METODOLOGIE din 15 septembrie 2016de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016  Notă
  Aprobată de ORDINUL nr. 1.887 din 15 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016
   +  Articolul 1(1) Sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere, stabilită la art. 1 din ordin, persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidențiale publice pentru persoanele adulte cu handicap, denumite în continuare centre rezidențiale publice, care realizează venituri proprii din pensii, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent, cu excepția veniturilor din salarii. (la 20-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 ) (2) La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) indemnizația de creștere a copilului.h) salariile obținute în condițiile art. 3 alin. (2). (la 20-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 ) (la 03-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) (3) De la data admiterii într-un centru rezidențial public, cu excepția centrului respiro, și pe toată durata asistării, persoanelor cu handicap li se sistează plata indemnizației lunare și a bugetului personal complementar acordate indiferent de venituri.  +  Articolul 2(1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori acestea sunt mai mici decât contribuția lunară de întreținere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parțial, după caz, de către soț/soție, copii, părinți, denumiți în continuare susținători legali. (la 20-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 ) (2) În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (1), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuției lunare de întreținere celui asistat, diferența de plată trece în obligația celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (1), până la completarea integrală a cuantumului contribuției lunare de întreținere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor obligați la plată, contribuția lunară de întreținere datorată se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective.(3) În cazul în care obligația de plată a contribuției lunare de întreținere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită și numai de una dintre acestea, care își asumă obligația de întreținere.(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) obligate la plata contribuției lunare de întreținere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum și din alte surse cu caracter permanent. (la 20-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 )  +  Articolul 3(1) La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere de plată în sarcina persoanelor asistate prevăzute la art. 1 alin. (1) se procedează astfel:a) din veniturile proprii lunare se deduc obligațiile legale de întreținere ale persoanei asistate, aflate în executare;b) din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziția persoanei asistate, pentru cheltuieli personale;c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreține efectiv - soț, soție, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceștia nu au venituri proprii și nu beneficiază de asistență socială în instituții rezidențiale de asistență socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată reprezintă venitul net lunar al persoanei și se ia în calcul la stabilirea contribuției lunare de întreținere pentru care persoana asistată este obligată la plată.(2) Persoanele asistate care realizează venituri din salarii, pe timpul șederii în centrul rezidențial, nu sunt obligate la plata contribuției de întreținere, fiind încurajate să își economisească veniturile. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidențial public prin punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și a unui plan de locuire în comunitate.(3) Cuantumul contribuției lunare de întreținere stabilit în sarcina persoanelor asistate nu va depăși contribuția lunară de întreținere reglementată la art. 1 din ordin. (la 20-07-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 )  +  Articolul 4(1) În situația în care persoana asistată nu are venituri proprii de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (1) sau veniturile pe care le are sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției, la stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere în sarcina altor persoane, respectiv în sarcina susținătorilor legali, se procedează după cum urmează:a) din veniturile nete medii lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere;c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabilește cuantumul contribuției lunare de întreținere datorat de susținătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:
  Venitul mediu net lunar/o persoană (lei)Cuantumul contribuției lunare (procentul se aplică la diferența dintre contribuția lunară de întreținere stabilită la art. 1 din ordin și contribuția achitată de persoana asistată)
  Sub 1.5240%
  1. 525-1.62410%
  1.625-1.72420%
  1.725-1.82430%
  1.825-1.92440%
  1.925-2.02450%
  2.025-2.12460%
  2.125-2.22470%
  2.225-2.32480%
  2.325-2.42490%
  peste 2.425100%
  (la 20-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 )
  (2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale. (la 20-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 ) (3) Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor adulte cu handicap au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere este valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 898 din 31 mai 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 ) (4) La stabilirea cuantumului contribuției lunare de întreținere, în condițiile alin. (1), se procedează la reținerea sumei, în ordinea de obligație la plată menționată la art. 2 alin. (1) până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuția lunară de întreținere datorată se stabilește la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată. (la 03-05-2017, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) (4^1) În cazul susținătorilor legali ai persoanei asistate, persoane singure, cuantumul contribuției de întreținere datorate se stabilește potrivit alin. (1) lit. c), fără a depăși 25% din venitul mediu net lunar. (la 03-05-2017, Articolul 4 a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) (5) Dacă persoana asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri și nici diferențele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată și nivelul contribuției lunare de întreținere, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul consiliul județean, respectiv local al municipiului București din care este finanțat centrul rezidențial public.(6) Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu dizabilități pe perioade mai mari de 5 zile, contribuția lunară de întreținere datorată se recalculează scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.
   +  Articolul 5(1) Atunci când o persoană solicită admiterea într-un centru rezidențial public pentru persoane adulte cu handicap, aprobarea admiterii se face pe baza semnării, în prealabil, a unui angajament de plată, în care se înscriu datele privind persoana cu handicap asistată și, după caz, persoana/persoanele care se obligă la plata contribuției de întreținere.(2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată sau persoanele stabilite la art. 2 alin. (1) nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreținerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuției lunare de întreținere potrivit prevederilor prezentei metodologii. (la 03-05-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) (3) După stabilirea persoanelor obligate la plată și a cuantumului sumelor ce le revine de plătit se întocmește un angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menționarea sumelor respective.(4) În cazul în care susținătorii legali nu își asumă sau nu își pot asuma obligația de plată a contribuției de întreținere stabilită, instanța de tutelă îi poate obliga să o completeze în condițiile Codului civil. (la 03-05-2017, Articolul 5 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 )  +  Articolul 6(1) Odată cu semnarea contractului de prestări servicii în centru rezidențial public al persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligați la plata contribuției lunare de întreținere semnează angajamentul de plată. (la 03-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) (2) Angajamentul de plată se întocmește în trei exemplare, dintre care: un exemplar se atașează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se transmite persoanei/persoanelor obligate la plata contribuției lunare de întreținere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă reținerile sau care urmărește plata contribuției lunare de întreținere.(3) Sumele reprezentând contribuțiile lunare de întreținere datorate de persoanele obligate la plată se rețin de centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu handicap în care se află asistată persoana cu handicap.(4) Centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu dizabilități au obligația să informeze persoanele obligate la plata contribuției lunare de întreținere ori de câte ori intervin modificări ale cuantumului contribuțiilor sau încetarea plății acestora.  +  Articolul 7(1) Cuantumul contribuției lunare de întreținere ce urmează a fi plătit de persoana cu handicap asistată sau de susținătorii legali ai acesteia se comunică de către direcția generală de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județului/sectorului în raza căreia se află centrul rezidențial public fără personalitate juridică și de către centrul rezidențial public pentru persoane adulte cu handicap cu personalitate juridică și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.(2) Recalcularea contribuției lunare de întreținere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de centrul rezidențial public sau de direcția generală de asistență socială și protecția copilului în subordinea căreia funcționează centrul rezidențial public, după caz.(3) În vederea stabilirii cuantumului contribuției lunare de întreținere, dosarul persoanei asistate va cuprinde și actele privind starea civilă, componența familiei și situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:a) copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinților, ale copiilor, ale soțului sau soției, după caz;b) declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale;d) copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul;e) copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care cei care datorează plata contribuției lunare de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane;f) anchetă socială privind situația persoanei asistate și a familiei sale.(4) Sumele încasate cu titlu de contribuție lunară de întreținere se varsă în termen de 3 zile la bugetul consiliului județean, respectiv local al sectorului municipiului București din care este finanțat centrul rezidențial public.  +  Anexă la metodologieANGAJAMENT DE PLATĂ (la 03-05-2017, Titlul anexei la metodologie a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) Subsemnatul(a), ..................., domiciliat(ă) în*1) ...........................,în calitate de*2) ..............., cu începere de la data de ............., mă oblig săplătesc suma de .........................., reprezentând contribuția lunară de întreținerestabilită de*3) ......................... pentru*4) ....................................,persoana cu handicap asistată în*5) ............................................... . În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuției lunare de întreținere,mă oblig să plătesc suma stabilită. Suma de mai sus se va reține lunar din venitul subsemnatului de către .............. ajudețului/municipiului ......................... sau va fi urmărită la platăprin*6) ..................................... . Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea loculuide muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în cel mult 15 zile, centruluirezidențial public pentru care am subscris prezentul angajament. Întocmit în*7) ............................, la data de .................., în treiexemplare dintre care am primit un exemplar. Semnătura*8) .................... Completat și semnat în fața noastră, Semnătura*9) .................... Se completează cu: ^1) Adresa exactă (localitatea, județul, strada, numărul etc.). ^2) Asistat, susținător legal, după caz. (la 03-05-2017, Nota ^2) din anexa la metodologie a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 623 din 2 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 03 mai 2017 ) ^3) Denumirea instituției care a calculat contribuția de întreținere. ^4) Numele persoanei asistate. ^5) Denumirea și sediul centrului rezidențial public. ^6) Administrația Financiară a Județului/Municipiului/Sectorului ........... . ^7) Localitatea. ^8) Semnătura persoanei care se obligă la plată. ^9) Semnătura conducătorului centrului rezidențial public, în cazul centrelor cupersonalitate juridică sau semnătura conducătorului furnizorului de servicii socialeîn subordinea căruia se află centrul rezidențial public, în cazul centrelor fărăpersonalitate juridică. În angajamentul de plată se menționează și consimțământul persoanei care urmeazăsă achite contribuția lunară de întreținere, în condițiile majorării cuantumuluiacesteia ca urmare a indexării veniturilor și a modificării costului mediu lunar deîntreținere. În angajamentul de plată se menționează și obligația de a aduce lacunoștința instituțiilor competente orice modificare intervenită în situațiaveniturilor personale sau ale familiei asistatului. ------