ORDIN nr. 1.609 din 14 iunie 2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 9.540/2022 al Direcției relații cu presa, afaceri europene și relații internaționale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.474/2021 privind constituirea și funcționarea grupurilor tehnice de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 12 august 2021, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) mandatul de negociere - poziție de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene în domeniile de competență ale Ministerului Sănătății. Mandatul poate conține, după caz, și eventuale limite/marje/ alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni. În cazul în care implicațiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor inițiative europene au o importanță majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, poziția de negociere va fi adoptată sub formă de mandat general. Poziția Ministerului Sănătății pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general se aprobă de ministru/prim-ministru și urmează procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene;f) mandatul de reprezentare - poziția de reprezentare a României la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene;2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Mandatul se completează conform anexei nr. 5 și trebuie să conțină următoarele elemente:a) mandat de negociere:1. descriere-tip de reprezentare;2. descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie;3. relevanța pentru România;4. impactul economic, social și de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;5. obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;6. propuneri de poziționare;7. limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;8. urmărirea temei (calendar, participare);9. elemente de context;b) mandat de reprezentare:1. descrierea deplasării;2. descrierea tipului de reprezentare;3. componența delegației;4. mandatul pentru discuții: descrierea pe scurt a temei/ temelor aflate pe agendă; relevanța pentru România; obiectivele României în raport cu tema aflată pe agendă; propuneri de poziționare; eventuale riscuri.3. La articolul 5, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul de negociere referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituțiilor europene. Expertul (grupul de experți) este (sunt) responsabil (responsabili) de corectitudinea, calitatea și validitatea poziției exprimate în mandat, poziție aprobată de conducerea direcției de specialitate sau de conducătorul ierarhic superior (director/secretar de stat/ministru/prim-ministru), după caz. Mandatele de negociere sunt avizate de DRPAERI și de coordonatorul DRPAERI;4. Anexa nr. 1 „Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenței medicale“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 „Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenței medicale“ care face parte integrantă din prezentul ordin.5. Anexa nr. 2 „Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic și al dispozitivelor medicale“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 „Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic și al dispozitivelor medicale“ care face parte integrantă din prezentul ordin.6. Anexa nr. 3 „Grupuri tehnice de lucru în alte domenii“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 „Grupuri tehnice de lucru în alte domenii“ care face parte integrantă din prezentul ordin.7. Anexa nr. 5 „Mandat“ se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 „Mandat - model“ care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 14 iunie 2022.Nr. 1.609.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.474/ 2021)
  Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenței medicale
  1. Epidemiologia și supravegherea bolilor transmisibile:1.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică1.2. Grup tehnic:a) Anca Sârbu - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiic) Carmen Sima - Direcția de Sănătate Publică Maramureșd) Camelia Truică - Direcția de Sănătate Publică Călărași2. Supravegherea și controlul gripei epidemice și pandemice:2.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății2.2. Grup tehnic:a) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mihaela Lazar - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“c) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică3. Reprezentarea României la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor - ECDC la:3.1. Consiliul director:3.1.1. Amalia Șerban, membru - Ministerul Sănătății3.1.2. Anca Sîrbu, supleant - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile - Institutul Național de Sănătate Publică3.2. Consiliul consultativ:3.2.1. Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică3.2.2. Supleant: Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică4. Grupul de coordonare pentru promovarea sănătății, prevenirea bolilor și managementul bolilor netransmisibile:4.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică4.1.1. Supleant: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică4.2. Subgrup - Mai sănătoși împreună - Inițiativa UE privind bolile netransmisibile4.2.1. Membru: Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică4.2.2. Supleant: Cora Silvia Pop - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București5. Vaccinare:5.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății5.2. Grup tehnic:a) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Daniela Vâlceanu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică e) Cătălin Țucureanu - Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ f) Gindrovel Dumitra - Societatea Națională de Medicina Familiei - Grup Vaccinologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova6. Combaterea cancerului:6.1. Coordonator: Cora Silvia Pop - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București6.2. Grup tehnic:a) Carmen Ungurean - Institutul Național de Sănătate Publică b) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Florian Nicula - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță“ Cluj-Napoca d) Bogdan Gafton - Institutul Regional de Oncologie Iașie) Cristina Isar - Centrul Național pentru Medicina Familiei7. Supravegherea și controlul tuberculozei:7.1. Coordonator: Ioana Munteanu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ 7.2. Grup tehnic:a) Gilda Popescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“b) Roxana Mihaela Coriu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ c) Irina-Roxana Strâmbu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“d) Odette Popovici - Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibilee) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică8. Infecțiile asociate asistenței medicale, rezistența microbiană și consumul de antibiotice:8.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății8.2. Grup tehnic:a) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Andreea Niculcea - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Gabriel Popescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București e) Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș“ Bucureștif) Dorina Maria Crăciun - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștig) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România9. Promovarea sănătății și educația pentru sănătate:9.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică9.2. Grup tehnic:a) Carmen Domnariu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică10. Controlul tutunului:10.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică10.2. Grup tehnic:a) Anda Curta - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristian Bălan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Anca Șandru - Ministerul Sănătății11. Ingrediente tutun:11.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică11.1.1. Supleant: Doina Todea - Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca 11.2. Grup tehnic:a) Irina Tanase - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiic) Anca Șandru - Ministerul Sănătății12. Controlul consumului de alcool:12.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică12.2. Grup tehnic:a) Adriana Gălan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Sandra Dura - Institutul Național de Sănătate Publică13. Prevenirea dependenței de droguri:13.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“13.2. Grup tehnic:a) Dan Roșca - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“ Bucureștib) Laura Iuliana Bălășan - Institutul Național de Sănătate Publică14. Medicina muncii:14.1. Coordonator: Marina Ruxandra Oțelea - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București14.2. Grup tehnic:a) Liliana Râpaș - Direcția de Sănătate Publică București b) Felicia Steliana Popescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mihaela Neagru - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Dana Mateș - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Anca Șandru - Ministerul Sănătății15. Radiații ionizante:15.1. Coordonator: Alina Dumitrescu - Institutul Național de Sănătate Publică15.2. Grup tehnic:a) Olga Girjoaba - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Anca Popescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Iulia Crețu - Ministerul Sănătății16. Etichetare nutrițională, mențiuni nutriționale și de sănătate:16.1. Coordonator: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică16.1.1. Supleant: Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publică16.2. Grup tehnic:a) Gabriela Gârban - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății17. Alimente cu destinație nutrițională specială:17.1. Coordonator: Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publică17.2. Grup tehnic:a) Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătății18. Aditivi, enzime, arome:18.1. Coordonator: Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publică18.1.1. Supleant: Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeș18.2. Grup tehnic:a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Mirela Nedelescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Anamaria Farr - Institutul Național de Sănătate Publică19. Organisme modificate genetic:19.1. Coordonator: Anca Roncea - Institutul Național de Sănătate Publică19.1.1. Supleant: Diana Costin - Institutul Național de Sănătate Publică19.2. Grup tehnic:a) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România20. Materiale în contact cu alimentul:20.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Național de Sănătate Publică20.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică20.2. Grup tehnic:a) Aura Copciag - Direcția de Sănătate Publică Argeșb) Călina Creța - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Elena Luca - Direcția de Sănătate Publică Ialomița21. Materiale în contact cu apa:21.1. Coordonator: Irina Stoian- Institutul Național de Sănătate Publică21.1.1. Supleant: Attila Csiszer - Institutul Național de Sănătate Publică21.2. Grup tehnic:a) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Alina Bratan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Călina Creța - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică22. Apă minerală:22.1. Coordonator: Klara Jeszenszky - Institutul Național de Sănătate Publică22.1.1. Supleant: Csiszer Attila - Institutul Național de Sănătate Publică22.2. Grup tehnic:a) Flavia Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Carmen Tulbure - Institutul Național de Sănătate Publică23. Alimente noi:23.1. Coordonator: Daniela Nuță - Institutul Național de Sănătate Publică23.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică23.2. Grup tehnic:a) Horațiu Zapîrțan - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății24. Suplimente alimentare și alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe:24.1. Coordonator: Gabriela Gârban - Institutul Național de Sănătate Publică24.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică24.2. Grup tehnic:a) Mariana Vlad - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Viman - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Daniela Cîrnatu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătățiie) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătățiif) Andrei Codruț Vrăjitoru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România25. Alimente și ingrediente alimentare tratate cu radiații ionizante:25.1. Coordonator: Cristina Otilia Câmpeanu - Institutul Național de Sănătate Publică25.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Național de Sănătate Publică26. Transfuzie sanguină - Sânge și componente sanguine:26.1. Coordonator: Alina Mirella Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine - Constanța26.2. Grup tehnic:a) Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine - Covasnab) Valentina Hafner - Organizația Mondială a Sănătății - Comitet Regionalc) Diana Egri - Ministerul Sănătățiid) Andrei Luca - Ministerul Sănătății27. Țesuturi, celule, organe și transplant:27.1. Coordonator: Radu Zamfir - Agenția Națională de Transplant27.2. Grup tehnic:a) Alin-Ionuț Burlacu - Agenția Națională de Transplantb) Andrei-Constantin Nica - Agenția Națională de Transplantc) Raluca Neagu-Movilă - Agenția Națională de Transplantd) Ioana-Adina Rugescu - Agenția Națională de Transplante) Mihaela Necula - Ministerul Sănătățiif) Diana Egri - Ministerul Sănătățiig) Laura Petcu - Ministerul Sănătățiih) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România28. Apă28.1. Apă potabilă:28.1.1. Coordonator: Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică28.1.2. Supleant: Adriana Cârlan - Institutul Național de Sănătate Publică28.2. Grup tehnic:a) Ioana-Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Edit Vartic - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Gabriela Brînzei - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Nicoleta Lemne - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publicăf) Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publicăg) Ileana Văcaru - Direcția de Sănătate Publică Alba28.2. Apa de îmbăiere:28.2.1. Coordonator: Ioana Rodica Lupșa - Institutul Național de Sănătate Publică28.2.2. Grup tehnic:a) Liliana Neagu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Rodica Alina Ochea - Direcția de Sănătate Publică Constanțac) Giorgiana Maria Badea - Direcția de Sănătate Publică Tulcea29. Deșeuri medicale:29.1. Coordonator: Oana Curea - Institutul Național de Sănătate Publică29.1.1. Supleant: Ana Maria Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică29.2. Grup tehnic:a) Viorel Gliga - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Brândușa Bocoș - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiid) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății30. Biocide:30.1. Coordonator: Simona Drăgoiu - Institutul Național de Sănătate Publică30.1.1. Supleant: Horațiu Marcu - Ministerul Sănătății30.2. Grup tehnic:a) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătățiib) Anca Munteanu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Iuliana Radu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Rita Elena Ghițulescu - Institutul Național de Sănătate Publicăf) Vitalyos Anna Orsolya - Institutul Național de Sănătate Publicăg) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică31. Cosmetice:31.1. Coordonator: Simona Pârvu - Institutul Național de Sănătate Publică31.1.1. Supleant: Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publică31.2. Grup tehnic:a) Mihaela Coman - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Ramona Fătu - Direcția de Sănătate Publică Buzăuc) Mioara Gheorghe - Direcția de Sănătate Publică Buzăud) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății32. Domeniul sănătății mintale și al bolilor degenerative:32.1. Sănătate mintală:32.1.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare și tratament al toxicodependențelor pentru tineri „Sfântul Stelian“32.1.2. Grup tehnic:a) Cristina Gianina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătății, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Mihaela Luminița Staicu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștic) Anca Șandru - Ministerul Sănătății32.2. Boala Alzheimer:32.2.1. Grup tehnic:a) Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București32.3. Problematica populației vârstnice:32.3.1. Coordonator: Dana Galieta Minca - Institutul Național de Sănătate Publică32.3.2. Grup tehnic:a) Gabriel Ioan Prada - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan“b) Anca Șandru - Ministerul Sănătății33. Domeniul prevenirii traumatismelor și accidentelor:33.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică33.2. Grup tehnic:a) Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare Târgu Mureșb) Horațiu Mîndăianu - Serviciul de Ambulanță Județean Prahova34. Programul de acțiune a Uniunii Europene în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 (EU4Health):34.1. Coordonator: Cristian Vlădescu - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar - București34.2. Grup tehnic:a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Andrei Luca - Ministerul Sănătățiic) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătățiid) Laura Petcu - Ministerul Sănătățiie) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România35. Domeniul Diabet zaharat, boli endocrine:35.1. Diabet zaharat35.1.1. Coordonator: Anca Mihaela Pantea Stoian - Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu“ București35.1.2. Grup tehnic:a) Roxana Stoica - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștib) Cornelia Bala - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca35.2. Boli endocrine:35.2.1. Coordonator: Cătălina Poiană - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“35.2.2. Grup tehnic:a) Ghervan Cristina - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napocab) Iuliana Gherlan - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București36. Servicii de sănătate și îngrijiri medicale (asistență medicală transfrontalieră):36.1. Coordonator: Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătate36.2. Grup tehnic:a) Roxana Hainagiu - Ministerul Sănătățiib) Costin Iliuță - Ministerul Sănătății37. Siguranța pacientului și informații adresate pacienților:37.1. Coordonator: Roxana Șerban - Institutul Național de Sănătate Publică37.2. Grup tehnic:a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România38. Domeniul siguranței jucăriilor și problematica de tineret:38.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică38.2. Grup tehnic:a) Elena Gabriela Gaftonie - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristina Huidumac-Petrescu - Institutul Național de Sănătate Publică39. Domeniul siguranței rutiere (problematica sănătății conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet zaharat):39.1. Coordonator: Ruxandra Dănciulescu - Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon“ București (Diabet zaharat)39.2. Grup tehnic:a) Aurel Nirestean - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș (Boli psihice)b) Ciprian Băcilă - Facultatea de Medicină - Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu40. Domeniul sănătății reproducerii:40.1. Coordonator: Mihai Horga - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii40.2. Grup tehnic:a) Alin Nicolae Stănescu - Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu“b) Szabo Bela - Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureșc) Simona Duță - Spitalul Clinic Filantropia d) Petronela Stoian - Ministerul Sănătății 41. Sisteme de informații de sănătate: 41.1. Coordonator: Angelica Cojocariu - Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu41.2. Grup tehnic:a) Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Adina Geana - Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar - București42. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth): 42.1. Coordonator: Andrei-Romică Baciu, secretar de stat - Ministerul Sănătății42.1.1. Supleanți: a) Ștefan Sebastian Busnatu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București b) Horea Sorin Timiș - Direcția de Sănătate Publică Arad c) Dan Crișfalusi - Casa Națională de Asigurări de Sănătate42.2. Grup tehnic:a) Andreea Gărăiacu - Casa Națională de Asigurări de Sănătateb) Nicoleta Bogăceanu - Ministerul Sănătățiic) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Sorin Timofei - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România43. Comitetul pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee): 43.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică43.2. Grup tehnic:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Alexandru Rafila - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștic) Ioana Stoica - Ministerul Sănătățiid) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publică44. Dizabilități și reabilitare: 44.1. Coordonator: Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgență Elias - București44.2. Grup tehnic:a) Delia Cinteză - Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie Bucureștib) Adrian Bighea - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiovac) Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix - Bihord) Paraschiva Postolache - Universitatea de Medicină și Farmacie - Iași45. Medicină dentară și chirurgie buco-maxilo-facială: 45.1. Cristian Dinu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu“ Cluj-Napoca46. Produse pentru protecția plantelor: 46.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică46.1.1. Supleant: Camelia Florina Raicea - Institutul Național de Sănătate Publică 46.2. Grup tehnic:a) Gabriela Brânzei - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Daniela Păușan - Institutul Național de Sănătate Publică47. Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor REACH și CLP: 47.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Național de Sănătate Publică 47.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Național de Sănătate Publică47.2. Grup tehnic:a) Viorel Cazuc - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Edda Prodan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Irina Alexandrescu - Institutul Național de Sănătate Publică48. Sănătatea în relație cu mediul și schimbările climatice: 48.1. Coordonator: Ioan Chirilă - Institutul Național de Sănătate Publică48.1.1. Supleant: Oana Iacob - Institutul Național de Sănătate Publică 48.2. Grup tehnic:a) Andra Neamțu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Irina Tănase - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Angelica Marilena Voinoiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Silvia Elena Teodorescu - Institutul Național de Sănătate Publicăe) Alina Dragomirișteanu - Ministerul Sănătății49. Radiații neionizante (câmpuri electromagnetice): 49.1. Coordonator: Violeta Claudia Calotă - Institutul Național de Sănătate Publică49.2. Grup tehnic:a) Cristian Goiceanu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Răzvan Dănulescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Loredana Bogdan - Institutul Național de Sănătate Publică50. Relația cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA): 50.1. Coordonator: Alexandru Miclea - Institutul Național de Sănătate Publică 50.1.1. Supleant: Ana Maria Oancea - Institutul Național de Sănătate Publică 50.2. Grup tehnic:a) Emilia Niciu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Adriana Andrei - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Cătălin Alexandru Staicu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică e) Codruța Loigner - Institutul Național de Sănătate Publică51. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru alimentație și activitate fizică: 51.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică 51.2. Grup tehnic:a) Corina Zugravu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică52. Rețeaua europeană pentru promovarea activității fizice care îmbunătățește sănătatea (HEPA): 52.1. Coordonator: Ciprian Ursu - Institutul Național de Sănătate Publică52.2. Grup tehnic:a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică53. Reprezentarea României în Comitetul privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE: 53.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică53.2. Grup tehnic:a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică54. Boli rare: 54.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara54.2. Grup tehnic:a) Adela Chiriță Emandi - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ Timișoarab) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea Bucureștic) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ Bucureștid) Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iașie) Cristina Rusu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iașif) Lidia Onofrei - Ministerul Sănătățiig) Iulia Crețu - Ministerul Sănătățiih) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România55. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanței sistemelor de sănătate: 55.1. Coordonator: Eugenia Bratu - Institutul Național de Sănătate Publică 55.2. Grup tehnic:a) Petru Sandu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Claudia Dima - Institutul Național de Sănătate Publică56. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică: 56.1. Coordonator: Florentina Furtunescu - Institutul Național de Sănătate Publică56.2. Grup tehnic: a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică57. Rețele europene de referință: 57.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara57.2. Grup tehnic: a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Andrei Luca - Ministerul Sănătățiic) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colțea Bucureștid) Emilia Severin - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București58. Toxicologie clinică, informare toxicologică și răspuns medical în urgențe toxicologice: 58.1. Coordonator: Radu Țincu - Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București58.1.1. Supleant: Gabriela Viorela Nițescu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ București58.2. Grup tehnic:a) Mihaela Purcărea - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Gabriela Albu - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Nicoleta Suciu - Institutul Național de Sănătate Publică59. Prevenirea și controlul HIV/SIDA: 59.1. Coordonator: Mariana Mărdărescu - Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ București59.2. Grup tehnic:a) Irina Magdalena Dumitru - Spitalul de Boli Infecțioase Constanța60. Genetică: 60.1. Coordonator: Mihai Ioana - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova60.2. Grup tehnic:a) Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu“ Timișoara, Centrul Regional de Genetică Medicală Timișb) Claudia Bănescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „George Emil Palade“ Târgu Mureș61. Grupul de nivel înalt pentru pregătirea și autoritatea de răspuns pentru urgență HERA: 61.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică61.2. Supleanți: a) Amalia Șerban - Ministerul Sănătățiib) Andrei Luca - Ministerul Sănătățiic) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România61.3. Subgrup tehnic pentru achiziții comune: 61.3.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății61.3.2. Grup tehnic:a) Avian Pop - Ministerul Sănătățiib) Grațiela Bobe - Ministerul Sănătățiic) Ioana Stoica - Ministerul Sănătățiid) Cristian Safta - Ministerul Sănătățiie) Liliana Buteșteanu - Ministerul Sănătății62. Proiecte importante de interes european comun în domeniul medical - IPCEI: 62.1. Coordonator: Andrei Luca, Ministerul Sănătății62.2. Costin Iliuță - Ministerul Sănătății63. Grup pentru Acordul internațional privind pregătirea și răspunsul la pandemie și pentru Regulamentul Internațional Sanitar: 63.1. Coordonator: Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publică 63.2. Grup tehnic:a) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publicăb) Amalia Șerban - Ministerul Sănătății64. Grup tehnic pentru gestionarea aspectelor în relația cu pandemia de COVID-19: 64.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Național de Sănătate Publică 64.1.1. Supleant: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății64.2. Grup tehnic: a) Avian Pop - Ministerul Sănătățiib) Lavinia Zota - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Radu Cucuiu - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Cristian Calomfirescu - Institutul Național de Sănătate Publică65. Comitetul pentru vaccinuri în Uniunea Europeană: 65.1. Coordonator: Amalia Șerban - Ministerul Sănătății65.1.1. Supleant: Ioana Stoica - Ministerul Sănătății65.2. Grup tehnic:a) Monica Lazar - Ministerul Sănătățiib) Aurora Stănescu - Institutul Național de Sănătate Publică
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.474/2021)
  Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic și al dispozitivelor medicale
  1. Problematica medicamentelor de uz uman:1.1. Coordonator: Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România1.2. Grup tehnic:a) Roxana Ștefania Stroe - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Andrei Codruț Vrăjitoru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniag) Mihaela Mariana Păuna - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniah) Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătățiii) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății2. Produse biologice de uz uman:2.1. Coordonator: Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România2.2. Grup tehnic:a) Gianina Andrei - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Daniela Madalina Doru - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România3. Farmacovigilență:3.1. Coordonator: Roxana Dondera - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România3.2. Grup tehnic:a) Alexandra Spurni - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Irina Sandu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Denisa Janță - Institutul Național de Sănătate Publică4. Medicamente falsificate:4.1. Coordonator: Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România4.2. Grup tehnic: a) Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Georgeta Gabriela Mermeze - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Mihaela Mariana Păuna - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății 5. Studii clinice:5.1. Coordonator: Mirela Vîță - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România5.2. Grup tehnic:a) Adina Iuliana Pîrvu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Silviu Istrate - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România6. Etică în studii clinice:6.1. Coordonator: Constantin Mircioiu - Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale6.2. Grup tehnic:a) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătății b) Ioana Stoica - Ministerul Sănătății7. Politica medicamentului, stabilirea prețurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor și eficiența relativă:7.1. Coordonator: Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătății 7.2. Grup tehnic:a) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătățiib) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătățiic) Bogdan Predescu - Ministerul Sănătății 8. Domeniul dispozitivelor medicale:8.1. Coordonator: Ioana Țene - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România8.2. Grup tehnic: a) Oana Laura Arsenescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Anda Luana Fuior - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Mihaela Ionela Nicolae - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Cristina Gabriela Vulcăneanu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Adrian Ion Pacioaga - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Sorina Loghin - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniag) Miruna Georgiana Ungureanu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniah) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniai) Mihaela Mariana Păuna - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniaj) Tatiana Elisabeta Miercure - Ministerul Sănătățiik) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătății9. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:9.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România9.2. Grup tehnic: a) Cristina Gavrilă - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniab) Alina Loredana Mălăescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniac) Răzvan Mihai Prisada - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniad) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătății10. Accesul pacienților la terapii inovative:10.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România10.2. Grup tehnic: a) Costin Iliuță - Ministerul Sănătățiib) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătățiic) Camelia Liliana Bunaciu - Ministerul Sănătății d) Simona Bădoi - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniae) Mirela Tavakol - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Româniaf) Mirela Vîța - Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.474/2021)
  Grupuri tehnice de lucru în alte domenii
  1. Bioetică:1.1. Coordonator: Klara Brînzaniuc - Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș1.2. Grup tehnic: Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa“ Iași2. Domeniul recunoașterii calificărilor profesionale:2.1. Coordonator: Aurora Prunescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București2.2. Grup tehnic:a) Marilena Chivu - Ministerul Sănătățiib) Iuliana Ganea - Ministerul Sănătățiic) Gabriela Ionescu - Ministerul Sănătățiid) Razvan-Daniel Stroe - Ministerul Sănătățiie) Ioana Mihalea - Ministerul Sănătății3. Comunicare în domeniul sănătății:3.1. Coordonator: Emanuela Schweninger - Ministerul Sănătății 3.1.1. Supleant: Oana Grigore - Ministerul Sănătății 3.1.2. Grup tehnic: a) Ramona Badea - Ministerul Sănătățiib) Veronica Zoicaș - Ministerul Sănătății4. Portalul de Sănătate al Uniunii Europene Sănătate - Uniunea Europeană:4.1. Coordonator: Irina Gresaru - Ministerul Sănătății4.2. Grup tehnic:a) Mihaela Gîză - Ministerul Sănătății b) Cristian Dudu - Ministerul Sănătății5. Resurse umane în sănătate:5.1. Coordonator: Aurora Prunescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București5.2. Grup tehnic:a) Alexandra Cucu - Institutul Național de Sănătate Publică b) Adriana Galan - Institutul Național de Sănătate Publicăc) Ecaterina Matei - Institutul Național de Sănătate Publicăd) Marilena Chivu - Ministerul Sănătății
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.474/2021)
  MANDAT
  - model -
  a) Mandat de negociere a RomânieiI. Descriere tip de reprezentare
  (descriere tip reuniune, nivel de participare, activitate structurată, întâlnire precedentă etc.)
  II. Descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene)
  (descrierea documentului și a elementelor de context referitoare la problematică prin semnalarea elementelor importante)
  III. Relevanța pentru România: Impactul economic, social și de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum și în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (relevanța reuniunii și a problematicii pentru România din punctul de vedere al impactului economic, social și de mediu, cu luarea în considerare a posibilelor/potențialelor riscuri identificate)
  IV. Obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (îndrumarea receptorului privind abordarea generală a României în cadrul negocierilor)
  V. Propuneri de poziționare
  (formularea unor propuneri de poziționare a României în raport cu tema reuniunii)
  VI. Limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (prezentarea obiectivelor maximale ale României cu descrierea elementelor specifice și a liniilor roșii ale României cu detalierea elementelor specifice de neacceptat)
  VII. Urmărirea temei (calendar, participare)
  (Se pune în evidență calendarul reuniunilor la nivelul COM și în formațiunile Consiliului care abordează tema, cu evidențierea participării României.)
  VIII. Elemente de contexta) Eventuale poziții de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene și ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se vor identifica pozițiile celorlalte state membre și se va constata existența sau nonexistența unei majorități pe punctele de vedere formulate de România.)
  b) Prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european și a altor angajamente internaționale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se identifică actele juridice din legislația Uniunii Europene care reglementează problematica.)
  c) Lista actelor normative din legislația română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum și o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene (conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017)
  (Se identifică actele din legislația națională care tratează aceeași materie; dacă nu există, se va constata existența unui vid de reglementare sub aspect național în această privință.)

  Întocmit:
  Expert,
  ...........................
  b) Mandat de reprezentareI. Descrierea deplasării
  - descrierea obiectului, conținutului, scopului și duratei deplasării
  II. Descrierea tipului de reprezentare
  - descrierea partenerului străin și a invitației transmise părții române
  III. Suportarea cheltuielilor
  - descrierea modului de suportare a cheltuielilor de deplasare (transport/cazare/masă)/menționarea mijlocului de transport utilizat
  IV. Componența delegației
  - prezentarea componenței delegației (numele, funcția)
  V. Mandatul pentru discuții
  V.1. Descrierea pe scurt a temei/temelor aflate pe agendă
  V.2. Relevanța pentru România
  V.3. Obiectivele României în raport cu tema aflată pe agendă
  V.4. Propuneri de poziționare
  V.5. Eventuale riscuri

  Întocmit:
  Expert,
  .........................
  ----