HOTĂRÂRE nr. 828 din 27 iunie 2022pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 27 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAlineatul (2) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 11 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu depășește, pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziționat, echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 5 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 12 din prezenta hotărâre și ale art. 69 alin. (3) lit. a) și c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 27 iunie 2022.Nr. 828.----