ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 11 mai 2022  Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea. Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 2021. Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Creșterea de preț nu a putut fi avută în vedere de către ofertanți la data depunerii ofertelor.Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la energie a fost luată la nivel european și național.Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante.Având în vedere că sunt necesare măsuri de urgență pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul tuturor costurilor din construcții, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale,ținând cont de faptul că la criza declanșată la sfârșitul anului 2020, generată de revenirea economică post-SARS-CoV-2, se adaugă criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, manoperă, utilaj și transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe piețele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții, dar și a semiconductorilor,deoarece multe dintre contractele de achiziție au fost încheiate fără a avea o formulă de ajustare, chiar dacă, începând cu iunie 2018, orice contract cu o durată mai mare de 24 de luni trebuia să aibă, conform Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și similar în domeniul achizițiilor sectoriale, o formulă de ajustare a prețului, dar și datorită faptului că contractele de achiziție cu prețuri ferme nu au putut să prevadă prin indicii totali de cost în construcții impactul pe care îl vor avea criza generată de virusul SARS-CoV-2, criza prețului la energie, criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, iar prognozele realizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză la data depunerii ofertelor nu au putut să aibă în vedere impactul acestora asupra costurilor în construcții,pentru a evita blocarea implementării proiectelor de infrastructură, precum și a celor care au ca obiect furnizarea de echipamente, utilaje și dotări necesare pentru realizarea obiectului contractelor de finanțare din fonduri externe nerambursabile,ținând cont că sunt necesare măsuri de urgență în domeniul actualizării costurilor investiției, respectiv a devizelor generale de investiții, precum și în domeniul contractelor de finanțare, contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și al altor categorii de contracte a căror finanțare este asigurată parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență pentru deblocarea proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.(2) Prezenta ordonanță de urgență reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și al altor categorii de contracte.(3) Costurile investițiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea estimată a investiției din devizele generale pentru contractele de lucrări a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu indicii de cost în construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie a anului 2022. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (4) Costurile investițiilor realizate prin contractele de achiziție publică prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv valoarea estimată a investiției pentru contractele de produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu Indicii valorii unitare - totali, la import, medii anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional (la 14-07-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) rezerva de implementare - necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru și a altor categorii de contracte, constituit în limitele și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preț, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor;b) rezerva de ajustare - necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de finanțare în limitele și în condițiile de constituire, utilizare și evidență prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, din care se finanțează în exclusivitate rezervele de implementare, care au caracter imprevizibil;c) ajustare de preț - o ajustare necesară ca urmare a creșterii de preț la materiale, manoperă, utilaje, transport, echipamente, dotări independente, precum și la alte elemente de cost generate de criza post-SARS-CoV-2, criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, care au avut un caracter imprevizibil și nu au putut fi anticipate în mod rezonabil la data încheierii contractului de achiziție;d) reechilibrare contractuală - modificări ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru și altor categorii de contracte prin acte adiționale încheiate potrivit legii, ca urmare a apariției unor cauze imprevizibile în implementarea acestora, care au condus la creșteri ale prețului contractului prin creșteri ale prețurilor la materiale, utilaje, manoperă, transport, dar și alte creșteri care pun în dificultate implementarea proiectelor;e) indice de cost în construcții total, prognozat - indice prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru ramura de activitate economică din construcții, comunicat oficial cu o anumită periodicitate;f) indice de cost în construcții total, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția cumulată a costurilor totale în construcții;g) indice de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții pentru costul materialelor, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția costurilor în construcții pentru materiale;h) indicele valorii unitare - total, la import - indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, cu o anumită periodicitate, calculat pe baza valorii unitare medii a bunurilor importate, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la bunurile care fac obiectul contractelor de produse/furnizare din import;i) indicele lunar al prețului de consum total - indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice;j) element de cost semnificativ - categorii de costuri semnificative necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau european, de infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, care sunt definite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și sunt necesare la implementarea acestora. (la 14-07-2022, Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 3(1) Prețul contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a prețului au fost cuprinse în documentațiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creșteri sau diminuări de costuri.(2) Prevederile alin. (1) se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru după cum urmează: a) contractele de achiziție publică de lucrări, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și m) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) și l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare; b) contractele de achiziție publică de produse, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și n) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. b) și m) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect:(i) dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, echipamente de transport prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 și 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcțiune, și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale; (la 14-07-2022, Punctul (i) din Litera b) , Alineatul (2) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (ii) active fixe corporale, așa cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;c) contractele de achiziție publică de servicii, definite la art. 3 alin. (1) lit. c) și o) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) și n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și de către beneficiarii de finanțare, entități juridice fără calitate de autoritate contractantă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele de la alin. (2) lit. a) și c), entități juridice prevăzute la art. 6 alin. (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau entități juridice prevăzute prin prevederile Ghidului Solicitantului/contractelor de finanțare, și care au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție încheiate de către beneficiarii privați pentru contractele de lucrări atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, cu condiția ca suplimentarea prețului să nu conducă la depășirea pragurilor valorice și a condițiilor cumulative prevăzute la art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. (5) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție încheiate de către beneficiarii privați în cazul contractelor de produse atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 care au ca obiect dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale, prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 și 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și în Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, cu modificările și completările ulterioare.(6) Beneficiarii privați, prevăzuți la alin. (4) și (5), care au atribuit contracte de achiziții ca parte a unor scheme de ajutor de stat, pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare și se încadrează în condițiile de acordare, conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, precum și în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preț peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari privați din bugetul propriu. (7) Beneficiarii publici care au atribuit contracte de achiziții ca urmare a unor scheme de ajutor de stat pot aplica ajustările numai dacă aceste scheme de ajutor de stat sunt în vigoare și se încadrează în condițiile de acordare, conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, precum și în plafoanele specifice ajutorului de stat. Eventualele cheltuieli necesare ajustărilor de preț peste plafoanele specifice schemelor de ajutor de stat se vor suporta de către beneficiari publici din bugetele acestora aprobate potrivit legii.(8) Ajustările de preț prevăzute la alin. (4) și (5) vor fi suportate din capitolul 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute din devizul general reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, și după epuizarea acestor sume din economiile contractului de finanțare, fără a depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție. În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(9) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, și Autoritatea responsabilă pentru gestionarea fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, denumită în continuare AR FAMI-FSI, nu califică drept cheltuială eligibilă ajustarea de preț în următoarele situații:a) beneficiarul nu a respectat prevederile art. 8 referitoare la încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție;b) sumele aferente corecțiilor financiare aplicate beneficiarului, din vina exclusivă a acestuia, ca urmare a unor nereguli constatate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;c) nerespectarea prevederilor art. 14, referitoare la încadrarea cheltuielilor privind ajustarea de preț pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile;d) ajustarea de preț se referă doar la cheltuieli neeligibile sau la o activitate care conține numai categorii de cheltuieli neeligibile.(10) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică tuturor contractelor de achiziție care nu au clauză de ajustare de preț sau care cuprind o clauză de ajustare care se aplică după îndeplinirea unor condiții cumulative, respectiv după trecerea unei perioade de timp, sau care conțin clauze de ajustare de preț care nu acoperă creșterile de preț generate de condiții de imprevizibilitate prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. (11) Pentru contractele de achiziție cu preț ferm sau care cuprind o clauză de ajustare de preț care intră în vigoare după trecerea unei perioade de timp, până la intrarea în vigoare a clauzei de ajustare de preț se aplică prevederile art. 17.(12) Pentru contractele de achiziție care conțin clauze de ajustare de preț, dar care nu acoperă creșterile de preț generate de cauze imprevizibile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, se pot aplica prevederile art. 17, cu condiția parcurgerii etapelor prevăzute la art. 10, întocmirii notei justificative de la art. 43 și aplicării formulei de ajustare pentru valoarea rămasă de executat a contractului.(13) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică contractelor de achiziție dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții de imprevizibilitate, astfel:a) schimbarea condițiilor economice, pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, a intervenit după termenul-limită pentru depunerea ofertelor;b) schimbarea, prevăzută la lit. a), nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției directe, respectiv la momentul elaborării ofertei; c) contractantul, în situațiile prevăzute la lit. a) și b), nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară;d) contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia și prin declarație pe proprie răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri cu impact direct asupra compensării costurilor de realizare a contractului de către guvernele statelor unde contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în relația cu implementarea contractului. (la 14-07-2022, Litera d) din Alineatul (13) , Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (14) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică contractelor de achiziție în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau pentru cele care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.(15) Prevederile alin. (14) nu se aplică pentru contractele de tipul celor prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) si d) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european. (la 14-07-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (16) Prevederile alin. (14) nu se aplică pentru contractele de proiectare și execuție lucrări pentru care au fost aplicate penalități de întârziere, majorări de întârziere, daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, pentru etapa de proiectare. (la 14-07-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 4(1) Condiția de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. a) se analizează pentru fiecare contract de achiziție în parte de către beneficiari, raportându-se la momentul depunerii ofertei, respectiv cel la care contractantul își calculează prețul și evaluează riscurile, astfel:a) criza economică post-COVID care a determinat creșteri ale indicelui de cost total în construcții cauzate de creșterea prețului la materiale și manoperă, echipamente/bunuri și alte dotări independente; b) criza energiei care a determinat creșteri necontrolate la prețul combustibilului, energiei și gazelor naturale care nu a depins de acțiunea/inacțiunea contractantului;c) criza generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii prețului la materiale, echipamente, utilități publice, inclusiv energie, utilaje, precum și dotări independente, iar impactul asupra creșterii elementelor de cost este reflectat în indicele de cost în construcții total, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, indicii valorii unitare - total la import și indicii prețurilor de consum total, publicați de Institutul Național de Statistică al României.(2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor consemna în nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a) modalitatea prin care una sau mai multe din împrejurările prevăzute la alin. (1) a/au avut impact asupra contractelor de achiziție prin identificarea acestor influențe la elementele de cost care formează prețul contractului. Aceste influențe pot fi justificate prin cel puțin una sau mai multe oferte de preț, care au stat la baza creșterii elementelor de cost.  +  Articolul 5(1) Condiția prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de lucrări se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare ce putea fi avut în vedere de către un contractant, în funcție de data întocmirii ofertei, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025, respectiv indicele de cost total în construcții prognozat prevăzut în anexa nr. 1. Indicele de cost total în construcții prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză se va menționa de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile în funcție de luna de referință a contractului de achiziție în nota justificativă de verificare a condițiilor de imprevizibilitate prevăzută la art. 10 lit. a).(2) Condiția de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de produse se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional“, la tabelul 2 - „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import“, prevăzuți în anexa nr. 2.(3) Condiția de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. b) pentru contractele de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, luând în considerare indicele prețurilor de consum, total, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică, prevăzuți în anexa nr. 3.(4) Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.  +  Articolul 6(1) Condiția de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. c) se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile prin raportare la riscul contractual din propunerea financiară a ofertantului câștigător.(2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor arăta în nota justificativă de la art. 10 lit. a) faptul că executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă pentru contractant din cauza situațiilor imprevizibile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 7(1) Condiția de imprevizibilitate prevăzută la art. 3 alin. (13) lit. d) se analizează de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile sub două aspecte:a) costul: are în vedere reechilibrarea contractuală și constă în suportarea de către beneficiarii fondurilor externe nerambursabile a diferenței dintre evoluția reală a costurilor din construcții față de evoluția prognozată la momentul datei de referință, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, a indicatorilor specifici de costuri sau, după caz, a indicatorilor similari specifici pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii de realizare a studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice. Pentru a determina aceste costuri necesare reechilibrării prețului contractului se vor aplica formulele de la art. 17;b) prelungirea duratei de execuție pentru contractele de lucrări, respectiv prelungirea termenelor de livrare pentru contracte de furnizare.(2) Reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) va fi realizată în baza unei analize efectuate de părțile contractante la nivelul fiecărui contract.(3) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor menționa în notă justificativă, prevăzută la art. 10 lit. a), modalitatea rezultată din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență pentru suportarea costului de către beneficiari în vederea reechilibrării contractelor, precum și modalitatea de reechilibrare a duratei contractului, dacă este cazul.(4) În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă și aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă inclusiv în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 30 de zile de la depunerea de către contractant a cererii și a documentelor justificative. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții vor transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile cererea si documentele justificative. (la 14-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (5) Încetarea anticipată a contractului în condițiile prevăzute la alin. (4) nu reprezintă o încălcare a obligațiilor ce reveneau părților în cadrul contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial, nu poate duce la penalități, sancțiuni sau/și emiterea unui document constatator negativ.(6) În situația prevăzută la alin. (4), beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor determina lucrările pentru restul rămas de executat, vor actualiza devizele în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, vor elabora documentațiile de atribuire prin includerea formulelor de ajustare și vor lansa procedurile de achiziție pentru restul de executat.  +  Capitolul II Prevederi referitoare la procedurile de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție  +  Articolul 8(1) Modificarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în prevederile art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, fără să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a). (2) În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru prin mai multe modificări succesive, potrivit dispozițiilor art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 237 alin. (1) și art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanțe de urgență, nu va depăși 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru.(3) Modificarea valorii contractelor de lucrări și/sau, după caz, a contractelor de produse pentru beneficiarii privați care aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 nu poate depăși 50% din valoarea prețului inițial al contractului de achiziție, potrivit notei justificative prevăzute la art. 10 lit. a).  +  Articolul 9(1) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care aplică prevederile art. 3 constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru sau altor categorii de contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiționale la contractele de achiziție după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10.(3) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18.(4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18.(5) Suplimentarea rezervei de implementare în condițiile alin. (4) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute la art. 8 și 18.(6) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au obligația de a ține o evidență distinctă a rezervei de implementare destinate plății ajustărilor de preț, atât la momentul constituirii acesteia, cât și ulterior, prin suplimentare și operarea plăților necesare finanțării ajustărilor de preț.(7) Rezerva de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.(8) Rezerva de implementare majorează valoarea costului investiției și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiției a căror valoare se regularizează potrivit art. 11 alin. (6).(9) Evidențierea plăților în cadrul rezervei de implementare se determină ca diferență între valoarea fiecărei plăți actualizată cu ajustările de preț și valoarea neactualizată cu ajustarea de preț.  +  Articolul 10Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile parcurg următoarele etape pentru încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție, astfel:a) Etapa I: întocmesc nota justificativă privind îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 din Legea nr. 99/2016. Pentru demonstrarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) pct. i) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 238 lit. a) din Legea nr. 99/2016, întrunirea condițiilor de imprevizibilitate ale contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru prevăzute la art. 3 alin (13) este considerată necesară și suficientă. Nota justificativă este aprobată de reprezentantul legal al beneficiarului, care răspunde pentru realitatea îndeplinirii condițiilor de imprevizibilitate a contractului și corectitudinea informațiilor cuprinse în aceasta.b) Etapa a II-a: pe baza notei justificative se încheie act adițional la contract prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adițional va prevedea constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de implementare în relația cu contractantul și va conține:1. obiectul actului adițional;2. valoarea rezervei de implementare;3. modul de evidență a rezervei de implementare;4. plățile care pot fi efectuate din rezerva de implementare;5. formula de ajustare a prețului contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru în acord cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;6. valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ și valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepție și dare în folosință pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăți, cantitativ și valoric;7. alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidența și plățile care vor avea loc din rezerva de implementare;8. anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13).  +  Articolul 11(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat și prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. În cazul contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare, contractanții pot transmite în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca și pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. În condițiile aplicării art. 42, adresa poate fi inițiată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adițional la contractul de achiziție, în vederea constituirii rezervei de implementare potrivit art. 9. Încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție se realizează în termenul de valabilitate a contractelor și cu respectarea prevederilor capitolului II. (la 14-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1) în termenul menționat în cuprinsul aceluiași alineat sunt obligați să analizeze dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție/acordurilor-cadru și să încheie nota justificativă prevăzută la art. 10 lit. a), aprobată de reprezentantul legal al acestora, și dacă sunt îndeplinite condițiile din prezenta ordonanță de urgență sunt obligați să încheie acte adiționale la contractele de achiziție cu respectarea etapelor prevăzute la art. 10.(3) Actele adiționale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) și a documentelor justificative aferente. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu documentația de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adițional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 10, etapa a II-a, părțile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a1) și c1) dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) și întocmind nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (1). (la 14-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (5) Netransmiterea de către contractanți a solicitării de ajustare a valorii pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în termenul prevăzut la alin. (1), atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adițional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, obligația asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului.  +  Capitolul III Prevederi referitoare la încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare  +  Articolul 12(1) Autoritățile de management ale programelor operaționale/naționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, încheie acte adiționale la contractele de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și/sau, după caz, a valorii neeligibile a cheltuielilor aferente unui proiect, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a utilizat cel puțin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, cu excepția proiectelor finanțate prin PNDR, în cazul căruia procentul se stabilește în conformitate cu procedurile interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Pentru proiectele care sunt structurate în faze/etape, procentul de 75% se va raporta la valoarea eligibilă a fazei/etapei;b) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a constituit rezerva de implementare a contractelor de achiziție, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;c) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile a solicitat încheierea de act adițional la contractul de finanțare;d) beneficiarul fondurilor externe nerambursabile demonstrează că a parcurs etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pentru încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție, potrivit prevederilor art. 10, și prezintă documente în acest sens, în caz contrar, cheltuiala beneficiarului aferentă rezervei de implementare devenind neeligibilă. Recuperarea cheltuielilor care devin neeligibile se realizează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare; e) nu sunt afectați indicatorii de realizare și rezultat al proiectelor, respectiv nu sunt afectați indicatorii de monitorizare a proiectelor finanțate prin PNDR;f) costurile inițiale ale investițiilor împreună cu ajustarea de preț a contractelor de achiziție nu determină influențe majore asupra sustenabilității financiare a proiectelor, acolo unde este cazul. În aceste situații beneficiarii fondurilor externe nerambursabile vor reface analizele cost-beneficiu ale proiectelor cu luarea în considerare a ajustărilor de preț din care va rezulta că valoarea netă actualizată și/sau, după caz, rata internă de rentabilitate nu devin negative sau nu sunt în măsură să afecteze major sustenabilitatea financiară a proiectelor.(2) În situația contractelor de finanțare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile se vor putea încheia acte adiționale de majorare a valorii eligibile numai pentru constituirea și reconstituirea rezervei de ajustare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență chiar dacă această majorare conduce la depășirea valorii nerambursabile și/sau eligibile stabilite prin ghidurile solicitantului sau programele operaționale/naționale. Diferența de valoare peste valoarea cheltuielilor eligibile ale programelor operaționale după efectuarea de plăți în limita valorii de 100% a cheltuielilor eligibile ale programelor operaționale se suportă din bugetul de stat. (3) Prin excepție, pentru proiectele finanțate din FEADR, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, majorarea se va încadra în limitele valorii sprijinului public nerambursabil, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 3.508, cu modificările și completările ulterioare.(4) Autoritățile de management/AR FAMI-FSI au obligația de a parcurge procedurile legale în relația cu comitetele de monitorizare/directoare ale programelor operaționale/naționale și de a solicita, după caz, aprobarea acestor modificări. Prin excepție, pentru programele de cooperare teritorială europeană, actele adiționale se încheie în conformitate cu regulile specifice și în limita fondurilor disponibile alocate la nivelul programelor. (5) Autoritățile de management/AR FAMI-FSI ale programelor operaționale/naționale au dreptul de a încheia acte adiționale la contractele de finanțare/decizii, în limitele aprobate pentru programele operaționale, potrivit art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, sau în condițiile alin. (6), cu încadrarea în creditele de angajament, aprobate anual cu această destinație, prin legile bugetare anuale.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, autoritățile responsabile cu implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiționale la contractele de finanțare a căror valoare poate determina depășirea alocării cu până la 130%, a sumelor alocate în euro, la nivel de program operațional din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legea bugetului, în limitele valorii sprijinului public nerambursabil din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 3.508, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care execuția bugetară este de 100% la nivelul măsurilor de intervenții ale programului operațional, cheltuielile efectuate pentru ajustarea de preț se suportă din bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, din bugetul beneficiarului.  +  Articolul 13(1) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, constituie rezerve de ajustare a valorii la nivelul contractelor de finanțare prin majorarea valorii inițiale a cheltuielilor eligibile și/sau, după caz, a cheltuielilor neeligibile ale contractelor de finanțare, cu respectarea prevederilor prezentului capitol.(2) Rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanțare se constituie pe baza rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru, potrivit art. 9, și nu poate depăși valoarea cumulată a acestora.(3) Suplimentarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare poate avea loc numai dacă a fost utilizată 75% din rezerva de ajustare constituită inițial.(4) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare face parte din bugetul proiectului, se evidențiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară, prin grija autorităților de management, și se va opera în sistemul informatic MySMIS, acolo unde se impune, iar din aceasta se pot efectua plăți numai pentru finanțarea ajustării de preț necesare contractelor de achiziție care stau la baza implementării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană.(5) Evidențierea sumelor utilizate din cadrul rezervei de ajustare se determină ca diferență între valoarea fiecărei sume actualizată cu ajustările de preț și valoarea sumelor, neactualizată, în condițiile art. 17 alin. (8) lit. a2), b2), c2) și d2).(6) Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR și AR FAMI-FSI, vor emite instrucțiuni pentru constituirea, evidența și plățile din rezerva de ajustare a prețului contractului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dacă este cazul.(7) Autoritățile de management ale programelor operaționale și/sau organismele intermediare și/sau AR FAMI-FSI, după caz, încheie cu beneficiarii fondurilor externe nerambursabile acte adiționale la contractele/deciziile/ordinele de finanțare, în termen de 45 de zile de la data depunerii solicitării de către beneficiari, cu verificarea respectării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 12 și, după caz, a prezentării documentelor prevăzute la art. 10.  +  Articolul 14Rezervele de ajustare a valorii contractului de finanțare majorează valorile cheltuielilor eligibile și/sau, după caz, cheltuielile neeligibile ale contractelor de finanțare după următoarele reguli:a) dacă ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a prețului majorează proporțional atât procentul de cheltuieli eligibile, cât și procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;b) dacă ajustarea de preț este aferentă doar unor cheltuieli eligibile rezerva de ajustare a prețului contractelor de finanțare majorează în întregime valoarea cheltuielilor eligibile;c) dacă ajustarea de preț este aferentă doar unor cheltuieli neeligibile rezerva de ajustare a prețului majorează în întregime valoarea cheltuielilor neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;d) dacă ajustarea de preț este aferentă unor cheltuieli eligibile și cofinanțarea asumată de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile care, din diferite cauze, este peste limita prevăzută pentru programele operaționale/naționale, rezerva de ajustare a prețului contractului de finanțare poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului.  +  Articolul 15(1) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare nu poate majora cheltuielile eligibile pentru următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli care au la bază contracte de consultanță/supervizare, precum și alte contracte de natură similară;b) cheltuieli care au la bază contracte de prestări servicii, cu excepția contractelor care presupun elaborarea de studii geotehnice și hidrogeologice;c) cheltuieli care au la bază contracte de asistență tehnică;d) cheltuieli care au la bază contracte pentru management de proiect;e) cheltuieli care au la bază contracte pentru auditul de proiect;f) cheltuieli de natură salarială;g) alte categorii de cheltuieli de prestări servicii sau de natură similară încheiate potrivit legii.(2) Pentru proiectele finanțate prin PNDR, rezerva de ajustare a prețului contractului de finanțare nu poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului pentru cheltuieli cu prestarea de servicii, indiferent de tipul acestora.  +  Articolul 16(1) În situația în care beneficiarii nu depun solicitări, însoțite de documentele justificative în condițiile art. 12, în perioada de implementare a contractelor de finanțare sau pe durata de execuție a contractelor de finanțare aferente proiectelor finanțate prin PNDR, FAMI sau FSI, sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru se suportă în întregime de către beneficiari.(2) Până la încheierea actelor adiționale prevăzute la art. 12 alin. (1) se pot utiliza sumele eligibile si neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4), cu condiția respectării prevederilor capitolului II și cu respectarea prevederilor din contractele de finanțare referitoare la modificări bugetare și la eligibilitatea și neeligibilitatea acțiunilor. Obligațiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea și plata rezervei de implementare rămân aceleași până la încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare. (la 14-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (3) După utilizarea de către beneficiari a cel puțin 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare, autoritățile de management sau AR FAMI-FSI au obligația de a respecta prevederile capitolului III referitoare la încheierea de acte adiționale cu beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta ordonanță de urgență. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Capitolul IV Prevederi referitoare la determinarea valorii ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție  +  Articolul 17(1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat și prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, respectiv până la furnizarea integrală și recepționarea produselor/echipamentelor/bunurilor achiziționate, conform prevederilor contractuale, și, respectiv, până la recepționarea documentațiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate și/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, și/sau hidrogeologice pentru infrastructura publică, potrivit prevederilor contractuale.(2) Prin valoarea restului rămas de executat se înțelege și valoarea echipamentelor/bunurilor și a altor dotări independente necesare pentru realizarea proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile care fac obiectul contractului de finanțare, care nu au fost furnizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv până la întocmirea procesului verbal de recepție și dare în funcțiune a acestora.(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte:a) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) și art. 3 alin. (4) încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;b) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și art. 3 alin. (5) încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;c) contractele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, care sunt încheiate cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului, dacă formula de ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării proiectelor;d) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. c), al căror obiect îl constituie realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente proiectelor de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare și care includ studiile geotehnice și/sau hidrogeologice, care sunt încheiate cu preț ferm. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (4) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, definit potrivit alin. (8) lit. a1), denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru luna de referință, definită la alin. (8) lit. a1), denumit în continuare ICC_plr, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare ICC_r, publicat de către Institutul Național de Statistică prin publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Luna „n“ reprezintă luna depunerii solicitării de plată.(5) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de lucrări al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructură majoră de apă - canalizare, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, prin aplicarea indicelui de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_mlr, indicele de cost în construcții la materiale, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică în publicații oficiale, denumit în continuare ICC_mr, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n», precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică pentru luna de referință, prevăzut la alin. (8) lit. c1), denumit în continuare ICC_Rlr, precum și prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, realizat, denumit în continuare ICC_r, realizat, publicat de către Institutul Național de Statistică în publicații oficiale, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n». Luna «n» reprezintă luna depunerii solicitării de plată. (la 14-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (6) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de produse luând în considerare indicele valorii unitare - totale, la import, trimestrial, realizat și publicat de Institutul Național de Statistică la 110 zile de la terminarea trimestrului de referință, în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import», valabil, la trimestrul de Referință, definit potrivit alin. (8) lit. b1), denumit în continuare, IVUI_TRr, precum și prin aplicarea indicelui valorii unitare - totale, la import, trimestrial, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import», denumit în continuare IVUI_Tr, publicat înainte de data depunerii solicitării de plată. (la 14-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (7) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice, prin aplicarea indicelui lunar al prețului de consum total, denumit în continuare IPC_lr, determinat de Institutul Național de Statistică, prin Baza de Date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă - data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“ și ca perioadă de referință - luna de referință, definită potrivit alin. (8) lit. d1). Luna „n“ reprezintă luna depunerii solicitării de plată.(8) Formulele de ajustare aplicabile sunt următoarele:a.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin (3) lit. a), se utilizează următoarea formulă de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;ICC_mr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;ICC_mlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;ICC_r - indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;ICC_plr - indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabil în luna de referință, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii „n“, potrivit anexei nr. 4;%_av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%_p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;%_cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;luna „n“ - luna depunerii solicitării de plată.Luna de referință reprezintă luna anterioară față de datalimită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC_r, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor ICC_mr nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi.În situația în care raportul dintre indicii de cost în construcții totali, realizați, respectiv prognozați, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în construcții total, prognozat, cu indicele de cost în construcții total, realizat și se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICC_plr va avea valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință.În situația în care și acest raport este subunitar, acesta va avea valoarea 1, până la data de 31.12.2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se depășească condiția prevăzută la art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și, corespunzător, nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului National de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:a) clădiri rezidențiale noi - 47,31%;b) clădiri nerezidențiale noi - 45,82%;c) construcții inginerești noi - 47,21%;d) clădiri rezidențiale reparații capitale - 37,76%;e) clădiri nerezidențiale reparații capitale - 42,42%;f) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%;g) clădiri rezidențiale reparații - 42,82%;h) clădiri nerezidențiale reparații - 46,95%;i) construcții inginerești reparații - 46,82%.a.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. a), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitate de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. b) se utilizează următoarea formulă de calcul:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrului IV al anului 2021 și IVUI_TRr este aferent anului 2021:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2022/2023 și IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2021/2022:Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă indicele IVUI_Tr utilizat este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2023 și IVUI_TRr este aferent trimestrelor I, II, III și IV, anului 2021:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;IVUI_Tr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import», publicat înainte de data depunerii solicitării de plată.;IVUI_TRr - indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, realizat în luna de referință, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import»;IVUI_mA2021 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2021, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import»;IVUI_mA2022 - indicele valorii unitare - total, la import, mediu anual, realizat, pentru anul 2022, publicat de Institutul Național de Statistică în «Indicii valorii unitare în comerțul internațional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import»;%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data- limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil și definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă. Atunci când raportul între indicii valorii unitare - total, la import, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiția încadrării în prevederile art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar suplimentări de produse, prețul acestora se va ajusta în următoarele condiții:a) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile de produse care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare. (la 14-07-2022, Litera b.1) din Alineatul (8) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) b.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. b), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. c), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național și european, infrastructura majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare, se utilizează următoarea formulă de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;ICC_mr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»;ICC_mlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;ICC_r - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»;ICC_Rlr - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție; luna «n» - luna depunerii solicitării de plată. Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC_r, sau indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, ICC_mr, nu este disponibil și definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicele de cost în construcții total și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi.În situația în care raportul între indicii de cost în construcții, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii unitare este subunitară se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiția încadrării în prevederile art. 8.În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiții:a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile suplimentare.Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele sau din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului Național de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel:a) construcții inginerești noi - 47,21%;b) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%.Prețul lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului și neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rezerve de implementare, altele decât cele introduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va ajusta în următoarele condiții:a) pentru lucrările/serviciile care au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare ca luna de referință pentru ajustarea prețului luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) pentru lucrările/serviciile care nu au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare că luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertelor de preț pentru aceste lucrări/servici; (la 14-07-2022, Litera c.1) din Alineatul (8) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) c.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute la alin. (3) lit. d) se utilizează următoarea formulă de calcul:unde:Vapl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;Vpl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;IPClr - indicele lunar al prețului de consum total, determinat de Institutul Național de Statistică, prin baza de date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n» și ca perioadă de referință luna de referință;%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată; luna «n» - luna depunerii solicitării de plată.Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului.Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021.Atunci când IPClr - indicele lunar al prețului de consum total este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător.Prețul serviciilor de natura celor prevăzute a fi finanțate din rezervele de implementare existente în cadrul contractului și neutilizate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rezerve de implementare altele decât cele introduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va ajusta în următoarele condiții:a) pentru serviciile care au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare ca lună de referință pentru ajustarea prețului luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;b) pentru serviciile care nu au echivalent în oferta inițială, se va ajusta luând în considerare că luna de referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertelor de preț pentru aceste servicii. (la 14-07-2022, Litera d.1) din Alineatul (8) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) d.2) Determinarea sumelor aferente utilizării rezervei de implementare pentru contractele prevăzute la alin. (3) lit. c), denumită în continuare S_R, se va face după formula de calcul:unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată.(9) Pentru contractele de lucrări a căror formulă de ajustare a prețului este cea prevăzută la alin. (8) lit. c1) contractanții au obligația de a defalca valoarea materialelor din situația de plată față de restul categoriilor de costuri, iar la determinarea valorii restului rămas de executat potrivit alin. (1) au obligația de a detalia valoarea materialelor față de restul categoriilor de costuri pe care le conține valoarea rămasă. În situația în care valoarea materialelor nu poate fi separată distinct se vor aplica ponderile materialelor prevăzute la lit. c1).  +  Articolul 18(1) În cazul în care ajustarea prevăzută la art. 17 se aplică achizițiilor directe, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. (2) În cazul în care ajustarea prevăzută la art. 17 se aplică contractelor încheiate ca urmare a unei proceduri simplificate, aplicarea formulei de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (5), după caz, nu trebuie să conducă la o valoare a contractului egală cu sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale de investiții, precum și a modificării valorii contractelor de finanțare  +  Articolul 19(1) Prevederile prezentului capitol se aplică revizuirii devizelor generale de investiții, a costului investiției, precum și a valorilor estimate aferente proiectelor de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pentru care există încheiate contracte de finanțare/decizii de finanțare, a fost finalizată evaluarea cererilor de finanțare sau pentru proiectele care au aprobat formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare/finanțat, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Revizuirea devizelor generale de investiții pentru proiectele de infrastructură prevăzute la alin. (1) se aplică pentru acele situații în care procedurile de atribuire nu au fost publicate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.(3) Revizuirea devizelor generale de investiții, respectiv revizuirea costului investițiilor pentru proiectele de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile se face utilizând indicii de cost în construcții total, potrivit anexei nr. 5.(4) Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a costului investiției de bază, rezultat din valoarea cheltuielilor eligibile și/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcții, prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență. Costul investiției de bază revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile și/sau neeligibile a contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare. (la 14-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 20Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor, respectiv a costului investiției, precum și a valorii estimate a procedurilor de atribuire, finanțate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la art. 19, se realizează cu respectarea următoarelor etape:a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022, precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5; (la 14-07-2022, Litera a) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) b) constituirea și/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023, în situația în care acestea există;c) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/ deciziei de finanțare și revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului;d) actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referință anul 2022, dacă este cazul;e) elaborarea documentației de modificare a proiectului de infrastructură.  +  Articolul 21(1) Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiție, având ca bază de referință luna ianuarie 2022, beneficiarul fondurilor externe nerambursabile stabilește valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor neeligibile care fac parte din devizul general de investiție, ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului de infrastructură și stabilește impactul financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcții total a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare, precum și a valorii estimate, respectiv a costului investiției pentru proiectele de infrastructură a căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situația de fi reluate. (la 14-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 14, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (2) Ajustarea costului investiției, a valorii devizului general de investiții, respectiv a valorii estimate a unor proceduri de atribuire aferente unor contracte de lucrări, pe baza costului revizuit potrivit alin. (1), se face folosind metoda și indicii de creștere a costurilor totale în construcții din anexa nr. 5, în funcție de anul de referință a estimării inițiale a prețurilor utilizate la elaborarea devizului general de investiție.(3) Beneficiarul poate alege, în funcție de situația fiecărui proiect de infrastructură, ca ajustarea costului investiției, a devizului general de investiție, respectiv a valorii estimate să fie mai mică decât rezultatul aplicării metodei din anexa nr. 5.  +  Articolul 22Recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023 se realizează conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați conform anexei nr. 5.  +  Articolul 23(1) Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare a proiectului de infrastructură se realizează prin raportarea valorii totale actualizate a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului, în conformitate cu sumele rezultate din ajustări prevăzute la art. 21 și 22, la valoarea contractului/deciziei de finanțare înainte de ajustare din care se deduce valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a contractelor de achiziție semnate, valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a cheltuielilor angajate sau care urmează a fi angajate și valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a contractelor de achiziție care urmează a fi semnate în cadrul proiectului, conform planului de achiziție aferent contractului de finanțare.(2) Dacă în urma verificării sumelor disponibile prevăzute la alin. (1) se constată că valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât valoarea sumelor disponibile din cadrul contractului/deciziei de finanțare, în această situație nu se impune revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului.(3) Revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar asupra costurilor eligibile și/sau neeligibile din cadrul proiectului de infrastructură, după cum urmează:a) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mică decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin modificarea devizului general al investiției în sensul creșterii valorii liniei bugetare de diverse și neprevăzute, a bugetului proiectului și transmiterea documentației necesare redepunerii proiectului și modificării contractului de finanțare/deciziei de finanțare la autoritatea de management a programului operațional/AR FAMI-FSI;b) atunci când valoarea totală a costurilor eligibile și/sau neeligibile ce se impun a fi suplimentate este mai mare decât diferența dintre 10% din valoarea proiectului actualizată și valoarea liniei bugetare de diverse și neprevăzute, revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se face prin actualizarea analizei cost-beneficiu, după caz, potrivit prevederilor art. 20 lit. d), pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentația contractului de finanțare, și transmiterea documentației necesare redepunerii proiectului și modificării contractului de finanțare/deciziei de finanțare la autoritatea de management care gestionează programul operațional/național.  +  Articolul 24(1) Actualizarea analizei cost-beneficiu, denumită în continuare ACB, se realizează pe baza costului revizuit potrivit art. 21, exclusiv prin modificarea costului de investiție și a referințelor subsecvente acestuia, și cuprinde:a) actualizarea cheltuielilor de exploatare și întreținere, în cazul în care nivelul costurilor de exploatare și întreținere depinde de nivelul costului de investiție;b) verificarea faptului că rata internă de rentabilitate economică, denumită în continuare RIR_e, este îndeplinită în continuare, respectiv înregistrează valori peste RIR_e > 5%;c) aprobarea, dacă este cazul, a planului tarifar de servicii actualizat;d) verificarea sustenabilității financiare atât la nivelul proiectului, cât și la nivelul beneficiarului, dacă este cazul;e) recalcularea ratei deficitului de finanțare, dacă este cazul;f) actualizarea altor indicatori de sustenabilitate financiară/ economică a proiectului de infrastructură.(2) În situația în care ACB este realizată în euro, se va folosi rata de schimb valutar de 4,9448 lei pentru un euro, comunicată de Banca Națională a României ca medie pentru luna ianuarie 2022 - luna de bază a costurilor.(3) În toate cazurile rata deficitului de finanțare nu va fi modificată.  +  Articolul 25Documentația de modificare a valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului, respectiv a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare va cuprinde:a) o solicitare de revizuire a valorii eligibile și/sau neeligibile a contractului de finanțare/deciziei de finanțare;b) un memoriu justificativ care consemnează modificările efectuate;c) documentele aferente proiectului care au fost modificate, cum ar fi, dar fără a se limita la aceasta: devizele generale de investiții revizuite, ACB revizuită, plan tarifar revizuit, dacă este cazul;d) cererea de finanțare revizuită.  +  Articolul 26În situația contractelor de finanțare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile, se vor putea încheia acte adiționale de majorare a valorii eligibile numai pentru revizuirea devizului general de investiții, prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, chiar dacă această majorare conduce la depășirea valorii nerambursabile și/sau eligibile stabilite prin ghidurile solicitantului sau programele operaționale/naționale. Diferența de valoare peste valoarea cheltuielilor eligibile ale programelor operaționale și peste valoarea de 100% rezultată din execuția cheltuielilor publice se suportă din bugetul de stat.  +  Articolul 27Autoritățile de management ale programelor operaționale sau AR FAMI-FSI, pe baza documentației prevăzute la art. 25, întocmesc act adițional la contractul de finanțare sau solicită modificarea valorii deciziei de finanțare, după caz, cu respectarea următoarelor reguli:a) dacă ajustarea valorii este aferentă unor cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, rezerva de ajustare a valorii majorează proporțional atât procentul de cheltuieli eligibile, cât și procentul de cheltuieli neeligibile asumate de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile în cadrul contractelor de finanțare;b) dacă ajustarea valorii este aferentă doar unor cheltuieli eligibile, rezerva de ajustare a valorii contractelor de finanțare majorează în întregime valoarea cheltuielilor eligibile;c) dacă ajustarea valorii este aferentă doar unor cheltuieli neeligibile, rezerva de ajustare a valorii majorează în întregime valoarea cheltuielilor neeligibile;d) dacă ajustarea valorii este aferentă unor cheltuieli eligibile și cofinanțarea asumată de beneficiarul fondurilor externe nerambursabile care, din diferite cauze, este peste limita prevăzută pentru programele operaționale/naționale, rezerva de ajustare a valorii contractului poate majora cheltuielile eligibile ale proiectului.  +  Articolul 28Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care nu depun documentația prevăzută la art. 25 în perioada de implementare a contractului de finanțare nu beneficiază de prevederile legale referitoare la revizuirea valorii eligibile a contractului de finanțare, iar eventualele cheltuieli aferente rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului.  +  Articolul 29(1) Prin excepție de la prevederile art. 20-25 și 27-28, în cazul proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 se poate proceda la ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de investiții al căror obiect principal al proiectului este reprezentat de investiții realizate prin contracte de achiziție publică de lucrări, conform reglementărilor specifice.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile responsabile de implementarea PNDR vor emite instrucțiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), stabilind inclusiv termene procedurale și metodologia de aplicat.(3) Pentru proiectele finanțate prin PNDR 2014-2020, autoritățile responsabile de implementarea PNDR sunt autorizate să încheie acte adiționale la contractele de finanțare, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (6).  +  Capitolul VIFormula de ajustare a prețurilor pentru documentațiile de atribuire care urmează a fi publicate pentru proiectele de infrastructură de transport, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare (la 14-07-2022, Titlul capitolului VI a fost modificat de Punctul 15, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 30Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot include în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele de infrastructură de transport, infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31. (la 14-07-2022, Articolul 30 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 16, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 31(1) Formula de ajustare a prețurilor pentru situațiile prevăzute la art. 30 este următoarea:cu condiția ca: Σ^10_i = 1 c_i = 1,unde:V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată care nu face obiectul actualizării;V_sl - valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către contractant conform graficelor de execuție;c_i - ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul contractului;I_CCrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referință „n“ de depunere a situației de plată;I_CClrci - indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei.(2) Prin element de cost semnificativ se înțelege orice categorie de cost specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor și a altor categorii de costuri de natură similară care dețin o pondere însemnată în valoarea proiectului de infrastructură și sunt strict necesare pentru implementarea acestuia.  +  Articolul 32(1) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură de transport de interes național sau european, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare se stabilesc în număr de maximum 10 pe fiecare categorie de infrastructură prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, emis și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea autorităților publice și a organizațiilor de profil din domeniul apă - apă uzată, deșeuri și termoficare, în baza unor justificări. (la 14-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 32 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 17, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 33(1) Indicele de cost în construcții defalcat pe elemente de cost semnificativ potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Național de Statistică, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Până la împlinirea termenului prevăzut de alin. (1), pentru contractele definite la art. 3 alin. (2) lit. a) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes național sau european, infrastructură majoră de apă - apă uzată și deșeuri încheiate sau pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și în condițiile prevăzute de art. 37, în cadrul formulei de la art. 31 alin. (1) se vor utiliza, cu caracter tranzitoriu, indicii de cost publicați de Institutul Național de Statistică pentru elemente de cost semnificative, aprobați în condițiile art. 32. (la 14-07-2022, Articolul 33 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 18, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 34(1) În situația în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile optează pentru aplicarea formulei de ajustare a prețurilor potrivit art. 31 alin. (1), aceștia sunt obligați să includă în documentațiile de atribuire prevederi referitoare la obligația contractanților de a defalca ofertele de preț, conform ponderilor pentru elementele semnificative comunicate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru următoarele categorii de valori:a) valori aferente fiecărui element de cost semnificativ;b) valori care nu sunt incluse în ajustarea de preț.(2) Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile sunt obligați să cuprindă în documentațiile aferente procedurilor de atribuire ponderile și indicii de cost în construcții pentru elemente de cost semnificative în vigoare cu 60 de zile față de data lansării procedurii de atribuire, care se vor prelua ulterior și în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru care urmează a fi încheiate.  +  Articolul 35Contractantul are obligația de defalcare a valorii situațiilor de plată depuse la beneficiar pentru fiecare valoare a elementelor de cost semnificativ în funcție de ponderile acestora, precum și pentru valorile care nu se cuprind în ajustarea de preț.  +  Articolul 36Contractanții nu pot aplica formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 31 alin. (1) pentru valori mai mari decât cele comunicate la data-limită de depunere a ofertei pentru elementele semnificative de cost care fac obiectul ofertelor de preț, cu excepția situațiilor în care valoarea elementelor de cost semnificative a fost modificată prin act adițional.  +  Articolul 37Formula pentru ajustare de preț prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), aferentă contractelor în vigoare prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c), poate fi înlocuită cu formula prevăzută la art. 31, unde data cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei anterioară lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiții de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (13) și numai după stabilirea indicilor de cost în construcții specifici elementelor de cost semnificative prevăzută la art. 32 și la art. 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art. 43 alin. (1) și a procedurii prevăzute de art. 10. În baza actelor adiționale încheiate potrivit art. 10, autoritățile de management ale programelor operaționale au obligația de a parcurge procedura prevăzută de art. 20-27. (la 14-07-2022, Articolul 37 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 19, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 38Actelor adiționale, indiferent de obiectul lor, încheiate la contractele de finanțare pentru beneficiarii ai căror proiecte sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la mecanismele cererilor de prefinanțare, mecanismele cererilor de plată și mecanismele cererilor de rambursare, precum și la cererile de fonduri definite în Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Articolul 39Beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene care nu au încheiate contracte de finanțare pentru proiecte de infrastructură de transport de interes național sau european, de infrastructură majoră apă - apă uzată, deșeuri și rețele sau sisteme centralizate de termoficare au obligația de a cuprinde în buget sumele necesare în conformitate cu prevederile art. 9. (la 14-07-2022, Articolul 39 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 20, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 40Autoritățile de management ale programelor operaționale, respectiv autoritățile responsabile de implementarea PNDR/AR FAMI-FSI, în calitate de furnizor de ajutor de stat, au obligația să verifice condițiile de acordare, valabilitatea și încadrarea în plafoanele de la nivelul schemelor de ajutor de stat pe care le administrează conform regulilor de ajutor de stat relevante aplicabile, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanței de urgență.  +  Articolul 41Actele adiționale la contractele de achiziție care se încheie potrivit cerințelor prevăzute la capitolul II sunt supuse procedurilor specifice de verificare ale programelor, în vederea aprobării.  +  Articolul 42(1) Beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile care au încheiat contracte de achiziție publică/contracte sectoriale/acorduri-cadru care au clauze referitoare la ajustările de preț în vigoare, inclusiv prin aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile dispozițiile capitolului III - Prevederi referitoare la încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare.(2) Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare prevăzute la alin. (1) se va constitui în limitele procentuale ale rezervei de implementare prevăzute la art. 9 alin (3) și (4).  +  Articolul 43(1) În situația în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile întocmesc acte adiționale la contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru sau alte categorii de contracte pentru introducerea unor formule de ajustare a prețului prevăzute la art. 17 alin. (8) necesare pentru reechilibrarea condițiilor contractuale, care se încadrează în condițiile de imprevizibilitate prevăzute de art. 3 alin. (13), aceștia sunt obligați să întocmească o notă justificativă aprobată de reprezentantul legal în care vor menționa:a) caracterul de imprevizibilitate al reechilibrării contractuale;b) clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate;c) modalitatea prin care se manifestă dezechilibrul contractual raportat la clauzele contractuale existente, inclusiv prin prezentarea de documente justificative în acest sens;d) impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a prețului existent în contract la valoarea restului rămas de executat a contractului;e) impactul financiar al reechilibrării contractuale prin aplicarea formulei de ajustare a prețului prevăzută de art. 17 alin. (8) la valoarea restului rămas de executat a contractului.(2) Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, nu este necesară reechilibrarea contractuală. (la 14-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 43 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (3) Dacă diferența de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) și impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărțită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență. (la 14-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 43 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 21, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 ) (4) În cazul în care impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) nu poate fi determinat ca urmare a inaplicabilității formulei de ajustare, se va justifica imposibilitatea aplicării ei, iar valoarea impactului financiar va fi egală cu zero. Reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută în prezenta ordonanță de urgență, cu excepția prevederilor alin. (2) și (3). (la 14-07-2022, Articolul 43 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 22, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Articolul 44(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea valorii contractelor de finanțare în vederea constituirii rezervelor de ajustare a valorii contractului de finanțare prevăzute la art. 13 se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/AR FAMI-FSI odată cu aprobarea legilor bugetare anuale și ale legilor de rectificare bugetare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.(2) Pentru beneficiarii fondurilor externe nerambursabile finanțați integral sau parțial de la bugetul de stat, creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea valorii contractelor de achiziție în vederea constituirii rezervelor de implementare a valorii contractului de achiziție prevăzute la art. 12 se alocă în bugetele ordonatorilor de credite, odată cu aprobarea legilor bugetare anuale și ale legilor de rectificare bugetare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.  +  Articolul 45Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru din cadrul proiectelor finanțate din programele de cooperare teritorială europeană pot fi suportate din bugetul proiectelor de la capitolul diverse și neprevăzute sau de la alte categorii/capitole bugetare sau din economii înregistrate la nivelul proiectului, conform regulilor specifice fiecărui program.  +  Articolul 46În cazul contractelor de achiziții publice/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum și al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, sau al actelor adiționale prevăzute la art. III alin. (2) dinLegea nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, pentru care contractanții nu depun solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1), prevederile respectivei ordonanțe a Guvernului se aplică până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, respectiv a lucrărilor de întreținere și reparații curente.  +  Articolul 47Pentru proiectele finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică sub rezerva și de la data obținerii acceptului Comisiei Europene cu privire la modificarea PNDR pentru ajustarea valorii contractelor de finanțare, în condițiile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013. În situația în care decizia Comisie Europene conține prevederi noi sau diferite față de cele ale prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea de management în colaborare cu autoritățile responsabile de implementarea PNDR vor iniția proiectul de act normativ de completare sau modificare, după caz.  +  Articolul 48În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile cu competențe în gestionarea programelor cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare externă nerambursabilă și/sau autoritățile naționale pentru programe de cooperare teritorială europeană vor proceda, după caz, la elaborarea unor reglementări/ instrucțiuni pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, stabilind inclusiv termenele procedurale și metodologia de aplicat, conform regulilor specifice programelor.  +  Articolul 49La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, după alin. (3) al art. 22 din Ordonanța de urgență de Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Autoritățile responsabile de implementarea PNDR 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură din alocarea publică prevăzută în program, în limita a 130%, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.  +  Articolul 50Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 9 mai 2022.Nr. 64.  +  Anexa nr. 1
  Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referință, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025
  Luna de referință (luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor)Indicii de cost în construcții totali, realizați, valabili în luna de referințăIndicii de cost în construcții pentru materiale, realizați, valabili în luna de referințăIndicii de cost în construcții, totali, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referință, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025
  AnLunaAnul 2021Anul 2022Anul 2023Anul 2024Anul 2025
  2017ianuarie104,50101,50110,14110,14110,14110,14110,14
  februarie106,50103,40112,24112,24112,24112,24112,24
  martie107,20102,90112,98112,98112,98112,98112,98
  aprilie106,60101,70115,58115,58115,58115,58115,58
  mai105,9099,90114,82114,82114,82114,82114,82
  iunie107,20101,50116,23116,23116,23116,23116,23
  iulie107,30101,20116,34116,34116,34116,34116,34
  august107,80102,10116,88116,88116,88116,88116,88
  septembrie109,00104,80123,98123,98123,98123,98123,98
  octombrie109,40104,80124,44124,44124,44124,44124,44
  noiembrie111,80106,50127,17127,17127,17127,17127,17
  decembrie112,90108,90128,42128,42128,42128,42128,42
  2018ianuarie119,50104,90130,07130,07130,07130,07130,07
  februarie123,60109,70134,53134,53134,53134,53134,53
  martie123,30108,00134,21134,21134,21134,21134,21
  aprilie121,10105,40139,62139,62139,62139,62139,62
  mai121,40105,50139,97139,97139,97139,97139,97
  iunie123,20108,70142,05142,05142,05142,05142,05
  iulie124,30111,30143,31147,61147,61147,61147,61
  august124,60111,70143,66147,97147,97147,97147,97
  septembrie123,80107,90142,74147,02147,02147,02147,02
  octombrie127,70115,50147,23151,65151,65151,65151,65
  noiembrie129,80116,30149,66154,14154,14154,14154,14
  decembrie127,00110,30146,43150,82150,82150,82150,82
  2019ianuarie129,50108,40140,20144,40144,40144,40144,40
  februarie130,60108,50141,39145,63145,63145,63145,63
  martie133,70112,40144,74149,09149,09149,09149,09
  aprilie134,50114,60145,61149,98149,98149,98149,98
  mai136,20117,30147,45151,87151,87151,87151,87
  iunie135,80114,20147,02151,43151,43151,43151,43
  iulie135,90116,50147,13151,54151,54151,54151,54
  august135,00113,40146,15150,54150,54150,54150,54
  septembrie133,80109,50144,85149,20149,20149,20149,20
  octombrie134,70111,80145,83150,20150,20150,20150,20
  noiembrie137,90112,60155,08161,29167,26167,26167,26
  decembrie136,90110,30153,96160,12166,04166,04166,04
  2020ianuarie134,40110,50151,15157,19163,01163,01163,01
  februarie135,20110,10152,05158,13163,98163,98163,98
  martie134,00109,60150,70156,73162,53162,53162,53
  aprilie133,70108,10133,70133,70133,70133,70133,70
  mai134,20105,70134,20134,20134,20134,20134,20
  iunie135,80108,00135,80135,80135,80135,80135,80
  iulie135,80109,90135,80135,80135,80135,80135,80
  august136,40110,10136,40136,40136,40136,40136,40
  septembrie136,80110,20136,80136,80136,80136,80136,80
  octombrie136,40109,20136,40136,40136,40136,40136,40
  noiembrie140,00110,00145,32145,32145,32145,32145,32
  decembrie140,00109,80145,32145,32145,32145,32145,32
  2021ianuarie135,70109,80135,70139,64143,41147,13147,13
  februarie137,90110,20137,90141,90145,73149,52149,52
  martie142,20116,70142,20146,32150,27154,18154,18
  aprilie146,30127,00146,30149,81153,11156,17156,17
  mai150,10133,60150,10153,70157,08160,23160,23
  iunie153,30138,90153,30156,98160,43163,64163,64
  iulie155,60143,70155,60159,33162,84166,10166,10
  august157,20146,10157,20160,97164,51167,80167,80
  septembrie158,30147,70158,30162,10165,67168,98168,98
  octombrie161,20151,60161,20165,07168,70172,07172,07
  noiembrie167,50157,20167,50180,73191,21200,01206,61
  decembrie165,20151,90165,20178,25188,59197,26203,77
  2022ianuarie164,30155,20164,30177,28187,56196,19202,66
  februarie166,00158,90166,00179,11189,50198,22204,76
  Indicii de cost în construcții totali, prognozați, au fost determinați pe baza indicilor de cost în construcții totali, realizați, publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, valabili în luna de referința, și a prognozei creșterii costului în construcții (%) - media anuală, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabile în luna de referință, pentru anii 2021, 2022, 2023, 2024 și 2025,
   +  Anexa nr. 2 (la 14-07-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 23, Articolul VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 iulie 2022 )  +  Anexa nr. 3
  Indicii prețului de consum total, publicați de Institutul Național de Statistică
  Indicii prețului de consum total:
  IndiceIanuarieFebruarieMartie Aprilie MaiIunieIulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie
  201799,8199,91100,08100,28100,28100,04100,3299,80100,50101,28100,66100,32
  2018100,78100,30100,29100,54100,47100,0299,52100,28100,47100,5299,87100,16
  2019100,83100,79100,49100,61100,4699,7799,80100,06100,09100,43100,23100,42
  2020100,41100,25100,50100,26100,05100,08100,0099,9599,86100,22100,13100,34
  2021101,33100,41100,38100,45100,53100,27100,97100,24100,84101,78100,00100,71
  2022101,48100,58
  Luna anterioară = 100,00Sursa: Institutul Național de Statistică - Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 4.
   +  Anexa nr. 4
  ICC_plr - Indicele de cost în construcții total, pentru luna „n“, în funcție de luna de referință, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză
  Luna de referință (luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor)Indicii de cost în construcții total, realizați, valabili în luna de referințăIndicele de cost total în construcții, pentru luna „n“, în funcție de luna de referință. Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică
  Anul 2022
  AnLunaianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
  2021ianuarie135,7139,64139,64139,64139,64139,64139,64139,64139,64139,64139,64139,64139,64
  februarie137,9141,90141,90141,90141,90141,90141,90141,90141,90141,90141,90141,90141,90
  martie142,2146,32146,32146,32146,32146,32146,32146,32146,32146,32146,32146,32146,32
  aprilie146,3149,81149,81149,81149,81149,81149,81149,81149,81149,81149,81149,81149,81
  mai150,1153,70153,70153,70153,70153,70153,70153,70153,70153,70153,70153,70153,70
  iunie153,3156,98156,98156,98156,98156,98156,98156,98156,98156,98156,98156,98156,98
  iulie155,6159,33159,33159,33159,33159,33159,33159,33159,33159,33159,33159,33159,33
  august157,2160,97160,97160,97160,97160,97160,97160,97160,97160,97160,97160,97160,97
  septembrie158,3162,10162,10162,10162,10162,10162,10162,10162,10162,10162,10162,10162,10
  octombrie161,2165,07165,07165,07165,07165,07165,07165,07165,07165,07165,07165,07165,07
  noiembrie167,5180,73180,73180,73180,73180,73180,73180,73180,73180,73180,73180,73180,73
  decembrie165,2178,25178,25178,25178,25178,25178,25178,25178,25178,25178,25178,25178,25
  2022ianuarie164,3177,28177,28177,28177,28177,28177,28177,28177,28177,28177,28177,28177,28
  februarie166,0179,11179,11179,11179,11179,11179,11179,11179,11179,11179,11179,11179,11
   +  Pentru anul 2023
  Luna de referință (luna anterioară față de data-limită de depunere a ofertelor)Indicii de cost în construcții total, realizați, valabili în luna de referințăIndicele de cost total în construcții, pentru luna „n“, în funcție de luna de referință. Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică
  Anul 2023
  AnLunaianuariefebruariemartieapriliemaiiunieiulieaugustseptembrieoctombrienoiembriedecembrie
  2021ianuarie135,7143,41143,41143,41143,41143,41143,41143,41143,41143,41143,41143,41143,41
  februarie137,9145,73145,73145,73145,73145,73145,73145,73145,73145,73145,73145,73145,73
  martie142,2150,27150,27150,27150,27150,27150,27150,27150,27150,27150,27150,27150,27
  aprilie146,3153,11153,11153,11153,11153,11153,11153,11153,11153,11153,11153,11153,11
  mai150,1157,08157,08157,08157,08157,08157,08157,08157,08157,08157,08157,08157,08
  iunie153,3160,43160,43160,43160,43160,43160,43160,43160,43160,43160,43160,43160,43
  iulie155,6162,84162,84162,84162,84162,84162,84162,84162,84162,84162,84162,84162,84
  august157,2164,51164,51164,51164,51164,51164,51164,51164,51164,51164,51164,51164,51
  septembrie158,3165,67165,67165,67165,67165,67165,67165,67165,67165,67165,67165,67165,67
  octombrie161,2168,70168,70168,70168,70168,70168,70168,70168,70168,70168,70168,70168,70
  noiembrie167,5191,21191,21191,21191,21191,21191,21191,21191,21191,21191,21191,21191,21
  decembrie165,2188,59188,59188,59188,59188,59188,59188,59188,59188,59188,59188,59188,59
  2022ianuarie164,3187,56187,56187,56187,56187,56187,56187,56187,56187,56187,56187,56187,56
  februarie166,0189,50189,50189,50189,50189,50189,50189,50189,50189,50189,50189,50189,50
   +  Anexa nr. 5
  Recalcularea valorii estimate în prețuri 2022 și a rezervei de ajustare a prețurilor pentru anii 2022-2023
  1. Calculul valorii estimate, respectiv a costului investițiilor, în prețuri ianuarie 2022 se face folosind:a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoare în prețuri constante, fără TVA și fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de prețuri;b) indicii costurilor în construcții total pentru fiecare an (coeficienți publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 2014-2021 și în funcție de prognoza realizată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru anul 2022), din tabelul următor:
  Indice20142015201620172018201920202021Ianuarie 2022
  Baza 2014100,0097,9999,45106,04121,95132,21133,70149,89161,44
  Baza 2015100,00101,49108,22124,45134,92136,44152,96164,75
  Baza 2016100,00106,63122,62132,93134,43150,71162,33
  Baza 2017100,00115,00124,67126,08141,35152,25
  Baza 2018100,00108,41109,64122,92132,40
  Baza 2019100,00101,13113,38122,12
  Baza 2020100,00112,11120,75
  Baza 2021100,00107,71
  2. Calculul rezervei de ajustare a prețurilor se face folosind:a) valorile estimate în prețuri ianuarie 2022 pentru procedurile de achiziție publicate/nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziție publică în situația de fi reluate;b) restul de executat pentru contractele încheiate anterior și care au formulă de ajustare, în funcție de anul datei de bază din acele contracte;c) graficul de eșalonare a plăților pe ani;d) indicii costurilor în construcții total pentru anii 2022 și 2023, din tabelul următor:
  20222023
  Data de bază 2014171,32183,83
  Data de bază 2015174,83187,59
  Data de bază 2016172,26184,83
  Data de bază 2017161,56173,35
  Data de bază 2018140,5150,76
  Data de bază 2019129,59139,05
  Data de bază 2020128,14137,49
  Data de bază 2021114,3122,64
  Data de bază ianuarie 2022106,12113,87
  -----