ORDIN nr. 91 din 23 iunie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 24 iunie 2022  Având în vedere prevederile art. 3 pct. 48, art. 16, art. 52 alin. (4), art. 53 și art. 61 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Furnizorul de ultimă instanță nominalizat pentru luna iunie 2022 în baza prevederilor Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 242/2020, își păstrează această calitate până la data de 30 iunie 2022.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, furnizarea energiei electrice către clienții preluați după data intrării în vigoare a prezentului ordin se realizează de către furnizorii de ultimă instanță în baza contractului-cadru prevăzut la alin. (1).(3) Contractele de furnizare a energiei electrice între furnizorii de ultimă instanță și clienții finali preluați încheiate anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin își produc efectele până la data încetării conform prevederilor acestora și dispozițiilor legale în vigoare.(4) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe toată perioada în care, conform prevederilor alin. (3), își produc efectele contractele de furnizare a energiei electrice încheiate în temeiul contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare, clauzele acestora se modifică de drept în cazul în care cuprind prevederi contrare celor aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Deciziile președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emise în temeiul Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2020, cu modificările ulterioare, își mențin aplicabilitatea și se modifică de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 alin. (1), în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4Până la data de 1 iulie 2024, în funcție de evoluția pieței de energie electrică, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei evaluează modul de desfășurare a activității de furnizare a energiei electrice în regim de ultimă instanță, reexaminează principiile, condițiile și criteriile pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță și le modifică, după caz.  +  Articolul 5(1) Locurile de consum ale tuturor clienților finali care la data intrării în vigoare a prezentului ordin nu sunt deconectate pentru neplata consumului de energie electrică sau pentru sustragere de energie electrică și pentru care nu este în vigoare un contract de furnizare a energiei electrice sau nu sunt în portofoliul unui furnizor de ultimă instanță sunt preluate, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, de către furnizorul de ultimă instanță care, în calitate de furnizor de energie electrică, are cota de piață cea mai mare în zona de rețea în care se află locurile de consum, fără a fi necesară transmiterea unei solicitări în acest sens din partea clientului.(2) Pentru fiecare zonă de rețea, cotele de piață prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza cantităților de energie electrică furnizate, în perioada 1 septembrie 2021-28 februarie 2022, clienților din respectiva zonă de rețea de către fiecare din furnizorii care au și calitatea de furnizori de ultimă instanță, raportate la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei conform metodologiilor de monitorizare, și se publică de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pe pagina proprie de internet în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.(3) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin fiecare operator de distribuție concesionar comunică furnizorului de ultimă instanță stabilit conform prevederilor alin. (1) lista locurilor de consum din zona sa de rețea care se află în situația prevăzută la alin. (1).(4) Drepturile și obligațiile furnizorilor de ultimă instanță și ale clienților preluați prevăzuți la alin. (1) sunt cele stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 6Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., operatorii de distribuție a energiei electrice și furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 181/2018 nu se mai aplică în cazul clienților preluați în regim de ultimă instanță.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 188/2020 pentru aprobarea Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 30 octombrie 2020, cu modificările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 242/2020 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.297 din 28 decembrie 2020;c) art. 8 și 9 din Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 23 iunie 2022.Nr. 91.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice  +  Anexa nr. 2
  CONTRACT-CADRU
  de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de ultimă instanță
  1. Părți contractanteÎntre ............................................., cu sediul în ....................................., județul/sectorul .........................., cod poștal .........., telefon ................., fax ................., e-mail .................., www ......................., cod fiscal .................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ................., IBAN ...................., deschis la ..............., reprezentată legal prin ................................, desemnată în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) prin Decizia ANRE nr. .........., denumită în continuare FUI, în calitate de furnizor, pe de o parte,și............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea .................................., str. ..................................... nr. ......, bl. ....., sc. ......, et. ......., ap. ......, județul/sectorul ..................., cod poștal ............, telefon .........................., fax ............................., e-mail ......................., cod fiscal ......................, înscrisă în registrul comerțului la nr. ........................, IBAN .............................., deschis la ....................................., reprezentată prin ........................................, denumită în continuare client, în calitate de client, pe de altă parte,s-a încheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract).2. Obiectul și durata contractului  +  Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță și reglementarea raporturilor dintre FUI și client privind condițiile de consum, facturare și plată a energiei electrice la locul/locurile de consum:1. ............................................................................................, (adresa locului de consum)județul/sectorul ..................................., codul de identificare al locului de consum (POD) și/sau cod de identificare al punctului de măsurare ...................... .2. ............................................................................................,cu respectarea condițiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.  +  Articolul 2(1) Contractul intră în vigoare la data de .................. și este valabil până la data de ...................., în condițiile aplicabile clienților preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, precum și clienților care au solicitat încheierea unui contract în regim de ultimă instanță.(2) La încetarea termenului de valabilitate părțile pot conveni prelungirea perioadei de valabilitate. Prelungirea se face printro notificare comunicată de către FUI clientului prin modalitățile de comunicare agreate conform prevederilor art. 5.(3) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului, până la data încetării acestuia.3. Prețul contractului  +  Articolul 3(1) Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului, pe ........................, se face la prețul stabilit conform prevederilor [nivel de tensiune]legale în vigoare, respectiv ...................................................... . (Se completează de către FUI conform dispozițiilor legale aplicabile.)(2) Prețul se aplică de FUI cu notificarea clientului prin intermediul facturii, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contract.(3) Informații actualizate privind valoarea prețului aplicat de FUI poate fi consultată la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală sau accesând pagina de internet a FUI, www......................ro, secțiunea ......................(4) Energia electrică reactivă se facturează conform dispozițiilor legale în vigoare.4. Facturare și plată  +  Articolul 4(1) Factura pentru energia electrică consumată se emite de către FUI pentru fiecare lună calendaristică sau perioade din cadrul lunii calendaristice în cazul clienților preluați în interiorul lunii calendaristice/ieșiți din portofoliul FUI în interiorul lunii calendaristice, astfel: ................................................ . (Se completează de către FUI în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță de energie electrică.)(2) Factura se emite de FUI pe baza consumului de energie electrică activă determinat prin citirea indexului contorului de către reprezentantul OR sau pentru perioadele de facturare în care nu se citește indexul contorului de către reprezentantul OR facturarea se face:a) pe baza cantității determinate prin autocitirea indexului contorului de către client. Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este de cel puțin 5 zile și este comunicat clientului prin intermediul facturii;b) pe baza cantității de energie electrică din convenția de consum comunicată de către FUI clientului preluat;(3) În cazul în care consumul efectiv înregistrat este diferit de consumul estimat facturat lunar, regularizarea consumului de energie electrică activă este inclusă de către FUI în prima factură emisă după citirea indexului echipamentului de măsurare de către OR.(4) Intervalul de citire (intervalul de timp dintre două citiri consecutive) a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este de ..................................................................................... . (număr de luni, nu mai mult de 3 luni în cazul clientului casnic/ 6 luni în cazul clientului noncasnic și 1 lună în cazul prosumatorului)(5) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR se comunică prin intermediul facturii.(6) În cazul prosumatorilor, FUI emite factura în conformitate cu reglementările aplicabile și cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare.(7) Factura pentru plata în avans a sumei agreate conform prevederilor art. 16 alin. (4) se emite de către FUI astfel: ...................................................................................... . (Se completează de către FUI în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță de energie electrică.)La încetarea contractului plata în avans/factura de avans se compensează cu factura finală de regularizare. În cazul în care suma plătită în avans nu acoperă valoarea facturii finale de regularizare, diferența este plătită de către clientul final la data scadentă a facturii.  +  Articolul 5(1) Facturile și orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunică clientului de către FUI, astfel:
  [ ] Prin poștă sau curier (Se va selecta doar una din variantele de mai jos.)[ ] În format electronic
  [ ] la adresa sediului ...........[ ] ..............
  [ ] la adresa de corespondență .........[ ] prin fax, la numărul ........
  (2) Facturile emise de FUI în baza contractului vor fi achitate de client în termenul de scadență de 10 zile de la data emiterii, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură. În cazul în care data scadenței facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socotește împlinit în următoarea zi lucrătoare.(3) Plata facturii se poate face prin oricare dintre modalitățile de plată puse la dispoziție de către FUI, comunicate prin intermediul facturii.(4) Obligația de plată se consideră îndeplinită la data efectuării plății de către clientul final, cu excepția situației în care plata se face prin virament bancar, caz în care obligația în cauză este considerată îndeplinită la data la care contul FUI a fost alimentat cu suma care a făcut obiectul plății.(5) Factura emisă de FUI poate fi contestată de către client în termen de 30 de zile de la data emiterii. Contestațiile vor fi soluționate de FUI în termenele și condițiile prevăzute de reglementările în vigoare.(6) În situația în care clientul final contestă factura în termenul prevăzut la alin. (5), FUI nu are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică până nu comunică clientului final rezultatul verificării. În cazul în care, în urma verificării, rezultă că nu este întemeiată contestația, FUI are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică, cu respectarea prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în vigoare.
   +  Articolul 6(1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, FUI are obligația de a comunica clientului factura cu decontul final. În cazul în care clientul nu a asigurat reprezentantului OR accesul pentru citirea contorului la încetarea contractului, FUI are obligația de a comunica clientului factura pentru ultimul consum estimat. Clientul are obligația să plătească contravaloarea acestei facturi până la data scadenței.(2) După încetarea contractului, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către FUI clientului în termenele și condițiile prevăzute de actele normative aplicabile.(3) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) conține un sold pozitiv, clientul are obligația să achite contravaloarea acesteia până la termenul de scadență.(4) În situația în care factura prevăzută la alin. (1) conține un sold negativ, FUI are obligația să returneze clientului suma datorată în termen de maximum 15 zile de la data emiterii facturii, respectiv de la data primirii informațiilor necesare efectuării plății, după caz. FUI asigură clientului cel puțin o modalitate de plată directă a sumei datorate, fără costuri suplimentare; în cazul în care clientul alege o modalitate de plată care implică costuri suplimentare din partea FUI, acestea sunt suportate de către client, cu excepția situației în care plata se face prin transfer bancar.(5) În cazul în care suma nu a putut fi returnată clientului în condițiile prevăzute la alin. (4) din cauze neimputabile FUI (cont greșit, clientul nu s-a prezentat pentru ridicare etc.), FUI returnează clientului suma datorată în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii unei cereri din partea clientului, cerere care conține și datele necesare restituirii sumei datorate.
  5. Răspunderea contractuală  +  Articolul 7(1) În cazul în care clientul achită factura emisă de FUI în termen de 15 zile de la data scadenței, acesta nu datorează dobânzi penalizatoare.(2) Neachitarea facturii de către client în termen de 15 zile de la data scadenței conduce la facturarea de către FUI și plata de către client a unor dobânzi penalizatoare, care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiții:a) sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative aplicabile;b) sunt datorate începând cu prima zi după data scadenței și până în ziua plății (exclusiv);c) valoarea lor nu poate depăși valoarea facturii.(3) Dacă sumele datorate de client nu au fost achitate în termen de 15 zile de la data scadenței și valoarea facturată nu a fost contestată de client în acest termen, după împlinirea termenului de 15 zile, FUI poate lua, succesiv, următoarele măsuri:a) transmiterea unui preaviz de deconectare, în condițiile art. 13 alin. (2);b) transmiterea către OR a solicitării de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective.(4) În cazul în care clientul plătește integral sumele datorate până la data-limită prevăzută în preavizul de deconectare, acesta comunică FUI în format electronic/letric, utilizând modalitățile de comunicare puse la dispoziție de acesta, documentul prin care face dovada plății, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a efectuat plata.(5) În cazul în care clientul nu efectuează plata integrală a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data menționată în preavizul de deconectare ca fiind data întreruperii alimentării cu energie electrică, FUI are dreptul să rezilieze contractul, sumele datorate de client urmând a fi recuperate de către FUI conform dispozițiilor legale în vigoare.(6) Nerespectarea de către client a obligaților de plată prevăzute în contract atrage următoarele consecințe:a) plata unor dobânzi penalizatoare;b) obligația acestuia de a constitui garanții financiare în favoarea FUI conform reglementărilor aplicabile;c) întreruperea alimentării cu energie electrică;d) rezilierea contractului.  +  Articolul 8(1) În cazul în care FUI nu își onorează, din culpa proprie, obligațiile în conformitate cu prevederile contractului, clientul este îndreptățit să solicite și să primească daune-interese în funcție de prejudiciul efectiv cauzat de culpa FUI, stabilit pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere, de către instanțele judecătorești competente.(2) Pentru nerespectarea nivelului minim de calitate, FUI are obligația să plătească penalități clientului, în cuantumul și în condițiile prevăzute în Standardul de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat de către ANRE.6. Drepturi și obligații  +  Articolul 9Drepturile clientului sunt următoarele:1. să aibă acces la rețelele electrice de interes public și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului;2. să își exprime dezacordul cu privire la preluarea de către FUI, în termen de cel mult 10 zile de la data informării de preluare, în scris, prin oricare din modalitățile prevăzute în informarea de preluare, cu excepția situațiilor în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final;3. să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;4. să solicite FUI sau OR să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețeaua electrică;5. să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii, puse la dispoziție de FUI, și să utilizeze oricare dintre aceste modalități de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil;6. să solicite FUI și să primească de la acesta, în mod gratuit, informații privind conținutul facturilor de energie electrică;7. să i se restituie garanția financiară constituită la dispoziția FUI;8. să solicite înlăturarea obligației de a constitui o garanție financiară prin plata în avans a unei sume;9. să primească despăgubiri/compensații în conformitate cu reglementările în vigoare;10. să beneficieze de facilitățile specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili;11. să schimbe furnizorul de energie electrică cu notificarea FUI, transmisă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care intră în vigoare contractul încheiat cu noul furnizor;12. să fie informat cu privire la dreptul de a beneficia de serviciul universal, dacă este consumator casnic;13. să solicite FUI eșalonarea la plată a sumelor datorate, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii;14. să beneficieze de plata în mai multe rate a contravalorii consumului de energie electrică recalculat ca urmare a înregistrării unui consum măsurat mai mic decât cel real, în cazul în care recalcularea nu a fost efectuată din culpa sa;15. să solicite FUI datele de consum proprii;16. să supună soluționării ANRE plângerile rezultate între părți din derularea contractului, conform reglementărilor ANRE;17. orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.  +  Articolul 10Obligațiile clientului sunt următoarele:1. să achite integral și la termen facturile emise de FUI în baza contractului, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligațiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;2. să achite contravaloarea consumului de energie electrică corectat/calculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică;3. să achite factura emisă de către FUI pentru consumul înregistrat în perioada cuprinsă între data preluării și data la care a comunicat FUI dezacordul privind preluarea, dacă este cazul;4. în cazul clientului noncasnic cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel puțin 1 MVA/loc de consum, să comunice FUI prognoze orare de consum, conform prevederilor reglementărilor aplicabile;5. să constituie/actualizeze/reconstituie garanția financiară la dispoziția FUI sau să achite în avans suma convenită cu FUI, în vederea înlăturării obligației de constituire a garanției financiare;6. să permită accesul reprezentantului OR pentru citirea indexului grupului de măsurare;7. orice alte obligații prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.  +  Articolul 11Drepturile FUI sunt următoarele:1. să încaseze de la client contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la locul de consum, în termenul și în condițiile prevăzute în contract, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligațiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului;2. să factureze și să recupereze de la client dobânzile penalizatoare specificate în contract, pentru întârziere în efectuarea plății facturii, reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul și condițiile prevăzute în contract;3. să factureze consumul corectat/calculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului;4. să factureze și să recupereze de la clientul final contravaloarea consumului înregistrat în perioada cuprinsă între data preluării și data la care acesta a comunicat dezacordul privind preluarea, dacă este cazul;5. să solicite clientului refacerea autocitirii sau să solicite OR citiri de verificare a indexului contorului, atunci când consideră eronată autocitirea;6. să notifice clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea periodicității de citire și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR;7. să modifice intervalul de timp pentru preluarea indexului autocitit, cu notificarea prealabilă a clientului prin intermediul facturii;8. să analizeze și să decidă oportunitatea de a asigura planuri alternative de plată;9. să solicite clientului constituirea la dispoziția sa a unei garanții financiare, respectiv actualizarea/reconstituirea garanției și să execute această garanție;10. să verifice, atunci când consideră necesar, datele care au stat la baza încheierii contractului;11. să solicite OR întreruperea furnizării energiei electrice la locul de consum al clientului final în cazurile prevăzute de legislația în vigoare;12. să solicite OR reluarea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului final în condițiile prevăzute în contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;13. orice alte drepturi prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.  +  Articolul 12Obligațiile FUI sunt următoarele:1. să asigure furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță în condițiile contractului;2. să dețină licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și să respecte prevederile acesteia;3. să respecte prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice;4. să respecte clauzele contractului, prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, precum și orice alte reglementări aplicabile;5. să factureze clientului energia electrică consumată la prețurile și în condițiile stabilite prin contract;6. să verifice situațiile deosebite sesizate de client și să răspundă în termenul legal la toate solicitările/plângerile scrise ale acestuia, conform prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;7. să pună la dispoziția clientului mai multe modalități de plată a facturilor, dintre care cel puțin una gratuită (încasare fără comision de plată);8. să asigure comunicarea facturilor la client cu cel puțin 5 zile înainte de data scadenței;9. să pună la dispoziția clientului informații cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluționare a plângerilor/litigiilor;10. să transmită clientului informarea de preluare în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;11. să pună la dispoziția clientului numărul de telefon pentru serviciul de relații cu clienții (cu funcționare minimum 12 ore în zilele lucrătoare), precum și următoarele informații cu privire la punctele unice de contact/punctele de informare regională/locală: adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pagina de internet;12. să informeze clientul, prin intermediul facturii, cu privire la orice modificare a numărului de telefon pentru serviciul de relații cu clienții și a programului de funcționare a acestuia, precum și asupra numărului de telefon pentru preluarea de către OR a reclamațiilor privind deranjamentele (call center cu funcționare permanentă);13. să utilizeze datele personale ale clientului cu respectarea prevederilor legislației privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și conform voinței clientului exprimată în contract;14. să restituie clientului garanția financiară constituită la dispoziția sa;15. să comunice clienților informații adecvate cu privire la alternativele la întreruperea alimentării cu energie electrică odată cu transmiterea preavizului de deconectare. Aceste măsuri alternative pot să privească planuri alternative de plată;16. să achite clientului despăgubiri/compensații în conformitate cu reglementările în vigoare;17. să emită facturi pe baza cantităților de energie electrică prevăzute în convenția de consum/pentru perioadele de facturare în care indexul contorului nu a fost citit de reprezentantul OR, iar clientul nu a comunicat indexul autocitit în intervalul de timp stabilit;18. să comunice clientului, conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, condițiile în care poate încheia contracte de furnizare cu alți furnizori, în cazul încetării contractului ca urmare a revocării din calitatea de FUI;19. orice alte obligații prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în regulamentul privind furnizarea energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE, sau în alte acte normative în vigoare aplicabile.7. Întreruperea alimentării cu energie electrică  +  Articolul 13(1) FUI poate solicita OR întreruperea alimentării cu energie electrică a locului/locurilor de consum care face/fac obiectul contractului în următoarele situații:a) neplata facturilor emise de FUI conform prevederilor contractului;b) neconstituirea/neactualizarea de către client a garanțiilor financiare solicitate de FUI conform contractului și reglementărilor aplicabile.(2) Etapele parcurse în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică sunt următoarele:a) pentru clienții noncasnici:(i) cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI transmite preavizul de deconectare, utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare convenite de părți prin contract;(ii) dacă clientul nu plătește sumele datorate sau nu constituie/actualizează garanția financiară în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea preavizului de deconectare, FUI poate transmite OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locurile de consum respective.b) pentru clienții casnici:(i) cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI comunică clientului preavizul de deconectare. Preavizul de deconectare se transmite prin poștă electronică, în cazul în care această modalitate de comunicare a fost convenită prin contract, sau prin poștă. În situația transmiterii prin poștă electronică se utilizează opțiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opțiune există;(ii) în cazul în care, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, clientul nu achită integral sumele datorate, FUI transmite un nou preaviz de deconectare, prin poștă/curierat, utilizând opțiunea cu confirmare de primire, sau prin poștă electronică, în cazul în care această modalitate a fost convenită prin contract. În situația transmiterii preavizului de deconectare prin poștă electronică se utilizează opțiunea de verificare a citirii mesajului, dacă această opțiune există;(iii) în situația prevăzută la pct. (ii), preavizul de deconectare transmis prin poștă/curierat cu confirmare de primire se consideră comunicat clientului în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii;(iv) în cazul în care clientul nu plătește sumele datorate, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data estimată pentru deconectare, FUI poate comunica OR solicitarea de întrerupere a alimentării cu energie electrică la locul de consum respectiv la împlinirea termenului din preaviz.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), FUI poate emite preavizul de deconectare cel mai devreme în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de constituire/actualizare a garanției financiare.(4) Preavizul de deconectare este un document distinct, are forma stabilită de către FUI și conține cel puțin următoarele elemente: suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, data estimată pentru deconectare, informații privind garanția financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, costul estimat al operațiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum, costul preavizării.(5) După întreruperea alimentării cu energie electrică, reluarea alimentării la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului se realizează conform reglementărilor în vigoare, ulterior primirii de către FUI de la client a dovezii efectuării plății integrale a sumei datorate și a costurilor aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, precum și/sau a dovezii constituirii garanțiilor financiare solicitate conform prevederilor contractului și reglementărilor aplicabile.8. Încetarea contractului  +  Articolul 14Contractul încetează în oricare dintre următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;b) prin acordul de voință al părților contractante;c) prin denunțarea unilaterală de către client;d) prin reziliere de către una din părțile contractante, conform prevederilor contractuale;e) la pierderea calității de FUI a vânzătorului.  +  Articolul 15(1) Contractul poate fi reziliat de FUI în următoarele situații:a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în contract, după parcurgerea etapei de comunicare a preavizului de deconectare;c) neconstituirea de către client a garanțiilor financiare conform reglementărilor aplicabile, după parcurgerea etapei de întrerupere a alimentării cu energie electrică;d) alte situații prevăzute de actele normative aplicabile.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), contractul încetează la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), rezilierea se face cu o notificare de reziliere de minimum 15 zile și doar dacă, în această perioadă, clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza notificării de reziliere.9. Garanții financiare  +  Articolul 16(1) Pentru garantarea plăților facturilor la energia electrică FUI își rezervă dreptul de a solicita o garanție din partea clientului, conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă instanță a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(2) Formele în care este constituită garanția financiară, stabilite în conformitate cu actele normative aplicabile, sunt: .................(Se vor enumera de către FUI.)............. .(3) Clientul are dreptul să opteze pentru oricare dintre formele în care este constituită garanția, conform prevederilor alin. (2).(4) Clientul are dreptul de a înlătura obligația de a constitui garanția financiară prevăzută la alin. (1) prin plata în avans a sumei de ................., stabilită astfel: ................(Se detaliază modul de stabilire a sumei care va fi plătită în avans de către client.)................ .10. Despăgubiri/Compensații  +  Articolul 17(1) Clientul are dreptul să primească despăgubiri de la FUI, în cazul în care OR întrerupe alimentarea cu energie electrică la locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului, ca urmare a unei solicitări nejustificate a FUI.(2) În situația în care, conform actelor normative aplicabile, clientul este îndreptățit să primească pentru aceeași întrerupere și compensație și despăgubire, acesta primește atât compensația, cât și despăgubirea.(3) Clientul are dreptul să primească de la FUI compensații pentru nerespectarea de către acesta a prevederilor Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(4) Despăgubirile solicitate de client se plătesc de către FUI dacă, în urma investigației efectuate de către FUI și/sau OR, se constată existența prejudiciului și culpa FUI/OR.11. Confidențialitate  +  Articolul 18Părțile nu au dreptul de a transmite informațiile confidențiale obținute în cadrul contractului unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:a) se dispune de consimțământul scris al părții ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informației;b) informația este deja publică;c) partea este obligată sau are permisiunea de a divulga informația în scopul respectării unui ordin sau a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozițiilor legale în vigoare;d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților care constituie obiectul contractului, inclusiv în situațiile în care activitățile sunt prestate de către terți, cu condiția respectării de către aceștia a condițiilor de confidențialitate.12. Litigii  +  Articolul 19Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în contract, părțile răspund conform legii și prevederilor contractuale.  +  Articolul 20(1) Litigiile care decurg din interpretarea și/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de soluționare a disputelor, numită prin decizia președintelui ANRE, vor fi deduse spre soluționare instanței judecătorești competente.(2) Procedurile prealabile de soluționare a litigiilor apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt obligatorii; părțile se pot adresa direct instanței de judecată competente.13. Forța majoră  +  Articolul 21Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.14. Alte clauze  +  Articolul 22Convenția de consum, precum și orice alte anexe agreate de părți care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare, fac parte integrantă din contract.  +  Articolul 23Prin netransmiterea unui dezacord cu privire la preluarea de către FUI, clientul acceptă furnizarea energiei electrice în conformitate cu prevederile prezentului contract- cadru pe toată perioada în care furnizarea energiei electrice este asigurată de către FUI.NOTE:1. Pentru clienții finali cu mai multe locuri de consum, prevederile de la art. 1, 3 și 4 se pot detalia, dacă este necesar, într-o anexă la contract.2. Contractul încheiat de părți se poate completa cu clauze specifice, conform înțelegerii părților, cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și actelor normative aplicabile în vigoare.
  ----