alin. (2)-(5) se aplică și consumatorilor, suplimentar cerințelor prevăzute la art. 4 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare. Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor pune la dispoziția consumatorilor și detalii privind produsele și serviciile concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități, precum și precizarea modalității de obținere a unor informații actualizate cu privire la acestea.  +  Articolul 50^4(1) Înainte ca un contract la distanță ori negociat în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă comercială corespunzătoare să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului trebuie să îi furnizeze acestuia, suplimentar informațiilor prevăzute la art. 50^3, următoarele:a) informația privind costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;b) în cazul în care există un drept de retragere, informații privind condițiile, termenele și procedurile de exercitare a dreptului de retragere, în conformitate cu art. 58 alin. (1), precum și informația privind posibilitatea utilizării unui formular tipizat de retragere, prezentat în anexa nr. 5;c) acolo unde este cazul, informația potrivit căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit va trebui să suporte costul aferent returnării echipamentului terminal în caz de retragere și, dacă echipamentul terminal, prin însăși natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poștă, costul aferent returnării;d) în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3), informația potrivit căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit este obligat să achite furnizorului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 59^2 alin. (3);e) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 59^3, informația conform căreia utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanțele în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își pierde dreptul de retragere.(2) În cazul în care furnizorul nu îndeplinește cerințele în materie de informare cu privire la costuri suplimentare, conform celor menționate la art. 50^3 alin. (1) lit. c)-f) și h) și, după caz, art. 50^3 alin. (3), sau la costurile aferente returnării produselor, conform celor prevăzute la alin. (1) lit. c), utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu suportă respectivele costuri.  +  Articolul 50^5(1) Informațiile prevăzute la art. 50^3 și art. 50^4 alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit într-un mod accesibil, clar și inteligibil, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință. Furnizorii cărora le incumbă obligațiile de informare în conformitate cu prezenta secțiune vor informa în mod explicit utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit cu privire la disponibilitatea documentului respectiv și la importanța descărcării acestuia în scopuri de informare, de consultare ulterioară și de reproducere fidelă.(2) Atunci când informațiile precontractuale sunt prezentate utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit în cadrul unei convorbiri telefonice, furnizorii cărora le incumbă obligațiile de informare în conformitate cu prezenta secțiune au obligația de a comunica în cadrul convorbirii telefonice cel puțin informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-) și i) și art. 50^4 alin. (1) lit. d).(3) În cazul în care informațiile precontractuale sunt furnizate utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit printr-un mijloc de comunicație la distanță ce permite un spațiu sau un timp limitat pentru afișarea informației, furnizorul transmite prin mijlocul de comunicație respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puțin informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) și i) și art. 50^4 alin. (1) lit. d). Celelalte informații prevăzute la art. 50^3 și art. 50^4 alin. (1) sunt furnizate utilizatorului final într-un mod adecvat, în conformitate cu alin. (1).(4) Dacă un contract la distanță care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit să plătească, furnizorul aduce la cunoștința utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit de o manieră clară și foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. b), c) și i). Furnizorul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta din urmă recunoaște în mod explicit că această comandă implică o obligație de a plăti. Dacă pentru a face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcție similară, butonul sau funcția similară este etichetat/ă de o manieră lizibilă doar cu mențiunea «comandă ce implică o obligație de plată» sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligația de a plăti furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului alineat, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu are nicio obligație în temeiul contractului sau al comenzii.(5) Prevederile alin. (1) referitoare la modalitatea de furnizare a informațiilor se aplică și consumatorilor.  +  Articolul 50^6(1) Înainte de încheierea contractului, indiferent de modalitatea de încheiere a acestuia, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizează consumatorilor, în mod gratuit, pe un suport durabil sau, în cazul în care furnizarea pe un suport durabil nu este fezabilă, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință, o fișă de sinteză concisă și ușor de citit a contractului.(2) Modelul fișei de sinteză a contractului utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului se redactează în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.243 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European și a Consiliului.(3) Fișa de sinteză identifică elementele principale ale informațiilor furnizate în conformitate cu art. 50^3 și art. 50^4 alin. (1), acestea incluzând cel puțin:a) denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului și, dacă sunt diferite, informațiile de contact pentru orice reclamație;b) principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;c) prețurile aferente pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și orice taxă recurentă sau aferentă consumului, atunci când serviciul este furnizat contra unei remunerații;d) durata contractului și condițiile de reînnoire și încetare a acestuia;e) măsura în care produsele și serviciile sunt concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități;f) în ceea ce privește serviciile de acces la internet, un rezumat al informațiilor care trebuie furnizate în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) și e) din Regulamentul (UE) 2015/2.120.  +  Articolul 50^7(1) În cazul serviciilor de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans prin achiziționarea unei cartele preplătite sau prin mijloace de plată asimilate, sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, la momentul achiziției acestora, condițiile generale privind furnizarea respectivelor servicii, în scris, pe hârtie sau pe un alt suport durabil, într-un format vizibil și ușor de citit, culoarea de fond trebuind să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.(2) Condițiile generale prevăzute la alin. (1) vor include cel puțin următoarele informații:a) denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului de servicii de comunicații electronice destinate publicului;b) planul tarifar standard și tarifele aferente acestuia, care se activează implicit la prima utilizare, inclusiv, dacă este cazul, informații privind bonusurile incluse la prima utilizare (volumul traficului (voce/date) inclus inițial, dacă este cazul, precum și tariful standard pentru traficul suplimentar (voce/date), înregistrat în cazul depășirii traficului inclus inițial, dacă este cazul);c) perioada de valabilitate a creditului inițial, dacă este cazul;d) modalitățile de reînnoire a creditului și efectele reînnoirii acestuia asupra valabilității cartelei;e) perioada de valabilitate/grație a cartelei preplătite;f) totalitatea documentelor și informațiilor care alcătuiesc contractul, precum și modalitatea de obținere a celor care nu au fost puse la dispoziția utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit la momentul achiziționării serviciului.(3) Informațiile prevăzute la art. 50^3, art. 50^4 alin. (1) și art. 50^6 sunt furnizate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, care beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans, într-un mod accesibil, clar și inteligibil, într-un document care poate fi deschis, vizualizat și descărcat cu ușurință. Furnizorii cărora le incumbă obligațiile de informare în conformitate cu prezentul articol vor informa utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit, în mod explicit, la momentul achiziționării serviciilor, cu privire la disponibilitatea documentului respectiv și la importanța descărcării acestuia în scopuri de informare, de consultare ulterioară și de reproducere fidelă.(4) Documentele și informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) reprezintă clauzele minime ale contractului în baza căruia sunt furnizate serviciile de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans.(5) Totalitatea documentelor și informațiilor care alcătuiesc contractul trebuie să fie puse la dispoziția utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit prin intermediul paginii de internet a furnizorului, astfel încât acestea să poată fi descărcate în orice moment, în scopuri de informare, consultare ulterioară și reproducere fidelă.(6) Prevederile alin. (1), (2), (4) și (5), precum și ale alin. (3) în ceea ce privește informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (6) și art. 50^6 se aplică și consumatorilor.  +  Articolul 50^8Informațiile prevăzute de prezenta secțiune sunt puse la dispoziție, la cerere, într-un format accesibil și relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilități, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor.  +  Articolul 50^9(1) Informațiile prevăzute la art. 50^3, 50^4 și 50^6, furnizate înainte de încheierea contractului, nu pot fi modificate, cu excepția cazului în care părțile contractante convin altfel în mod explicit.(2) Sarcina probei în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor în materie de informare stabilite în prezentul capitol revine furnizorului.  +  Articolul 50^10(1) Furnizorii de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului oferă consumatorilor facilitatea de a monitoriza și controla în timp util nivelul consumului aferent fiecăruia dintre serviciile incluse în planul tarifar, care sunt tarifate în funcție de volum sau de perioada de utilizare.(2) Furnizorii informează consumatorii atunci când volumul unui serviciu inclus în planul tarifar este consumat în întregime.(3) ANCOM poate stabili, prin decizie, o limită de consum (financiară sau de volum), inclusiv în ceea ce privește serviciile premium și alte servicii care fac obiectul unor condiții tarifare speciale.(4) În cazul stabilirii unei limite de consum în conformitate cu prevederile alin. (3), furnizorii informează consumatorii la atingerea limitei de consum.(5) ANCOM poate impune furnizorilor, prin decizie, să pună la dispoziția consumatorilor informații suplimentare cu privire la nivelul consumului și să împiedice temporar utilizarea în continuare a serviciului în cauză dacă se depășește o limită financiară sau de volum.  +  Articolul 50^11Pentru a asigura o informare adecvată a utilizatorilor finali cu privire la orice numere de telefon sau servicii premium ori alte servicii care fac obiectul unor condiții tarifare speciale, ANCOM poate stabili, prin decizie, obligații generale pentru furnizarea acestora, inclusiv obligația ca informațiile privind tarifele să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului sau înaintea conectării la furnizorul serviciului.81. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Contractele încheiate de utilizatorii finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit pentru a beneficia de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor conține, ca parte integrantă, informațiile prevăzute de dispozițiile art. 50^3, 50^4 și 50^6. În cazul consumatorilor, acestea vor conține, ca parte integrantă, suplimentar informațiilor prevăzute la art. 4 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare, informațiile prevăzute de dispozițiile art. 50^3 alin. (6) și art. 50^6.(2) În cazul în care, în funcție de modalitatea de încheiere a contractului, din motive tehnice obiective, este imposibilă punerea la dispoziția consumatorului sau a utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit a fișei de sinteză a contractului la momentul încheierii contractului, aceasta se pune la dispoziție ulterior, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.(3) Cu excepția contractelor prevăzute la art. 50^7 și art. 55 alin. (9), contractele încheiate în condițiile prezentului capitol produc efecte în momentul în care consumatorul sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își exprimă acordul, pe un suport durabil, după primirea fișei de sinteză a contractului.(4) Suplimentar față de informațiile prevăzute la alin. (1), furnizorii vor include în contracte informații referitoare la:a) dacă este cazul, posibilitatea furnizorului de modificare a contractelor, precum și condițiile realizării modificării;b) dreptul utilizatorului final de a denunța contractul, în interiorul perioadei contractuale inițiale, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în cazul în care furnizorul modifică unilateral contractul în condițiile art. 59^11;c) dreptul consumatorului de a denunța contractul în ceea ce privește toate serviciile din pachet, înaintea expirării perioadei contractuale inițiale, atunci când are dreptul de a rezilia orice element al pachetului, în cazul nerespectării contractului sau a nefurnizării serviciului de către furnizor;d) dreptul consumatorului de a declanșa mecanismele prevăzute în dreptul intern, inclusiv dreptul de reziliere a contractului, fără costuri suplimentare, în cazul existenței oricărei discrepanțe semnificative, continue sau care intervine frecvent, între performanța reală a unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, altul decât un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, și performanța indicată în contract;e) dreptul utilizatorului final de a fi despăgubit în cazul întârzierilor survenite în procesul de portare sau de transfer, în cazul portării abuzive ori al transferului abuziv și în cazul nerespectării programărilor stabilite pentru servicii ori pentru instalare în cadrul procesului de portare sau transfer, precum și despre procedura privind acordarea despăgubirilor, prevăzută la art. 75^2 alin. (6).82. Articolele 52 și 53 se abrogă.83. La articolul 54, alineatele (1) și (2) se abrogă.84. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit dorește ca prestarea serviciilor care fac obiectul unui contract încheiat la distanță sau în afara spațiilor comerciale să înceapă în timpul perioadei de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.85. La articolul 54, alineatul (4) se abrogă.86. La articolul 55, alineatele (1)-(8) se abrogă.87. La articolul 55, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În cazul în care contractul la distanță se încheie ca urmare a unei comenzi online din partea consumatorului sau a utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, momentul încheierii contractului îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de consumator sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, după punerea la dispoziție a fișei de sinteză a contractului.88. La articolul 55, alineatul (10) se abrogă.89. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 59^3, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 59^1 alin. (3) și la art. 59^2.90. La articolul 56 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) ziua în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit sau o parte terță, alta decât transportatorul, și care este indicată de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor care implică și achiziția unui echipament terminal.91. Articolele 57-59^5 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) În cazul în care furnizorul nu a transmis utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit informațiile privind dreptul de retragere potrivit art. 50^4 alin. (1) lit. d), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârșitul perioadei inițiale de retragere, astfel cum este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2).(2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit informațiile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol în termen de 12 luni de la data menționată la art. 56 alin. (2), perioada de retragere expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit primește informațiile respective.  +  Articolul 58(1) În cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit decide să își exercite dreptul de retragere, acesta informează furnizorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul sau utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit poate utiliza orice declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract.(2) Se consideră că dreptul de retragere a fost exercitat în perioada menționată la art. 56 alin. (2) și la art. 57 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea acestuia este transmisă de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit înaintea expirării perioadei respective.(3) Furnizorul poate să acorde utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit opțiunea de a completa și de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului, declarația neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declarației de retragere.(4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile din prezentul articol revine utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit.  +  Articolul 59Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:a) de a executa contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;b) de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit a efectuat o comandă.  +  Articolul 59^1(1) Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract în conformitate cu art. 58.(2) Furnizorul rambursează sumele prevăzute la alin. (1) utilizând aceleași modalități de plată ca și cele folosite de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care acesta a fost de acord cu o altă modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina utilizatorului final plata de comisioane în urma rambursării.(3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de furnizor.(4) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, în cazul contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luânduse în considerare data cea mai apropiată.  +  Articolul 59^2(1) Cu excepția cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuși produsele, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit returnează produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane autorizate de furnizor să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 58. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit înainte de expirarea perioadei de 14 zile.(2) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care furnizorul acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a informat utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit că aceste costuri trebuie suportate de către acesta. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la sediul utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit la momentul încheierii contractului, furnizorul preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.(3) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit în a-și exercita dreptul de retragere. Indiferent de situație, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu este responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis să îl informeze cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 50^4 alin. (1) lit. d).(4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.(5) Atunci când utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit își exercită dreptul de retragere după transmiterea unei cereri în conformitate cu art. 54 alin. (3), acesta plătește furnizorului o sumă proporțională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care a informat furnizorul cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma proporțională care trebuie plătită furnizorului de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit este calculată pe baza prețului total convenit în contract. Dacă prețul total este excesiv, suma proporțională este calculată pe baza valorii de piață a ceea ce s-a furnizat.(6) Utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situații:a) furnizorul nu a furnizat informații în conformitate cu art. 50^4 alin. (1) lit. d) sau e);b) utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în conformitate cu art. 54 alin. (3).(7) Cu excepția celor prevăzute la art. 59^1 alin. (3) și în prezentul articol, exercitarea dreptului de retragere nu atrage răspunderea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit.  +  Articolul 59^3Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 56-59^2 în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către furnizor.  +  Articolul 59^4(1) Atunci când contractul încheiat cu utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit implică și achiziția unui echipament terminal, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, furnizorul livrează echipamentul transferând posesia fizică sau controlul asupra acestuia către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, fără întârziere nejustificată și în orice caz în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.(2) În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra echipamentul în momentul convenit cu utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit sau în termenul stabilit la alin. (1), acesta îi solicită să efectueze livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanțelor. În cazul în care furnizorul nu livrează echipamentul în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit are dreptul, după caz, la rezoluțiunea sau rezilierea contractului.(3) Furnizorul rambursează, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care i-a fost comunicată decizia de rezoluțiune a contractului, sumele plătite de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit pentru echipamentul terminal.  +  Articolul 59^5(1) În cazul în care un furnizor operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu este obligat să plătească, la contactarea furnizorului, mai mult decât tariful de bază.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicații de a taxa aceste apeluri.92. Articolul 59^6 se abrogă.93. Articolele 59^7 și 59^8 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 59^7(1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de echipamente terminale fără consimțământul utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestații.(2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit nu poate fi considerată consimțământ.(3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate de către furnizor.(4) Prevederile alin. (3) se aplică și consumatorilor.  +  Articolul 59^8În cazul contractelor în care furnizorul livrează produsele către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat acestuia în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului final microîntreprindere, întreprindere mică sau organizație nonprofit față de transportator.94. După articolul 59^8 se introduc cinci noi articole, articolele 59^9-59^13, cu următorul cuprins:  +  Articolul 59^9(1) Dacă un pachet oferit unui consumator include cel puțin un serviciu de acces la internet sau un serviciu de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului, dispozițiile art. 50 alin. (1), art. 50^6, art. 59^10, art. 59^11 alin. (1)-(4) și alin. (7), art. 59^12 alin. (1) și (3), art. 59^13, art. 60 alin. (1) și art. 75^1 alin. (1), (3) și (4) se aplică tuturor elementelor din pachet, inclusiv mutatis mutandis acelor elemente care altfel nu intră sub incidența dispozițiilor menționate.(2) În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, consumatorul adaugă servicii sau echipamente terminale suplimentare oferite sau distribuite de același furnizor de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului, perioada contractuală inițială nu poate fi prelungită, cu excepția cazului în care consumatorul convine altfel în mod explicit la momentul abonării la serviciile sau echipamentele terminale suplimentare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), furnizorul va pune la dispoziția consumatorului, în modalitățile prevăzute la art. 50^5, cel puțin informațiile prevăzute la art. 50^3 alin. (1) lit. a)-c) și i) și art. 50^4 alin. (1) lit. d).(4) În cazul prevăzut la alin. (2), prelungirea perioadei contractuale inițiale nu poate fi realizată pe o durată care depășește diferența dintre perioada contractuală aferentă noului serviciu sau echipament terminal suplimentar achiziționat și perioada rămasă din derularea primului contract.  +  Articolul 59^10(1) În cazul contractelor având ca obiect furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, care prevăd un termen fix și se prelungesc automat, utilizatorii finali au dreptul, oricând în cursul perioadei de prelungire, să denunțe unilateral contractul după transmiterea unei notificări cu maximum 30 de zile în avans.(2) Dacă își exercită dreptul de denunțare unilaterală în condițiile alin. (1), utilizatorul final suportă doar tarifele aferente utilizării serviciului pe durata perioadei de notificare prealabilă.(3) Prin derogare de la art. 10 lit. i) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înainte de prelungirea automată a contractelor, furnizorii informează consumatorii în timp util și pe un suport durabil cu privire la încetarea contractului și la mijloacele de denunțare unilaterală a acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și celorlalte categorii de utilizatori finali. În același timp, furnizorii pun la dispoziția utilizatorilor finali informații privind cele mai bune tarife pentru serviciile lor.(4) În cazul contractelor care se prelungesc automat, furnizorii pun la dispoziția utilizatorilor finali, cel puțin o dată pe an, după expirarea perioadei contractuale inițiale, informații privind cele mai bune tarife pentru serviciile de comunicații destinate publicului de care aceștia beneficiază.  +  Articolul 59^11(1) Utilizatorii finali au dreptul de a denunța unilateral contractul pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, fără plata niciunor penalități sau despăgubiri, ca urmare a primirii unei notificări conform căreia se vor opera modificări ale condițiilor contractuale propuse de furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția cazului în care modificările propuse:a) sunt exclusiv în beneficiul utilizatorului final;b) sunt de natură pur administrativă și nu au niciun efect negativ asupra utilizatorului final;c) sunt impuse prin efectul legii.(2) În toate cazurile în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, furnizorii notifică utilizatorilor finali, cu cel puțin 30 de zile în avans, orice modificare a condițiilor contractuale și, dacă este cazul, îi informează în același timp cu privire la dreptul lor de a denunța unilateral contractul fără plata niciunor penalități sau despăgubiri în cazul în care nu acceptă noile condiții.(3) Notificarea se va realiza în mod clar și ușor de înțeles, pe un suport durabil și prin mijloace care să asigure transmiterea acesteia către fiecare utilizator final.(4) Începând cu momentul primirii notificării, utilizatorul final trebuie să beneficieze de un termen de cel puțin 30 de zile pentru exercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului, în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor.(5) În cazul în care utilizatorul final este de acord cu modificările propuse în conformitate cu alin. (2), nu este necesară o manifestare de voință în acest sens.(6) În cazul în care consideră că furnizorii nu implementează în mod corespunzător prevederile alin. (1)-(3), ANCOM va stabili, prin decizie, formatul și modalitățile de transmitere a notificării.(7) În cazul în care un utilizator final are dreptul, în condițiile alin. (1) și (2), de a denunța unilateral contractul pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, înainte de încetarea perioadei contractuale inițiale, utilizatorul final nu datorează nicio despăgubire în afară de cea aferentă echipamentelor terminale, dacă decide să le păstreze.(8) Nu pot face obiectul modificării unilaterale:a) perioada contractuală inițială;b) adăugarea unor servicii noi, contra cost.  +  Articolul 59^12(1) Despăgubirea datorată pentru echipamentul subvenționat păstrat în conformitate cu dispozițiile art. 59^11 alin. (7) nu va depăși cea mai mică valoare dintre valoarea lui calculată pro rata temporis față de prețul acestuia convenit la momentul încheierii contractului și valoarea părții restante din tariful pentru servicii până la încetarea perioadei contractuale inițiale.(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile și în situația în care utilizatorul final denunță unilateral contractul, înainte de încetarea perioadei contractuale inițiale, în condițiile prevăzute la art. 51 alin. (4) lit. c) și d).(3) Furnizorul are obligația de a elimina, în mod gratuit, orice restricție privind utilizarea echipamentelor terminale în alte rețele:a) la cerere, la expirarea perioadei contractuale inițiale;b) în cazul prevăzut la art. 59^11 alin. (7), cel mai târziu la momentul achitării despăgubirii.  +  Articolul 59^13Fără a aduce atingere perioadei contractuale inițiale, procedura și condițiile de încetare a contractelor încheiate în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol nu pot fi utilizate ca un mijloc pentru a descuraja schimbarea furnizorului de servicii.95. Articolele 60-64 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoștință de cauză, furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, altele decât serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, au obligația de a pune la dispoziția publicului următoarele informații:a) datele de contact ale furnizorului;b) descrierea serviciilor oferite;c) mecanismele de soluționare a litigiilor, inclusiv cele puse la dispoziție de furnizori.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se publică în format de date deschise și sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali într-o formă clară, completă, actualizată, care poate fi citită optic și într-un format accesibil și relevant pentru utilizatorii finali cu dizabilități, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2019/882.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce privește:a) denumirea serviciilor oferite și principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat, inclusiv performanța în materie de calitate a serviciului, în cazul în care se oferă un nivel de calitate minim, precum și orice restricții impuse de furnizor cu privire la utilizarea echipamentului terminal furnizat;b) tarifele serviciilor oferite, inclusiv informații privind volumele serviciilor oferite - cum ar fi numărul de minute de voce, numărul de mesaje, volumul de trafic de date, precum și restricțiile aferente etc. - incluse în fiecare plan tarifar și tarifele aplicabile pentru unitățile de comunicații suplimentare, numerele sau serviciile care fac obiectul unor condiții tarifare speciale, tarifele pentru acces și întreținere, toate tipurile de tarife aplicabile utilizării serviciilor, sistemele de tarifare speciale și cele ce vizează o anumită categorie de utilizatori și orice alte taxe suplimentare, precum și costurile privind echipamentul terminal;c) datele de contact ale serviciului de relații cu clienții și ale serviciului care oferă asistență tehnică, condițiile de utilizare (program, limite de apelare), precum și tarifele asociate, dacă este cazul;d) condițiile contractuale standard, inclusiv durata contractului, taxele datorate ca urmare a denunțării unilaterale a contractului în perioada contractuală inițială, iar în cazul contractului care are ca obiect un pachet de servicii, condițiile de încetare a pachetului sau a unor elemente ale acestuia, precum și procedurile și tarifele directe legate de portarea numerelor și a altor identificatori, dacă este cazul;e) în cazul furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere, informațiile privind accesul la serviciile de urgență și localizarea apelantului sau orice limitare cu privire la cea din urmă. În cazul furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, precizarea dacă se oferă sau nu accesul la serviciile de urgență;f) detaliile privind produsele și serviciile, inclusiv orice funcții, practici, politici și proceduri, precum și modificări ale funcționării serviciului destinate în mod specific utilizatorilor finali cu dizabilități, în conformitate cu dreptul Uniunii care armonizează cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor;g) în cazul serviciilor de retransmisie a serviciilor media audiovizuale, lista cu programele retransmise, precum și numărul minim de canale incluse în fiecare plan tarifar.(4) Informațiile se transmit, la cerere, ANCOM, înainte de publicarea lor.(5) ANCOM poate, prin decizie, să detalieze categoriile de informații prevăzute la alin. (1) și să stabilească în legătură cu acestea informații suplimentare care trebuie aduse la cunoștința publicului, precum și modalitățile în care aceste informații vor fi publicate.(6) ANCOM va oferi în mod direct sau prin intermediul unor terți cel puțin un instrument de comparare independent care le permite utilizatorilor finali să compare și să evalueze diferitele servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, și, după caz, serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, destinate publicului, cu privire la următoarele:a) tarifele periodice și cele unitare bazate pe consum ale serviciilor furnizate; șib) performanța în materie de calitate a serviciului, în cazul în care se oferă un nivel de calitate minim sau furnizorul este obligat să publice astfel de informații în temeiul art. 61.(7) Instrumentul de comparare menționat la alin. (6):a) este independent din punct de vedere operațional de furnizorii serviciilor respective, existând astfel garanția că furnizorii respectivi beneficiază de egalitate de tratament în rezultatele căutării;b) menționează în mod clar denumirea proprietarilor și a operatorilor instrumentului de comparare;c) stabilește criteriile clare și obiective pe care se bazează comparația;d) utilizează un limbaj simplu și lipsit de ambiguitate;e) furnizează informații corecte și actualizate și menționează data ultimei actualizări;f) este deschis oricărui furnizor de servicii de acces la internet sau de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului care pune la dispoziție informațiile relevante;g) include o gamă largă de oferte care acoperă o parte semnificativă a pieței și, în cazul în care informațiile prezentate nu oferă o imagine de ansamblu a pieței, conține o declarație clară în acest sens, înaintea afișării rezultatelor;h) pune la dispoziție o procedură eficace de raportare a informațiilor incorecte;i) include posibilitatea de a compara prețurile, tarifele și calitatea performanței serviciului, existente în ofertele disponibile consumatorilor, precum și, dacă există, între aceste oferte și ofertele standard destinate utilizatorilor finali microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații nonprofit.(8) ANCOM certifică, la cererea furnizorului instrumentului de comparare, în baza unui audit realizat de un organism independent, instrumentele de comparare care îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (7). Instrumentul pus la dispoziție de către ANCOM potrivit alin. (6) îndeplinește cerințele de la alin. (7).(9) Alte persoane au dreptul de a utiliza, în mod gratuit și în format de date deschise informațiile publicate în conformitate cu alin. (1) de furnizorii de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, și, după caz, servicii de comunicații interpersonale destinate publicului care nu se bazează pe numere, în scopul de a oferi astfel de instrumente independente de comparare.(10) Din proprie inițiativă sau la solicitarea autorităților publice competente, ANCOM poate solicita furnizorilor de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, să pună, în mod gratuit, la dispoziția utilizatorilor finali, existenți și noi, atunci când este cazul, informații de interes general, prin aceleași modalități utilizate în comunicarea cu propriii abonați.(11) Informațiile de interes general prevăzute la alin. (10) vor fi transmise ANCOM de către autoritățile publice competente, respectiv de către ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet și servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, într-o formă standardizată și vor viza, în special:a) cele mai frecvente modalități de utilizare a serviciilor de acces la internet și serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere, în scopul angajării în activități ilicite sau diseminării de conținut dăunător, în special în cazul în care astfel de activități pot aduce atingere drepturilor și libertăților altora, inclusiv încălcări ale drepturilor în materie de protecție a datelor, ale drepturilor de autor și drepturilor conexe, precum și consecințele juridice ale încălcării acestora;b) mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal, aferente utilizării serviciilor de acces la internet și serviciilor de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere.  +  Articolul 61(1) ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului, în măsura în care aceștia din urmă exercită controlul asupra cel puțin a unor elemente ale rețelei sau au un acord privind nivelul de calitate a serviciilor, obligația de a publica informații complete, comparabile, corecte, ușor accesibile și actualizate privind calitatea serviciilor oferite, precum și măsurile adoptate pentru a asigura accesul în condiții echivalente al utilizatorilor finali cu dizabilități.(2) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmează să fie măsurați, metodele de măsurare aplicabile, inclusiv eventuale mecanisme de certificare a calității, precum și orice alte elemente necesare pentru evaluarea calității serviciilor oferite, ținând cont, dacă este cazul, de indicatorii de calitate, definițiile și metodele de măsurare prevăzute în anexa nr. 1. Atunci când pune în aplicare dispozițiile prezentului alineat, ANCOM ține seama de orientările OAREC, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.(3) ANCOM poate stabili conținutul, forma și modalitatea în care informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabilități, beneficiază de informații complete, corecte, comparabile, ușor accesibile și actualizate.(4) ANCOM poate impune, de asemenea, furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale destinate publicului să informeze utilizatorii finali în cazul în care calitatea serviciilor pe care le furnizează depinde de factori externi, cum ar fi controlul asupra transmiterii semnalului sau conectivitatea rețelei.(5) Măsurile prin care furnizorii asigură calitatea serviciului de acces la internet respectă Regulamentul (UE) 2015/2.120.(6) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit, la cerere, ANCOM, înainte de publicarea lor.(7) Stabilirea măsurilor și obligațiilor în conformitate cu alin. (1)-(4) se face prin decizie, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.  +  Articolul 62(1) Furnizorii de servicii de comunicații de voce ori de servicii de acces la internet prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice fixe și mobile au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea maximă a acestor servicii, în caz de perturbare gravă a funcționării rețelei sau în caz de forță majoră.(2) Furnizorii de servicii de comunicații de voce au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura acces neîntrerupt la serviciile de urgență, precum și transmiterea neîntreruptă a avertizărilor publice.(3) ANCOM poate să impună furnizorilor de servicii de comunicații de voce ori de servicii de acces la internet măsurile minime pe care aceștia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor care le revin în temeiul alin. (1) și (2).  +  Articolul 63(1) ANCOM ia măsuri pentru a asigura accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv în ceea ce privește informațiile contractuale aferente furnizate în temeiul art. 50^3-50^11, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali.(2) ANCOM ia măsuri pentru a se asigura că utilizatorii finali cu dizabilități beneficiază de posibilitatea alegerii furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și a serviciilor oferite de aceștia, în condiții echivalente cu cele disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.(3) La adoptarea, prin decizie, a măsurilor prevăzute la alin. (1) și (2), ANCOM încurajează respectarea standardelor sau specificațiilor tehnice relevante stabilite în conformitate cu art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 64ANCOM poate adopta măsuri pentru a încuraja:a) furnizorii de servicii de televiziune digitală interactivă destinate publicului prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă, indiferent de modul de transmisie, să utilizeze interfețe deschise de programare a aplicației;b) furnizorii de echipamente avansate de televiziune digitală instalate în vederea recepționării serviciilor de televiziune digitală interactivă prin intermediul platformelor de televiziune digitală interactivă să asigure conformitatea cu o interfață deschisă de programare a aplicației, cu respectarea cerințelor minimale prevăzute în specificațiile sau standardele tehnice relevante.96. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) Toate echipamentele destinate consumatorilor și care permit recepționarea semnalelor de televiziune digitală convenționale, vândute, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod, capabile să decodeze semnalele digitale de televiziune, trebuie să posede următoarele capabilități:a) să permită decodarea acestor semnale conform algoritmului comun european de codare, administrat de o organizație europeană de standardizare recunoscută;b) să afișeze semnalele care au fost transmise liber, cu condiția ca, în cazul în care un astfel de echipament este închiriat, cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de locațiune încheiat;c) să permită interoperabilitatea astfel încât, atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, echipamentele de televiziune digitală să poată fi reutilizate de către alți furnizori de servicii de televiziune digitală.(2) Utilizatorii finali trebuie să dispună, la încetarea contractului lor, de o modalitate gratuită și simplă de a returna echipamentele de televiziune digitală, cu excepția cazului în care furnizorul demonstrează că acestea sunt pe deplin interoperabile cu serviciile de televiziune digitală ale altor furnizori de servicii, inclusiv cu cele ale furnizorului la care a trecut utilizatorul final, cu respectarea cap. 5 - „Colectarea separată“ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Echipamentele de televiziune digitală care sunt conforme cu standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părți ale acestora se consideră că îndeplinesc cerința de interoperabilitate prevăzută la alin. (2) cuprinsă în respectivele standarde sau părți ale acestora.97. După articolul 66 se introduc două noi articole, articolele 66^1 și 66^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 66^1Măsurile privind asigurarea interoperabilității echipamentelor radio pentru consumatori, pentru alte echipamente decât cele prevăzute la art. 66 și 68^1, se pot dispune cu asigurarea unui impact limitat asupra pieței echipamentelor radio cu o valoare scăzută și nu se aplică produselor unde recepția semnalului de radiodifuziune sonoră/televiziune este o funcție pur auxiliară, precum telefoanele inteligente sau echipamentele folosite de radioamatori.  +  Articolul 66^2Cerințele și condițiile privind introducerea și comercializarea pe teritoriul României a receptoarelor radio utilizate pentru recepția serviciilor de programe de radiodifuziune în format digital, cu excepția celor prevăzute la art. 68^1, inclusiv interzicerea introducerii pe piață a unor receptoare radio care nu permit recepția unor astfel de programe, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.98. Articolul 67 se abrogă.99. La articolul 68, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) Orice televizor digital cu un ecran cu afișaj integral, cu o diagonală vizibilă mai mare de 30 cm, introdus pe piață în vederea vânzării sau închirierii, trebuie să fie dotat cu cel puțin un conector exterior de interfață, care să permită conectarea simplă a echipamentelor periferice și să fie capabil să transfere toate elementele relevante ale unui semnal digital de televiziune, inclusiv informațiile privind serviciile interactive și de acces condiționat.100. După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 68^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 68^1Orice echipament radio auto integrat într-un autoturism nou din categoria M, care este introdus pe piață pentru a fi vândut sau închiriat trebuie să conțină un receptor care are capacitatea de recepționare și reproducere cel puțin a serviciilor radio furnizate prin intermediul radiodifuziunii digitale terestre. Receptoarele care sunt conforme cu standardele armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau cu părți ale acestor standarde se consideră că îndeplinesc cerința menționată cuprinsă în respectivele standarde sau părți ale acestor standarde.101. La articolul 69, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) Toți abonații la serviciile de comunicații interpersonale bazate pe numere au dreptul de a fi incluși în baze de date în vederea furnizării serviciilor de informații privind abonații sau a registrelor abonaților și de a le fi puse informațiile proprii la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, în conformitate cu dispozițiile alin. (2).102. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Serviciile de informații privind abonații și registrele abonaților prevăzute la alin. (1) vor conține informații cu privire la numerele de telefon și datele cu caracter personal ale abonaților serviciilor de comunicații interpersonale bazate pe numere, cu respectarea cadrului legal privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, în special a prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare.103. La articolul 69, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere care atribuie numere de telefon abonaților au obligația de a pune la dispoziția furnizorilor de servicii de informații privind abonații sau de registre ale abonaților, la cererea rezonabilă a acestora, toate informațiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condiții echitabile, obiective, orientate către costuri și nediscriminatorii.(3) Toți utilizatorii finali care beneficiază de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere au dreptul de acces la serviciile de informații privind abonații.104. Articolul 70 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Toți utilizatorii finali ai serviciilor prevăzute la alin. (2), inclusiv utilizatorii de posturi telefonice publice cu plată, pot accesa în mod gratuit și fără a folosi niciun mijloc de plată, prin intermediul comunicațiilor de urgență, serviciile de urgență, prin utilizarea numărului european unic de urgență 112 ori a altor numere naționale de urgență.(2) Prin decizie a ANCOM se stabilesc măsurile necesare pentru a se asigura că furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație ori din planurile de numerotație internaționale, oferă acces utilizatorilor finali la numărul european unic de urgență 112 ori la alte numere naționale de urgență, prin intermediul comunicațiilor de urgență către cel mai adecvat PSAP.(3) În cazul rețelelor de comunicații electronice care nu sunt destinate publicului dar care permit apeluri către rețelele publice de comunicații electronice, prin dispozițiile cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență se stabilesc măsuri care să promoveze accesul la serviciile de urgență, prin utilizarea numărului european unic de urgență 112 ori altor numere naționale de urgență, în special atunci când furnizorul unei astfel de rețele nu oferă o alternativă și un acces facil la un serviciu de urgență.(4) Toate comunicațiile de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență trebuie să fie tratate și să primească un răspuns adecvat, conform cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.(5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a asigura rutarea comunicațiilor de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență, conform cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, indiferent dacă aceste comunicații de urgență sunt inițiate în rețeaua proprie sau în alte rețele publice de comunicații electronice, în măsura în care pentru alte comunicații de urgență decât apelurile, rutarea este tehnic fezabilă. Rutarea comunicațiilor de urgență către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență va fi asigurată cu prioritate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare.(6) În măsura în care este tehnic fezabil, comunicațiile de urgență inițiate de la echipamentele terminale mobile ale utilizatorilor finali aflați într-o zonă din afara ariei de acoperire a propriei rețele vor fi preluate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice la puncte mobile destinate publicului care asigură furnizarea serviciului în acea zonă, cu condiția ca echipamentul terminal să fie compatibil din punct de vedere tehnic cu rețeaua din zona respectivă.(7) Furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului care asigură servicii de originare a apelurilor către un număr sau numere din Planul național de numerotație ori din planurile de numerotație internaționale, au obligația de a lua măsuri astfel încât utilizatorii finali cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical să beneficieze de acces la numărul european unic de urgență 112 ori la alte numere naționale de urgență, prin intermediul comunicațiilor de urgență, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2019/882.(8) Prin dispozițiile cadrului legislativ național privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență pot fi stabilite măsuri suplimentare celor prevăzute la alin. (7), în vederea asigurării accesului utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile de urgență.(9) Prin decizie a ANCOM se pot stabili măsurile pe care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale bazate pe numere destinate publicului trebuie să le ia în vederea asigurării respectării prevederilor alin. (7) și (8).(10) În măsura în care este fezabil, ANCOM și administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență iau măsurile corespunzătoare ca utilizatorii finali cu dizabilități din străinătate, în special cei cu dizabilități de auz și/sau vorbire, să poată apela fără o înregistrare prealabilă, în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali, serviciile de urgență atunci când aceștia călătoresc în România.(11) Măsurile stabilite potrivit prevederilor alin. (10) urmăresc să asigure interoperabilitatea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, având în vedere în cea mai mare măsură posibilă standardele sau specificațiile europene prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.(12) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a pune la dispoziția celui mai adecvat PSAP al administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență informația de localizare primară, imediat după momentul inițierii comunicației de urgență, precum și, după caz, alți parametri tehnici de rețea, stabiliți în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, care contribuie la localizarea echipamentului terminal, iar, acolo unde este disponibilă, și informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, pentru comunicațiile de urgență inițiate către numărul european unic de urgență 112 ori către alte numere naționale de urgență.(13) Furnizorii prevăzuți la alin. (2) au obligația de a suporta toate costurile determinate de stabilirea și transmiterea informației de localizare potrivit dispozițiilor alin. (12), indiferent de mijloacele tehnice de transmisie utilizate.(14) După consultarea OAREC, prin decizie a ANCOM se stabilesc condițiile de furnizare a informațiilor de localizare potrivit alin. (12), astfel încât să se asigure acuratețea și fiabilitatea acestora.(15) Prin decizie a ANCOM se stabilesc măsurile necesare pentru a asigura informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existența, utilizarea și accesibilitatea numărului european unic de urgență 112, precum și a condițiilor de furnizare către Serviciul de urgență 112 a informațiilor de localizare, inclusiv prin impunerea obligației de a oferi aceste informații în cadrul listelor privind abonații telefonici, în documentele destinate utilizatorilor finali și în facturi, precum și prin măsuri care vizează în mod specific persoanele care călătoresc între statele membre ale Uniunii Europene sau utilizatorii finali cu dizabilități.(16) În cazul utilizatorilor finali cu dizabilități, măsurile de informare prevăzute la alin. (15) sunt realizate în formate accesibile acestora, adaptate diferitelor tipuri de dizabilități.(17) ANCOM și administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență iau toate măsurile necesare pentru aplicarea actelor delegate emise de Comisia Europeană potrivit art. 109 alin. (8) din Codul european al comunicațiilor electronice, care completează dispozițiile alin. (2) și alin. (7)-(14), în vederea asigurării compatibilității, interoperabilității, calității, fiabilității și continuității comunicațiilor de urgență, pentru soluțiile care privesc informațiile de localizare a utilizatorilor finali, accesul pentru utilizatorii finali cu dizabilități și rutarea către cel mai adecvat PSAP.(18) La solicitarea OAREC sau a organizației responsabile cu menținerea bazei de date a numerelor E.164 ale serviciilor de urgență din statele membre, administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență comunică datele privind numerele E.164 ale serviciilor de urgență din România, utilizate pentru a asigura contactarea reciprocă dintr-un stat membru în altul.105. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 70^1(1) Măsurile pentru transmiterea de către furnizorii de servicii mobile de comunicații interpersonale bazate pe numere a avertizărilor publice către toți utilizatorii finali aflați în zonele geografice susceptibile să fie afectate de situații de urgență și dezastre majore iminente sau în curs de agravare în timpul perioadei de avertizare, sunt stabilite potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență «RO-ALERT», aprobată prin Legea nr. 24/2021.(2) Ținând seama de orientările OAREC și motivând eventualele prevederi contrare acestor orientări, prin dispozițiile cadrului legislativ național privind avertizarea populației în situații de urgență, se poate stabili transmiterea avertizărilor publice către utilizatorii finali prin alte servicii de comunicații electronice destinate publicului decât cele prevăzute la alin. (1), precum și altele decât serviciile de radiodifuziune și televiziune sau prin intermediul unei aplicații mobile care se bazează pe un serviciu de acces la internet, cu condiția ca eficacitatea sistemelor alternative să fie echivalentă în ceea ce privește acoperirea și capacitatea de a ajunge la utilizatorii finali, inclusiv la cei prezenți doar temporar în zona în cauză, iar primirea acestor avertizări să se poată realiza într-un mod facil și gratuit.(3) La stabilirea sistemelor alternative de avertizare a populației în situații de urgență, prevăzute la alin. (2), se va avea în vedere și informarea utilizatorilor finali care intră pe teritoriul României cu privire la existența acestor sisteme, prin transmiterea unui SMS în mod automat, gratuit și fără întârzieri nejustificate, conținând un text ușor de înțeles privind modul în care pot primi aceste avertizări.106. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Prefixul internațional este «00».(2) Serviciile de comunicații interpersonale bazate pe numere între locații adiacente aflate de o parte și de alta a frontierei de stat a României pot fi furnizate pe baza unor acorduri speciale.(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a informa în mod prompt și complet utilizatorii finali din locațiile respective despre existența și conținutul acordurilor menționate la alin. (2).(4) ANCOM poate adopta, împreună cu autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, un Plan comun de numerotație, pentru toate sau anumite categorii de resurse de numerotație.107. La articolul 72, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) ANCOM ia măsurile necesare pentru a asigura alocarea și utilizarea tuturor numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, în special pentru a asigura utilizarea și accesibilitatea numărului 116000, ca linie telefonică de urgență pentru semnalarea cazurilor de copii dispăruți.108. La articolul 72, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Accesul la numerele naționale scurte de forma 116(xyz) este gratuit pentru utilizatorii finali.109. La articolul 72, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) ANCOM ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoana căreia i-a fost acordat dreptul de utilizare pentru numărul «116000» alocă resursele necesare pentru operarea liniei telefonice.110. La articolul 73, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a limita, din motive comerciale, accesul apelanților din anumite arii geografice situate în afara teritoriului României la numerele care le-au fost asignate.(2) În măsura în care este tehnic și economic fezabil, cu excepția situației prevăzute la alin. (1), ANCOM poate lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii finali:a) pot accesa și utiliza servicii furnizate prin intermediul numerelor nongeografice în cadrul Uniunii Europene; șib) pot accesa toate numerele utilizate în Uniunea Europeană, indiferent de tehnologia și echipamentele utilizate de operator, inclusiv numerele din planurile naționale de numerotație ale altor state membre ale Uniunii Europene și numerele universale internaționale gratuite.111. Articolele 74 și 75 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 74(1) Fără a aduce atingere obligațiilor privind serviciul universal ce pot fi impuse potrivit art. 84 alin. (3)-(15), ANCOM poate impune, prin decizie, furnizorilor de servicii de acces la internet sau servicii de comunicații interpersonale destinate publicului bazate pe numere obligația de a asigura în mod gratuit utilizatorilor finali facilitățile prevăzute la alin. (2) și (6).(2) Obligațiile impuse potrivit alin. (1) pot viza, acolo unde este tehnic fezabil:a) servicii de identificare a liniei care apelează, în condițiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal;b) redirecționarea mesajelor de poștă electronică sau accesul la serviciile de poștă electronică după încetarea contractului cu un furnizor de servicii de acces la internet.(3) În măsura în care este tehnic fezabil, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice furnizează date și semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevăzute la alin. (2) lit. a) între statele membre ale Uniunii Europene.(4) Facilitatea de redirecționare a mesajelor de poștă electronică sau de acces la serviciile de poștă electronică permite utilizatorilor finali care încetează contractul cu un furnizor de servicii de acces la internet, ca, la cerere și în mod gratuit, pentru o perioadă stabilită de ANCOM prin decizia de impunere a obligației, să își acceseze mesajele de poștă electronică primite la una sau mai multe adrese de poștă electronică bazate pe denumirea comercială sau marca comercială a fostului lor furnizor sau să transfere mesajele trimise către adresa ori adresele de poștă electronică respective la o adresă de poștă electronică nouă, indicată de utilizatorul final.(5) Pentru a asigura un nivel mai ridicat de protecție a utilizatorilor finali, prin decizia ANCOM se pot stabili facilități suplimentare celor prevăzute la alin. (2) și (6), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135.(6) ANCOM poate impune furnizorilor prevăzuți la alin. (1), cu respectarea procedurii de consultare publică prevăzute la art. 135, obligația de a oferi utilizatorilor finali una sau mai multe dintre facilitățile prevăzute la art. 84 alin. (3)-(15).(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), facilitățile prevăzute la art. 84 alin. (3) lit. c), d) și g) sunt oferite doar consumatorilor.(8) ANCOM poate decide să nu impună sau poate să retragă obligațiile impuse potrivit alin. (1)-(7), pe întregul teritoriu național sau pe o parte a acestuia, în cazul în care consideră, după consultarea prevăzută la art. 135, că aceste facilități sunt larg accesibile.  +  Articolul 75(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a asigura utilizatorilor finali cărora li s-au asignat numere din Planul național de numerotație posibilitatea de a-și păstra, la cerere, aceste numere în cazul în care își schimbă furnizorul serviciului, astfel:a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și într-o perioadă de cel puțin o lună de la data încetării contractului de furnizare a serviciilor de comunicații a cărui reziliere a fost solicitată de utilizatorul final, cu excepția situației în care utilizatorul final a renunțat, în mod expres și individual, la acest drept.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între servicii de comunicații electronice la puncte fixe și servicii de comunicații electronice la puncte mobile.(4) ANCOM impune, prin decizie, obligații specifice pentru ca tarifele practicate între furnizorii de comunicații electronice legate de prestarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie fundamentate în funcție de costuri.(5) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului nu percep utilizatorilor finali tarife pentru serviciul de portabilitate a numerelor.(6) Procesul de portare și activarea numerelor la noul furnizor trebuie să se realizeze în cel mai scurt termen posibil. Utilizatorului final care a încheiat un contract ce implică portarea unui număr la un alt furnizor i se va activa numărul respectiv în termen de o zi lucrătoare de la data pe care a convenit-o în mod explicit cu noul furnizor, fără ca întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare să poată depăși o zi lucrătoare. Furnizorul la ale cărui servicii se renunță continuă să presteze, în aceleași condiții, serviciile corespunzătoare, până la activarea numărului de către noul furnizor.(7) În eventualitatea eșuării portării, furnizorul la ale cărui servicii se renunță reactivează numărul utilizatorului final și îi prestează în continuare, în aceleași condiții, serviciile aferente, până la activarea serviciilor de către noul furnizor.112. După articolul 75 se introduc două noi articole, articolele 75^1 și 75^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 75^1(1) În cazul transferului de la un furnizor de servicii de acces la internet la altul, furnizorii în cauză pun la dispoziția utilizatorului final informații adecvate atât înainte, cât și în cursul procesului de transfer, respectiv asigură continuitatea serviciului de acces la internet, cu excepția situației în care aceasta nu este tehnic fezabilă.(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate realiza numai la cererea expresă a utilizatorului final vizat.(3) Furnizorul al cărui serviciu de acces la internet este solicitat se asigură că activarea serviciului are loc în cel mai scurt termen posibil, în interiorul intervalului agreat cu utilizatorul final. Furnizorul la al cărui serviciu de acces la internet se renunță are obligația să continue furnizarea serviciului, în aceleași condiții, până la momentul activării serviciului de către noul furnizor. Întreruperea serviciului de acces la internet în timpul procesului de transfer prevăzut la alin. (1) nu poate depăși o zi lucrătoare.(4) ANCOM ia măsuri astfel încât transferul prevăzut la alin. (1) să fie eficient și facil pentru utilizatorii finali.  +  Articolul 75^2(1) Furnizorul al cărui serviciu este solicitat are responsabilitatea realizării procesului de portare sau, după caz, a celui de transfer prevăzut la art. 75^1. Acest furnizor împreună cu cel la al cărui serviciu se renunță au obligația să coopereze cu bună-credință în scopul realizării proceselor prevăzute anterior.(2) Contractul pe care utilizatorul final l-a încheiat cu furnizorul la ale cărui servicii se renunță încetează de drept, fără niciun fel de formalitate, la momentul finalizării procesului de portare sau, după caz, a celui de transfer prevăzut la art. 75^1.(3) Operatorii ale căror rețele de acces sau infrastructuri sunt utilizate de furnizorii implicați în procesul de portare sau, după caz, în cel de transfer prevăzut la art. 75^1 au obligația să se asigure că nu există nicio indisponibilitate a serviciilor pe care le prestează care ar putea întârzia realizarea acestor procese.(4) ANCOM poate stabili, prin decizie, condițiile de realizare a procesului de portare și a celui de transfer prevăzut la art. 75^1, ținând cont de dispozițiile legale privind contractele, fezabilitatea tehnică, necesitatea de a menține continuitatea furnizării serviciului pentru utilizatorul final și celeritatea procesului de portare sau, după caz, a celui de transfer. ANCOM poate impune, în măsura în care este fezabil tehnic, ca portarea să se realizeze prin activarea serviciului la distanță, pe suport radio, cu excepția situației în care utilizatorul final solicită o altă modalitate de activare a serviciului.(5) ANCOM ia măsuri adecvate pentru a asigura informarea și protecția utilizatorilor finali pe parcursul procesului de portare sau al celui de transfer prevăzut la art. 75^1, după caz, respectiv pentru ca aceste procese să nu se realizeze fără acordul lor.(6) ANCOM stabilește, prin decizie, regulile pe baza cărora furnizorii acordă, într-un mod facil și în termen scurt, despăgubiri utilizatorilor finali în cazul nerespectării de către furnizori a obligațiilor care le incumbă potrivit art. 75 sau, după caz, art. 75^1, inclusiv în ipoteza în care procesele de portare, respectiv de transfer prevăzut la art. 75^1, nu sunt realizate în termen ori cu acordul utilizatorilor finali sau nu se respectă programările stabilite pentru servicii ori pentru instalare.(7) Furnizorii la ale căror servicii se renunță returnează, la cerere, consumatorilor care au plătit servicii în avans creditul rămas neutilizat. Dacă s-a precizat în contract, pentru returnarea creditului rămas neutilizat se poate percepe un tarif proporțional și adecvat în raport cu costurile reale suportate de furnizor pentru realizarea acestei operațiuni.113. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Accesul la serviciul universal reprezintă asigurarea disponibilității pentru toți utilizatorii finali, respectiv a accesibilității din punctul de vedere al prețului pentru consumatori, în ceea ce privește un set minim de servicii de acces funcțional la internet în bandă largă și de servicii de comunicații de voce, la un nivel determinat de calitate, pe teritoriul național, inclusiv la conexiunea aferentă, la punct fix.(2) În condițiile art. 77 alin. (1), accesibilitatea din punctul de vedere al prețului a serviciilor prevăzute la alin. (1) poate fi asigurată și pentru serviciile care nu sunt furnizate la punct fix, în cazul în care acest lucru este necesar în vederea asigurării participării sociale și economice depline a consumatorilor la societate.(3) La solicitarea consumatorului, serviciile de comunicații electronice oferite în conformitate cu prevederile alin. (1) și, după caz, cu cele ale alin. (2), în condițiile accesibilității din punctul de vedere al prețului, pot fi limitate la serviciile de comunicații de voce.(4) În condițiile art. 77 alin. (1), prevederile prezentului articol, referitoare la accesibilitatea din punctul de vedere al prețului, pot deveni aplicabile și utilizatorilor finali reprezentând microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și organizații nonprofit, așa cum sunt acestea definite în legislația în vigoare.114. La articolul 77, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea asigurării lățimii de bandă necesare pentru participarea consumatorilor din punct de vedere social și economic la societate, autoritatea publică prevăzută la alin. (1) stabilește caracteristicile serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă prevăzut la art. 76 alin. (1), având în vedere condițiile naționale și lățimea de bandă minimă de care beneficiază majoritatea consumatorilor de pe teritoriul național și ținând cont de raportul OAREC privind cele mai bune practici la nivel european.(1^2) Accesul funcțional la internet în bandă largă prevăzut la alin. (1^1) trebuie să permită consumatorilor să beneficieze cel puțin de următoarele facilități:a) utilizarea serviciilor de poștă electronică;b) accesul la motoare de căutare care să permită căutarea și identificarea informațiilor;c) accesul la instrumente online de educație și de formare profesională de bază;d) accesul la ziare sau știri online;e) cumpărarea sau comandarea de bunuri sau servicii online;f) căutarea unui loc de muncă, precum și instrumente de căutare a unui loc de muncă;g) interacțiuni profesionale prin intermediul unor rețele dedicate;h) accesul la servicii bancare prin internet;i) utilizarea de servicii de e-Guvernare;j) accesul la mijloace de comunicare socială și la servicii de mesagerie instantanee;k) inițierea și primirea de apeluri și apeluri video la calitate standard.115. La articolul 77, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe baza politicii și strategiei prevăzute la alin. (1), prin decizia ANCOM se stabilesc condițiile și procedura pe care le aplică pentru a desemna unul sau mai mulți furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice ca furnizori de serviciu universal, astfel încât să asigure accesibilitatea și/sau disponibilitatea serviciilor prevăzute la art. 76 alin. (1) pe întregul teritoriu al României. În acest scop, ANCOM poate desemna unul sau mai mulți furnizori de serviciu universal care să presteze aceste servicii, la un nivel determinat de calitate, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.....................................................(4) Condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANCOM, cu respectarea principiilor eficienței, obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității, niciun furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice nefiind a priori exclus.116. După articolul 77 se introduc două noi articole, articolele 77^1 și 77^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 77^1(1) ANCOM monitorizează evoluția și nivelul tarifelor cu amănuntul pentru serviciile prevăzute la art. 76 alin. (1), disponibile pe piață, în special în ceea ce privește prețurile naționale și veniturile consumatorilor.(2) În cazul în care stabilește, luând în considerare condițiile naționale, că tarifele cu amănuntul pentru serviciile prevăzute la art. 76 alin. (1) nu sunt accesibile pentru consumatorii cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale, ANCOM poate obliga, prin decizie, furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce să ofere acestor consumatori opțiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiții comerciale normale, pentru a se asigura că persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale au acces la și utilizează, la tarife accesibile, servicii de acces funcțional la internet în bandă largă și de comunicații de voce cel puțin la punct fix. În acest scop, prin decizia ANCOM, furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce pot fi obligați să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul național, având în vedere condițiile specifice.(3) În situații excepționale, în special în cazul în care impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (2) în sarcina tuturor furnizorilor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce ar constitui o sarcină administrativă sau financiară excesivă pentru stat sau pentru furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce, prin decizia ANCOM se pot impune respectivele obligații în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2)-(6). Dispozițiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.(4) Atunci când impune măsura prevăzută la alin. (3), ANCOM se asigură că toți consumatorii stabiliți în condițiile alin. (9) ca având venituri mici sau nevoi sociale speciale vor beneficia de posibilitatea de a alege între mai mulți furnizori care oferă opțiuni tarifare sau pachete tarifare ce răspund nevoilor lor, cu excepția situațiilor în care garantarea unei astfel de posibilități este imposibilă sau ar genera o sarcină organizațională sau financiară excesivă suplimentară pentru stat.(5) ANCOM se asigură că toți consumatorii stabiliți în condițiile alin. (9) ca având venituri mici sau nevoi sociale speciale au posibilitatea reală de a încheia un contract fie cu un furnizor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce, fie cu un furnizor desemnat în condițiile alin. (3) și că numărul alocat rămâne disponibil pentru o perioadă corespunzătoare, evitându-se în același timp întreruperea nejustificată a serviciului.(6) Condițiile în care consumatorii beneficiază de tarifele prevăzute la alin. (2) și (4) trebuie să fie transparente, se publică și vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și, respectiv, de către furnizorii de serviciu universal desemnați în condițiile alin. (3).(7) Furnizorii prevăzuți la alin. (6) au obligația de a informa ANCOM cu privire la detaliile ofertelor pentru persoanele cu venituri mici sau cu nevoi sociale speciale, în condițiile stabilite prin decizie a ANCOM.(8) Prin decizie a ANCOM se poate impune modificarea sau renunțarea la anumite opțiuni sau pachete tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 135.(9) Prin strategia prevăzută la art. 77 alin. (1) se vor stabili categoriile de persoane care pot beneficia de opțiuni sau pachete tarifare, eventualele măsuri alternative sau complementare de sprijin pentru nevoi de comunicare, precum și categoriile de persoane care pot beneficia de acestea.(10) Prin decizie, ANCOM poate impune măsurile alternative sau complementare prevăzute la alin. (9) în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2)-(6). Dispozițiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.(11) În condițiile art. 77 alin. (1), măsurile prevăzute de prezentul articol pot fi stabilite și în favoarea utilizatorilor finali reprezentând microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și organizații nonprofit, așa cum sunt acestea definite în legislația în vigoare.(12) La impunerea obligațiilor în conformitate cu prezentul articol, ANCOM are în vedere minimizarea efectelor negative asupra pieței.  +  Articolul 77^2(1) În cazul în care, ținând seama de rezultatele studiilor privind acoperirea rețelelor de comunicații electronice efectuate în conformitate cu dispozițiile cap. II^1, dacă acestea sunt disponibile și, dacă este necesar, de orice dovezi suplimentare, ANCOM a stabilit că disponibilitatea la punct fix a serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă, definit în conformitate cu art. 77 alin. (1^1) și (1^2) și a serviciilor de comunicații de voce nu poate fi asigurată în circumstanțe comerciale obișnuite sau prin intermediul altor instrumente de politică publică, pe întreg teritoriul național sau în diferite părți ale acestuia, ANCOM poate impune obligații de serviciu universal adecvate pentru a da curs tuturor cererilor rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul la serviciile respective în părțile relevante ale teritoriului național.(2) Impunerea de către ANCOM a obligațiilor prevăzute la alin. (1) se va realiza prin decizie, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2)-(6). Dispozițiile art. 78 se aplică în mod corespunzător.(3) Furnizorii de serviciu universal desemnați să presteze serviciile prevăzute la alin. (1) au obligația să rezolve cererile rezonabile ale tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în condițiile impuse de ANCOM.117. La articolul 78, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care îi incumbă în ceea ce privește operațiunile de concentrare economică, atunci când un furnizor de serviciu universal, desemnat în conformitate cu dispozițiile art. 77^1 sau 77^2, intenționează să transfere, cu orice titlu, o parte substanțială sau totalitatea activelor aferente rețelei de acces unei persoane juridice distincte controlate, direct sau indirect, de un proprietar diferit, acesta informează ANCOM în avans, în condițiile stabilite de aceasta.118. Articolele 79-81 se abrogă.119. La articolul 82, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Cu excepția situației în care au fost luate măsuri cu efect echivalent în vederea protejării drepturilor consumatorilor cu dizabilități în temeiul art. 63, ANCOM ia măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul și posibilitatea consumatorilor cu dizabilități de a beneficia de serviciile prevăzute la art. 76 alin. (1), în condiții echivalente celor de care beneficiază ceilalți consumatori. Având în vedere circumstanțele naționale, suplimentar măsurilor prevăzute la art. 77^1, ANCOM ia măsuri pentru a garanta consumatorilor cu dizabilități faptul că echipamentele terminale conexe, precum și echipamentele specifice și serviciile specifice care îmbunătățesc accesul echivalent, inclusiv, acolo unde este necesar, serviciile de conversație totală și serviciile de redare, sunt disponibile și accesibile ca preț.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi dispuse de ANCOM numai în urma evaluării nevoilor generale și a cerințelor specifice, inclusiv a sferei de aplicare și a formei concrete a acestor măsuri destinate consumatorilor cu dizabilități, în condițiile minimizării efectelor negative asupra pieței.(3) ANCOM poate lua măsuri pentru a asigura consumatorii cu dizabilități că pot beneficia de aceeași ofertă de servicii disponibilă pentru majoritatea consumatorilor.120. Articolul 83 se abrogă.121. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 84(1) Prestarea de către furnizorii de serviciu universal, respectiv de către furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce a serviciilor în condițiile prevăzute la art. 77, 78 și art. 82 nu poate fi condiționată de oferirea unor facilități sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilitățile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către consumatori.(3) Furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorii de serviciu universal cărora li s-au impus obligații potrivit art. 77^1 și art. 82 sunt obligați să asigure următoarele facilități, astfel încât consumatorii să își poată monitoriza și controla cheltuielile și să evite deconectarea nejustificată, inclusiv prin intermediul unui mecanism adecvat de verificare a interesului continuu în utilizarea serviciului:a) la cerere, gratuit, facturarea detaliată;b) la cerere, gratuit, restricționarea selectivă a originării de apeluri, a mesajelor scurte scrise sau a mesajelor video cu tarif special sau, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, a altor aplicații similare de anumite categorii sau către anumite categorii de numere;c) modalități de plată în avans;d) plata eșalonată a tarifelor de conectare la rețeaua publică de comunicații electronice;e) măsuri specifice aplicabile în caz de neplată a facturilor;f) consiliere privind planurile tarifare;g) modalități de control al costurilor;h) posibilitatea de a dezactiva facturarea de către terți.(4) Prin decizie, ANCOM poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, informațiile minime pe care trebuie să le conțină factura detaliată gratuită care va fi emisă potrivit alin. (3) lit. a) de către furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce, respectiv de serviciu universal, astfel încât consumatorii:a) să poată verifica și controla cheltuielile aferente utilizării serviciilor de comunicații de voce sau serviciilor de acces la internet în bandă largă;b) să poată monitoriza în mod adecvat utilizarea și cheltuielile, asigurându-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.(5) Acolo unde este cazul, consumatorilor le pot fi oferite informații suplimentare față de cele stabilite potrivit alin. (4), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANCOM. Apelurile gratuite inițiate de consumatori, inclusiv apelurile de urgență, nu vor fi cuprinse în factura detaliată. Factura detaliată pentru utilizarea serviciului de acces la internet în bandă largă va indica doar ora, durata și consumul aferent unei sesiuni de utilizare, fără a menționa adresele de internet accesate sau punctele de acces de la care s-a făcut conectarea în cadrul unei astfel de sesiuni.(6) Cu excepția cazului în care consumatorul solicită contrariul, factura detaliată prevăzută la alin. (4) va menționa explicit identitatea furnizorului și durata serviciilor facturate de numerele cu tarif special.(7) Prin decizie, ANCOM poate impune operatorilor să pună la dispoziție, în mod gratuit, servicii de identificare a liniei care apelează.(8) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalități prin care consumatorii au posibilitatea de a plăti în avans tariful de acces la rețeaua publică de comunicații electronice și pentru serviciile de comunicații de voce ori pentru serviciile de acces la internet în bandă largă.(9) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalități prin care consumatorii au posibilitatea de a plăti eșalonat tariful de conectare la rețeaua publică de comunicații electronice.(10) Prin decizie, ANCOM aprobă măsurile specifice pe care furnizorii de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplății facturilor. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proporționale și se aplică în mod nediscriminatoriu.(11) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, măsurile prevăzute la alin. (10) trebuie să asigure că orice suspendare a furnizării serviciului este limitată la serviciul în cauză. Fac excepție cazurile de fraudă, de întârzieri repetate ale plății sau de persistență în neplata facturii.(12) În toate cazurile, suspendarea furnizării, la un punct fix, a serviciului de comunicații de voce sau a serviciului de acces la internet în bandă largă ori deconectarea de la rețeaua publică de comunicații electronice, în caz de neplată a facturii, se va realiza doar în urma notificării consumatorului de către furnizor. Deconectarea de la rețeaua publică de comunicații electronice nu poate avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioadă în care este permisă doar inițierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plată de către consumator, precum și un nivel minim al serviciilor de acces la internet, în condițiile stabilite de ANCOM.(13) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorilor de serviciu universal obligația de a pune la dispoziția consumatorilor, la solicitarea acestora, informații referitoare la planuri tarifare alternative, cu tarife mai scăzute, dacă acestea există în cadrul unor oferte publice.(14) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorilor de serviciu universal obligația de a oferi consumatorilor opțiunea de a solicita ca factura pentru serviciile de acces la internet să nu fie utilizată de alți furnizori pentru facturarea propriilor servicii ori produse.(15) Prin decizie, ANCOM poate impune furnizorilor de servicii de acces la internet și de comunicații de voce și furnizorilor de serviciu universal obligația de a oferi și alte facilități de control al costurilor, inclusiv transmiterea gratuită de mesaje de avertizare către consumatori în cazul unor modele de consum anormale sau excesive.(16) În condițiile art. 77 alin. (1), măsurile prevăzute la alin. (3)-(15) pot fi stabilite și cu privire la utilizatorii finali reprezentând microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și organizații nonprofit, așa cum sunt acestea definite în legislația în vigoare.(17) ANCOM poate decide să nu impună sau poate să retragă obligațiile prevăzute la alin. (3)-(16) pe întregul teritoriu național sau pe o parte a acestuia, în cazul în care aceste facilități sunt larg accesibile.122. Articolul 85 se abrogă.123. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 86(1) ANCOM va determina costul net al furnizării serviciului universal, în acest scop putând recurge la următoarele metode:a) verificarea calculului costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligațiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu metodologia stabilită de ANCOM, luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal;b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal, stabilită potrivit art. 77 alin. (4) și (5).(2) În cazul în care ANCOM decide că din furnizarea serviciului universal în condițiile art. 76-78 și art. 82 rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, prin hotărâre a Guvernului se va stabili un mecanism de compensare a acestui cost net. Sumele necesare compensării vor fi acoperite din bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM, în limita disponibilităților înregistrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, reprezentând excedent din anii anteriori din fondul de serviciu universal și/sau din fonduri europene, dacă o astfel de sursă de finanțare este disponibilă și fezabilă. În situația în care necesarul de compensare a costului net total nu va putea fi acoperit din aceste surse de finanțare, diferența va fi compensată prin utilizarea următoarelor modalități de finanțare, în mod individual sau cumulativ:a) prin partajarea costului net al obligațiilor de serviciu universal între furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat;b) de la bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație de Parlament și fără a putea depăși disponibilitățile înregistrate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, reprezentând excedent din anii anteriori din venituri proprii;c) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație prin legea bugetară anuală, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (2), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte și complete, care va include și calculul costului net efectuat de solicitant, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării decizia privind cuantumul costului net determinat în urma analizării acestuia, iar Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are obligația de a iniția proiectul de hotărâre a Guvernului privind mecanismul de compensare.(4) Guvernul stabilește modalitatea de compensare a costului net cu respectarea principiilor transparenței, al minimei atingeri aduse concurenței, al nediscriminării și al proporționalității.124. La articolul 88, alineatul (1) se abrogă.125. La articolul 88, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația partajării costului net în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2), ANCOM determină mecanismul de partajare a costului net al obligațiilor privind serviciul universal, cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, minimei atingeri aduse concurenței, nediscriminării și proporționalității. În acest scop, ANCOM stabilește prin decizie:126. La articolul 88 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) furnizorii de rețele de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice care furnizează servicii pe teritoriul național și care au obligația să contribuie la compensare;127. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Cuantumul contribuțiilor datorate, prevăzut la alin. (2) lit. b), va fi stabilit astfel încât să acopere costul net al obligațiilor privind serviciul universal care trebuie finanțat din contribuțiile furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice potrivit hotărârii Guvernului emise în temeiul art. 86 alin. (2).128. La articolul 88, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin intermediul mecanismului de compensare prevăzut la alin. (2) nu pot fi finanțate decât serviciile furnizate în condițiile prevăzute la art. 77 alin. (2)-(6).129. La articolul 90, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) ANCOM pune la dispoziția publicului principiile de calculare a costului net, inclusiv detaliile privind metodologia care trebuie utilizată.(1^2) În cazul în care este stabilit mecanismul de partajare a costului net al obligațiilor de serviciu universal prevăzut la art. 88 alin. (2), ANCOM pune la dispoziția publicului principiile de partajare a costului și de compensare a costului net.130. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 91^1În situația în care autoritatea publică prevăzută la art. 77 alin. (1) decide luarea măsurii prevăzute la art. 76 alin. (2) și/sau a măsurii prevăzute la art. 76 alin. (4), prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.131. Articolul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 92(1) ANCOM identifică, ținând seama de recomandarea Comisiei Europene privind piețele de produse și de servicii din sectorul comunicațiilor electronice ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligații specifice în sarcina furnizorilor de rețele sau de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață, prevăzută la art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice și de orientările Comisiei Europene pentru efectuarea analizelor de piață și determinarea puterii semnificative pe piață, prevăzute la art. 64 alin. (2) din Codul european al comunicațiilor electronice, piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare circumstanțelor naționale, în special piețele geografice relevante de pe teritoriul național, denumite în continuare piețe relevante.(2) ANCOM poate identifica și piețe relevante diferite de cele cuprinse în recomandarea prevăzută la alin. (1).(3) ANCOM poate identifica piețe relevante împreună cu autorități naționale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene, dacă există condiții de piață suficient de omogene în cel puțin o parte din teritoriile asupra cărora are competență fiecare dintre autoritățile vizate. Condițiile de piață sunt suficient de omogene din perspectiva, de exemplu, a unor similitudini în materie de costuri, structuri ale pieței ori furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori în cazul în care cererea utilizatorilor finali este transnațională sau comparabilă.(4) Dacă ANCOM are dovezi în sensul existenței unei piețe transnaționale, care acoperă cel puțin o parte din teritoriul național, le transmite OAREC împreună cu solicitarea ca această instituție să efectueze o analiză în conformitate cu art. 65 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice. În vederea aplicării acestei prevederi, ANCOM cooperează, după caz, cu Comisia Europeană sau cu autorități naționale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate.(5) Pe piețele relevante identificate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), precum și pe piețele transnaționale identificate de Comisia Europeană, potrivit art. 65 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice, dacă acestea acoperă cel puțin o parte din teritoriul național, ANCOM, după caz, individual sau împreună cu autoritățile naționale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate, efectuează, în conformitate cu orientările prevăzute la alin. (1), analize de piață, în scopul determinării situației concurențiale pe aceste piețe și al impunerii, menținerii, modificării ori retragerii obligațiilor specifice prevăzute în cuprinsul paragrafului 3 din secțiunea a 2-a a prezentului capitol sau al secțiunii a 3-a a prezentului capitol.(6) Identificarea piețelor relevante și efectuarea analizelor de piață pe piețele identificate se realizează cu luarea în considerare, printre altele, a gradului de concurență la nivelul infrastructurilor din zonele vizate, respectiv a rezultatelor studiilor prevăzute la art. 13^2, și cu respectarea principiilor dreptului concurenței. În cazul analizelor de piață, acolo unde se impune, ANCOM solicită colaborarea Consiliului Concurenței.(7) Adoptarea măsurilor privind identificarea piețelor relevante în conformitate cu alin. (1)-(3) ori efectuarea analizelor de piață potrivit alin. (5) se realizează numai după parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135.132. După articolul 92 se introduc două noi articole, articolele 92^1 și 92^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 92^1(1) Dacă ANCOM are dovezi privind existența unor probleme grave de satisfacere a cererii transnaționale a utilizatorilor finali pentru anumite produse sau servicii, furnizate pe una sau mai multe piețe enumerate în recomandarea prevăzută la art. 92 alin. (1), care afectează cel puțin o parte din teritoriul național, le transmite OAREC împreună cu solicitarea ca această instituție să efectueze o analiză în conformitate cu art. 66 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice. În vederea aplicării acestei prevederi, ANCOM cooperează, după caz, cu Comisia Europeană sau cu autorități naționale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate.(2) Atunci când își îndeplinește atribuțiile în materie de reglementare, inclusiv, dacă este cazul, atunci când trebuie să decidă cu privire la impunerea de obligații potrivit art. 105, ANCOM ține seama de orientările OAREC referitoare la abordările comune în vederea satisfacerii cererii transnaționale identificate, emise în conformitate cu art. 66 alin. (2) din Codul european al comunicațiilor electronice, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.  +  Articolul 92^2(1) O piață din sectorul comunicațiilor electronice prezintă caracteristici care justifică impunerea obligațiilor specifice prevăzute la art. 105 dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele criterii:a) există obstacole însemnate și netranzitorii structurale, juridice sau de reglementare la intrarea pe piață;b) există o structură de piață care nu tinde, în orizontul de timp al analizei, către concurență efectivă; pentru a decide dacă piața tinde sau nu către concurență efectivă ANCOM are în vedere toate formele în care concurența se manifestă, inclusiv concurența bazată pe infrastructuri;c) dreptul concurenței este insuficient pentru a corecta în mod corespunzător disfuncționalitățile identificate ale pieței.(2) Pentru a decide dacă sunt sau nu îndeplinite criteriile de la alin. (1) ANCOM analizează și evoluția pieței dintr-o perspectivă orientată către viitor, în absența impunerii unor obligații pe respectiva piață, ținând seama de următoarele elemente:a) evoluția pieței care afectează probabilitatea ca aceasta să tindă către concurență efectivă;b) toate constrângerile concurențiale relevante, la nivel de gros și la nivelul cu amănuntul, indiferent dacă se consideră că respectivele constrângeri sunt determinate de rețelele de comunicații electronice, de serviciile de comunicații electronice sau de alte tipuri de servicii ori aplicații care sunt comparabile din perspectiva utilizatorului final și indiferent dacă respectivele constrângeri fac parte din piață;c) alte tipuri de reglementări sau obligații impuse care afectează piața sau piețele cu amănuntul conexe pe toată durata perioadei relevante, inclusiv, dar fără a se limita la, obligațiile impuse în conformitate cu Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 și art. 100-100^2; șid) obligațiile impuse pe alte piețe relevante.(3) Pentru piețele cuprinse în recomandarea prevăzută la art. 92 alin. (1) se prezumă că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la alin. (1). Totuși, pentru aceste piețe, ANCOM poate stabili, pe baza circumstanțelor naționale specifice, că unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite.(4) Pe piețele pe care nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, criteriile de la alin. (1), ANCOM nu va impune niciuna dintre obligațiile specifice prevăzute la art. 105 sau le va retrage în cazul în care acestea există.(5) Decizia ANCOM prin care, în conformitate cu alin. (4), se retrag obligații specifice impuse unui furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electronice va stabili un termen corespunzător de la care încetează obligațiile respective. Acest termen trebuie să asigure un echilibru între necesitatea de a permite atât beneficiarilor obligațiilor specifice impuse anterior, cât și utilizatorilor finali să se adapteze la noile condiții, în cazul acestora din urmă din perspectiva posibilităților de alegere și, respectiv, imperativul ca măsurile de reglementare să nu continue mai mult decât este necesar. Prin decizia ANCOM pot fi stabilite condiții de îndeplinit pe durata acestui termen, precum și un termen de încetare a obligațiilor specifice în raport cu acordurile de acces existente.(6) Măsurile prevăzute la alin. (4) și (5) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135.133. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 93(1) Pe piețele relevante identificate ANCOM determină situația concurențială, în scopul de a stabili dacă există ori nu furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice care au, potrivit art. 94 sau 95, individual ori împreună, putere semnificativă pe piață.(2) Dacă pe piețele relevante identificate există furnizori cu putere semnificativă, iar ANCOM apreciază că în absența obligațiilor specifice prevăzute la art. 105 nu va exista concurență efectivă în beneficiul utilizatorilor finali, va impune în sarcina respectivilor furnizori, în mod corespunzător, una ori mai multe dintre aceste obligații specifice sau le va menține ori le va modifica, acolo unde acestea există deja.(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135.(4) Dacă pe piețele relevante identificate nu există furnizori cu putere semnificativă ori dacă asemenea furnizori există, dar ANCOM apreciază că va exista concurență efectivă în beneficiul utilizatorilor finali și în absența obligațiilor specifice prevăzute la art. 105, Autoritatea de reglementare va proceda potrivit art. 92^2 alin. (4), în acest caz dispozițiile art. 92^2 alin. (5) și (6) aplicânduse în mod corespunzător.134. La articolul 94, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru a determina dacă doi sau mai mulți furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice dețin în comun putere semnificativă pe o piață relevantă, potrivit alin. (3), ANCOM ține seama de orientările prevăzute la art. 92 alin. (1).135. Articolul 96 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 96(1) ANCOM realizează analize de piață în conformitate cu dispozițiile art. 93 și aplică procedura de notificare prevăzută la art. 97 cu privire la aceste proiecte de măsuri, astfel:a) în termen de 5 ani de la data adoptării măsurilor pe baza analizei anterioare în cazul în care ANCOM a definit piața relevantă și a stabilit furnizorii cu putere semnificativă pe piața corespunzătoare. În mod excepțional, acest termen poate fi extins cu până la un an, dacă ANCOM notifică, cu cel puțin 4 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani, o propunere justificată de prelungire Comisiei Europene, iar aceasta nu obiectează în termen de o lună de la transmiterea notificării;b) în termen de 3 ani de la adoptarea unei noi recomandări de către Comisia Europeană, în conformitate cu dispozițiile art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice, pentru piețele care nu au fost notificate anterior Comisiei.(2) Dacă ANCOM apreciază că nu poate realiza sau dacă nu a realizat analizele piețelor prevăzute în recomandarea adoptată potrivit art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice în termenele prevăzute la alin. (1), poate solicita OAREC să îi furnizeze asistență în vederea finalizării analizei piețelor relevante și impunerii obligațiilor specifice corespunzătoare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), ANCOM notifică Comisiei Europene proiectele măsurilor corespunzătoare în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), potrivit art. 97.136. La articolul 97, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 97(1) După parcurgerea procedurii prevăzute la art. 135, cu excepția cazurilor prevăzute în recomandările sau în orientările adoptate potrivit art. 34 din Codul european al comunicațiilor electronice, dacă ANCOM intenționează să ia o măsură dintre cele prevăzute la art. 92, art. 92^2, art. 93, art. 100-100^2, art. 105 sau din secțiunea a 3-a a prezentului capitol, care ar afecta comerțul între statele membre ale Uniunii Europene, notifică, individual sau, în cazurile prevăzute la art. 92 alin. (3) și (4), alături de autorități naționale de reglementare din alte state membre ale Uniunii Europene vizate, în același timp Comisiei Europene, OAREC și autorităților naționale de reglementare în comunicații din celelalte state membre ale Uniunii Europene proiectul acestei măsuri, împreună cu motivele care stau la baza adoptării acesteia. ANCOM publică totodată proiectul măsurii pe propria pagina de internet. Dispozițiile art. 121 alin. (6) se aplică în mod corespunzător......................................................(3) În cazul în care măsura prevăzută la alin. (1) are ca obiect identificarea unei piețe relevante diferită de cele identificate în recomandarea Comisiei Europene prevăzută la art. 64 alin. (1) din Codul european al comunicațiilor electronice sau determinarea situației concurențiale pe o piață relevantă, în sensul existenței sau nu a unor furnizori de rețele ori de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață, și această măsură ar afecta comerțul între statele membre ale Uniunii Europene, iar comentariile și observațiile Comisiei Europene transmise ANCOM potrivit alin. (2) indică faptul că această măsură ar crea o barieră pentru piața unică sau existența unor rezerve serioase în ceea ce privește compatibilitatea acestei măsuri cu dreptul Uniunii Europene și, în special, cu obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ANCOM nu va putea adopta măsura propusă pentru o perioadă de două luni.(4) În cazul în care Comisia Europeană, în perioada prevăzută la alin. (3), adoptă o decizie prin care solicită ANCOM retragerea măsurii propuse, aceasta modifică sau retrage măsura propusă în termen de 6 luni de la data adoptării deciziei. Dacă ANCOM decide să modifice măsura propusă, realizează o consultare publică, potrivit dispozițiilor art. 135, și notifică, potrivit alin. (1), proiectul de măsură modificat.137. La articolul 97, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) ANCOM poate retrage în orice moment un proiect de măsură notificat în condițiile prezentului articol.138. La articolul 98, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) În cazul în care măsura pe care ANCOM intenționează să o adopte vizează impunerea, modificarea sau retragerea unei obligații specifice în conformitate cu art. 93 coroborate cu dispozițiile art. 100-100^2, art. 106-110^1 sau al secțiunii a 3-a a prezentului capitol, autoritatea de reglementare nu poate adopta pentru o perioadă de 3 luni respectiva măsură, dacă în termenul stabilit la art. 97 alin. (2) Comisia Europeană transmite o notificare asupra motivelor pentru care aceasta consideră că măsura ar crea o barieră pentru piața unică sau asupra existenței unor rezerve serioase în ceea ce privește compatibilitatea măsurii cu dreptul Uniunii Europene.......................................................(4) Dacă OAREC agreează opinia Comisiei Europene exprimată în notificarea transmisă potrivit alin. (1), ANCOM cooperează îndeaproape cu OAREC pentru a identifica cea mai eficientă și adecvată măsură. Înainte de expirarea perioadei de 3 luni, ANCOM poate:a) să modifice sau să retragă măsura propusă având în vedere notificarea Comisiei Europene și opinia OAREC;b) să mențină măsura propusă.139. La articolul 98, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) ANCOM retrage măsura propusă în cazul adoptării, în termen de o lună de la încetarea perioadei de 3 luni prevăzute la alin. (1), a unei decizii de către Comisia Europeană în conformitate cu art. 33 alin. (5) lit. c) din Codul european al comunicațiilor electronice.140. La articolul 100, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100(1) Autoritatea de reglementare ia toate măsurile necesare pentru a încuraja și, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, accesul și interconectarea în condiții adecvate, precum și interoperabilitatea serviciilor, exercitându-și atribuțiile într-un mod care să promoveze eficiența economică, concurența durabilă, instalarea rețelelor de foarte mare capacitate, investițiile eficiente și inovarea și să asigure maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali.141. La articolul 100, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru a se asigura că întreprinderile mici și mijlocii, precum și operatorii care furnizează servicii sau rețele de comunicații electronice într-o arie geografică restrânsă beneficiază de prevederile alin. (1), ANCOM publică pe pagina proprie de internet procedurile aplicabile pentru a beneficia de acces și interconectare.142. La articolul 100 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) obligația operatorilor de a furniza accesul la interfețe de programare a aplicației sau la ghiduri electronice de programe, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligații este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune sonoră în format digital ori la servicii complementare asociate, stabilite de ANCOM;143. La articolul 100 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) în situații justificate, în care lipsa interoperabilității între serviciile de comunicații interpersonale poate afecta conectivitatea între utilizatorii finali, obligații de a asigura interoperabilitatea serviciilor în sarcina furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, ale căror servicii sunt furnizate într-o arie geografică extinsă și sunt folosite de un număr semnificativ de utilizatori finali.144. La articolul 100, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. d) pot fi impuse în sarcina furnizorilor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere doar dacă, în mod cumulativ:a) sunt necesare pentru asigurarea interoperabilității serviciilor de comunicații interpersonale; aceste obligații pot include, printre altele, obligația de a publica și de a permite utilizarea, modificarea ori redistribuirea de către autoritățile publice ori de către alți furnizori a unor informații relevante ori obligația de a aplica standardele ori specificațiile prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, sau orice alte standarde europene ori internaționale relevante;b) Comisia Europeană a adoptat, în temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) paragraful 2 pct. (ii) din Codul european al comunicațiilor electronice, măsuri de punere în aplicare, cu respectarea acestora.145. La articolul 100, alineatul (3) se abrogă.146. După articolul 100 se introduc trei noi articole, articolele 100^1-100^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 100^1(1) ANCOM poate să impună obligația ca, la cererea rezonabilă din partea unui furnizor de rețele publice de comunicații electronice, să se acorde acestuia acces, în anumite condiții, la cablajele, cablurile și la facilitățile asociate din interiorul clădirilor sau până la primul punct de concentrare ori de distribuție, în cazul în care acest punct este situat în afara clădirii.(2) ANCOM poate să impună obligația prevăzută la alin. (1) în sarcina oricărei persoane care deține cu orice titlu cablajele, cablurile sau facilitățile asociate, chiar dacă aceasta nu are calitatea de furnizor de rețele de comunicații electronice.(3) ANCOM poate să impună obligația prevăzută la alin. (1) numai dacă multiplicarea respectivelor elemente de rețea și facilități asociate este economic ineficientă sau fizic imposibilă și numai dacă acest lucru este justificat și proporțional pentru a asigura o concurență durabilă.(4) Condițiile prevăzute la alin. (1) pot include reguli privind accesul la elemente de rețea, la servicii ori facilități asociate, privind transparența și nediscriminarea, precum și privind partajarea costurilor de acces, cu luarea în considerare, atunci când este cazul, a factorilor de risc.(5) Dacă ANCOM constată, ținând seama, după caz, de obligațiile impuse în urma unor analize de piață relevante realizate potrivit prevederilor art. 92, că obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) nu înlătură în mod eficient barierele de natură economică ori fizică, identificate ca ridicate și netranzitorii, în calea instalării rețelelor de comunicații electronice, ce cauzează o situație existentă sau pe cale să apară care limitează, în mod semnificativ, crearea unor efecte concurențiale în favoarea utilizatorilor finali, ANCOM poate extinde obligațiile de acordare a accesului dincolo de primul punct de concentrare sau de distribuție, la un punct cât mai apropiat de utilizatorii finali, care poate deservi un număr suficient de conexiuni pentru a asigura viabilitate comercială unui solicitant de acces eficient, stabilind totodată condiții echitabile și rezonabile de acces.(6) În situația prevăzută la alin. (5), ANCOM poate impune obligații de acordare a accesului la elemente de rețea active sau virtuale dacă constată că impunerea unor obligații de acordare a accesului la elemente pasive ar fi economic ineficientă ori fizic imposibilă și dacă în lipsa acestei măsuri scopul impunerii obligației prevăzute la alin. (5) nu ar fi atins.(7) Obligațiile prevăzute la alin. (5) și (6) nu se stabilesc în sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice care se află într-una din următoarele situații:a) furnizorul de rețele de comunicații electronice îndeplinește condițiile prevăzute la art. 112^2 și pune la dispoziția oricărui solicitant un mijloc alternativ similar și viabil de conectare a utilizatorilor finali, prin acordarea accesului la o rețea de foarte mare capacitate, în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, inclusiv în ceea ce privește tariful;b) impunerea obligațiilor ar afecta viabilitatea economică sau financiară a proiectelor de instalare de noi rețele de comunicații electronice, în special proiectele de mici dimensiuni dezvoltate la nivel local.(8) În plus față de situațiile prevăzute de alin. (7), ANCOM poate excepta de la aplicarea obligațiilor prevăzute la alin. (5) și (6) și alți furnizori de rețele de comunicații electronice care oferă acces la o rețea de foarte mare capacitate în condiții echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente, inclusiv în ceea ce privește tariful.(9) În cazul proiectelor de instalare de rețele publice de comunicații electronice finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, ANCOM poate impune obligațiile prevăzute la alin. (5) și (6) în sarcina furnizorilor de rețele de comunicații electronice care îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. (7) lit. a) sau care se află în situația prevăzută la alin. (8).(10) ANCOM ține seama de orientările relevante ale OAREC atunci când face aplicarea prevederilor prezentului articol, motivând eventualele decizii contrare acestor orientări.(11) Obligațiile prevăzute de prezentul articol pot fi impuse de ANCOM prin decizie; ele pot fi impuse suplimentar obligațiilor și măsurilor luate în conformitate cu prevederile art. 100 sau cu cele ale art. 24 din Legea nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 100^2(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 100, ANCOM poate impune furnizorilor de rețele de comunicații electronice, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 100^3 alin. (1), obligații privind utilizarea în comun a infrastructurii pasive sau obligații privind încheierea de acorduri de acces localizat la servicii de roaming, dacă impunerea acestor obligații este necesară pentru a asigura furnizarea la nivel local a serviciilor care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvențe radio și dacă nu există mijloace alternative, similare și viabile, puse la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, în condiții echitabile și rezonabile, care să permită accesul la utilizatorii finali.(2) ANCOM poate impune obligațiile prevăzute la alin. (1) dacă această posibilitate este prevăzută expres printre condițiile stabilite la acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio și dacă impunerea acestora este justificată de faptul că, în zona geografică în care se vor impune astfel de obligații, instalarea, în condițiile pieței, a infrastructurilor pasive necesare pentru furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice care se bazează pe utilizarea spectrului de frecvențe radio este împiedicată de obstacole economice sau fizice insurmontabile, astfel încât accesul utilizatorilor finali la aceste rețele sau servicii este inexistent sau foarte deficitar.(3) În situația în care impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (1) nu remediază problemele indicate, ANCOM poate impune, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 100^3 alin. (1), obligații privind utilizarea în comun a elementelor active de rețea.(4) La impunerea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (3) ANCOM are în vedere:a) necesitatea de a maximiza conectivitatea de-a lungul principalelor rute de transport și în anumite zone geografice, precum și posibilitatea de a extinde semnificativ gama de opțiuni a utilizatorilor finali și calitatea serviciilor oferite acestora;b) utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio;c) fezabilitatea tehnică a soluțiilor de utilizare în comun a infrastructurii pasive, respectiv a elementelor active de rețea, precum și condițiile aferente;d) situația concurenței bazate pe infrastructuri, precum și a concurenței bazate pe servicii;e) inovarea tehnologică;f) necesitatea de a stimula furnizorul ce va oferi acces sau utilizare în comun să implementeze respectiva infrastructură.  +  Articolul 100^3(1) Obligațiile și condițiile impuse potrivit prevederilor art. 100-100^2 trebuie să fie obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135.(2) ANCOM evaluează efectele obligațiilor și condițiilor impuse potrivit prevederilor art. 100-100^2 periodic, cel puțin o dată la 5 ani, analizând oportunitatea retragerii sau modificării acestora în funcție de evoluția condițiilor care au dus la impunerea lor, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135.(3) Niciun standard sau nicio specificație prevăzute în lista de standarde sau specificații publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau prevăzute la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, nu împiedică accesul care ar putea fi solicitat în temeiul art. 100-100^2, dacă acesta este fezabil.147. La articolul 102, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 102Furnizorii de servicii de acces condiționat, indiferent de mijloacele de transmisie utilizate, care asigură accesul la serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune în format digital și de ale căror servicii de acces depind radiodifuzorii pentru a oferi serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune oricărui grup de potențiali consumatori de astfel de servicii, au obligația:148. La articolul 104, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 104(1) Autoritatea de reglementare realizează periodic analize de piață, în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a prezentului capitol, în scopul menținerii, modificării sau retragerii condițiilor impuse furnizorilor de servicii de acces condiționat, în conformitate cu prevederile prezentului paragraf...................................................(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurii de consultare publică prevăzute la art. 97 și art. 135, iar părțile afectate de aceste măsuri beneficiază de o perioadă de notificare prealabilă corespunzătoare.149. Articolul 105 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 105(1) Dacă, în urma unei analize de piață realizate în conformitate cu prevederile secțiunii 1 a prezentului capitol, o întreprindere este desemnată ca având putere semnificativă pe o piață relevantă de gros din sectorul comunicațiilor electronice, autoritatea de reglementare impune acesteia, prin decizie, în mod corespunzător, după caz, oricare dintre obligațiile prevăzute la art. 106-110^1 sau art. 112^2. ANCOM alege modalitatea cea mai puțin intruzivă de soluționare a problemelor identificate în urma analizei de piață.(2) În măsura în care legea nu dispune altfel și fără a se aduce atingere prevederilor art. 13, art. 24 alin. (2) lit. h), art. 73, art. 75-75^2, art. 100-104, cadrului legal privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, dispozițiilor relevante ale Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau obligațiilor rezultate din acordurile internaționale la care România este parte, autoritatea de reglementare poate impune obligațiile prevăzute la art. 106-110^1 sau art. 112^2 numai întreprinderilor care au fost desemnate ca având putere semnificativă pe piață potrivit alin. (1).(3) În cazuri excepționale, dacă autoritatea de reglementare intenționează să impună în sarcina unei întreprinderi desemnate ca având putere semnificativă pe piață potrivit alin. (1) alte obligații în legătură cu accesul și interconectarea decât cele prevăzute la art. 106-110^1 sau art. 112^2, aceasta transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Decizia Comisiei Europene de autorizare sau de respingere a măsurii propuse se publică pe pagina de internet a ANCOM.(4) Obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (3) trebuie:a) să se bazeze pe natura problemei identificate în cadrul analizei de piață realizate de ANCOM, ținând totodată seama, după caz, de cererea transnațională de produse și servicii de comunicații electronice identificată potrivit art. 66 din Codul european al comunicațiilor electronice;b) să fie proporționale, ținând seama, acolo unde este posibil, de costuri și de beneficii;c) să fie justificate din perspectiva obiectivelor autorității de reglementare prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare;d) să fie adoptate în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 97, 98 și 135.(5) ANCOM analizează impactul noilor evoluții de pe piață, în special al acordurilor comerciale, inclusiv al acordurilor de participare comună la investiții, care influențează dinamica concurenței. Dacă aceste evoluții sunt importante, ANCOM efectuează o nouă analiză de piață în conformitate cu secțiunea 1 a prezentului capitol.(6) Dacă impactul noilor evoluții de pe piață nu impune efectuarea unei noi analize de piață potrivit secțiunii 1 a prezentului capitol ANCOM evaluează, fără întârziere, necesitatea revizuirii obligațiilor specifice impuse furnizorilor desemnați ca având putere semnificativă pe piață, în sensul modificării sau retragerii acestor obligații ori al impunerii de noi obligații astfel încât să se respecte în continuare prevederile alin. (4). Aplicarea acestor măsuri se realizează în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și 135.(7) Atunci când este necesară impunerea unor obligații pentru respectarea unor acorduri internaționale, măsurile prin care se impun, se modifică sau se retrag astfel de obligații în legătură cu accesul sau interconectarea se notifică Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 97.150. La articolul 106, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) ANCOM poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații de transparență în legătură cu interconectarea rețelelor publice de comunicații electronice ori cu accesul la aceste rețele sau la facilitățile asociate. Aceste obligații pot viza aducerea la cunoștința publicului a anumitor informații, precum specificații tehnice, caracteristici ale rețelei și evoluții preconizate ale acesteia, tarife practicate, informații contabile, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 108 alin. (2) și (3) sau a celor prevăzute la art. 110 alin. (3) și (4), ori termeni și condiții de furnizare și utilizare a serviciilor și aplicațiilor, inclusiv orice condiții prin care se modifică accesul la servicii și aplicații și utilizarea acestora, legate în special de tranziția de la o infrastructură tradițională, cu respectarea cadrului legal în vigoare...................................................(6) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (5), în cazul în care unei întreprinderi i s-au impus obligații, potrivit art. 108^1 sau art. 109, în legătură cu furnizarea accesului la elemente de infrastructură, autoritatea de reglementare impune acesteia obligația de a publica o ofertă de referință care va ține seama de orientările OAREC privind criteriile minime pentru o ofertă de referință emise potrivit art. 69 alin. (4) din Codul european al comunicațiilor electronice, ANCOM motivând eventualele decizii contrare acestor orientări. De asemenea, în această ofertă de referință sunt precizați indicatorii-cheie de performanță, după caz, precum și nivelurile de calitate a serviciilor.151. Articolul 107 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 107(1) Autoritatea de reglementare poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații de nediscriminare în legătură cu interconectarea ori cu accesul, prin care să se asigure, în special, că întreprinderile:a) aplică condiții echivalente în circumstanțe echivalente altor furnizori de servicii echivalente;b) pun la dispoziția terților servicii și informații în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare ori partenerilor lor.(2) ANCOM poate impune întreprinderilor prevăzute la alin. (1) obligația de a furniza produse și servicii de acces tuturor întreprinderilor, inclusiv lor înseși, în aceleași termene și conform acelorași termeni și condiții, inclusiv cei privind tarifele și nivelurile de calitate a serviciilor, și prin intermediul acelorași sisteme și procese, pentru a asigura accesul echivalent.152. La articolul 108, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 108(1) ANCOM poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligații privind evidența contabilă separată, în cadrul contabilității interne de gestiune, pentru anumite activități care au legătură cu interconectarea ori cu accesul..................................................(3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligațiilor de transparență și de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligația de a furniza, la cerere, evidențe contabile, inclusiv privitoare la veniturile încasate de la terți, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.153. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 108^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 108^1(1) ANCOM poate impune întreprinderilor, în conformitate cu prevederile art. 105, obligația de a permite accesul și utilizarea unor elemente de infrastructură fizică, inclusiv, însă fără a se limita la, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, inclusiv cablurile, antenele, turnurile și alte construcții de susținere, pilonii, stâlpii, conductele, țevile, căminele de vizitare, gurile de vizitare și cabinetele, în cazul în care consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei concurențe durabile pe piață sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.(2) ANCOM poate impune obligația prevăzută la alin. (1) indiferent dacă infrastructura fizică ce face obiectul acestei obligații este sau nu parte din piața relevantă identificată în urma analizei de piață realizate potrivit prezentului capitol.(3) ANCOM impune obligația prevăzută la alin. (1) dacă aceasta este necesară și proporțională pentru îndeplinirea obiectivelor de la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.154. La articolul 109 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) acordarea către un terț a dreptului de acces și de utilizare a anumitor elemente fizice de rețea sau a unor facilități asociate, după caz, inclusiv acordarea accesului degrupat la bucla și subbucla locală;155. La articolul 109 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) acordarea către un terț a dreptului de acces la anumite elemente active sau virtuale de rețea și servicii;156. La articolul 109 alineatul (2), literele e) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) acordarea accesului deschis la interfețele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esențiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de rețele virtuale;...................................................g) furnizarea unor servicii necesare pentru asigurarea interoperabilității «cap la cap» a serviciilor destinate utilizatorilor finali sau a serviciului de roaming în rețelele mobile;157. La articolul 109, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) ANCOM nu impune niciuna dintre obligațiile prevăzute la alin. (1) dacă alte forme de acces disponibile la nivel de gros, fie pe aceeași piață, fie pe o piață conexă, sunt suficiente pentru a soluționa, în beneficiul utilizatorilor finali, problemele concurențiale identificate în cadrul analizei de piață. În acest sens ANCOM evaluează ofertele comerciale de servicii de acces, accesul reglementat în temeiul art. 100-100^2 ori accesul deja reglementat sau preconizat a fi reglementat în temeiul prezentului articol.(3^2) ANCOM nu impune niciuna dintre obligațiile prevăzute la alin. (1) dacă impunerea unor obligații în temeiul art. 108^1 reprezintă o măsură proporțională de a promova concurența și interesele utilizatorilor finali.158. La articolul 109 alineatul (4), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) evoluția tehnologică preconizată care afectează proiectarea și gestionarea rețelei;a^2) necesitatea de a asigura neutralitatea tehnologică care să le permită părților să își proiecteze și să își gestioneze propriile rețele;159. La articolul 109 alineatul (4), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) investiția inițială realizată de proprietarul infrastructurii, având în vedere orice investiție publică realizată, precum și riscurile aferente investiției, în special în ceea ce privește investițiile în rețele de foarte mare capacitate și nivelul de risc asociat acestora;d) necesitatea promovării concurenței pe termen lung, îndeosebi a concurenței eficiente din punct de vedere economic, bazate pe infrastructuri și a modelelor de afaceri inovatoare care sprijină concurența durabilă, cum ar fi cele bazate pe participarea în comun la investițiile în rețele;160. La articolul 110, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110(1) Dacă o analiză de piață realizată în condițiile legii indică absența concurenței efective, care presupune că întreprinderea în cauză este capabilă să mențină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau că diferența dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul și tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de așa natură încât produce efecte anticoncurențiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci ANCOM poate, în conformitate cu prevederile art. 105, să impună obligații referitoare la recuperarea costurilor și controlul tarifelor, inclusiv obligații de fundamentare a tarifelor în funcție de costuri și obligații privind implementarea unor sisteme de contabilitate a costurilor, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. În vederea încurajării investițiilor, îndeosebi a celor în rețelele de generație viitoare, ANCOM ia în considerare investiția eficientă realizată de întreprinderea în cauză și va permite, dacă apreciază oportună impunerea obligației de control al tarifelor, existența unei rate rezonabile de recuperare a capitalului adecvat investit, ținând seama de riscurile specifice asociate unui proiect nou de investiții în rețea.161. La articolul 110, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Când evaluează oportunitatea impunerii obligațiilor de control al tarifelor, ANCOM ia în considerare necesitatea de a promova concurența și interesele pe termen lung ale utilizatorilor finali în ceea ce privește instalarea și adoptarea rețelelor de generație următoare și, în special, a rețelelor de foarte mare capacitate.(1^2) ANCOM nu impune niciuna dintre obligațiile prevăzute la alin. (1) sau le retrage dacă acestea există în cazul în care stabilește existența unor presiuni demonstrabile asupra tarifelor cu amănuntul și că orice obligație impusă în conformitate cu art. 106-109 asigură accesul efectiv și nediscriminatoriu, inclusiv, în special, în condițiile în care stabilește că obligațiile impuse în temeiul art. 107 permit replicarea ofertelor de pe piața cu amănuntul.(1^3) ANCOM poate impune obligațiile prevăzute la alin. (1) în sarcina întreprinderilor care furnizează servicii de terminare a apelurilor numai dacă nu mai subzistă tarifele de terminare a apelurilor la puncte fixe sau mobile, după caz, unice la nivelul Uniunii Europene. Atunci când impune obligațiile prevăzute la alin. (1) în sarcina întreprinderilor care furnizează servicii de terminare a apelurilor ANCOM ține cont de exigențele prevăzute în anexa nr. 3.162. La articolul 110, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Orice mecanism de recuperare a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impus/impusă în condițiile alin. (1), trebuie să promoveze instalarea de rețele noi și modernizarea celor existente, eficiența economică, concurența durabilă, respectiv să maximizeze beneficiile durabile pentru utilizatorii finali. În acest scop, ANCOM poate să ia în considerare și tarifele practicate pe piețele concurențiale comparabile.....................................................(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel puțin principalele categorii în care sunt grupate costurile și regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligațiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate anual, prin intermediul unei declarații de conformitate, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.163. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) La impunerea obligației de control al tarifelor pentru accesul la elemente existente de rețea, ANCOM ia în considerare inclusiv beneficiile aduse de tarife de gros previzibile și stabile asupra asigurării intrării eficiente pe piață și asupra oferirii de stimulente suficiente pentru toate întreprinderile în vederea instalării de rețele noi ori modernizării celor existente.164. După articolul 110 se introduce un nou articol, articolul 110^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 110^1(1) Întreprinderile desemnate, în conformitate cu art. 105, ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante își pot lua angajamente, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 112^1, să permită participarea în comun la investițiile pentru instalarea unei noi rețele de foarte mare capacitate constând în elemente de fibră optică până la locația utilizatorului final sau până la stația de bază care îl deservește pe acesta. În acest sens întreprinderile pot, cu titlu de exemplu, să își asume obligația să acorde drepturi de coproprietate, să partajeze riscuri pe termen lung prin intermediul unor contracte de cofinanțare ori să acorde, în favoarea altor furnizori de rețele sau servicii de comunicații electronice, drepturi specifice de natură structurală prin intermediul unor contracte de achiziție.(2) ANCOM evaluează angajamentele prevăzute la alin. (1) stabilind, în special, dacă ofertele de participare în comun la investiții îndeplinesc următoarele condiții cumulative:a) sunt disponibile pentru orice furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice și sunt valabile în orice moment, pe întreaga durată de existență a rețelei;b) permit altor furnizori de rețele sau servicii de comunicații electronice, participanți în comun la investiții, să concureze în mod efectiv și durabil pe termen lung pe piețele din aval pe care întreprinderea ce a fost desemnată ca având putere semnificativă este prezentă;c) sunt aduse la cunoștința publicului în timp util, iar dacă întreprinderea nu întrunește condițiile enumerate la art. 112^2, cu cel puțin 6 luni înainte de începerea instalării noii rețele;d) solicitanții de acces care nu participă la investiție să poată beneficia de la început de aceleași condiții, inclusiv de calitate și viteză, respectiv de același grad de accesibilitate la utilizatorii finali care erau disponibile înainte de instalarea noilor rețele de foarte mare capacitate; de asemenea, solicitanții de acces trebuie să aibă la dispoziție un mecanism, aprobat de ANCOM, de adaptare a condițiilor de acces, în funcție de evoluțiile de pe piețele cu amănuntul conexe, care menține stimulentele de participare în comun la investiție; un astfel de mecanism asigură accesul solicitanților la un moment dat la elementele de foarte mare capacitate ale rețelei pe baza unor condiții transparente și nediscriminatorii, care reflectă într-un mod adecvat gradul de risc la care se expun respectivii participanți în comun la investiție în diferite etape ale instalării și țin seama de situația concurențială pe piețele cu amănuntul;e) sunt conforme cu criteriile enunțate în anexa nr. 4 și, atunci când este cazul, cu alte criterii suplimentare stabilite prin decizie a ANCOM în scopul de a asigura accesibilitatea participării în comun la investiție, având în vedere condițiile specifice și structura pieței din România, și sunt realizate cu bună-credință.(3) La evaluarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) lit. b) ANCOM analizează, printre altele, dacă:a) se permite accesul în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii la întreaga capacitate a rețelei în măsura în care face obiectul investiției în comun;b) există flexibilitate în ceea ce privește valoarea și calendarul participării fiecărui participant în comun la investiție;c) există posibilitatea majorării participării la investiție;d) participanții la investiție își acordă reciproc drepturi de acces după instalarea infrastructurii în care au investit în comun.(4) ANCOM poate să impună, în conformitate cu art. 112^1, obligativitatea respectării, în tot sau în parte, a angajamentelor prevăzute la alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:a) ANCOM a constatat, ținând seama de rezultatele testului de piață realizat în conformitate cu art. 112^1, că angajamentele îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2);b) a fost încheiat cel puțin un acord de participare în comun la investiții cu întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante.(5) În cazul aplicării alin. (4) ANCOM nu poate impune suplimentar nicio obligație în conformitate cu art. 105 în ceea ce privește elementele noilor rețele de foarte mare capacitate care fac obiectul angajamentelor de participare în comun la investiții.(6) Neîndeplinirea condițiilor pentru aplicarea alin. (4) nu aduce atingere posibilității ANCOM de a lua în considerare circumstanțele relevante în conformitate cu secțiunea 1 a prezentului capitol.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în împrejurări justificate în mod corespunzător, ANCOM poate impune, menține sau modifica obligații specifice prevăzute la secțiunea 1 a prezentului capitol în legătură cu noile rețele de foarte mare capacitate, dacă a stabilit că există probleme concurențiale importante pe anumite piețe, care nu ar putea fi soluționate altfel, având în vedere caracteristicile speciale ale respectivelor piețe.(8) ANCOM poate impune întreprinderii desemnate ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante obligația de a-i transmite anual declarații de conformitate privind respectarea condițiilor cumulative, prevăzute la alin. (2).(9) În vederea aplicării prevederilor prezentului articol ANCOM ține seama, acolo unde este cazul, de orientările OAREC emise în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (4) din Codul european al comunicațiilor electronice.165. La articolul 112, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112(1) Fără a aduce atingere obligațiilor care le incumbă în ceea ce privește operațiunile de concentrare economică, întreprinderile integrate pe verticală care, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1 a prezentului capitol, au fost desemnate ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante din sectorul comunicațiilor electronice, au obligația să informeze ANCOM, cu cel puțin 3 luni în avans, despre orice intenție de a transfera o parte substanțială ori totalitatea activelor aferente rețelei de acces unei persoane juridice distincte, controlată, direct sau indirect, de un proprietar diferit, sau de a înființa o entitate economică separată prin intermediul căreia să asigure altor furnizori care activează la nivelul pieței cu amănuntul, inclusiv propriei sale activități cu amănuntul, servicii de acces echivalente, pentru a permite ANCOM să evalueze, conform alin. (4), efectele măsurilor planificate.166. La articolul 112, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În scopul de a asigura, în favoarea terților, acces efectiv și nediscriminatoriu la rețea, întreprinderile prevăzute la alin. (1) pot oferi angajamente cu privire la condiții de acces care să fie aplicate pe o anumită perioadă după implementarea măsurilor planificate. Întreprinderile prevăzute la alin. (1) își pot asuma aplicarea angajamentelor pentru perioade mai extinse decât cele prevăzute la art. 96 pentru realizarea analizelor de piață. Angajamentele oferite trebuie să fie suficient de detaliate, inclusiv în ceea ce privește calendarul și perioada de punere în aplicare, pentru a permite ANCOM să realizeze evaluarea prevăzută la alin. (4).167. La articolul 112, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În termen de cel mult 12 luni de la data primirii informării prevăzute la alin. (1) sau a modificărilor comunicate potrivit alin. (2), ANCOM evaluează efectul măsurilor planificate și, dacă este cazul, al angajamentelor oferite potrivit alin. (3^1) asupra obligațiilor specifice impuse în conformitate cu prevederile prezentului capitol.168. La articolul 112, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În procesul de evaluare prevăzut la alin. (4) ANCOM realizează o analiză a diferitelor piețe asociate rețelei de acces, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1 a prezentului capitol, luând în considerare, dacă este cazul, orice angajamente oferite potrivit alin. (3^1), având în vedere în special obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a decide cu privire la aceste angajamente, ANCOM solicită punctul de vedere al terților afectați în mod direct de măsurile planificate și organizează o procedură de consultare în conformitate cu prevederile art. 135.(4^2) În urma procesului de evaluare prevăzut la alin. (4), ANCOM poate:a) să impună, să mențină, să modifice sau să retragă una ori mai multe dintre obligațiile specifice prevăzute de prezentul capitol, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135 și cu aplicarea, după caz, a prevederilor art. 112^2;b) să impună obligativitatea respectării, în tot sau în parte, a angajamentelor oferite potrivit alin. (3^1), inclusiv pentru perioade mai extinse decât cele prevăzute la art. 96, dacă s-a propus astfel.169. La articolul 112, alineatul (5) se abrogă.170. La articolul 112, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 112^2, persoanei juridice sau entității economice rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), indiferent de statutul juridic al acesteia, i se pot impune oricare dintre obligațiile prevăzute la art. 106-110 pe piețele relevante pe care a fost desemnată ca având putere semnificativă sau oricare alte obligații autorizate de Comisia Europeană, potrivit art. 105 alin. (3), doar atunci când angajamentele oferite potrivit alin. (3^1) sunt insuficiente pentru a îndeplini obiectivele prevăzute la art. 4-6^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.171. La articolul 112, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) ANCOM monitorizează punerea în aplicare a angajamentelor a căror respectare a impus-o potrivit alin. (4^2) lit. b) și decide cu privire la orice solicitare de prelungire a perioadei de asumare a angajamentelor peste termenul inițial propus.172. După articolul 112 se introduc trei noi articole, articolele 112^1-112^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 112^1(1) Întreprinderile desemnate ca având putere semnificativă pe piață pot să ofere ANCOM angajamente privind condițiile de acces și/sau pentru participarea în comun la investiții în rețelele lor, în legătură cu, printre altele:a) acordurile de cooperare relevante pentru evaluarea obligațiilor adecvate și proporționale, în temeiul art. 105;b) participarea în comun la investițiile în rețele de foarte mare capacitate în temeiul art. 110^1;c) accesul efectiv și nediscriminatoriu al terților în temeiul art. 112, atât pe perioada punerii în aplicare a separării voluntare a unei întreprinderi integrate pe verticală, cât și după ce forma propusă de separare a fost pusă în aplicare.(2) Angajamentele oferite potrivit alin. (1) trebuie să fie suficient de detaliate, inclusiv cu privire la calendarul și sfera de implementare, respectiv durata de aplicabilitate, astfel încât să permită ANCOM efectuarea evaluării prevăzute la alin. (4).(3) Durata angajamentelor poate fi mai extinsă decât cea care corespunde perioadelor de realizare a analizelor de piață, potrivit art. 96.(4) ANCOM evaluează angajamentele înaintate de o întreprindere potrivit alin. (1), prin efectuarea unui test de piață, în special în legătură cu condițiile oferite, prin intermediul unei consultări publice a persoanelor interesate, mai ales a celor direct afectate. În cadrul acestei consultări publice persoanele interesate de participarea în comun la investiții sau de accesul la rețea pot transmite puncte de vedere cu privire la condițiile oferite în angajamentele înaintate de întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piață și pot propune modificări ale acestor angajamente.(5) ANCOM efectuează testul de piață prevăzut la alin. (4) numai în legătură cu angajamentele care îndeplinesc toate condițiile prevăzute la, după caz, art. 105, art. 110^1 sau art. 112.(6) Atunci când evaluează impunerea de obligații în temeiul art. 105, ANCOM ține seama, în ceea ce privește angajamentele oferite potrivit alin. (1), în special de:a) dovezile în favoarea caracterului echitabil și rezonabil al angajamentelor oferite;b) măsura în care angajamentele sunt aplicabile tuturor participanților de pe piață;c) disponibilitatea în timp util a accesului în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, inclusiv la rețele de foarte mare capacitate, înainte de lansarea serviciilor corespunzătoare pe piața cu amănuntul;d) măsura în care, în ansamblu, angajamentele oferite permit concurența durabilă pe piețele din aval, respectiv facilitează cooperarea în vederea instalării de rețele de foarte mare capacitate și furnizarea de servicii pe baza acestor rețele, în interesul utilizatorilor finali.(7) Ținând seama de toate opiniile exprimate în cadrul consultării publice prevăzute la alin. (4) și de măsura în care acestea sunt reprezentative pentru diferitele părți interesate, ANCOM comunică întreprinderii desemnate ca având putere semnificativă pe piață concluziile sale preliminare privind măsura în care angajamentele oferite îndeplinesc obiectivele, criteriile și procedurile prevăzute în prezentul articol și, după caz, la art. 105, art. 110^1 sau art. 112, precum și cu privire la condițiile în care poate lua în calcul să impună obligativitatea angajamentelor.(8) Întreprinderea desemnată ca având putere semnificativă pe piață poate revizui angajamentele oferite inițial pentru a ține seama de concluziile preliminare ale ANCOM prevăzute la alin. (7) și în vederea îndeplinirii criteriilor stabilite în prezentul articol și, după caz, la art. 105, art. 110^1 sau art. 112.(9) Fără a aduce atingere art. 110^1 alin. (4), ANCOM poate emite o decizie prin care să impună întreprinderii desemnate ca având putere semnificativă pe piață obligativitatea respectării, în tot sau în parte, a angajamentelor oferite potrivit alin. (1).(10) La momentul emiterii deciziei prevăzute la alin. (9), ANCOM analizează, în conformitate cu prevederile art. 105, consecințele acesteia pentru evoluția pieței, precum și caracterul adecvat al oricărei obligații pe care a impus-o ori, în absența angajamentelor oferite, ar fi intenționat să o impună potrivit prezentei secțiuni. ANCOM notifică, potrivit art. 97, proiectul de măsuri prevăzute la art. 105 împreună cu decizia emisă potrivit alin. (9).(11) ANCOM stabilește perioada de valabilitate a obligațiilor impuse potrivit alin. (9), care poate acoperi întreaga perioadă pentru care angajamentele au fost oferite, fără a fi obligatorie încadrarea în termenele prevăzute la art. 96. În cazul angajamentelor de participare în comun la investiții care au devenit obligatorii în temeiul art. 110^1 alin. (4), perioada de valabilitate impusă de ANCOM potrivit alin. (9) este de cel puțin 7 ani. ANCOM este competentă să analizeze prelungirea duratei privind respectarea angajamentelor impuse potrivit alin. (9) la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.(12) Fără a aduce atingere posibilității de a aplica sancțiuni în condițiile cap. XII, ANCOM poate reevalua obligațiile impuse în conformitate cu art. 105 în cazul în care nu sunt respectate angajamentele a căror obligativitate a impus-o potrivit alin. (9)(13) Sub rezerva prevederilor art. 110^1, aplicarea dispozițiilor prezentului articol nu aduce atingere aplicării procedurii de analiză de piață în conformitate cu secțiunea 1 a prezentului capitol și nici impunerii de obligații specifice în temeiul art. 105.  +  Articolul 112^2(1) În cazul întreprinderilor care au fost desemnate, în conformitate cu secțiunea 1 a prezentului capitol, ca având putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante de gros și care, în același timp, nu sunt prezente pe nicio piață cu amănuntul de servicii de comunicații electronice, ANCOM analizează dacă acestea îndeplinesc următoarele condiții:a) nicio unitate de afaceri din cadrul întreprinderii, niciun sediu secundar al întreprinderii, nicio filială sau altă persoană asupra căreia întreprinderea deține controlul, respectiv nicio persoană care exercită controlul asupra întreprinderii nu desfășoară și nici nu are planuri să desfășoare activități pe nicio piață de servicii de comunicații electronice furnizate utilizatorilor finali din Uniunea Europeană;b) întreprinderea nu are obligația, ca urmare a încheierii unui acord de exclusivitate sau care are o astfel de natură, să furnizeze servicii către o singură întreprindere separată ce desfășoară activități pe orice piață cu amănuntul de servicii de comunicații electronice.(2) Conceptul de control prevăzut la alin. (1) se interpretează în conformitate cu prevederile din dreptul concurenței.(3) În cazul în care constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM poate impune, prin decizie, respectivei întreprinderi, dacă este justificat pe baza unei analize de piață, inclusiv a unei evaluări prospective a comportamentului probabil al întreprinderii, numai obligații în conformitate cu art. 107 și art. 109 ori referitoare la caracterul echitabil și rezonabil al prețurilor.(4) În cazul în care constată, în orice moment, că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), ANCOM revizuiește obligațiile impuse respectivei întreprinderi potrivit alin. (3) și, după caz, aplică prevederile prezentei secțiuni și ale secțiunii 1 din prezentul capitol.(5) Întreprinderile au obligația să informeze de îndată ANCOM despre modificarea oricăror circumstanțe care ar putea fi relevante pentru analiza prevăzută la alin. (1).(6) ANCOM revizuiește obligațiile impuse potrivit prezentului articol dacă, pe baza unor dovezi privind termenii și condițiile în care întreprinderea oferă servicii către furnizorii care activează pe piața cu amănuntul, autoritatea de reglementare constată că au apărut sau este posibil să apară probleme concurențiale de natură să afecteze utilizatorii finali care necesită impunerea uneia ori mai multor obligații în conformitate cu art. 106, art. 108, 108^1 sau art. 110 ori modificarea obligațiilor impuse potrivit alin. (3).(7) Impunerea și revizuirea de obligații în conformitate cu prezentul articol se realizează după parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și art. 135.  +  Articolul 112^3(1) Întreprinderile desemnate cu putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante în conformitate cu secțiunea 1 a prezentului capitol au obligația să notifice ANCOM, cu cel puțin un an în avans, planurile de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părți de rețea, inclusiv a infrastructurii tradiționale necesare pentru operarea rețelei de cupru, atunci când respectivele rețele fac obiectul unor obligații impuse potrivit art. 105-108, 108^1, 109, 110, 110^1, 111, 112, 112^1 și 112^2.(2) ANCOM evaluează, pe baza informațiilor cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (1), disponibilitatea unor produse sau servicii alternative de acces la rețeaua modernizată rezultată, respectiv la infrastructura asociată, la un nivel de calitate cel puțin comparabil cu cel asigurat înainte de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părți de rețea, în măsura în care aceasta este necesară pentru protejarea concurenței și a drepturilor utilizatorilor finali.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă calendarul și condițiile în care se va realiza procesul de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părți de rețea, respectiv măsuri necesare pentru a asigura transparența procesului, inclusiv o perioadă adecvată de informare prealabilă cu privire la tranziție, precum și informații cu privire la produsele sau serviciile alternative de acces prevăzute la alin. (2).(4) ANCOM verifică îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (2) și (3), putând solicita întreprinderii interesate realizarea oricăror modificări sau completări necesare în acest sens.(5) ANCOM poate retrage obligațiile impuse potrivit art. 105-108, 108^1, 109, 110, 110^1, 111, 112, 112^1 și 112^2, în ceea ce privește elementele care fac obiectul dezafectării sau înlocuirii cu infrastructură nouă a unor părți de rețea, după ce a constatat că întreprinderea prevăzută la alin. (1) îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele criterii:a) a stabilit condiții adecvate pentru tranziție, inclusiv prin punerea la dispoziție a unor produse alternative de acces, la niveluri de calitate cel puțin comparabile cu cele furnizate pe infrastructura tradițională și care permit solicitanților de acces să ajungă la aceiași utilizatori finali;b) a respectat condițiile și procesul de dezafectare sau de înlocuire cu infrastructură nouă a unor părți de rețea incluse în notificarea prevăzută la alin. (1).(6) Retragerea de obligații în conformitate cu prevederile alin. (5) se realizează după parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 97, 98 și 135.(7) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere obligațiilor impuse de ANCOM potrivit secțiunilor 1 și 2 ale prezentului capitol și care au ca obiect rețelele modernizate.173. La articolul 114, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Îndeplinirea obligațiilor de implementare a sistemului de contabilitate a costurilor trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate anual, prin intermediul unei declarații de conformitate, în condițiile stabilite de autoritatea de reglementare.174. Articolul 115 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 115ANCOM nu impune obligațiile stabilite de prezenta secțiune pe anumite piețe geografice sau cu amănuntul, dacă stabilește că există concurență efectivă.175. La articolul 116, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 116(1) În situația apariției unui litigiu între furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice, între astfel de furnizori și furnizori care solicită sau beneficiază de acces ori interconectare sau între furnizori de rețele sau de servicii de comunicații electronice și furnizori de facilități asociate în legătură cu obligațiile prevăzute de dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale legislației cu aplicabilitate directă a Uniunii Europene din domeniul comunicațiilor electronice în cazul în care competența de monitorizare și verificare a respectării acestor obligații nu a fost acordată altei autorități, sau impuse de către ANCOM în conformitate cu aceste dispoziții, partea interesată poate sesiza ANCOM în vederea soluționării litigiului.(2) Partea interesată se va adresa ANCOM printr-o cerere scrisă, în formă letrică sau în formă electronică. În vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita părțile în fața sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În funcție de complexitatea cazului, părțile pot fi invitate la întâlniri ulterioare. Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate în scris și comunicate părților.(3) Părțile își pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate. Reprezentanții părților trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă această calitate. Părțile au obligația să coopereze pe deplin cu ANCOM în vederea soluționării l