ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Organizaţiile cooperatiste de credit au un număr variabil de membri cooperatori sau, după caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decât numărul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Alineatul 1 al articolului 15 va avea următorul cuprins:"În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru cooperator."3. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise."4. După alineatul 2 al articolului 17 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Părţile sociale sunt indivizibile."5. Alineatul 2 al articolului 23 va avea următorul cuprins:"Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit reprezintă spaţiul administrativ-teritorial în care cooperativa de credit îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde un oraş, un oraş împreună cu comunele şi satele limitrofe cu acesta din raza unui judeţ, o arie determinata din cadrul unui oraş ori poate cuprinde una sau mai multe comune invecinate din raza unui judeţ, una sau mai multe comune şi sate invecinate din raza unui judeţ ori unul sau mai multe sate invecinate din raza unui judeţ."6. Alineatul 3 al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru."7. Alineatul 1 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Cooperativa de credit dobândeşte personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat, acordată în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmează să se afilieze sau, după caz, a aprobării colective de constituire a reţelei acordate de Banca Naţionala a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."8. Alineatul 1 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din rândul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administraţie, în baza unei delegaţii în forma autentică sau certificate de secretarul unităţii administrativteritoriale în care cooperativa de credit are sediul social. Delegatiile vor fi depuse în original la locul şi la termenul stabilite prin înştiinţarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal."9. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Convocarea se face prin afişare la sediul cooperativei de credit şi prin scrisoare recomandată expediată pe adresa membrului cooperator, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale sau prin mijloace de comunicare în masa, dacă prin actul constitutiv se prevede aceasta posibilitate."10. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedintelui cooperativei de credit."11. Alineatul 4 al articolului 66 va avea următorul cuprins:"Casa centrala va stabili reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate."12. Alineatul 1 al articolului 67 va avea următorul cuprins:"Persoanele desemnate în calitate de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrala înainte de începerea exercitării funcţiei, cu excepţia primilor conducatori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."13. Alineatele 3 şi 8 ale articolului 69 vor avea următorul cuprins:"Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor, cu excepţia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala...............................................................Auditorul independent va fi supus aprobării prealabile a casei centrale, cu excepţia primului auditor independent al unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."14. După alineatul 2 al articolului 77 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala vor fi autorizate în condiţiile prevăzute în cap. 5 lt; lt;Autorizarea caselor centrale gt; gt; din titlul III."15. La alineatul 1 al articolului 78 litera e) va avea următorul cuprins:"e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoţită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificării şi experienţei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesională solicitată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce priveşte calităţile morale şi profesionale din partea a cel puţin două persoane;"16. După alineatul 2 al articolului 78 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Casa centrala va tine la dispoziţia publicului, la sediul sau central şi al sucursalelor acesteia, reglementările proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit."17. Articolul 88 se abroga.18. Alineatul 1 al articolului 92 va avea următorul cuprins:"Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv şi reprezintă spaţiul geografic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel puţin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta şi nu poate excede teritoriului României."19. Alineatul 2 al articolului 93 va avea următorul cuprins:"Deschiderea de sedii secundare va fi notificată Băncii Naţionale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta."20. Alineatul 1 al articolului 94 va avea următorul cuprins:"Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel puţin 50 de cooperative de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al reţelei stabilit prin reglementări ale Băncii Naţionale a României."21. Literele c), j) şi k) ale articolului 104 vor avea următorul cuprins:"c) operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare;............................................................. j) primirea de împrumuturi; k) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:- valuta;- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);- titluri de stat;- titluri de valoare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale."22. Litera l) a articolului 104 se abroga.23. La articolul 105 litera d) va avea următorul cuprins:"d) aproba constituirea cooperativelor de credit şi supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveşte respectarea de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru şi a celor emise de Banca Naţionala a României şi aplica sancţiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a celor delegate de Banca Naţionala a României;"24. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedintelui casei centrale."25. Articolul 128 va avea următorul cuprins:"Art. 128. - Auditorul independent al unei case centrale trebuie să fie persoana juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decât o societate de expertiza contabila sau o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generală şi supus aprobării Băncii Naţionale a României conform reglementărilor emise de aceasta."26. Articolul 142 va avea următorul cuprins:"Art. 142. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a reţelei casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, următoarele documente: a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social; b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse să fie desfăşurate; c) copie legalizată de pe actul constitutiv; d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale; e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente;"27. Articolul 142 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:"f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate."28. Articolul 146 va avea următorul cuprins:"Art. 146. - Respingerea cererii de autorizare a funcţionarii casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire şi a aprobării colective de constituire a reţelei, cu excepţia prezentării unei noi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situaţia respingerii acesteia din urma.O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României o singură dată, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.În situaţia în care, din evaluarea documentaţiei prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constată că una sau mai multe dintre cooperativele de credit din reţea nu îndeplinesc condiţiile stabilite, Banca Naţionala a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectivă a constituirii reţelei ori va putea elibera autorizaţiile de funcţionare, numai în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru reţeaua formată din organizaţiile cooperatiste de credit care îndeplinesc condiţiile de autorizare."29. Articolul 148 se abroga.30. La articolul 151 litera b) va avea următorul cuprins:"b) răscumpărarea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor de restituire a contravalorii părţilor sociale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;"31. După alineatul 1 al articolului 158 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Informaţii de natura secretului profesional pot fi divulgate şi în alte cazuri expres prevăzute de lege, în condiţiile stabilite prin aceasta."32. Articolul 171 va avea următorul cuprins:"Art. 171. - La nivelul unei reţele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerinţe prudentiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României: a) nivelul minim al capitalului agregat; b) nivelul minim de solvabilitate; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor; d) expunerea maxima agregata; e) nivelul minim de lichiditate; f) clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc; g) poziţia valutară; h) administrarea resurselor şi a plasamentelor; i) extinderea reţelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizaţiilor cooperatiste de credit.Fiecare organizaţie cooperatista de credit trebuie să respecte cerinţele prudentiale prevăzute la alin. 1 lit. b)-i), în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României şi, după caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate.Fiecare casa centrala trebuie să menţină în permanenta un nivel minim al capitalului în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României."33. La articolul 189, litera d) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:"d) retragerea aprobării date conducătorilor, cenzorilor şi auditorului independent ai organizaţiei cooperatiste de credit;"34. Alineatul 3 al articolului 190 va avea următorul cuprins:"Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României orice sancţiune aplicată, în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia."35. Articolul 203 va avea următorul cuprins:"Art. 203. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garantează restituirea, sub forma de compensaţii, a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit şi la casele centrale ale cooperativelor de credit care accepta astfel de depozite, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare."36. Articolul 204 va avea următorul cuprins:"Art. 204. - Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectuează în cazul falimentului caselor centrale."37. Articolul 205 se abroga.38. Alineatul 3 al articolului 214 va avea următorul cuprins:"Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează o noua organizaţie cooperatista de credit, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu va putea funcţiona înainte de obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a României. Procedura de autorizare şi documentaţia necesară pentru acordarea autorizaţiei se vor stabili prin reglementări emise de Banca Naţionala a României."39. Alineatul 2 al articolului 246 va avea următorul cuprins:"Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu solicita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorizarea de către Banca Naţionala a României în condiţiile prevederilor secţiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit."40. După articolul 246 se introduc articolele 246^1, 246^2 şi 246^3 cu următorul cuprins:"Art. 246^1. - Până la data depunerii la Banca Naţionala a României a documentaţiei prevăzute la art. 252 organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor întreprinde măsurile necesare în vederea reorganizării lor conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operaţiuni de divizare sau fuziune şi înregistrarea la oficiul registrului comerţului a menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a entitatilor rezultate.Organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anterior schimbării formei juridice în societate comercială pe acţiuni, în vederea autorizării ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998.Art. 246^2. - Operaţiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau juridice care, în urma reorganizării organizaţiilor cooperaţiei de credit, nu mai pot deţine calitatea de membru cooperator sau de cooperativa de credit asociata şi alte activităţi sau, după caz, investiţii ori contracte care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, nu pot fi desfăşurate sau, după caz, deţinute ori derulate de organizaţiile cooperatiste de credit vor fi lichidate, prin vânzare, cesiune, transfer ori prin alta modalitate permisă de lege, până la data prezentării la Banca Naţionala a României a documentaţiei prevăzute la art. 257.Art. 246^3. - Entitatile rezultate în urma reorganizării sau, după caz, a schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit vor prelua drepturile şi obligaţiile organizaţiilor din care au rezultat.Vărsămintele efectuate la capitalul social al organizaţiilor cooperaţiei de credit se asimilează aporturilor în forma bănească la capitalul social al entitatilor rezultate."41. Alineatul 2 al articolului 248 va avea următorul cuprins:"Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaraţia prevăzută la art. 247, pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Naţionala a României, se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."42. Articolul 249 va avea următorul cuprins:"Art. 249. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă organizaţiile cooperaţiei de credit care sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996 şi care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor depune la Banca Naţionala a României o cerere colectivă în conformitate cu prevederile art. 252."43. Articolul 250 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"Pe parcursul întregului proces de autorizare fiecare organizaţie a cooperaţiei de credit trebuie să nu se afle în situaţia de a nu îşi fi onorat integral obligaţiile scadente şi sa nu înregistreze un nivel negativ al activului net. În acest sens, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapa a procesului de autorizare câte o declaraţie în forma autentică, semnată de reprezentanţii lor legali, din care să rezulte ca organizaţia respectiva are toate obligaţiile scadente onorate şi că nu înregistrează un nivel negativ al activului net."44. La alineatul 1 al articolului 252, liniuţa a 5-a de la litera d) va avea următorul cuprins:"- bilanţul contabil întocmit pentru exerciţiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv bilanţul de fuziune sau de divizare în cazul organizaţiilor cooperaţiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării realizate în baza prevederilor Legii nr. 109/1996, întocmite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperaţiei de credit existente;"45. Alineatul 1 al articolului 252 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:"e) declaraţie din partea fiecărei organizaţii a cooperaţiei de credit existente, din care să rezulte ca aceasta este organizată şi funcţionează în baza Legii nr. 109/1996."46. La articolul 254 litera c) va avea următorul cuprins:"c) una sau mai multe organizaţii ale cooperaţiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilanţului contabil prevăzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuţa a 5-a, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 146 alin. 3;"47. Articolul 257 se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:"f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate; g) declaraţiile prevăzute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de expertiza contabila autorizata în condiţiile legii."48. Articolul 262 va avea următorul cuprins:"Art. 262. - Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu au obţinut autorizaţia de funcţionare potrivit prezentei secţiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."49. După articolul 262 se introduce articolul 262^1 cu următorul cuprins:"Art. 262^1. - Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi se va completa în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 203 şi 204 din prezenta ordonanţă de urgenţă."50. Articolul 264 va avea următorul cuprins:"Art. 264. - Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naţionale a României în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma stabilită de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României."51. Articolul 277 va avea următorul cuprins:"Art. 277. - Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. achiziţionează, în contul organizaţiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preţ pe care îl ştie vadit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizaţiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţa ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizaţiei cooperatiste de credit;2. foloseşte cu rea-credinţa bunuri sau creditul de care se bucura organizaţia cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect;3. răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase referitoare la organizaţia cooperatista de credit, în scopul obţinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizaţiei respective;4. încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilanţului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;5. încalcă dispoziţiile art. 18 şi 102."52. Articolul 286 va avea următorul cuprins:"Art. 286. - La 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: titlul III Cooperativa de credit - banca populara, titlul IV - Casa teritorială a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la organizaţiile cooperaţiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Prevederile Legii nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 şi art. 287 din prezenta ordonanţă de urgenţă, până la obţinerea de către organizaţiile cooperaţiei de credit a autorizaţiei de funcţionare din partea Băncii Naţionale a României sau, după caz, până la lichidarea acestora."  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Guvernatorul BănciiNaţionale a României,Cristian Popap. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-----------