HOTĂRÂRE nr. 1.273 din 7 decembrie 2000privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 15 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare Plan naţional.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale coordonează activitatea de aplicare a Planului naţional. (2) În plan teritorial Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale colaborează cu prefecturile şi cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea aplicării şi evaluării programelor derulate conform Planului naţional.  +  Articolul 3Ministerele, în raport cu domeniile lor de activitate, vor introduce în programele proprii măsurile corespunzătoare ariilor de intervenţie menţionate în Planul naţional.  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale avizează proiectele actelor normative care se supun spre adoptare Guvernului, care au ca obiect egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi şi eliminarea oricăror discriminări în aplicarea politicilor sectoriale în materie.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Petre RomanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNEpentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi  +  Articolul 1România respecta convenţiile internaţionale referitoare la drepturile omului, inclusiv cele privind statutul şi rolul femeii şi protecţia copilului, precum şi la egalitatea de sanse şi de tratament în domeniul muncii, în conformitate cu prevederile Constituţiei României.  +  Articolul 2Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi este expresia angajamentului politic de asigurare şi garantare a egalităţii între toţi cetăţenii şi marcheaza deschiderea şi eforturile Guvernului României în vederea eliminării oricărei discriminări bazate pe deosebirile de rasa, naţionalitate, origine etnică, limba, religie, sex, opinie, apartenenţa politică, avere sau origine socială, potrivit art. 4 alin. (2) din Constituţia României.  +  Articolul 3Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi are rolul de a susţine prin măsuri concrete principiul potrivit căruia atât femeile, cat şi bărbaţii trebuie să participe în mod egal la identificarea şi transpunerea în practica a celor mai eficiente soluţii pentru realizarea unei democratii reale în România.  +  Articolul 4Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru egalitatea sanselor, în colaborare cu celelalte ministere, cu alte instituţii, cu organizaţii neguvernamentale care derulează programe în domeniul drepturilor omului şi drepturilor femeii ca parte integrantă a acestora, al egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi, va realiza şi va aplica Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi.  +  Articolul 5Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru egalitatea sanselor, reprezintă mecanismul guvernamental responsabil cu elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniul promovării egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi şi eliminării oricăror forme de discriminare pe criterii de gen; în acest domeniu el se constituie drept partener de dialog cu structurile de specialitate existente la nivelul organismelor internaţionale (O.N.U., Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizaţia Internationala a Muncii etc.).  +  Articolul 6Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi identifica următoarele arii de intervenţie: cadrul legislativ, drepturile sociale, economia, participarea la decizie, constiinta civică.  +  Articolul 7 (1) În aria de intervenţie denumita cadrul legislativ obiectivul major îl constituie reflectarea principiului egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi. (2) Obiectivul operational îl constituie completarea legislaţiei prin armonizarea cadrului juridic naţional cu legislaţia internationala în domeniul egalităţii de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) continuarea şi accelerarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea internationala, inclusiv europeană, în conformitate cu Programul naţional de aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR), prin adoptarea legii egalităţii de sanse şi elaborarea unor acte normative specifice; b) completarea cadrului legislativ care să asigure egalitatea de sanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile concrete de muncă şi în activitatea profesională; c) monitorizarea dezvoltării structurilor de implementare a legislaţiei privind egalitatea de gen.  +  Articolul 8 (1) În aria de intervenţie denumita drepturile sociale obiectivul major îl constituie accesul şi beneficiul egal al femeilor şi bărbaţilor la drepturile sociale (referitoare la munca şi la viaţa de familie) stipulate în legislaţie. (2) Primul obiectiv operational îl constituie accelerarea eforturilor de eliminare a oricăror forme de discriminare pe bază de sex în domeniul muncii. (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) iniţierea şi desfăşurarea unor programe de informare asupra drepturilor sociale egale ale bărbaţilor şi femeilor; b) încurajarea preocuparilor pentru pregătirea profesională continua a femeilor şi bărbaţilor în vederea facilitării accesului lor egal la toate sectoarele de activitate; c) perfecţionarea mecanismelor de control în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor de eliminare a comportamentelor şi atitudinilor discriminatorii în relaţiile de muncă; lărgirea capacităţilor de sancţionare a actelor de discriminare bazate pe sex. (4) Al doilea obiectiv operational îl constituie integrarea egalităţii de gen în sfera protecţiei sociale a familiei şi în programele de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii. (5) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (4) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) sprijinirea programelor care facilitează accesul egal al femeilor şi bărbaţilor la educaţie, asistenţa medicală, servicii pentru îngrijirea copiilor şi batranilor, drepturi reproductive, proprietate, justiţie; b) respectarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în aplicarea politicilor familiale, prin susţinerea implicarii active a bărbaţilor în viaţa de familie şi prin creşterea rolului economic al femeilor; c) reconsiderarea conceptului referitor la familie prin multiplicarea măsurilor de protecţie socială şi economică a noilor tipuri de unităţi familiale (familii monoparentale, cupluri de uniune consensuala); d) reconsiderarea socială a activităţilor casnice şi identificarea unor surse de recompensare a persoanelor (femei şi bărbaţi) care le desfăşoară; e) extinderea măsurilor de prevenire şi combatere a fenomenului de violenta în familie şi diversificarea serviciilor de asistenţa pentru victime; distribuirea echilibrata a acestora la nivel naţional.  +  Articolul 9 (1) În aria de intervenţie denumita economia obiectivul major îl constituie promovarea egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi în viaţa economică. (2) Primul obiectiv operational îl constituie dezvoltarea strategiilor de încurajare a abordarii integratoare a egalităţii de gen în politicile economice. (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) integrarea analizei de gen (prin utilizarea rezultatelor cercetărilor şi prelucrarea datelor statistice relevante) în politicile de elaborare, implementare şi evaluare a măsurilor necesare în vederea dezvoltării economice şi reducerii saraciei; b) dezvoltarea cooperării agenţilor economici cu partenerii sociali pentru a contribui la realizarea egalităţii de gen în relaţiile de muncă; c) perfecţionarea structurilor manageriale şi pregătirea actorilor acestora la nivelul unităţilor economice pentru accelerarea procesului de implementare a principiului egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi. (4) Al doilea obiectiv operational îl constituie includerea dimensiunii de gen în elaborarea şi aplicarea strategiilor de ocupare a forţei de muncă. (5) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (4) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) crearea condiţiilor necesare pentru accesul egal al femeilor şi bărbaţilor la măsurile active de integrare a lor pe piaţa muncii; b) crearea unor programe speciale de reconversie profesională a forţei de muncă feminine şi orientarea femeilor spre sectoarele de activitate tradiţional deficitare (în mod deosebit, sectoarele care utilizează tehnologii de comunicare şi de formare); c) stimularea agenţilor economici pentru atragerea forţei de muncă feminine în sectoarele de activitate în care exista decalaje de reprezentare între bărbaţi şi femei. (6) Al treilea obiectiv operational îl constituie reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie prin dezvoltarea programelor de sprijinire a familiei. (7) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (6) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) încurajarea distribuirii în mod egal a responsabilităţilor în familie prin creşterea accesului la concediile parentale şi stimularea bărbaţilor sa participe la rezolvarea problemelor familiei; b) dezvoltarea, prin acorduri între partenerii sociali, a programelor de ocupare flexibile şi cu timp parţial de lucru, la care să aibă acces egal femeile şi bărbaţii; c) extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor şi batranilor, precum şi multiplicarea serviciilor publice şi particulare de activităţi gospodăreşti.  +  Articolul 10 (1) În aria de intervenţie denumita participarea la decizie obiectivul major îl constituie participarea şi reprezentarea echilibrata la decizie a femeilor şi bărbaţilor. (2) Obiectivul operational îl reprezintă constituirea unor structuri naţionale şi teritoriale care să pună în practica principiul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi. (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) monitorizarea progreselor în distribuirea echilibrata a rolurilor femeilor şi bărbaţilor în structurile decizionale; b) multiplicarea activităţilor de creştere a conştiinţei publice referitoare la importanţa respectării echilibrului de gen în organismele publice decizionale de la toate nivelurile; c) stimularea programelor care încurajează cariere profesionale de înalt nivel managerial pentru femei.  +  Articolul 11 (1) În aria de intervenţie denumita constiinta civică obiectivul major îl constituie implementarea principiului egalităţii de sanse în constiinta civică. (2) Primul obiectiv operational îl constituie coordonarea interventiilor vizând sensibilizarea societăţii la problemele egalităţii de gen din diverse domenii de activitate cu impact asupra conştiinţei civice. (3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) creşterea volumului de informaţii referitoare la importanţa respectării principiului egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi în procesul de democratizare; b) facilitarea accesului la cunoaşterea problematicii de gen prin instrumente şi mijloace formative moderne; c) diseminarea sistematica a informaţiilor privind egalitatea de sanse; d) concertarea contribuţiilor principalilor actori sociali pentru promovarea principiului egalităţii de sanse în constiinta socială. (4) Al doilea obiectiv operational îl constituie eliminarea prejudecatilor culturale existente şi a stereotipurilor de rol ale femeilor şi bărbaţilor în vederea instituirii egalităţii de gen. (5) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (4) se vor întreprinde următoarele acţiuni: a) încurajarea integrării perspectivei egalităţii între femei şi bărbaţi în domenii ca: instrucţie şi formare profesională, cultura, ştiinţa, cercetare, sport, media, pentru schimbarea în timp a comportamentului, atitudinilor, normelor şi valorilor care definesc şi influenţează rolurile de gen; b) sprijinirea programelor de înlocuire a imaginilor negative stereotipe ale femeii, în special prin mass-media şi, îndeosebi, prin publicitate, precum şi prin materiale educative, cu modele şi exemple care pot oferi alternative realiste referitoare la rolurile multiple ale femeilor şi bărbaţilor într-o societate democratica; c) încurajarea schimbului de experienţe şi practici reusite în promovarea egalităţii de gen atât în spaţiul naţional, cat şi în cel internaţional.  +  Articolul 12Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi este un document-cadru în care sunt identificate ariile de intervenţie cărora trebuie să li se acorde prioritate.  +  Articolul 13Realizarea obiectivelor operationale în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi reprezintă o obligaţie pentru toate instituţiile implicate. Conţinutul acţiunilor se concretizează prin elaborarea şi adoptarea de acte normative, programe naţionale specifice şi cu caracter interministerial, proiecte-pilot, metodologii şi standarde.  +  Articolul 14În aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi vor fi valorificate experienta şi sprijinul organizaţiilor internaţionale care desfăşoară în România activităţi de promovare a egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi.  +  Articolul 15Implementarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi se realizează prin implicarea autorităţilor publice centrale şi locale în ariile de intervenţie menţionate, utilizându-se resursele bugetare alocate acestora în conformitate cu atribuţiile pe care le au, precum şi resurse extrabugetare.  +  Articolul 16 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia pentru egalitatea sanselor, acţionează în parteneriat atât cu factorii guvernamentali, cat şi cu cei neguvernamentali pentru concretizarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi. (2) Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi (CODES), prin atribuţiile sale stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 967/1999, urmăreşte aplicarea prevederilor Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi în politicile sectoriale şi monitorizează progresele realizate.--------