ORDIN nr. 88 din 22 iunie 2022privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 iunie 2022    Având în vedere:– prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative;– art. 8 lit. g) și art. 10 alin. (1) lit. q^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IStandardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2022, se modifică după cum urmează:1. La articolul 25, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) La cererea de racordare la ST a oricărui solicitant sau UR, OTS răspunde în termenele prevăzute la art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022, denumit în continuare Regulament..............................................................(3) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:unde:– N_Nev - numărul notificărilor, ca urmare a evaluării cererii de racordare, emise într-un interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulament;– N_ATP - numărul avizelor tehnice de principiu emise întrun interval de timp mai mic decât cel prevăzut la art. 4 alin. (4) din Regulament;– N_ATR - numărul avizelor tehnice de racordare emise în intervale de timp mai mici decât cele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulament;– N_Tracord -numărul total al cererilor de racordare la ST;– N_Clasat - numărul total al cererilor de racordare clasate.2. La articolul 26, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 25 alin. (1), OTS are obligația să plătească solicitantului următoarele compensații:3. La articolul 27, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Pentru realizarea unei noi instalații de racordare la ST sau pentru modificarea/reamplasarea uneia existente, OTS are obligația să racordeze toți solicitanții la sistemul de transport, în termen de 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice, conform prevederilor art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:unde:– N_Tir180 - numărul total al instalațiilor de racordare realizate de OTS într-un interval mai mic de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire;– N_Tracord - numărul total al cererilor de racordare la ST;– N_TClasat - numărul total al cererilor de racordare la ST, clasate.4. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) OTS are obligația de a răspunde la sesizările/reclamațiile scrise ale oricărui solicitant sau UR cu privire la eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare la ST, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.(2) Indicatorul specific de performanță aferent obligației prevăzute la alin. (1) se calculează cu formula:unde:– N_Racperpiƒ15 - numărul sesizărilor/reclamațiilor privind eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare la care s-a răspuns într-un interval de timp mai mic de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora;– N_TRacperpiƒ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare, înregistrate;– N_RCLaperpiƒ - numărul total al sesizărilor/reclamațiilor privind eliberarea ATP și ATR, încheierea contractului de racordare și de finanțare, după caz, proiectarea, execuția, recepția și/sau punerea în funcțiune a instalației de racordare clasate.5. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Pentru realizarea unui/unei obiectiv/conducte necesar/necesare racordării, OTS are obligația de a realiza și de a pune în funcțiune aceste obiective în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în cazul în care acestea sunt finanțate de solicitant, în conformitate cu dispozițiile anexei nr. 1 la contractul de racordare prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.  +  Articolul IIOperatorul de transport și de sistem duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 22 iunie 2022.Nr. 88.----