ORDIN nr. 1.887 din 15 septembrie 2016privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016    Având în vedere:– art. 94 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 53 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;– Referatul de aprobare al Serviciului juridic, contencios și resurse umane din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 2.898 din 2 august 2016,în temeiul art. 18. alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Contribuția lunară de întreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, denumită în continuare contribuție lunară de întreținere, se stabilește la suma de 900 lei.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap, precum și a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre sau de susținătorii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 21 octombrie 2009, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
    Dragoș-Nicolae Pîslaru
    București, 15 septembrie 2016.Nr. 1.887.  +  ANEXĂMETODOLOGIEde stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicapasistați în centre rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătoriiacestora