HOTĂRÂRE nr. 829 din 27 iunie 2022pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 29 iunie 2022  Având în vedere dispozițiile:– Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;– Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;– Regulamentului (UE) 2021/1.153 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 și (UE) nr. 283/2014;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, aprobată prin Legea nr. 277/2021;– Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, denumită în continuare ordonanță de urgență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Normele metodologice vizează implementarea următoarelor programe operaționale: programele operaționale regionale, Programul operațional Asistență tehnică, Programul operațional Sănătate, Programul operațional Incluziune și demnitate socială, Programul operațional Educație și ocupare, Programul operațional Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare, Programul operațional Dezvoltare durabilă, Programul operațional Transport, Programul operațional Tranziție justă.  +  Articolul 2Autoritatea de management stabilește prin contract/decizie de finanțare valorile concrete pentru limitele maxime/minime ale elementelor valorice, procentuale sau temporale stabilite în cuprinsul normelor metodologice prevăzute în anexă, cu respectarea condițiilor specifice de implementare ale programului operațional pe care îl gestionează.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Terente Ciui,
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2022.Nr. 829.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiarăa fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă