ORDIN nr. 1.150 din 23 iunie 2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,Având în vedere prevederile Legii nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, ale art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 739.124 din 16.06.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, după poziția 83 se introduc două noi poziții, pozițiile 84 și 85, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „84Taxă datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român Legea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
  85Taxă datorată Comitetului Național ParalimpicLegea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000
  2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»“ se modifică și se completează după cum urmează:a) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.1 „Lunar, pentru obligațiile de plată reprezentând:“, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r) taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și taxa datorată Comitetului Național Paralimpic.b) La capitolul I „Depunerea declarației“, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“, subpunctul 1.3 „Alte termene:“, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; impozit pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare sau fără lichidare; taxa pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de viciu, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale; impozit specific unor activități în cazul în care contribuabilii încetează să existe în cursul anului, redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, datorată potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și redevența obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă, datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, taxa datorată Comitetului Olimpic și Sportiv Român și taxa datorată Comitetului Național Paralimpic.c) La capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează după cum urmează:– la subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 80-85 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.“;– la subpunctul 3.2.3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și din celelalte taxe prevăzute în ordonanță, se declară la pozițiile 65, 66-68, 70-71 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.“;– după subpunctul 3.2.9 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.10, cu următorul cuprins:3.2.10. Obligațiile prevăzute la pozițiile 84 și 85 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Legii nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 20^2 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.La pozițiile menționate, operatorii economici organizatori de jocuri de noroc declară un procent de 1% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și un procent de 0,2% din totalul taxelor datorate care se constituie ca venit al Comitetului Național Paralimpic.
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 23 iunie 2022.Nr. 1.150.----