ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 30 iunie 2022  Având în vedere importanța definitivării sistemelor de management și control aferente programelor operaționale din perioada de programare 2021-2027, mai ales în contextul stadiului avansat de negociere și aprobare de către Comisia Europeană a programelor operaționale,luând în considerare faptul că, de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 și până în prezent, au avut loc modificări ale cadrului legal european și național aplicabil fondurilor europene, inclusiv determinate de apariția normelor aferente perioadei de programare 2021-2027,având în vedere necesitatea asigurării cadrului instituțional de gestionare a programelor operaționale regionale pentru perioada de programare 2021-2027, precum și asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităților locale,luând în considerare faptul că pentru exercitarea funcțiilor autorităților de management de la nivelul programelor operaționale regionale pentru perioada de programare 2021-2027 este necesar să se completeze cadrul legal în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor și care să asigure posibilitatea aplicării legislației,întrucât existența unui cadru legal coerent și armonizat cu regulile europene este indispensabilă demarării implementării programelor operaționale, iar lipsa asigurării în regim de urgență a normelor privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente va conduce la demararea cu întârziere a implementării programelor operaționale și la un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile în perioada 2021-2027,având în vedere că, în lipsa reglementării cadrului general aplicabil exercițiului 2021-2027, nu pot fi implementate proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională de către agențiile pentru dezvoltare regională,ținând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie implementarea eficientă a programelor operaționale care este de natură să conducă la un grad ridicat de absorbție a fondurilor europene,ținând cont de necesitatea de a asigura atingerea scopului protecției efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv urgența adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariției neregulilor în gestionarea fondurilor europene,întrucât aceste elemente vizează un interes public și strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene și oricăror alte persoane juridice care au atribuții privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea și urmărirea încasării creanțelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și a fondurilor publice naționale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, precum și oricăror alți operatori economici cu capital deținut public sau privat care desfășoară activități finanțate din fonduri europene în baza unor acte juridice.2. La articolul 2 alineatul (1), litera a^1) se abrogă.3. La articolul 2 alineatul (1), literele e), g), o), o^1), p), s), t), x) și y) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene - autoritățile de management în cadrul programelor finanțate din fondurile aferente politicii de coeziune, politicii comune în domeniul pescuitului, fondurile aferente politicii de extindere și politicii de vecinătate, fondurile aferente instrumentului de asistență pentru preaderare, autoritățile de management/autoritățile responsabile de gestionarea programelor finanțate din fondurile aferente domeniului afacerilor interne, agențiile de plăți și departamentele speciale în cadrul programelor finanțate din fondurile aferente politicii agricole comune, agențiile de implementare - inclusiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - în cadrul programelor PHARE, ISPA, Facilitatea de tranziție, cu excepția proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului financiar SEE, al Mecanismului financiar norvegian, al Programului de cooperare elvețiano-român, autoritățile naționale responsabile de participarea României la alte programe finanțate din fonduri europene, structurile de control/control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană și autoritățile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene și Rezervei de ajustare la Brexit;..............................................................................................g) beneficiar - orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, așa cum este aceasta definită pentru fiecare program în reglementările europene incidente și documentele programului respectiv și care este fie direct sau indirect parte în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare finanțat integral sau parțial din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora ori, după caz, din fonduri provenite de la alți donatori publici internaționali, fie orice persoană fizică sau juridică îndreptățită să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din instrumentele de finanțare a politicii agricole comune, în conformitate cu prevederile legale naționale și/sau europene în vigoare. În cazul Mecanismului financiar SEE și al Mecanismului financiar norvegian, promotorul de proiecte este asimilat beneficiarului definit la această literă;..............................................................................................o) aplicare de corecții financiare - măsurile administrative luate de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, care constau în excluderea totală sau parțială de la finanțarea din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora a cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă;o^1) aplicare de deduceri definitive sau temporare din aplicația de plată/conturile anuale - măsură, cu caracter definitiv sau temporar, privind reducerea din sumele incluse în aplicația de plată/declarația anuală a conturilor a unor sume aferente respectivei aplicații de plată/declarații anuale a conturilor, în scopul gestionării unor constatări privind nereguli sistemice sau deficiențe ale sistemelor de management și control potențial generatoare de nereguli sistemice din rapoartele de audit; p) mecanismul retragerilor - sistemul agreat de donatorul fondurilor europene și România, prin care corecția financiară aplicată de autoritățile române se efectuează după constatarea neregulilor;..............................................................................................s) activitatea de prevenire a neregulilor - identificarea și gestionarea riscurilor, emiterea de ghiduri și instrucțiuni, informarea și îndrumarea beneficiarilor, elaborarea și urmărirea aplicării procedurilor de management și a celorlalte instrumente de control intern, care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;..............................................................................................t) structuri verificate - beneficiarul asistenței din fonduri europene, orice structură de implementare, orice persoană fizică ori juridică ce se află într-o relație contractuală în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora, inclusiv beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptățite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune;..............................................................................................x) constatări cu implicații financiare - abateri identificate în actele/rapoartele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, cele din actele de control emise de DLAF, în rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/de structurile de audit intern/de structurile de audit extern, în rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă, precum și abaterile identificate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene rezultate în urma activității proprii de verificare administrativă și/sau la fața locului, care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și care sunt considerate neeligibile;y) decertificarea - măsură cu caracter definitiv sau temporar ce constă în reducerea din următoarea declarație de cheltuieli/aplicație de plată/versiune a conturilor anuale transmise Comisiei Europene/donatorului public internațional a sumelor care au fost deja certificate către Comisia Europeană/donatorului public internațional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanță.4. La articolul 2 alineatul (1), după litera a^1) se introduc două noi litere, literele a^2) și a^3), cu următorul cuprins:a^2) aplicarea de diminuări ale sumelor incluse în aplicații de plată - măsură cu caracter definitiv sau temporar privind reducerea din aplicația de plată care urmează sa fie transmisă Comisiei Europene/donatorului public internațional a unor sume aferente cheltuielilor care au fost deja declarate în cursul aceluiași an contabil cu respectiva aplicație de plată, în scopul gestionării unor constatări privind nereguli sistemice sau deficiențe ale sistemelor de management și control potențial generatoare de nereguli sistemice din rapoartele de audit;a^3) impactul financiar al constatărilor - partea din cheltuielile efectuate de un beneficiar în implementarea unei operațiuni și autorizate de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, pentru care caracterul eligibil este afectat sau potențial afectat de o constatare cu implicații financiare, așa cum este aceasta definită la lit. x);5. La articolul 2, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Termenii «autoritate de management», «operator de program», «promotor de proiect organism intermediar», «operator economic», «operațiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «organism care îndeplinește funcția contabilă», «neregulă sistemică», «verificare administrativă», «verificarea la fața locului», «raport al investigației OLAF», «constatare primară administrativă», «structură de control/control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», «corecții financiare», «buna gestiune financiară», «eficiență», «eficacitate», «economicitate», «instrumente financiare», «proiect fazat», «principiile liberei concurențe, tratamentului egal și nediscriminatoriu și transparenței», utilizați în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, au înțelesul dat de regulamentele europene/documentele emise de donatorul public internațional aplicabile fiecărui fond, corespunzător perioadei de programare.(5) Termenii «prag de materialitate a erorilor», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «registrul debitorilor» au semnificația dată de reglementările incidente și de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internațional.6. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Termenii «ajutor de minimis», «ajutor de stat», «ajutor ilegal» și «ajutor utilizat abuziv» au semnificațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația respectării principiului bunei gestiuni financiare, așa cum este definit în legislația europeană/a donatorilor internaționali, după caz..............................................................................................(3) În activitatea privind executarea contractului de finanțare nerambursabilă, beneficiarii au obligația de a respecta:a) principiul bunei gestiuni financiare, bazat pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;b) principiul liberei concurențe și al tratamentului egal și nediscriminatoriu, conform contractului de finanțare și legislației aplicabile;c) principiul transparenței corespunzător contractului de finanțare și legislației aplicabile;8. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În aplicarea principiului bunei gestiuni financiare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și beneficiarii de drept public au obligația elaborării și aplicării procedurilor de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor.9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Persoanele juridice publice care au calitatea de autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora au obligația organizării și exercitării activității de control intern, de control preventiv și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a exercitării activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, precum și cu Standardele internaționale de audit.(2) Agențiile pentru dezvoltare regională care au calitatea de autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora au obligația organizării și exercitării activității de control intern și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a exercitării activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, precum și cu Standardele internaționale de audit.10. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) reglementările europene aferente programelor cărora le sunt aplicabile alte prevederi decât cele incluse la litera a);11. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) În cazul în care se constată o abatere în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, determinată de o necorelare legislativă între legislația națională și cea europeană:a) autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică reducerea procentuală potrivit prevederilor art. 6 alin. (3);b) autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația consultării prealabile a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la necorelarea dintre legislația națională și cea europeană, în vederea emiterii unui punct de vedere privind necorelarea sesizată, de care ține cont în aplicarea reducerii procentuale corespunzător prevederilor alin. (3);c) consultarea prevăzută la lit. b) nu este necesară atunci când existența unei necorelări între legislația națională și reglementările europene este cuprinsă într-un raport de audit al Comisiei Europene sau al Curții Europene de Audit ori reprezintă poziția oficială a Comisiei, comunicată oficial statului membru.(2) Prevederile de la alin. (1) lit. a) nu se aplică procedurilor de achiziție derulate de către partenerii din alte state din cadrul proiectelor finanțate prin programele de cooperare teritorială europeană.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) și ale art. 6 alin. (3^4), dacă reducerea procentuală aferentă necorelării legislative reprezintă reducerea maximă pentru contractul respectiv, diferența între aceasta și cea mai mare reducere aplicabilă pentru abateri stabilite în sarcina beneficiarului se suportă, conform prevederilor legale aplicabile, din sume alocate în bugetul ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, în bugetul ministerului finanțelor pentru programele operaționale regionale 2021-2027.  +  Articolul 6^2În situația în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene identifică cheltuieli care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în cadrul proiectelor pentru care aceasta sau persoana juridică desemnată ca autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar, iar împotriva actului care stabilește rețineri de la plată se formulează contestație, aceasta va fi soluționată de către structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d), soluția fiind obligatorie pentru autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor și pentru beneficiar.12. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării prevăzute la alin. (1) sau (1^1), procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are următoarele obligații:a) suspendă autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de beneficiar aferente contractelor economice/ contractelor/deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanțare/ componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care a fost formulată sesizarea;b) pentru beneficiarii schemelor/măsurilor de sprijin acordate din Fondul european pentru garantare agricolă și/sau Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și din fondurile publice naționale aferente acestora suspendă plata până la concurența pretențiilor civile și a penalităților aferente, urmând ca diferențele stabilite prin deciziile/certificatele de plată să fie achitate beneficiarilor.13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru cheltuielile incluse în solicitările/cererile de plată ale beneficiarilor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate stabilite prin prevederile legislației naționale și europene, identificate de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene înainte de efectuarea plății, nu se aplică:a) procedura de constatare a neregulii prevăzută la art. 21;b) procedura de raportare a neregulilor prevăzută la art. 58 și 59, cu excepția cazurilor menționate la art. 8, pentru care DLAF comunică autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene că a sesizat parchetul competent să efectueze urmărirea penală.(2) Pentru proiectele finanțate din Mecanismul financiar SEE și Mecanismul financiar norvegian, prin plata în sensul alin. (1) se înțelege orice sumă transferată de către operatorii de program către promotorii de proiect cu titlu de avans/ prefinanțare.14. La secțiunea a 2-a „Reguli în materia conflictului de interese“, articolele 10-16 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Reguli în materia conflictului de interese  +  Articolul 10(1) Personalul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare ale acestora, structurilor de secretariat comun, secretariat tehnic comun, respectiv unităților de control de prim nivel/control, precum și personalul autorităților responsabile cu certificarea cheltuielilor/întocmirea conturilor anuale și audit extern are obligația de a se abține de la a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii și interesele financiare ale Uniunii Europene.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul următoarelor persoane: a) persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități externalizate prin care participă direct în procesul de evaluare/selecție/aprobare/control, după caz, a cererilor de finanțare, respectiv în procesul de verificare/autorizare/ plată/control al cererilor de rambursare/plată;b) personalul beneficiarilor și altor persoane juridice publice sau private, în cazul în care acesta este implicat în activități care pot fi încadrate în execuția, auditarea sau controlul bugetului Uniunii Europene.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate a fi în conflict de interese dacă exercitarea imparțială a atribuțiilor/activităților acestora este afectată din motivele prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.  +  Articolul 11(1) În cazul în care există elemente care generează un potențial conflict de interese, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) au obligația sesizării acestuia în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.(2) Confirmarea existenței elementelor care generează un potențial conflict de interese și măsurile preventive aplicate ca urmare a sesizării de la alin. (1) se realizează conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.(3) În cazul în care există elemente care generează un potențial conflict de interese, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) au obligația sesizării acestuia organismului care a externalizat activitatea.(4) În cazul în care există elemente care generează un potențial conflict de interese, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) au obligația sesizării acestuia autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.(5) Confirmarea/Infirmarea elementelor care generează un potențial conflict de interese în situațiile prevăzute la alin. (3) se realizează în scris de către organismul care a externalizat activitatea. (6) În desfășurarea activităților de evaluare/selecție/aprobare proiecte/verificare/autorizare/plată/control/certificare/audit, persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 61 alin. 3 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046. Formatul standard al declarației se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) În cazul confirmării existenței elementelor care generează un potențial conflict de interese se aplică prevederile art. 61 alin. (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.  +  Articolul 12(1) În aplicarea art. 10, persoanele fizice sau juridice care participă în procesul de evaluare/selecție/aprobare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant.(2) În cazul în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentației depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanță.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene exclud solicitantul din procedura de selecție.(4) În aplicarea art. 10, persoanele fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare/selecție/aprobare a cererilor de finanțare au obligația de a se abține pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, de la orice raporturi de muncă cu un solicitant pe care l-a verificat, respectiv de la încheierea vreunui contract cu acesta, după caz. (5) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (4).  +  Articolul 13(1) În aplicarea art. 10, nu au dreptul să participe în procesul de evaluare/selecție/aprobare a cererilor de finanțare în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane:a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;b) cele care au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți;c) cele care se află în raporturi de muncă, în cazul persoanelor fizice, sau în raporturi contractuale, în cazul persoanelor juridice, cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verifică, cu excepția situației în care solicitantul/beneficiarul este și autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor care participă în procesul de control/audit al cererilor de finanțare, respectiv de verificare/autorizare/plată/control/audit, după caz, al cererilor de rambursare/plată.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene exclud solicitantul din procedura de selecție.(4) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare încheiat/emise cu încălcarea prevederilor alin. (1).(5) În cazul încălcării prevederilor alin. (2), autoritățile cu competențe efectuează deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 14(1) Pe parcursul derulării achiziției, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat care nu aplică legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ concesiunilor de lucrări și servicii au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între acționarii/asociații beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.(2) În sensul dispozițiilor alin. (1), prin acționar sau asociat se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 15(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții, ofertantul este obligat să depună o declarație conform căreia nu se află în conflict de interese, așa cum este acesta definit la art. 14.(2) Dacă apare o situație de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziție, ofertantul are obligația să notifice în scris, de îndată, persoana juridică care a organizat această procedură și să ia măsuri pentru înlăturarea situației respective.  +  Articolul 16(1) Dispozițiile prezentei secțiuni se completează corespunzător cu prevederile legislației naționale referitoare la conflictul de interese.(2) Pentru persoanele care exercită funcții/demnități prevăzute expres la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea conflictelor de interese se realizează de către Agenția Națională de Integritate.(3) În cazul depistării unor indicii de conflict de interese pentru persoanele prevăzute la alin. (2), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sesizează Agenția Națională de Integritate pentru declanșarea procedurii de evaluare.15. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să înregistreze și să transmită, în scopul investigării, în termen de 5 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicații financiare, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. x).16. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul auditului Autorității de audit, Curții Europene de Conturi și al Comisiei Europene, obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează încă din stadiul de proiect al raportului de audit.(1^2) În aplicarea alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene estimează impactul financiar al constatărilor, așa cum este acesta definit la art. 2 alin. (1) lit. a^3), aferent cheltuielilor autorizate de acestea în cadrul operațiunii.17. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu include temporar în declarațiile de cheltuieli/rapoartele financiare intermediare/ rapoartele finale de program sumele autorizate de acestea, reprezentând impactul constatărilor cu implicații financiare asupra cheltuielilor incluse în declarația curentă/raportul curent, estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2), cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel. (2) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu include definitiv în declarațiile de cheltuieli/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele autorizate de acestea reprezentând impactul asupra cheltuielilor incluse în declarația curentă/raportul curent, estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2), al neregulilor constatate prin titlurile de creanță, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel.(3) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a nu include temporar în declarațiile de cheltuieli sume aferente contractelor economice/proiectelor/ cererilor de plată pentru care au fost înștiințate că a intervenit una dintre următoarele situații, oricare intervine prima:a) DLAF a emis nota de control prin care dispune transmiterea cauzei către organele de urmărire penală; b) a fost emis rechizitoriul de trimitere în judecată, respectiv încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecății;c) există o solicitare oficială în acest sens, din partea Comisiei Europene, a donatorului public internațional sau există o recomandare în acest sens într-un raport final de investigație al OLAF sau al altor organisme competente; d) Autoritatea de audit/autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor a sesizat DLAF/alte organisme competente.(4) Măsurile prevăzute în partea introductivă a alin. (3) se iau la nivelul care este menționat în documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) sau, în lipsa informațiilor care permit identificarea nivelului afectat, pe baza estimărilor realizate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene.(5) Pentru programele finanțate din instrumente structurale, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă și din fonduri aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007-2013, autoritatea de certificare are obligația de a nu include în aplicațiile de plată:a) sumele aferente contractului economic pentru care s-au aplicat prevederile art. 8 alin. (1) și art. 23 sau cu privire la care au fost înștiințate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora;b) sumele care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) și al sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2);c) sumele reprezentând impactul neregulilor constatate prin titlurile de creanță asupra cheltuielilor incluse în aplicația de plată curentă. (6) Autoritatea de certificare/Organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a nu include temporar în aplicațiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele autorizate de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, reprezentând impactul constatărilor cu implicații financiare asupra cheltuielilor incluse în aplicația de plată curentă, estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2), cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel.(7) Autoritatea de certificare/Organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a nu include temporar în aplicațiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele reprezentând diferența între impactul estimat conform prevederilor art. 18 alin. (1^2) asupra cheltuielilor din aplicația de plată curentă și impactul asupra cheltuielilor din aplicația de plată curentă a constatărilor cu implicații financiare, cuantificat în:a) proiectul raportului de audit, în cazul auditului Autorității de audit;b) proiectul de raport, în cazul auditului Curții Europene a Auditorilor și al Comisiei Europene; c) proiectul de raport, în cazul verificărilor autorității de certificare.(8) Autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a nu include definitiv în aplicațiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele reprezentând impactul asupra cheltuielilor incluse în aplicația de plată curentă, al neregulilor stabilite prin titlurile de creanță aferente constatărilor cu implicații financiare, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internațional prevăd altfel.(9) În elaborarea aplicațiilor de plată, autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a aplica mecanismul retragerilor prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. p).(10) Autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a nu include definitiv în aplicațiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sumele reprezentând diferența între impactul constatărilor cu implicații financiare, cuantificat în:a) raportul final, în cazul auditului Autorității de audit;b) raportul final, în cazul auditului Curții Europene a Auditorilor și al Comisiei Europene, luând în considerare inclusiv rezultatele procedurii de audiere cu Comisia Europeană sau cu donatorul public internațional, sau hotărârea Curții Europene de Justiție;c) decizia privind neeligibilitatea cheltuielilor în cazul verificărilor autorității de certificare asupra cheltuielilor din aplicația de plată curentă și impactul neregulilor constatate prin titluri de creanță asupra cheltuielilor din aplicația de plată curentă.(11) La solicitarea oficială a Comisiei Europene, autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă poate, pe baza informațiilor primite de la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, să excludă temporar cheltuieli din aplicațiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program, pentru care există motive care pun la îndoială eligibilitatea acestora.(12) Autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a nu include temporar în aplicațiile de plată/rapoartele financiare intermediare/rapoartele finale de program sume aferente contractelor economice/ proiectelor/cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru care au fost înștiințate că a intervenit una dintre următoarele situații, oricare intervine prima:a) DLAF a emis Nota de control prin care dispune transmiterea cauzei către organele de urmărire penală;b) a fost emis rechizitoriu de trimitere în judecată, respectiv încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecății;c) există o solicitare oficială în acest sens, din partea Comisiei Europene, a donatorului public internațional sau există o recomandare în acest sens într-un raport final de investigație al OLAF/donatorului public internațional sau al altor organisme competente;d) Autoritatea de audit/autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor a sesizat DLAF/alte organisme competente.(13) Măsurile prevăzute în partea introductivă a alin. (12) se iau la nivelul care este menționat în documentele prevăzute la alin. (12) lit. a)-d), sau, în lipsa informațiilor care permit identificarea nivelului afectat, pe baza estimărilor realizate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene.(14) În elaborarea declarației anuale a conturilor, autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă are următoarele obligații:a) de a exclude temporar impactul constatărilor cu implicații financiare cuantificate în proiectele de raport de audit/control/verificare care afectează cheltuielile aferente anului contabil respectiv, pentru care Autoritatea de audit/structurile cu atribuții de audit ale Comisiei Europene, respectiv autoritatea de certificare nu a/au emis raportul final de audit/control/decizie privind neeligibilitatea; b) de a exclude temporar impactul constatărilor cu implicații financiare, altele decât cele menționate la lit. a), prevăzute la art. 18 alin. (1) și sesizările prevăzute la art. 18 alin. (2), care afectează cheltuielile aferente anului contabil respectiv, pentru care nu au fost finalizate investigațiile prevăzute la art. 21;c) de a exclude definitiv sume reprezentând cheltuieli aferente anului contabil respectiv, corespunzătoare impactului neregulilor constatate în titlurile de creanță; d) de a exclude definitiv cheltuieli aferente recomandărilor cu implicații financiare care nu se încadrează în prevederile lit. c), pentru care Autoritatea de audit/Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi a solicitat retragerea din declarațiile anuale ale conturilor prin constatări/recomandări stabilite într-un raport final de audit, luând în considerare inclusiv rezultatele procedurii de conciliere cu Comisia Europeană, decizia de aplicare a corecțiilor financiare a Comisiei Europene și hotărârea Curții Europene de Justiție;e) de a exclude temporar sume reprezentând cheltuieli, din anul contabil respectiv, aferente contractelor economice/ proiectelor/cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru care a fost înștiințată că a intervenit una dintre următoarele situații, oricare intervine prima:1. DLAF a emis Nota de control prin care dispune transmiterea cauzei către organele de urmărire penală;2. a fost emis rechizitoriu de trimitere în judecată, respectiv încheierea judecătorului de cameră preliminară prin care s-a dispus începerea judecății;3. există o solicitare oficială în acest sens, din partea Comisiei Europene, a donatorului public internațional sau există o recomandare în acest sens într-un raport final de investigație al OLAF/donatorului public internațional sau al altor organisme competente;4. Autoritatea de audit/autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor a sesizat DLAF/alte organisme competente;f) măsurile prevăzute la lit. e) se iau la nivelul care este menționat în documentele prevăzute la pct. 1)-4) sau, în lipsa informațiilor care permit identificarea nivelului afectat, pe baza estimărilor realizate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene;g) de a exclude definitiv cheltuieli aferente anului contabil respectiv, reprezentând impactul constatărilor cu implicații financiare cuantificat în rapoartele sale de verificare, pentru care a luat decizia privind neeligibilitatea acestora. (15) La solicitarea oficială a Comisiei Europene, autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă poate, pe baza informațiilor primite de la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, să excludă temporar din declarația anuală a conturilor cheltuieli aferente anului contabil respectiv, pentru care există motive care pun la îndoială eligibilitatea acestora.(16) Autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene și autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă efectuează regularizarea financiară a sumelor pentru care aplică măsuri cu caracter temporar.(17) Sumele retrase/excluse de autoritatea de certificare/ organismul care îndeplinește funcția contabilă se returnează autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene.(18) Caracterul definitiv al măsurilor luate în baza unui titlu de creanță conform prezentului articol poate fi anulat prin decizie definitivă a unei instanțe judecătorești, pronunțată pe fondul cauzei și care anulează respectivul titlu de creanță.(19) În mod excepțional, caracterul definitiv al măsurilor de la alin. (10) lit. a) și alin (14) lit. d) poate fi anulat ca urmare a evaluării Autorității de audit a măsurilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor formulate anterior prin rapoarte finale de audit.(20) Caracterul definitiv al măsurilor luate în baza unui titlu de creanță conform prezentului articol poate fi anulat prin admiterea totală sau parțială, de către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, a contestației administrative a respectivului titlu de creanță. În cazul titlurilor de creanță provenite din constatări din rapoartele de audit emise de către Autoritatea de audit/CE/ECA/donatorul public internațional, caracterul definitiv poate fi anulat ca urmare a evaluării auditorilor a măsurilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor formulate anterior prin rapoarte finale de audit.(21) În elaborarea aplicațiilor de plată sau a declarației anuale a conturilor autoritatea de certificare/organismul care îndeplinește funcția contabilă are obligația de a exclude definitiv, la propunerea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, suma necesară în vederea reducerii la nivelul de materialitate a ratei de eroare totală reziduală calculată de către Autoritatea de audit, cu luarea în considerare a prevederilor art. 57^1.(22) În aplicarea prevederilor prezentului articol rămân cheltuială definitivă a bugetului de stat, prin bugetul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, sumele care la închiderea programului operațional se regăsesc în una dintre categoriile de mai jos:a) sumele provenind din diferențele între impactul financiar asupra unei operațiuni rezultat ca urmare a constatărilor din rapoartele finale de audit emise de către Autoritatea de audit, precum și a constatărilor acceptate din rapoartele finale de audit emise de către Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi/donatorul public internațional și impactul financiar rezultat ca urmare a titlurilor de creanță aferente respectivelor constatări;b) sumele provenind din diferențele între impactul financiar asupra unei operațiuni rezultat din decizia autorității de certificare privind neeligibilitatea cheltuielilor și impactul financiar rezultat ca urmare a titlului de creanță emis de structura de control prevăzută la art. 20 alin. (2) lit. d);c) sumele aferente măsurii cu caracter definitiv prevăzută la alin. (21);d) sumele retrase ca urmare a neacceptării de către Comisia Europeană a declarațiilor anuale ale conturilor.18. La articolul 20 alineatul (2), litera b) se abrogă. 19. La articolul 20 alineatul (2) litera d), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins: 3. dacă autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene îi deleagă această funcție de control, în cazul programelor operaționale regionale 2021-2027.20. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^1) Ca urmare a finalizării investigațiilor efectuate de către structura de control prevăzută la alin. (2) lit. d) pct. 1 și 2, autoritatea de certificare decide, după caz:21. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene este incompatibilă în ceea ce privește constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în situațiile în care:a) este necesară investigarea unor posibile nereguli în gestiunea fondurilor europene pentru care persoana juridică în care este organizată autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are calitatea de beneficiar;b) este necesară investigarea unor posibile nereguli, altele decât cele prevăzute la lit. a), pentru care persoana juridică în care este organizată autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene poate fi stabilită ca debitor.22. La articolul 20, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: (9) Personalul cu atribuții de control, care activează în cadrul structurilor de control prevăzute la alin. (1), (2) și (5), precum și personalul cu atribuții în soluționarea contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) studii universitare în domeniul economic, administrativ, juridic sau tehnic, finalizate cu diplomă de licență în unul dintre aceste domenii;b) vechime în domeniul implementării, gestionării sau controlului/auditului operațiunilor finanțate din fonduri publice sau private cel puțin 3 ani.23. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea de către structura de control competentă conform prevederilor art. 20 a oricărei solicitări ca urmare a aplicării prevederilor art. 18, aceasta are obligația organizării activității de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare.24. La articolul 21, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Constatărilor cu implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/ donatorului public internațional, precum și celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit li se aplică cu prioritate prevederile alin. (2) încă din stadiul de proiect al actului de control/raportului de audit.25. La articolul 21, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins: (13) Verificările se finalizează prin întocmirea unui proces- verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare sau a unei note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, în situațiile în care se identifică creanțe bugetare de recuperat aferente neregulii constatate.26. La articolul 21, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins: (13^1) În situația în care în urma verificărilor suspiciunea nu se confirmă sau se confirmă fără impact financiar, se va emite un raport de control/o notă de închidere a suspiciunii de neregulă. Modelul raportului de control/notei de închidere se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.27. La articolul 21, alineatul (15^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (15^1) Fac excepție de la prevederile alin. (14) și (15) titlurile de creanță care sunt întocmite pentru beneficiarii subvențiilor sau ajutoarelor care sunt finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora derulate de APIA.28. La articolul 21, alineatele (23)-(25) se modifică și vor avea următorul cuprins: (23) Termenul maxim de efectuare a verificării și de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/notelor de constatare este de 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), cu excepțiile prevăzute la alin. (25) și (26).(24) În cazul în care activitatea de verificare vizează întreaga perioadă în care, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pot fi luate măsuri de recuperare a creanțelor, termenul de finalizare a activității de verificare prevăzut la alin. (23) poate fi prelungit cu aprobarea șefului autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, strict cu perioada necesară pentru verificările suplimentare, cu maximum 90 de zile.(25) Organizarea și efectuarea verificărilor necesare stabilirii existenței creanței bugetare rezultate din nereguli și, dacă este cazul, emiterii procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare din actele de control ale DLAF, respectiv din rapoartele de inspecție emise de OLAF, se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la data sesizării structurii de control potrivit art. 18 alin. (1).29. La articolul 27, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins: (6) În cazul în care se constată o neregulă în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii, determinată de o necorelare legislativă între legislația națională și cea europeană:a) autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică corecția financiară potrivit prevederilor art. 27 alin. (1); b) autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene are obligația consultării prealabile a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice cu privire la necorelarea dintre legislația națională și cea europeană, în vederea emiterii unui punct de vedere privind necorelarea sesizată de care ține cont în aplicarea corecției financiare corespunzător prevederilor alin. (8);c) consultarea prevăzută la lit. b) nu este necesară atunci când existența unei necorelări între legislația națională și reglementările europene este cuprinsă într-un raport de audit al Comisiei Europene sau al Curții Europene de Audit ori reprezintă poziția oficială a Comisiei, comunicată oficial statului membru.(7) Prevederile lit. a) nu se aplică procedurilor de achiziție derulate de către partenerii din alte state din cadrul proiectelor finanțate prin programele de cooperare teritorială europeană.(8) În aplicarea prevederilor alin. (4) și alin. (6) lit. a), dacă corecția financiară aferentă necorelării legislative reprezintă corecția maximă pentru contractul respectiv, diferența între aceasta și cea mai mare corecție aplicabilă pentru nereguli stabilite în sarcina beneficiarului se suportă, conform prevederilor legale aplicabile, din sume alocate în bugetul ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau, după caz, în bugetul ministerului finanțelor pentru programele operaționale regionale 2021-2027.30. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare poate fi reluată de aceeași sau altă structură de control prevăzută la art. 20 dacă, până la data împlinirii termenului de prescripție, autoritatea cu atribuții ia cunoștință despre alte acte sau fapte necunoscute la data efectuării verificărilor sau Autoritatea de audit, prin raportul final, își menține recomandările sau autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a delegat activitatea de constatare, ajunge la concluzia că organismul intermediar nu și-a îndeplinit în mod corespunzător funcția delegată.(2) În condițiile alin. (1) se poate emite un alt titlu de creanță ori, după caz, un act de îndreptare a titlului de creanță, pentru eventuale diferențe necesare pentru stabilirea corectă a prejudiciului.31. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Formatul standard al actului de îndreptare a titlului de creanță este stabilit în normele metodologice.32. La articolul 34, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (3^1) În cazul fondurilor aferente politicii de coeziune ale Uniunii Europene și Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, titlurile de creanță, contestațiile administrative formulate împotriva acestora și deciziile de soluționare a contestațiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare, se comunică prin funcționalitățile disponibile ale sistemului informatic sau prin alte funcționalități disponibile la nivelul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, precum și al beneficiarilor.33. La articolul 34 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007-2013, 2014-2020 și 2021-2027 creanțele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene și fondurile publice naționale aferente acestora, înscrise în titlul de creanță prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăților în cadrul contractului/acordului/deciziei/ ordinului de finanțare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referință, potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile.34. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În cazul declanșării procedurii insolvenței beneficiarului pe parcursul derulării contractului de finanțare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să se înscrie la masa credală cu titlurile de creanță emise anterior intrării în insolvență, în termenele și condițiile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care debitul înscris în titlul executoriu a fost recuperat parțial, înscrierea la masa credală se face cu cuantumul sumelor rămase de recuperat. (2) În scopul înscrierii la masa credală, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația de a finaliza activitatea de constatare inițiată anterior intrării în insolvență a beneficiarului.35. La articolul 38, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) Prin excepție de la prevederile lit. b), în cazul proiectelor fazate, deducerea din plățile/rambursările următoare se poate realiza și în cadrul fazelor ulterioare aferente acestor proiecte pentru creanțele stabilite într-o fază anterioară.36. La articolul 40, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăți/rambursări următoare și/sau executarea garanțiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c), în termen de maximum 90 de zile de la data scadenței titlurilor de creanță, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene transmit titlurile executorii prevăzute la art. 43, împreună cu dovada comunicării acestora, după caz, în format electronic, organelor fiscale competente, care:a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri; șib) efectuează procedura de executare silită, precum și procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care valoarea totală a proiectelor se cuprinde în bugetul unor beneficiari finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale potrivit legii, recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanță devenite executorii se efectuează din conturile de venituri ale bugetelor în care a fost efectuată rambursarea cheltuielilor. Recuperarea sumelor, în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene, se efectuează pe baza unui referat întocmit de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene care a efectuat rambursarea cheltuielilor, adresat unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare.37. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins: (4) Pentru cazurile în care recuperarea sumelor se efectuează pe baza referatului emis în condițiile prevederilor alin. (2), data la care se consideră stinsă creanța bugetară este data transmiterii referatului în Trezorerie.38. La articolul 41, alineatele (2), (2^2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Recuperarea creanțelor bugetare prin deducerea din plățile/rambursările următoare pe care debitorul este îndreptățit să le primească se efectuează numai în aplicarea prevederilor contractului/acordului de finanțare în cadrul căruia a fost emis titlul de creanță, până la finalizarea financiară a proiectului, inclusiv din cererea finală, și numai din sumele plătite efectiv de debitor și solicitate efectiv de acesta...............................................................................................(2^2) Fac excepție de la prevederile alin. (2^1) creanțele bugetare rezultate din nereguli constatate în implementarea proiectelor finanțate din fondurile aferente politicii agricole comune, care se sting la data emiterii deciziei de plată/certificatului de plată aferent plății pe care beneficiarul este îndreptățit să o primească.(3) Recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin executare silită, inclusiv prin compensare cu sume de restituit sau de rambursat de la bugetul de stat, se efectuează în lei, în conturile indicate de organele fiscale competente, urmând ca sumele rezultate din aceste recuperări să se vireze în termen de 15 zile de la data creditării acestor conturi în conturile indicate în titlul de creanță sau comunicate de autoritățile prevăzute la art. 20. Transferul se realizează cu data plății astfel cum este prevăzut la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.39. La articolul 41, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins:(2^3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul proiectelor fazate, recuperarea creanțelor bugetare se poate realiza și prin deducerea din plățile/rambursările aferente fazelor ulterioare pentru creanțele stabilite într-o fază anterioară.40. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Cu excepția sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, creanțele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.(2) În aplicarea excepției de la alin. (1), creanțele bugetare rezultate din nereguli reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv sunt scadente la data comunicării titlului de creanță.(3) În cazul recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin încasare, data stingerii creanțelor este cea prevăzută la art. 163 alin. (11) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la data stingerii acesteia, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene și/sau legislația națională aferentă sau ale donatorului public internațional prevăd altfel.(5) În aplicarea excepției de la alin. (4), pentru restabilirea situației inițiale și corectarea oricăror potențiale distorsiuni asupra piețelor ocazionate de acordarea ilegală a unui ajutor de stat/de minimis sau de utilizarea abuzivă a acestuia, debitorul datorează o dobândă care se calculează pentru perioada cuprinsă între data plății ajutorului de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv și data recuperării integrale a acestuia.(6) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (4) și (5), autoritățile competente care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, în aplicarea prevederilor art. 21, au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite procese-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titluri de creanță și care se comunică debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, cu excepția sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, pentru care rata dobânzii se calculează conform prevederilor art. 33 alin (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru programele de cooperare teritorială, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene aplică prevederile art. 34 alin. (5).(9) Sumele reprezentând dobânzi datorate conform prevederilor alin. (4) și (5) se fac venit la același buget în care se virează și creanța bugetară rezultată din nereguli.(10) Creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate li se aplică toate prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), (2) și (4), precum și a celor prevăzute la art. 21 alin. (14) și (15).(11) Creanțele bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate aferente titlurilor de creanță reglementate la alin. (1) sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.(12) Creanțele bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate aferente titlurilor de creanță reglementate la alin. (2) sunt scadente la data comunicării titlului de creanță.41. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul neregulilor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, procesul- verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, precum și procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, după caz, constituie și decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în înțelesul art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.42. La articolul 47, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Contestația administrativă se depune la autoritatea emitentă a titlului de creanță care este contestat și nu este supusă taxelor de timbru.43. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) În situația în care autoritatea emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 constată că în contestație nu sunt cuprinse toate informațiile prevăzute la art. 47 alin. (1) și (2) va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înștiințarea prin care i se aduce la cunoștință această situație, să completeze contestația.44. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Autoritatea emitentă a titlului de creanță în aplicarea prevederilor art. 21 se va pronunța prin decizie motivată cu privire la admiterea, în tot sau în parte, a contestației sau la respingerea ei, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației sau a completării acesteia conform art. 48 alin. (1), după caz.45. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea competentă cu soluționarea contestației prevăzută la alin. (1) poate suspenda, prin decizie motivată, procedura de soluționare atunci când:46. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Poziția părții române în ceea ce privește acceptarea/neacceptarea integrală sau parțială a constatărilor cu implicații financiare în rapoartele de audit extern întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional se stabilește, de către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene în cauză, în baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigațiilor, și pentru programele operaționale finanțate din fondurile aferente politicii de coeziune UE, cu informarea autorității de certificare/organismului care îndeplinește funcția contabilă, a Autorității de audit și a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.47. La articolul 57^1, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care, ca urmare a unor rapoarte de audit extern în care sunt formulate constatări privind nereguli sistemice sau deficiențe ale sistemelor de management și control potențial generatoare de nereguli sistemice, reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional propun aplicarea unor corecții financiare procentuale sau în sumă fixă, aplicabile la nivel de program operațional/axă prioritară/domeniu major de intervenție/regiune/tip de fond/ măsură/beneficiar/organism intermediar/prioritate de investiții/ obiective specifice/apel de proiect, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene implicate au obligația analizării implicațiilor financiare ale acestor propuneri.(3) În funcție de rezultatul analizei prevăzute la alin. (2) și, după caz, pentru evitarea situațiilor în care reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional ar putea decide aplicarea întreruperii, presuspendării sau suspendării plăților pentru programul respectiv, autoritățile române pot lua următoarele măsuri:a) decertificarea definitivă sau temporară a sumelor incluse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană/ donatorul public internațional, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. y);b) decertificarea definitivă sau temporară a sumelor incluse în conturile anuale, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. y);c) aplicarea de deduceri definitive sau temporare din aplicațiile de plată/declarațiile anuale ale conturilor, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. o^1);d) aplicarea de diminuări din sumele incluse în aplicații de plată transmise la Comisia Europeană în cursul aceluiași an contabil, așa cum este definită la art. 2 alin. (1) lit. a^2)...............................................................................................(5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aprobă, pentru fiecare caz în parte, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului care coordonează autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene și a Ministerului Finanțelor și cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, după caz, următoarele:a) metodologia de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, decertificarea sumelor incluse în conturile anuale, deducerea definitivă și/sau diminuarea definitivă din sumele incluse în aplicații de plată;b) valoarea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă, decertificarea sumelor incluse în conturile anuale, diminuarea definitivă din sumele incluse în aplicații de plată;c) valoarea procentului utilizat pentru stabilirea sumelor de decertificat definitiv, de decertificat din sumele incluse în conturile anuale, de diminuat definitiv din sumele incluse în aplicații de plată și a deducerilor definitive.48. La articolul 57^5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Autoritățile de certificare/organismele care îndeplinesc funcția contabilă pentru programele finanțate din fondurile aferente politicii de coeziune și politicii comune în domeniul pescuitului aplică măsura întreruperii transmiterii aplicațiilor de plată la Comisia Europeană de la data de la care Comisia Europeană aplică măsura întreruperii termenului de plată în conformitate cu regulamentele europene aplicabile până la data anunțului oficial privind ridicarea acestei măsuri.49. La articolul 57^6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Autoritățile de certificare/organismele care îndeplinesc funcția contabilă pentru programele finanțate din fondurile aferente politicii de coeziune și politicii comune în domeniul pescuitului aplică măsura suspendării transmiterii aplicațiilor de plată la Comisia Europeană/donatorul public internațional de la data de la care Comisia Europeană/donatorul public internațional aplică măsura suspendării plăților intermediare în conformitate cu regulamentele europene aplicabile până la data anunțului oficial privind ridicarea acestei măsuri.50. La articolul 57^8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul sumelor pentru care s-a aplicat măsura prevăzută la art. 19 alin. (5) se evidențiază separat numai sumele aferente contractului economic în legătură cu care s-a impus aplicarea acestei măsuri.51. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) În aplicarea prevederilor reglementărilor europene, România are obligația să raporteze către Comisia Europeană - OLAF toate cazurile de nereguli care au făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă, respectiv al unui act de constatare primară judiciară, în termenele și respectând pragurile și excepțiile prevăzute în regulamentele europene, respectiv în memorandumurile și acordurile de finanțare.52. La articolul 58 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare emis de autoritățile competente prevăzute la art. 20 și documentul de constatare emis de Autoritatea de audit în aplicarea prevederilor art. 24, care sunt și acte administrative în sensul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;53. La articolul 58, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, actul de sesizare a instanței emis de organul de urmărire penală este considerat act de constatare primară judiciară.54. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În vederea îndeplinirii unor cerințe specifice de raportare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene pot elabora - cu respectarea prevederilor manualului prevăzut la alin. (2) - instrucțiuni/proceduri proprii.55. La articolul 60 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) netransmiterea de către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, a tuturor constatărilor cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/structurile de audit intern și a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum și a sesizărilor către structurile de control prevăzute la art. 20;c) neorganizarea de către managementul structurilor de control prevăzute la art. 20, la termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, a investigațiilor ca urmare a luării la cunoștință a apariției unor posibile nereguli și/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigații;  +  Articolul IIProcedurile administrative de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare în curs de desfășurare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, interimar,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 29 iunie 2022.Nr. 97.----