ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 93 din 29 iunie 2022privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 29 iunie 2022  Având în vedere situația extraordinară creată în contextul Cauzei de infringement 2017/2.108 declanșate împotriva României de către Comisia Europeană pentru motivul prelevării unor taxe cu încălcarea dreptului Uniunii Europene, procedură care se află într-un stadiu avansat,pentru evitarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană în contextul în care legislația națională nu respectă întru totul principiile dreptului Uniunii Europene în materie de restituire a taxelor încasate cu încălcarea dreptului unional,ținând cont de riscul major de sancționare pecuniară a României, în contextul susținerilor criticilor formulate de Comisie în cadrul observațiilor scrise depuse în Cauza C-677/19, Valoris, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene prin hotărârea preliminară pronunțată în cauză,în contextul solicitării de informații de către Comisia Europeană prin intermediul Scrisorii Ares(2021)3.110.130 cu privire la măsurile de conformare a dreptului național la jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, așa cum relevă aceasta în cadrul concluziilor inserate în hotărârea de interpretare a dreptului unional din Cauza C-677/19, Valoris,pentru respectarea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al Uniunii Europene și valorizarea principiilor cooperării loiale, bunei-credințe și a echivalenței,pentru a evita promovarea pe cale jurisdicțională a unor cereri de restituire a taxelor auto, demersuri care antrenează eforturi financiare și de timp atât din partea contribuabililor care au vocație la restituire, cât și a autorităților judecătorești și administrative,întrucât aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau, după caz, timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au beneficiat de restituire până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plății taxelor, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent sau prin cerere adresată organului competent, în cazul sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1). Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin organ fiscal central competent se înțelege Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.(3) În cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.(4) Organul fiscal central competent verifică, în baza de date deținută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și informațiile privind deținerea în proprietate a autovehiculului și informațiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire.(5) Cererea de restituire se soluționează prin decizie emisă de către organul fiscal central competent, în conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se comunică contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (5) contribuabilii pot face contestație în condițiile art. 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.(7) Organul competent prevăzut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, soluționează contestația în termenul prevăzut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatarului.(8) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi contestate la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prin excepție de la prevederile art. 1, în situația achitării sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de către societățile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către persoanele care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.  +  Articolul 3Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4(1) Restituirea sumelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, care se solicită pe cale administrativă la organul fiscal central competent, se realizează în baza deciziilor emise de acesta, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, din bugetul de stat sau din bugetul Fondului pentru mediu, în funcție de bugetul în care s-au făcut venit sumele încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea de restituire.(2) Restituirea sumelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și care fac obiectul hotărârilor judecătorești definitive, inclusiv cheltuielile bănești stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, care sunt în sarcina statului român, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire, precum și cele care devin executorii după termenul prevăzut la art. 3, se realizează de către organul competent, potrivit dispozițiilor stabilite de către instanța de judecată, din bugetul de stat sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz. Prin organ competent se înțelege organul fiscal central sau Administrația Fondului pentru Mediu, după caz.(3) În cazul hotărârilor judecătorești definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluționarea acestora atât organul fiscal central, cât și Administrația Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluționează de către organul competent la care se depune.(4) În situația în care restituirea sumelor este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, iar dobânzile dispuse de instanța de judecată vizează o perioadă mai scurtă decât cea dintre data perceperii taxei și data restituirii, organul competent la care se depune cererea de restituire calculează și restituie dobânzile aferente întregii perioade de la data perceperii taxei și până la data restituirii, prevederile alin. (2) și (3) aplicându-se în mod corespunzător.(5) Restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă care s-a făcut venit la bugetul de stat, precum și taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, taxe care s-au făcut venit la bugetul Fondului pentru mediu, se realizează din sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, rămase neutilizate la 31 decembrie 2021, și care reprezintă excedent din anii precedenți din „Alte impozite și taxe fiscale“ și „Venituri din dobânzi“, aflat la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu.(6) Sumele alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului potrivit alin. (5), rămase neutilizate până la împlinirea termenului prevăzut la art. 3, se restituie la bugetul de stat.  +  Articolul 5În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă modelul cererii prevăzute la art. 1 alin. (1) prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Corvin Nedelcu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2022.Nr. 93.----