ORDIN nr. 1.704 din 21 iunie 2022privind modificarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 129.522/DGA din 6.06.2022 al Direcției generale ape,în baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 6 pct. IV subpct. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 20 august 2021, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Direcția generală ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională «Apele Române» vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.2. Anexa „Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă“ se modifică după cum urmează:a) La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Componența Comisiei de atestare este următoarea:a) secretarul de stat/persoana desemnată de conducătorul autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;b) directorul general al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;c) directorul general adjunct al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;d) șeful Serviciului siguranță în exploatare a construcțiilor hidrotehnice al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;e) directorul general adjunct al Administrației Naționale «Apele Române» cu atribuții în coordonarea activității de gospodărire a apelor;f) directorul/persoana desemnată de către acesta din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor;g) directorul din cadrul Administrației Naționale «Apele Române» cu atribuții în managementul resurselor de apă;h) directorul din cadrul Administrației Naționale «Apele Române» cu atribuții în managementul lucrărilor hidrotehnice;i) un cadru didactic universitar de specialitate.(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Direcția generală ape.b) La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Vicepreședintele Comisiei de atestare este directorul general al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 21 iunie 2022.Nr. 1.704.----