REGULAMENT nr. 12/9/2022pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ Nr. 12 din 18 mai 2022
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI Nr. 9 din 14 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 22 iunie 2022  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) și (5), art. 5 alin (1), art. 51 și art. 81 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (6) și art. 280 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Autoritatea de Supraveghere Financiară și Banca Națională a României emit prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 14 august 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) factori de durabilitate - factori de durabilitate, astfel cum sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.2. La articolul 28, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) S.S.I.F. identifică, la un nivel suficient de detaliere, potențiala piață-țintă pentru fiecare instrument financiar și specifică tipul/tipurile de client cu ale cărui nevoi, caracteristici și obiective, inclusiv eventuale obiective legate de durabilitate, este compatibil instrumentul financiar.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. identifică grupul/grupurile de clienți cu ale căror nevoi, caracteristici și obiective nu este compatibil instrumentul financiar, cu excepția cazului în care instrumentul financiar ia în considerare factorii de durabilitate.3. La articolul 30 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) dacă profilul de risc/randament al instrumentului financiar corespunde pieței-țintă;4. La articolul 30 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) dacă factorii de durabilitate ai instrumentului financiar, atunci când este cazul, corespund pieței-țintă.5. La articolul 31 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Factorii de durabilitate ai instrumentului financiar se prezintă în mod transparent și le furnizează distribuitorilor informațiile relevante pentru a lua în considerare în mod corespunzător orice obiective legate de durabilitate ale clientului sau ale clientului potențial.6. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) S.S.I.F. are obligația să revizuiască cu regularitate instrumentele financiare produse, ținând seama de orice eveniment care ar putea influența în mod semnificativ riscul potențial pentru piața-țintă identificată.(2) S.S.I.F. analizează dacă instrumentul financiar continuă să corespundă nevoilor, caracteristicilor și obiectivelor piețeițintă, inclusiv eventualelor obiective legate de durabilitate ale acesteia, și dacă este distribuit pe piața-țintă sau dacă acesta ajunge la clienți cu ale căror nevoi, caracteristici și obiective nu este compatibil.7. La articolul 35, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) S.S.I.F. dispune de măsuri adecvate de guvernanță a produsului, pentru a se asigura că produsele și serviciile pe care intenționează să le ofere sau să le recomande sunt compatibile cu nevoile, caracteristicile și obiectivele unei piețe-țintă identificate, inclusiv cu eventualele obiective legate de durabilitate ale acesteia, și că strategia de distribuție avută în vedere corespunde pieței-țintă identificate......................................................................................(3) În cadrul procesului prevăzut la alin. (2), S.S.I.F. identifică grupurile de clienți cu ale căror nevoi, caracteristici și obiective nu este compatibil produsul sau serviciul, cu excepția cazului în care instrumentele financiare iau în considerare factorii de durabilitate.8. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. verifică cel puțin dacă respectivul produs sau serviciu continuă să corespundă nevoilor, caracteristicilor și obiectivelor pieței-țintă identificate, inclusiv eventualelor obiective legate de durabilitate ale acesteia, și dacă strategia de distribuție avută în vedere continuă să fie adecvată.9. Mențiunea de transpunere a prevederilor directivelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:Prezentul regulament transpune următoarele directive ale Uniunii Europene: 1. Directiva delegată (UE) 2017/593 din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 87 din 31 martie 2017; 2. Directiva delegată (UE) 2021/1.269 a Comisiei din 21 aprilie 2021 de modificare a Directivei delegate (UE) 2017/593 în ceea ce privește integrarea factorilor de durabilitate în obligațiile de guvernanță a produsului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 277 din 2 august 2021.“  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 22 noiembrie 2022.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  ----