LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului «Schi în România»*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de interes național pentru dezvoltarea turismului «Schi în România», cu componenta principală «turism pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă», denumit în continuare program. (la 02-12-2006, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. )  +  Articolul 2Programul se aplică în zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului și practicarea altor sporturi de iarnă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (la 02-12-2006, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. )  +  Articolul 3Acțiunile care se vor desfășura în cadrul programului au în vedere următoarele:a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, la solicitarea administrației publice locale și centrale sau a unui investitor, persoană fizică sau persoană juridică; (la 01-06-2019, Litera a) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) a^1) avizarea de către autoritatea administrației publice centrale care răspunde de turism a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă; (la 01-06-2019, Litera a^1) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) b) stabilirea terenurilor pe care vor fi amenajate obiectivele prevăzute la lit. d)-g), pe baza planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor de urbanism avizate și aprobate conform legii, cu respectarea reglementărilor privind protecția mediului și a ariilor protejate; (la 01-06-2019, Litera b) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele cuprinse în program, care vor fi avizate și aprobate conform legii;d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, stații de pompare și stații de epurare a apelor uzate, parcări și alte utilități necesare; (la 01-06-2019, Litera d) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) e) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii artificiale și de întreținere a pârtiilor și instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului;f) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor și echiparea cu instalațiile și echipamentele corespunzătoare;g) construirea, extinderea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică, inclusiv drumurile de acces și parcările aferente. (la 01-06-2019, Litera g) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) (la 02-12-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. )  +  Articolul 4(1) Scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acțiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului național de dezvoltare a turismului «Schi în România», pentru obiective al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială și/sau asociație de dezvoltare intercomunitară, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la obligațiile datorate potrivit art. 36 alin. (2) și art. 37 alin. (1) și (3), precum și de la plata taxelor și obligațiilor bănești prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 267 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (2) Scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului și a unităților administrativ-teritoriale sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acțiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului național de dezvoltare a turismului «Schi în România», pentru obiective al căror beneficiar este altcineva decât o unitate administrativ-teritorială și/sau asociație de dezvoltare intercomunitară, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor, obligațiilor bănești și a celorlalte obligații prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate privată sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acțiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului național de dezvoltare a turismului «Schi în România», se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru situația prevăzută la art. 3 lit. g), scoaterea definitivă a terenurilor respective din circuitul agricol și din fondul forestier național se face cu respectarea legislației specifice celor două domenii.(5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) scoaterea definitivă din fondul forestier național se realizează prin hotărâre a Guvernului.(6) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la alin. (1)-(3) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.(7) Lucrările de amenajare aferente zonelor pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică și vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare.(8) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), scoaterea definitivă din fondul forestier național se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafață și bonitate. Echivalența valorică se calculează conform legislației silvice specifice în vigoare. (la 29-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 267 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (9) Prevederile alin. (8) nu se aplică dacă obiectivele pentru care se propune aprobarea sunt declarate de utilitate publică și de interes public local și județean sau de interes național, în condițiile legii. (la 29-07-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 267 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (10) Schimbarea destinației obiectivelor destinate acțiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului național de dezvoltare a turismului «Schi în România» pe terenul care a făcut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier național, precum și nerealizarea acestor obiective în termen de 10 ani determină abrogarea hotărârii de Guvern prin care s-a dispus scoaterea definitivă și aducerea la starea inițială a terenului scos din fondul forestier pe cheltuiala beneficiarului aprobării sau, dacă acest lucru nu este posibil, unitatea administrativ-teritorială sau Asociația de dezvoltare intracomunitară realizează compensarea cu teren în echivalent ca suprafață și bonitate. (la 29-07-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 267 din 22 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (la 01-06-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 5(1) Scoaterea din fondul forestier național sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acțiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-g) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, în baza:a) documentației specifice prevăzute de legislația silvică;b) documentației prevăzute de legislația aplicabilă pentru scoaterea din circuitul agricol și cu respectarea condițiilor privind amplasarea obiectivelor pe terenurile agricole situate în extravilan;c) avizului autorității publice centrale care răspunde de turism, în care să fie precizată încadrarea obiectivului de dezvoltare a turismului «Schi în România» cu specificarea suprafeței și amplasamentului.(2) Finanțarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafețele de teren din zonele incluse în program se realizează de către autoritatea administrației publice centrale care răspunde de turism, în funcție de fondurile disponibile și de prioritățile din punctul de vedere al dezvoltării turistice. Autoritățile administrației publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în condițiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii. (la 01-06-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 6Implementarea programului va fi coordonată de autoritatea administrației publice centrale care răspunde de turism în colaborare cu autoritatea administrației publice centrale care răspunde de sport, în conformitate cu prevederile legale. (la 01-06-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 )  +  Articolul 7Sursele de finanțare pentru realizarea programului se constituie, după caz, din:a) sume alocate de la bugetul de stat și bugetele locale, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație;b) credite interne sau externe;c) ajutoare financiare interne sau externe nerambursabile;d) resurse ale sectorului privat;d^1) fonduri europene; (la 02-12-2006, Litera d^1) a art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. ) e) alte surse atrase.  +  Articolul 8Programul devine program de importanță zonală pentru autoritățile administrației publice locale implicate, beneficiind de prioritate la finanțarea din bugetele locale.  +  Articolul 9(1) Anexa la prezenta lege poate fi modificată și completată prin hotărâre a Guvernului.(2) Autoritățile administrației publice locale sau județene pot solicita Guvernului, în baza unui studiu de fezabilitate, completarea anexei la prezenta lege. (la 02-12-2006, Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 418 din 16 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006. ) Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  București, 11 decembrie 2003.Nr. 526.  +  Anexă
  LISTA
  zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiabil și practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
  (la 16-09-2013, Titlul anexei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 686 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 16 septembrie 2013. ) Județul Alba: Abrud, Arieșeni, Baia de Arieș, Zlatna, dezvoltarea zonei turistice «Ursoaia» (comuna Horea, comuna Gârda, comuna Albac), munții Șureanu (Poarta Raiului), munții Apuseni, Munții Metaliferi, Munții Bihariei, Munții Bihorului, muntele Găina, Muntele Mare, Munții Trascăului (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Alba din Anexă a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Argeș: Cumpăna, Iezer-Portăreasa (Albeștii de Muscel), zona Leaota, Moliviș, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmboviței (Pecineagu)Județul Bacău: Slănic-Moldova, Ghimeș, Palanca, Agăș, Asău, BrusturoasaJudețul Bihor: Padiș, Stâna de Vale, NucetJudețul Bistrița-Năsăud: Colibița, Leșu, Tihuța, Țibleș (Fiad), Valea Vinului, orașul Năsăud, orașul Sângiorz-Băi, comuna Josenii Bârgăului, comuna Prundu Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, comuna Bistrița Bârgăului, comuna Livezile, comuna Poiana Ilvei, comuna Măgura Ilvei, comuna Ilva Mare, comuna Ilva Mică, comuna Lunca Ilvei, comuna Maieru, comuna Rodna, comuna Șanț, comuna Romuli, comuna Telciu, comuna Coșbuc, comuna Parva, comuna Rebra, comuna Salva, comuna Runcu Salvei, comuna Nimigea, comuna Feldru, comuna Rebrișoara, munții Călimani, Munții Bârgăului, Munții Rodnei (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Bistrița-Năsăud din Anexă a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Brașov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Brașov, zona Predeal-Râșnov-Zărnești, zona Tărlungeni-Vama Buzăului, zona Poiana Mărului, Șinca Nouă, Șinca, Hârseni, Lisa, Voila, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea, Victoria, SăceleJudețul Caraș-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, valea Olteana (Țarcu), munții Semenic (comuna Văliug, comuna Brebu, comuna Brebu Nou, comuna Prigor, municipiul Reșița), Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni, comuna Zăvoi), munții Țarcu (comuna Zăvoi, comuna Armeniș) (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Caraș-Severin a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Cluj: Băișoara, Fântânele-Beliș, Lunca Vișagului (Vlădeasa), Măguri-Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea Ierii, zona MărișelJudețul Covasna: Comandău, Șugaș-Băi, Malnaș-Băi, Virghiș, Bixad, Balvanyos, Oituz, Zagon, CovasnaJudețul Dâmbovița: zona Padina-Peștera-Valea IalomițeiJudețul Gorj: Rânca (Novaci, Baia de Fier)Județul Harghita: orașul Borsec, zona Pasul Bucin (comuna Praid, comuna Joseni), zona munților Harghita: Harghita Băi - Harghita Mădăraș (municipiul Miercurea-Ciuc, orașul Vlăhița, comuna Ciceu, comuna Siculeni, comuna Mădăraș, comuna Zetea, comuna Căpâlnița), Izvorul Mureșului, zona Lacul Roșu, zona munților Ciomad (orașul Băile Tușnad, comuna Tușnad, comuna Cozmeni), Valea Strâmbă, Vărșag, municipiul Toplița, zona munților Călimani (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Harghita din Anexă a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Hunedoara: Baleia, Câmpușel-Oslea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Petrila, Râul Șes (Godeanu), Râușor, Straja-Pasul Vulcan (la 16-09-2013, Localitatea Petrila, județul Hunedoara din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 686 din 4 septembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 16 septembrie 2013. ) Județul Maramureș: Borșa, Cavnic, Izvoarele, Mogoșa-Șuior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpuș, Băiuț, Groșii Țibleșului, Munții Oaș, Gutâi și Țibleș, Munții Maramureșului, Munții Rodnei (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Maramureș din Anexă a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Mureș: Lăpușna, SovataJudețul Neamț: Borca, Durău, Piatra-Neamț, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu ArdeleanJudețul Prahova: Azuga, Bușteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-CheiaJudețul Satu Mare: Luna ȘesJudețul Sibiu: Arpașu de Jos, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Avrig, Racovița, Turnu Roșu, Tălmaciu, Boita, Sadu, Râul Sadului, Cisnădie, Rășinari, Poplaca, Gura Râului, Cristian, Săliște, Tilișca, Poiana Sibiului, Jina, Miercurea Sibiului, munții Făgăraș, Munții Lotrului, munții Cindrel (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Sibiu a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Suceava: Broșteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Sucevița, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Șaru Dornei, Ciocănești, munții Călimani, munții Suhard, obcina Mestecăniș, munții Giumalău, Munții Bistriței, munții Rarău (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Suceava din Anexă a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Vâlcea: orașul Horezu, Munții Căpățânii (muntele Ursu, muntele Pietrele Roșii, muntele Pludeasa, muntele Bolca, muntele Piscul lui Țigan, muntele Pietricea, muntele Marginea, muntele Piscul Lung), comuna Voineasa (Munții Latoriței, Mioarele, Puru, Miru, Obârșia Lotrului, Cărbunele Ștefanu, Vidra, Pietrimanu, Bora), comuna Vaideeni (Dealul Mare, Ursulețu, Ursu, Dârjala, Căpățâna, Balota, Cășerie, Milescu, Brădățeaua Mare, Brădățeaua Mică, Corșoru), comuna Malaia (muntele Muntinu, Groapa Mălăii, Cocora, Funicelu, Gropița, Târnovu Mare, Târnovu Mic, Coșana, Petrimanu, Igoiu-Micaia, Fratoșteanu, Coasta Benghii, Urdele, Igoiu, cracul Curmătura), comuna Perișani (Dalia, Lazul lui Man) (la 01-06-2019, Paragraful referitor la județul Vălcea din Anexă a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 107 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 29 mai 2019 ) Județul Vrancea: Lepșa, Soveja. (la 16-07-2009, Anexa a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 271 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA nr. 3 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu pct. 6. ) -------