HOTĂRÂRE nr. 830 din 27 iunie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) După primirea și înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabilește dacă informația solicitată face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv se stabilește dacă este o informație comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces. (2) În situația în care, în urma evaluării primare, se stabilește că solicitarea nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, aceasta poate fi încadrată ca petiție, în sensul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, și se transmite compartimentului responsabil cu înregistrarea și rezolvarea petițiilor. Solicitantul este informat privind reîncadrarea cererii în termen de maximum 5 zile. (3) În situația în care, în urma evaluării primare, se stabilește că informația solicitată nu face obiectul prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și nu poate fi încadrată ca petiție, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare informarea solicitantului despre acest lucru. (4) În situația în care informația solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită. Atunci când sursa indicată este pagina de internet a autorității sau instituției publice, informarea va include adresa paginii respective, transmisă sub forma unei legături active sau a unui text editabil. (5) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informațiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate și în scris, pe suport electronic sau hârtie.2. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Autoritatea sau instituția publică poate comunica din oficiu, pe pagina de internet proprie, informații solicitate frecvent, în funcție de obiectul sau domeniul său de activitate.3. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:a) asigură publicarea buletinului informativ al autorității sau instituției publice, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a raportului de activitate al autorității sau instituției publice;c) asigură disponibilitatea și actualizarea informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pe pagina de internet și la avizierul autorității sau instituției publice, precum și în alte modalități, după caz;d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu;e) asigură, după caz, organizarea bibliotecii virtuale prevăzute la art. 8 alin. (1^1).(2) Informațiile de interes public care se comunică din oficiu se actualizează de către autoritatea sau instituția publică, prin structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă. Documentele afișate pe pagina de internet și la avizierul autorității sau instituției publice conțin data afișării acestora.4. La articolul 27 alineatul (1), literele j)-l) se abrogă.5. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Raportul prevăzut la alin. (2) se completează și online până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, pe platforma unică de centralizare www.e-consultare.gov.ro, creată și administrată de Secretariatul General al Guvernului.6. Anexa nr. 1 la Normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 7. Anexa nr. 10 la Normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIRegulile minime de transparență în privința cadrului de colaborare recomandat dintre decidenții de la nivelul autorităților administrației publice centrale și locale și persoanele interesate din societatea civilă, în vederea promovării inițiativelor de politică publică, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul III(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului dezvoltă funcționalitățile platformei www.e-consultare.gov.ro și aprobă, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de publicare în cuprinsul acesteia a raportului prevăzut la art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 27 alin. (3)-(6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul economiei,
  Terente Ciui,
  secretar de stat
  p. Ministrul sportului,
  Nicoleta Hancia,
  secretar general
  p. Ministrul culturii,
  Diana-Ștefana Baciuna,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoș Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Gabriela Firea
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Daniela Anda Grigore Gîtman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iunie 2022.Nr. 830.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)1.1.
  MODELUL*)
  de structurare a informațiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei autorități sau instituții publice
  *) Modelul este reprodus în facsimil.Afișarea informațiilor pe site se va realiza după următoarea structură, care va cuprinde minimum cinci secțiuni:1. Despre instituție2. Informații de interes public3. Transparență decizională4. Contact5. Integritate instituționalăPentru asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate, informațiile vor fi afișate de către autoritățile publice și instituțiile publice astfel:1. Secțiunea „Despre instituție“/„Despre noi“/„Minister“/ „Prezentare“1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea autorității/instituției publice, cu link către fiecare act normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro.1.2. Conducere 1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții din conducere, cu nume și prenume - în cazul demnitarilor (miniștri, secretari de stat, prefecți, președinți, directori ai agențiilor/companiilor de stat), al personalului de conducere (membrii Consiliului de administrație și, după caz, directorii) din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile și fotografiile acestora, agenda de lucru, precum și atribuțiile acestora. 1.2.2. Agenda conducerii cu o actualizare periodică și menționarea activităților desfășurate de conducerea instituției; secțiunea va cuprinde un link de redirecționare către platforma http://ruti.gov.ro/1.3. Organizare1.3.1. Regulament de organizare și funcționare. În cazul ministerelor, în această secțiune vor fi publicate și ordinele de ministru privind stabilirea atribuțiilor pentru fiecare secretar de stat.1.3.2. Organigrama autorității/instituției publice, într-un format în care se vor evidenția și actualiza, conform art. 26 alin. (2) din prezentele norme, numele persoanelor care ocupă funcții de conducere, numărul posturilor pe fiecare structură, cu respectarea prevederilor din legislația privitoare la informațiile clasificate. Organigrama autorității/instituției publice va include linkuri către Regulamentul de organizare și funcționare a entității publice, pentru o mai ușoară identificare a atribuțiilor fiecărei structuri. 1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea entității publice în cauză, după cum urmează:– structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice finanțate total sau parțial prin bugetul instituției;– structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice aflate în coordonarea instituției;– structurile, organele de specialitate ale administrației publice centrale/locale și instituțiile publice aflate în subordinea instituției;– unitățile care funcționează sub autoritatea instituției.Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci linkul trebuie să conducă la o subpagină a instituției tutelare care să conțină informațiile pe care ar trebui să le afișeze subordonata. Acest mod de afișare este valabil și pentru instituțiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum și pentru întreprinderi publice.1.3.4. Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - regulile care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul întreprinderilor publice și regulile care asigură echilibrul intereselor legitime urmărite în constituirea și funcționarea acesteia1.3.5. Carieră - publicarea tuturor anunțurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituții, precum și a rezultatelor sau altor informații referitoare la acestea1.4. Programe și strategii - programe și strategii dezvoltate și implementate de autoritate/instituție.1.5. Rapoarte și studii1.5.1. Rapoarte: Raport anual de activitate corespunzător fiecărui an calendaristic (incluzând și informațiile prevăzute de lege ca făcând parte integrantă din raportul de activitate, precum: raportul anual privind formarea profesională a funcționarilor publici - art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, precum și alte rapoarte deținute de autoritate/instituție și/sau prevăzute de lege, cum ar fi:– rapoarte anuale de audit;– rapoarte de progres pe strategiile naționale;– rapoartele consilierului de etică etc.1.5.2. Studii - vor fi publicate toate studiile realizate de respectiva autoritate/instituție publică, din resurse proprii, subcontractare sau din surse externe, în scopul creșterii gradului de cunoaștere a domeniului respectiv de către societatea civilă.2. Secțiunea informații de interes public2.1. Solicitarea informațiilor de interes public. Această secțiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislație.just.ro): Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare (Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare), Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cât și:2.1.1. numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de contact ale acesteia;2.1.2. formularul de solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;2.1.3. modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și lipsa unui răspuns în termenul legal)2.1.4. lista documentelor de interes public și lista documentelor produse/gestionate de autoritatea/instituția publică, conform art. 5 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru realizarea listei cu documentele produse/gestionate se va folosi nomenclatorul arhivistic pe care fiecare autoritate/instituție publică trebuie să îl dețină potrivit Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată. Lista cu documentele de interes public va fi realizată pornind de la lista cu documentele produse/ gestionate de autoritatea/instituția respectivă, exceptând cazurile expres prevăzute de lege.2.1.5. rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare - vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secțiune va cuprinde și o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public - conține lista cu informațiile cerute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, cu trimiteri (linkuri) către respectivele categorii de informații.2.3. Buget2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei autorități/instituții, în format deschis, precum și rectificările bugetare de la nivelul acestora. În această secțiune vor fi evidențiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituție.2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară) - fiecare autoritate/instituție publică va actualiza lunar această situație, în format deschis.2.3.3. Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama autorităților/instituțiilor administrației publice centrale, altor instituții din subordinea/coordonarea/autoritatea acestora și instituțiilor prefectului, precum și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu caracter special, de exemplu: parcul auto al autorității/instituției publice, dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol etc., cu indicarea, pentru fiecare informație, a cadrului legal (act normativ și articolul) care conferă aceste drepturi.2.3.4. Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ - autoritățile/instituțiile publice vor publica, anual, situația sumelor alocate sub formă de finanțare persoanelor fizice sau juridice fără scop lucrativ. Aceasta va cuprinde detalii despre denumirea beneficiarului, sumele alocate și contractate efectiv, domeniul activităților finanțate, precum și temeiul juridic în baza căruia au fost acordate sumele. 2.4. Bilanțuri contabile2.5. Achiziții publice2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice - fiecare autoritate/instituție publică va publica o situație trimestrială actualizată în consecință privind contractele de achiziții publice și execuția acestora, cu o valoare de peste 5.000 euro.2.5.3. Contractele de achiziții publice cu valoarea de peste 5.000 euro - fiecare autoritate contractantă căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, va publica contractele de achiziție publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice și cu aplicarea art. 217 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare autoritate contractantă are obligația de a asigura protejarea acelor informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de confidențialitate, nepublicarea pe site-ul autorității contractate va fi motivată.2.5.4. Documentele privind execuția contractelor: declarații de calitate și conformitate, procese-verbale de recepție, ordine de plată2.6. Formulare-tip - toate modelele de cereri/formulare tipizate pe care autoritățile/instituțiile administrației publice le solicită a fi completate de către cetățeni sau persoane juridice, în scopul soluționării unor cereri2.7. Declarații de avere și de interese ale personalului autorității/instituției publice - demnitari, funcționari publici, personal contractual, având arhiva declarațiilor din anii anteriori2.8. Comisia paritară - actul administrativ de constituire a comisiei paritare și modificările intervenite în componența comisiei paritare; rezultatul alegerii președintelui comisiei paritare, în termen de două zile lucrătoare de la data alegerii acestuia; raportul anual al comisiei, în condițiile prevăzute la art. 489 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; acordurile colective încheiate în condițiile prevăzute la art. 487 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective, dacă este cazul2.9. Protecția datelor cu caracter personal - informații privind responsabilul de protecția datelor cu caracter personal de la nivelul instituției; legislația în domeniu; nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal/politica de confidențialitate; politica de utilizare a cookie-urilor.3. Transparență decizională 3.1. Proiecte de acte normative aflate în consultare publică - autoritățile/instituțiile publice vor publica proiectele de acte normative aflate în procesul de consultare publică, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, indicând data publicării, data până la care se pot transmite sugestii, adresa la care se pot da sugestii, coordonatele persoanei responsabile de colectarea propunerilor sau sugestiilor3.2. Formular pentru colectarea de propuneri/opinii/ recomandări - destinat preluării într-un mod standardizat a propunerilor și observațiilor, formularul va cuprinde datele de identificare ale emitentului (persoană fizică/organizație/grup informal), adresa, datele de contact, spațiul destinat propunerii și justificării acesteia, precum și spațiul destinat indicării articolului care se dorește a fi modificat3.3. Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite, conform art. 7 alin. (5) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Acesta va cuprinde datele de identificare ale autorității/instituției publice și persoanei responsabile, furnizând informații cu privire la data primirii propunerii, emitent, conținutul propunerii, stadiul acesteia (preluată/nepreluată), precum și justificarea în caz de nepreluare.3.4. Dezbateri publice - autoritățile/instituțiile publice vor publica în prezenta secțiune informațiile referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte normative, după cum urmează: anunț pentru organizarea dezbaterii publice, procedura de înscriere și desfășurare a dezbaterii publice, persoana responsabilă, minuta dezbaterii publice, centralizatorul propunerilor primite în cadrul dezbaterii publice.3.5. Consultări interministeriale - vor fi publicate versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ și rapoartele de avizare conform art. 7 alin. 10 lit. d) din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare.3.6. Proiecte de acte normative pentru care nu mai pot fi trimise sugestii - vor fi publicate proiectele pentru care procesul de consultare publică s-a încheiat și care nu au fost încă aprobate.3.7. Proiecte de acte normative adoptate - vor fi publicate formele proiectelor inițiate și adoptate de entitatea publică, însoțite de forma inițială și cele intermediare, rezultate în urma procesului de consultare publică.3.8. Ședințe publice/Anunțuri/Minute - vor fi publicate anunțurile privind organizarea ședințelor publice, precum și minutele încheiate în urma acestora.3.9. Rapoartele de aplicare a Legii nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare - autoritățile/instituțiile publice vor publica Raportul anual privind transparența decizională, întocmit conform art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Aceste rapoarte vor fi publicate până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secțiune va cuprinde și o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.3.10. Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă și datele de contact ale acesteia3.11. Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidență de autoritatea/instituția publică, potrivit prevederilor art. 51 și 52 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare4. Contact4.1. Datele de contact ale autorității/instituției publice - denumire, sediu, numere de telefon/fax, adresă de e-mail oficială, adresă pagină de internet, instrumente social media (pagină Facebook etc.), formular electronic de contact4.2. Relații cu presa - persoană desemnată, date de contact4.3. Programul de funcționare al autorității/instituției publice4.4. Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere4.5. Petiții: adresă de e-mail/formular electronic pentru transmiterea electronică a petițiilor5. Integritate instituțională5.1. Cod etic/deontologic/de conduită5.2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora5.3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii5.4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională5.5. Planul de integritate al instituției5.6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții5.7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului5.8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante
  1.2. Tipuri de formate pentru publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor de interes publicFormatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în cadrul entității publice, va fi:– legislație - actele normative vor fi publicate cu linkuri către portalul http://legislatie.just.ro;– programe și strategii - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx,.odt și alte formate text;– rapoarte și studii - format .doc, .docx, .odt și alte formate text;– formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și formular pentru contestarea deciziei - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt și alte formate text;– buget, situația plăților, situația drepturilor salariale, plan de achiziții, plan de investiții, centralizatorul contractelor de achiziție, situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop lucrativ - format .ods, .xml, .xls sau .xlsx;– formulare-tip folosite de instituție în relația cu cetățenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular);– proiecte de acte normative - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt și alte formate text.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 10 la normele metodologice) 10.1. Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001(antet) Numele autorității sau instituției publice .....Elaborat ....... Responsabil/Șef compartiment
  RAPORT DE EVALUARE
  a implementării Legii nr. 544/2001 în anul .....
  Subsemnatul, ....., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul ....., prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:[ ] Foarte bună[ ] Bună[ ] Satisfăcătoare[ ] NesatisfăcătoareÎmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul .....I. Resurse și proces1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?[ ] Suficiente[ ] Insuficiente2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public sunt:[ ] Suficiente[ ] Insuficiente3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:[ ] Foarte bună[ ] Bună[ ] Satisfăcătoare[ ] NesatisfăcătoareII. RezultateA. Informații publicate din oficiu1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?[ ] Pe pagina de internet[ ] La sediul instituției[ ] În presă[ ] În Monitorul Oficial al României[ ] În altă modalitate: .....2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?[ ] Da[ ] Nu3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate pe care instituția dumneavoastră le-a aplicat?a) .....b) .....c) .....4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?[ ] Da, acestea fiind: .....[ ] Nu5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?[ ] Da[ ] Nu6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?.....B. Informații furnizate la cerere
  1. Numărul total de solicitări de informații de interes publicÎn funcție de solicitantDupă modalitatea de adresare
  de la persoane fizicede la persoane juridicepe suport hârtiepe suport electronicverbal
  Departajare pe domenii de interes
  a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)
  b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice
  c) Acte normative, reglementări
  d) Activitatea liderilor instituției
  e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare
  f) Altele, cu menționarea acestora:
  2. Număr total de solicitări soluționate favorabilTermen de răspunsModul de comunicareDepartajate pe domenii de interes
  Redirecționate către alte instituții în termen de 5 zileSoluționate favorabil în termen de 10 zileSoluționate favorabil în termen de 30 de zileSolicitări pentru care termenul a fost depășitComunicare electronicăComunicare în format hârtieComunicare verbalăUtilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publiceActe normative, reglementăriActivitatea liderilor instituțieiInformații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioareAltele (se precizează care)
  3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:3.1. .....3.2. .....3.3. .....4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?4.1. .....4.2. .....
  5. Număr total de solicitări respinseMotivul respingeriiDepartajate pe domenii de interes
  Exceptate, conform legiiInformații inexistenteAlte motive (cu precizarea acestora)Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publiceActe normative, reglementăriActivitatea liderilor instituțieiInformații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioareAltele (se precizează care)
  5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):.....6. Reclamații administrative și plângeri în instanță
  6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare
  Soluționate favorabilRespinseÎn curs de soluționareTotalSoluționate favorabilRespinseÎn curs de soluționareTotal
  7. Creșterea eficienței accesului la informații de interes publica) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/o bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public?[ ] Da[ ] Nub) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
  c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:
  10.2. Instrucțiuni privind completarea Raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/20011. La secțiunea B. Informații furnizate la cerere
  1. Numărul total de solicitări de informații de interes publicÎn funcție de solicitantDupă modalitatea de adresare
  de la persoane fizicede la persoane juridicepe suport hârtiepe suport electronicverbal
  Nr. total = A + B = A1 + B1 + C = a + b + c + d + e + fABA1B1C
  Departajare pe domenii de interesSuma celor de mai jos trebuie să fie egală cu numărul total de solicitări de informații de interes public
  a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)a
  b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publiceb
  c) Acte normative, reglementăric
  d) Activitatea liderilor instituțieid
  e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioaree
  f) Altele, cu menționarea acestora:f
  2. Număr total de solicitări soluționate favorabilTermen de răspunsModul de comunicareDepartajate pe domenii de interes
  Redirecționate către alte instituții în termen de 5 zileSoluționate favorabil în termen de 10 zileSoluționate favorabil în termen de 30 de zileSolicitări pentru care termenul a fost depășitComunicare electronicăComunicare în format hârtieComunicare verbalăUtilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publiceActe normative, reglementăriActivitatea liderilor instituțieiInformații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001Altele (se precizează care)
  Număr total = A + B + C + D = A1 + B1 + C1 = A2 + B2 + C2 + D2 + E2+F2ABCDA1B1C1A2B2C2D2E2F2
  5. Număr total de solicitări respinseMotivul respingeriiDepartajate pe domenii de interes
  Exceptate, conform legiiInformații inexistenteAlte motive (cu precizarea acestora)Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publiceActe normative, reglementăriActivitatea liderilor instituțieiInformații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001Altele (se precizează care)
  Nr. total = A + B + C = A1+ B1 + C1 + D1 + E1 + F1ABCA1B1C1D1E1F1
  OBSERVAȚIENumărul total de solicitări de informații de interes public este format din suma numărului total de solicitări soluționate favorabil și numărului total de solicitări respinse.
  2. La secțiunea 6. Reclamații administrative și plângeri în instanță
  6.1. Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și| completările ulterioare
  Soluționate favorabilRespinseÎn curs de soluționareTotalSoluționate favorabilRespinseÎn curs de soluționareTotal
  ABC= A + B + CA1B1C1= A1 + B1 + C1
  ----