LEGE nr. 186 din 22 iunie 2022privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 23 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2022, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanțe și economie:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea aderării și plății unor cotizații la organisme internaționale;2. reglementări privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare;3. rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;4. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;5. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare;6. modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare;7. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;8. modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;9. reglementări privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine;10. reglementări privind licența industrială unică;11. modificarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, referitoare la stingerea în timp a obligațiilor față de foștii investitori ai Fondului Național de Investiții.II. Dezvoltare, lucrări publice și administrație:1. modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;3. măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapele I și II și a Programului național de investiții „Anghel Saligny“.III. Afaceri interne:1. modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Sănătate:1. modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.V. Transporturi și infrastructură:1. reglementări privind transmiterea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne;2. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare;3. modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere;4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea din domeniul feroviar.VI. Cercetare și digitalizare:1. reglementarea unor măsuri în domeniul cercetare-dezvoltare-inovare, comunicații și digitalizare;2. reglementări privind sprijinirea integrării organizațiilor de cercetare, dezvoltare, inovare din România în Spațiul european al cercetării.VII. Cultură:1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare.VIII. Turism:– modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare.IX. Mediu:1. modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanție returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum și modificarea unor acte normative;3. stabilirea certificatului de calitate a aerului și instituirea zonelor cu nivel scăzut de emisie;4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.X. Familie, tineret și egalitate de șanse:– reglementări privind domeniile familiei, protecției copilului, tineretului și egalității de șanse.XI. Reglementări legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliențăXII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2022. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 22 iunie 2022.Nr. 186.-----