LEGE nr. 194 din 4 iulie 2022pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 4 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 20^2, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român au obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, precum și execuția bugetară anuală, în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar anterior.(9) În termenul prevăzut la alin. (8), Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român au obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, respectiv a Comitetului Paralimpic Român, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate și organigrama instituției, deciziile și hotărârile adoptate de către organele de conducere ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, respectiv ale Comitetului Paralimpic Român, finanțările alocate fiecărei federații sportive și criteriile după care au alocat finanțările, programele și strategiile proprii, precum și Regulamentul de organizare și funcționare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român au obligația de a actualiza informațiile pe pagina de internet proprie în termen de 30 de zile de la data apariției modificării.2. La articolul 88, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) nepublicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor prevăzute la art. 20^2 alin. (8) și (9).3. La articolul 89 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 900 lei la 4.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), l) și n);  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 4 iulie 2022.Nr. 194.----