ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022  Luând în considerare efectele pandemiei asupra sectorului cultural independent, caracterizat de o fragilitate izvorâtă din nevoia de a se forma și susține din forțe proprii,constatând nevoia urgentă de resuscitare a sectorului cultural, erodat de datorii, îndepărtat de consumatori și amenințat serios de pericolul deprofesionalizării, după cum rezultă din cartografierea ofertelor publice și private de servicii culturale la nivel național și local,văzând numeroasele solicitări privind luarea de măsuri pentru repornirea activităților culturale, măsuri de finanțare și facilitare a accesului la finanțări, de încurajare a aportului acestora la produsul intern brut,având în vedere că Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 - cadrul legal general pentru finanțările nerambursabile de proiecte culturale - trebuie să fie un mecanism simplificat, actualizat, transparent și eficient în identificarea și derularea proiectelor culturale, axat pe reducerea decalajului în ceea ce privește accesul la cultură între zonele rurale/orașele mici și marile zone urbane, sprijinirea diversității culturale și a incluziunii sociale și a egalității de gen, sprijinirea industriilor creative, creșterea potențialului economic al sectorului cultural,având în vedere circumstanțele extraordinare, rezultate ca urmare a pandemiei globale de COVID-19 și ca urmare a Deciziei (UE) 2020/2.229 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033, care a amânat pentru anul 2023 titlul de Capitală Europeană a Culturii pentru orașul Timișoara,luând în considerare obiectivul major din Programul de guvernare referitor la Programul Timișoara - Capitală Europeană a Culturii, care prevede sprijinirea de către toate instituțiile centrale a Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii, pentru implementarea tuturor proiectelor asumate de către municipiul Timișoara și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019, în vederea corectei adaptări la situația pe care a generat-o criza de COVID-19,luând în considerare Raportul de monitorizare emis în urma sesiunii din data de 23 iunie 2021, prin care juriul internațional de experți recomandă asigurarea de urgență a modificării cadrului legal care privește măsurile organizatorice a asigurării fondurilor prin sprijin de la bugetul de stat, pentru buna desfășurare a Programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“; Programul „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“ trebuie să fie susținut de un set de reglementări care să faciliteze accesul operatorilor culturali la fondurile alocate realizării programului CEaC încă din anul care precede titlul.În absența unui cadru legal adaptat nevoilor specifice, riscul de a nu se finaliza investițiile majore, care sub imperiul reglementărilor actuale nu pot fi finanțate, este considerabil, așa cum absența reglementărilor privind caracterul multianual al finanțării unor proiecte ale căror pregătire și derulare excedează duratei unui exercițiu financiar este în măsură a zădărnici toate eforturile depuse la nivel național și internațional din 2013 până în prezent.Ținând cont de importanța, complexitatea și diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a obiectivelor de investiții care urmează să fie efectuate, precum și de faptul că aceste proiecte din cadrul Programului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“ sunt gestionate de către autorități ale administrației publice centrale și locale, cu regim de finanțare diferit, se impune de urgență crearea mecanismelor de finanțare, care să asigure simplificarea procedurilor și accesarea rapidă a surselor financiare.Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reglementării urgente a instrumentarului legal prin care operatorii culturali din România să poată beneficia, cât mai rapid, de sumele prevăzute în bugetele autorităților finanțatoare centrale și locale, în condiții de predictibilitate și constanță, corelată cu crearea cadrului legal general pentru măsurile necesare pentru pregătirea și derularea unor proiecte culturale de interes național cu vizibilitate internațională, precum Programul Național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii“, Festivalul Internațional de Film Transilvania, Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu“, dar și a altor proiecte de care beneficiază nu doar publicul-țintă, ci și societatea în întregul ei, și care influențează inclusiv indicatorii PIB.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță stabilește și reglementează cadrul general, principiile și procedurile sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și din bugetul altor autorități finanțatoare.(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate finanțatoare - entități publice care au ca obiect de activitate și acordarea de finanțări nerambursabile, precum autorități ale administrației publice centrale sau locale, instituții publice, Administrația Fondului Cultural Național;b) finanțare nerambursabilă - alocare de fonduri din sumele prevăzute distinct cu această destinație în bugetele autorităților finanțatoare, de regulă în cadrul sesiunii de selecție a cererilor de finanțare, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe, în baza unui contract de finanțare, pentru acoperirea parțială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural;c) finanțare nerambursabilă cu caracter multianual - alocarea de fonduri în condițiile prevăzute la lit. b), în baza unui contract de finanțare care conține clauze speciale, agreate de părți, cu privire la acoperirea cheltuielilor necesare implementării unui proiect cultural, în limita creditelor de angajament bugetate de autoritatea finanțatoare în acest scop;d) program de finanțare - instrument prin care autoritatea finanțatoare implementează obiectivele strategiei sale de dezvoltare pe termen mediu și lung, în vederea creșterii potențialului sectorului cultural, sprijinirii industriilor creative și, după caz, reducerii decalajelor în ceea ce privește accesul cetățenilor la cultură;e) proiect cultural - complex de activități specifice domeniilor culturale, relaționate pentru îndeplinirea unui scop cultural, realizate într-o perioadă de timp determinată, care, de regulă, nu depășește durata unui an bugetar;f) program prioritar de finanțare - program al autorității finanțatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însoțită de finanțarea corespunzătoare, este încredințată, cu respectarea prevederilor legislației în materia ajutorului de stat, unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice și valorice stabilite anual de respectiva autoritate finanțatoare care le conferă caracterul prioritar;g) proiect cultural multianual - proiectul cultural care se desfășoară pe o perioadă care cuprinde și exercițiul financiar următor anului în care a fost încheiat contractul de finanțare nerambursabilă;h) program strategic de finanțare - programul prioritar de interes și importanță națională sau, după caz, internațională, desemnat astfel prin ordin al ministrului culturii;i) cerere de finanțare nerambursabilă - documentul elaborat de solicitant cu respectarea cerințelor din modelul aprobat de autoritatea finanțatoare, care cuprinde descrierea proiectului cultural;j) solicitant - persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene, înființată în condițiile legii române ori ale țării de origine, după caz, care depune o cerere de finanțare nerambursabilă;k) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță, care semnează contractul de finanțare și care devine responsabil cu implementarea proiectului cultural pentru care a primit finanțare;l) nevoie culturală de urgență - cerința de finanțare parțială a unui proiect cultural a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele culturale imediate ale unei comunități;m) participant la proiectul cultural - orice persoană care desfășoară o activitate în cadrul sau în beneficiul proiectului cultural, cu titlu oneros sau gratuit, indiferent de statutul său, care poate fi, dar fără a se limita la acestea: salariat, colaborator persoană fizică sau colaborator persoană fizică autorizată, voluntar, delegat/detașat/salariat/angajat al altei entități decât cea care organizează proiectul cultural;n) ghidul solicitantului - document cu rol de îndrumar, elaborat și aprobat la nivelul autorității finanțatoare cu respectarea exigențelor de previzibilitate și asigurare a egalității de șanse și de tratament, care cuprinde informații privind etapele de pregătire, selecție, respectiv de implementare a proiectului cultural, precum și obligațiile solicitantului, respectiv ale beneficiarului;o) activitate culturală cu caracter neeconomic - activitate al cărei scop nu este furnizarea de bunuri sau servicii și la care contribuția financiară a utilizatorilor acoperă, de regulă, doar o fracție din costurile reale ale infrastructurii culturale necesare, caracterul neeconomic fiind păstrat și în cazul în care infrastructura culturală este utilizată atât pentru activități economice, cât și neeconomice, dacă utilizarea economică rămâne auxiliară celei neeconomice, direct legată de exploatarea infrastructurii și necesară pentru aceasta sau intrinsec legată de utilizarea principală neeconomică și nu depășește 20% din total activitate. În acest caz, pentru a se determina încadrarea unei activități ca economică sau neeconomică, este necesar să se păstreze evidențe contabile separate, pe tipuri de activități;p) registrul finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii - baza națională de date, centralizate în scopul identificării și furnizării de informații privind sursele previzibile și transparente de finanțare, precum și mecanismele de acordare a finanțărilor nerambursabile în domeniul culturii, denumit în continuare registrul.3. Articolul 1^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Principiile care stau la baza sistemului de finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a proiectelor culturale sunt:a) libera concurență - asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;b) transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la acordarea finanțărilor nerambursabile, prin publicarea acestora pe pagina de internet a autorității finanțatoare și în registru;c) diversitatea culturală - tratamentul nediscriminatoriu al solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau sectoare culturale, precum și promovarea diversității abordărilor artistice și/sau culturale;d) susținerea debutului - încurajarea inițiativelor solicitantului autorizat, respectiv înființat pentru a desfășura activități culturale cu cel mult 2 ani înainte de data solicitării finanțării nerambursabile.4. Articolul 1^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^2(1) Autoritatea finanțatoare are obligația să prevadă distinct, în bugetul anual propriu, fondurile publice necesare pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în condițiile prezentei ordonanțe.(2) În cadrul fondurilor prevăzute la alin. (1), autoritatea finanțatoare:a) constituie un fond distinct pentru programul prioritar de finanțare;b) constituie un fond distinct pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență, reprezentând un procent de până la 10%, dar nu mai puțin de 2% din acestea.(3) Sumele pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale prin programul prioritar de finanțare se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor elaborate de fiecare autoritate finanțatoare în cadrul unor scheme de ajutor de stat/de minimis, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la art. 1^1, dacă aceasta implică ajutor de stat/de minimis.(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) lit. b) se acordă prin atribuire directă, cu aplicarea corespunzătoare a principiilor prevăzute la art. 1^1, în baza:a) regulamentului sau, după caz, a procedurii de atribuire elaborate de fiecare autoritate finanțatoare care cuprinde inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;b) cererii de finanțare nerambursabilă a solicitantului - în care vor fi specificate atât cauzele și motivul urgenței, cât și efectele și riscurile anulării/amânării proiectului cultural asupra intereselor culturale imediate ale comunității în caz de nefinanțare sau subfinanțare, după caz.(5) Atribuirea finanțării nerambursabile a proiectelor culturale în cadrul programului strategic de finanțare se face în conformitate cu măsurile financiare și regulile de implementare reglementate conform art. 29.5. Articolul 1^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1^3(1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă de autoritatea finanțatoare pentru întreaga perioadă de desfășurare a acestora și se alocă anual sau, după caz, în acord cu clauzele speciale ale contractelor de finanțare privind caracterul multianual al finanțării nerambursabile, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale se acordă în baza criteriilor specifice, organizatorice și/sau valorice, după caz, stabilite anual de autoritatea finanțatoare, în considerarea a cel puțin trei din următoarele criterii generale de prioritizare:a) concordanța cu strategia de dezvoltare, respectiv culturală sau educațională, după caz;b) durabilitatea impactului cultural, economic și social, după caz;c) excelența artistică și/sau originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice tradiționale cu exprimările noi, inovatoare și experimentale, după caz;d) dimensiunea europeană, cooperare/coproducții locale, regionale, naționale și/sau internaționale, după caz;e) promovarea patrimoniului material și/sau imaterial;f) promovarea/aplicarea formelor noi de antreprenoriat cultural și creativ, explorarea noilor tehnologii;g) contribuția la interesul cultural al comunității: facilitarea/dezvoltarea accesului la cultură, atragerea publicului, contribuția la dezvoltarea sectorului turistic-cultural, după caz;h) importanța, reprezentativitatea sau valoarea culturală/artistică a proiectului, după caz.6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Proiectul cultural poate fi finanțat, în condițiile prezentei ordonanțe, de către una sau mai multe autorități finanțatoare, cu respectarea următoarelor reguli:a) acordarea finanțării de către o autoritate finanțatoare nu este condiționată de existența unei finanțări publice nerambursabile din partea altei autorități finanțatoare;b) pentru același proiect cultural un beneficiar de drept public sau privat poate contracta de la aceeași autoritate finanțatoare o singură finanțare nerambursabilă;c) un beneficiar de drept public sau privat poate contracta finanțări nerambursabile de la aceeași autoritate finanțatoare, în decursul unei sesiuni/în cadrul unui program de finanțare, pentru proiecte culturale diferite, cu condiția ca respectivele proiecte culturale să aibă scop, obiective, perioadă de derulare clar/evident diferite, enunțate distinct și fără echivoc;d) o cheltuială eligibilă din cadrul proiectului nu poate fi finanțată din mai multe surse publice de finanțare;e) beneficiarul are obligația de a identifica și atrage, în etapa de pregătire a proiectului cultural sau, după caz, în cea de executare a contractului de finanțare, surse complementare de finanțare.(2) Autoritatea finanțatoare de nivel local, județean sau central cu care beneficiarul încheie primul contract de finanțare a proiectului cultural are calitatea de finanțator principal.(3) Autoritatea finanțatoare de nivel local, județean sau central cu care beneficiarul încheie contracte ulterioare de finanțare a proiectului cultural are calitatea de cofinanțator.(4) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare toate sursele publice de finanțare, existente la momentul depunerii acesteia, precizând următoarele:a) cheltuielile eligibile cuprinse în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate;b) cererile de finanțare depuse la alte autorități finanțatoare.(5) Solicitantul are obligația de a menționa în cererea de finanțare datele de identificare ale fiecărui proiect cultural, pentru care a depus cereri de finanțare în cadrul unei sesiuni sau, după caz, unui program de finanțare, la aceeași autoritate finanțatoare, evidențiind diferențele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia.(6) Constatarea de către autoritatea finanțatoare a încălcării cu rea-credință a obligațiilor prevăzute la alin. (4) și (5), cu consecința nerespectării regulilor de la alin. (1) lit. b) - d), atrage sancțiunea rezilierii de drept a contractului de finanțare și constituie titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate și, după caz, poate atrage alte sancțiuni conform dispozițiilor legale incidente.(7) Sursele complementare de finanțare ale proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;b) realizarea de activități generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;c) venituri din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;d) venituri din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.(8) Beneficiarul are obligația depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanțare la termenele, în forma și în limita prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă, constatarea de către autoritatea finanțatoare a nerespectării obligației fiind motiv de reziliere a contractului și titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate.(9) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat prin bugetul autorităților administrației publice centrale sau, după caz, din bugetul local, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei ordonanțe, din partea oricărei autorități finanțatoare, cu excepția celei în subordinea căreia funcționează, fără ca valoarea cumulată a finanțărilor nerambursabile acordate de o autoritate finanțatoare acestor entități să depășească o treime din fondul prevăzut la art. 1^2 alin. (1).(10) Persoanele juridice de drept public, finanțate integral din venituri proprii, pot beneficia de finanțare nerambursabilă, în condițiile prezentei ordonanțe, din partea oricărei autorități finanțatoare.(11) Autoritățile finanțatoare au obligația înscrierii în registru a fiecărui solicitant sau, după caz, beneficiar, sancționat pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (4), (5) și (8), cu recuperarea parțială sau totală a sumelor acordate sau, după caz, cu rezilierea contractului de finanțare, cu menționarea normelor legale/regulamentare și, după caz, ale clauzelor contractuale încălcate.7. Articolul 2^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Acordarea de finanțări nerambursabile în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe se face pe bază de selecție a cererilor de finanțare nerambursabilă.(2) Autoritățile finanțatoare sunt obligate să organizeze anual cel puțin o sesiune de selecție de cereri de finanțare, în temeiul prezentei ordonanțe, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile legale de angajare a cheltuielilor bugetare.(3) Sesiunea de selecție poate fi structurată pe tematici și/sau pe domenii/sectoare culturale, prin program/programe de finanțare, după caz.(4) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), autoritățile finanțatoare, concomitent cu elaborarea proiectului de buget al următorului exercițiu financiar, pregătesc sesiunea de selecție aferentă acestuia, astfel:a) efectuează demersuri pentru aplicarea dispozițiilor legale incidente în materia creditelor de angajament, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile cu caracter multianual;b) elaborează programul de finanțare, după caz;c) elaborează scheme de ajutor de stat/de minimis, după caz;d) elaborează ghidul solicitantului;e) elaborează regulile și criteriile specifice de acordare a finanțărilor nerambursabile;f) elaborează regulile privind desfășurarea activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor;g) efectuează orice alte demersuri organizatorice necesare îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (2).(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Administrația Fondului Cultural Național organizează anual cel puțin două sesiuni de selecție.(6) Documentele elaborate conform dispozițiilor alin. (4) lit. b)-f) se aprobă prin act administrativ emis de către autoritatea finanțatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz.8. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanțe se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli directe eligibile:a) cheltuielile materiale directe, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu materiale consumabile, materiale auxiliare, materiale de natura obiectelor de inventar;b) cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spații pentru desfășurarea activităților culturale, cheltuieli cu închirieri de echipamente, cheltuieli cu studii și cercetări, cheltuieli cu pregătirea personalului, cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, cheltuieli cu transportul de bunuri și personal, cheltuieli pentru consultanță de specialitate, cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, cheltuieli pentru organizarea de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi de autor;c) cheltuieli cu personalul, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit aferente salariilor, în limita unui procent de cel mult 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate, cu excepția cheltuielilor salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare;d) cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern și internațional al personalului, participanților, invitaților sau beneficiarilor proiectului, sub formă de sume forfetare al căror cuantum se aprobă prin programul de finanțare, cu încadrarea în limita maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru invitații secretarilor generali ai ministerelor;e) cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, în procent de cel mult 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate;f) cheltuieli cu premii;g) cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizație de construire, în procent de cel mult 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(2) În cazul în care mijloacele fixe achiziționate nu sunt utilizate exclusiv în scopul implementării proiectului, se va acoperi doar amortizarea acestora pentru perioada de implementare a proiectului, fără a se depăși 25% din totalul finanțării nerambursabile acordate.(3) Cel mult 5% din totalul finanțării nerambursabile se poate acorda ca sumă forfetară pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spațiile în care își desfășoară activitatea beneficiarul, consumabile asociate cu managementul proiectului, costuri pentru comunicații telefonice sau internet, cheltuieli cu energia electrică.(4) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare.(5) Solicitantul are obligația de a preciza în cuprinsul cererii de finanțare și de a justifica în raportul final de activitate toate informațiile privind caracterul neeconomic sau, după caz, economic al activităților din cadrul proiectului cultural¸ încadrarea finală constituind clauză distinctă în contractul de finanțare, opozabilă acestuia în situația constatării de către autoritatea finanțatoare a intenției frauduloase și care atrage rezilierea de drept a contractului de finanțare.(6) Pentru acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea realizării de activități economice, autoritatea finanțatoare trebuie să elaboreze scheme de ajutor de stat/de minimis înainte de acordarea finanțării, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 7-15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazul în care finanțările nerambursabile implică ajutor de stat/de minimis, cheltuielile eligibile vor fi cele prevăzute în schema elaborată de autoritatea finanțatoare.(8) Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentei ordonanțe nu pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli, neeligibile:a) cheltuieli efectuate de solicitant anterior semnării contractului de finanțare;b) cheltuieli pentru contractarea creditelor necesare plății contribuției proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar;c) taxa pe valoarea adăugată, precum și orice alte taxe;d) dobânda și alte comisioane aferente creditelor;e) achiziția de echipamente secondhand;f) amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;g) costurile pentru operarea investiției;h) sumele rezultate din diferențele de curs valutar;i) costuri de amortizare, cu excepția situației prevăzute la alin. (2);j) contribuția în natură, cu excepția situației prevăzute la art. 2 alin. (7) lit. d);k) cheltuieli de leasing.9. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de contracte de finanțare încheiate între autoritatea finanțatoare și beneficiari.(2) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe baza cererii de plată emise de acesta pentru fiecare tranșă.(3) Cuantumul și eșalonarea tranșelor se stabilesc în contractul de finanțare, în funcție de etapele de realizare ale proiectului cultural, prima tranșă fiind plătibilă la cererea beneficiarului, la semnarea contractului de finanțare.(4) Următoarele tranșe se acordă după verificarea:a) progresului activităților, în baza raportului tehnic depus de beneficiar;b) eligibilității cheltuielilor efectuate de beneficiar din tranșa anterioară, în baza raportului financiar și a documentelor justificative prezentate de acesta.(5) Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării.(6) La justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă, cheltuielile eligibile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) și, după caz, alin. (8) trebuie să corespundă, cumulativ, următoarelor cerințe:a) să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului cultural;b) să fie necesare realizării proiectului cultural;c) să respecte dispozițiile incidente din legislația națională și, după caz, a Uniunii Europene, aplicabile în materie;d) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului.10. Articolul 6^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^2(1) Nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare atrage obligarea acestora la restituirea parțială sau integrală a sumelor primite, la care se adaugă dobânda legală calculată la sumele acordate, în conformitate cu prevederile contractuale, în condițiile legii.(2) În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranșă și a rapoartelor tehnice, autoritatea finanțatoare are obligația de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile, prevăzute la art. 4.(3) În cazul finanțării considerate ajutor de stat/de minimis, recuperarea se face cu respectarea procedurii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar dobânda se va calcula conform Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Finanțarea nerambursabilă acordată pentru realizarea, în cadrul proiectului cultural, a unor activități cu caracter neeconomic nu intră sub incidența normelor privind ajutorul de stat, caz în care este necesară organizarea evidenței contabile separate pentru aceste tipuri de activități.11. Articolul 6^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^3(1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile este supus controlului autorității finanțatoare în condițiile prevăzute în reglementarea proprie privind organizarea sesiunilor de finanțare nerambursabilă, elaborate și aprobate cu respectarea legislației incidente, precum și al instituțiilor cu atribuții în verificarea modului de utilizare a fondurilor publice.(2) Reglementarea prevăzută la alin. (1) și, după caz, contractul de finanțare vor cuprinde clauze privind obligațiile beneficiarului și ale autorității finanțatoare cu privire la verificarea modului de utilizare a fondurilor publice și, după caz, a respectării normelor incidente în materia acordării ajutorului de stat.(3) Autoritatea finanțatoare are obligația înscrierii în registru a situațiilor de încălcare a clauzelor contractuale prin utilizarea neconformă a sumelor acordate sub forma finanțărilor nerambursabile.12. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Sesiunea de selecție a cererilor de finanțare se desfășoară în următoarele etape:a) publicarea anunțului privind sesiunea de selecție;b) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție;c) evaluarea și selecția cererilor de finanțare;d) comunicarea publică a rezultatului selecției;e) soluționarea contestațiilor;f) comunicarea publică a rezultatului final al selecției.13. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritatea finanțatoare are obligația afișării pe pagina de internet dedicată comunicării informațiilor de interes public următoarele informații privind acordarea finanțărilor nerambursabile:a) regulile privind organizarea sesiunii de finanțare nerambursabilă și desfășurare a activității comisiilor de selecție și a celor de soluționare a contestațiilor;b) ghidul solicitantului;c) valoarea totală a fondurilor alocate sesiunii de selecție și/sau programului sau, după caz, programelor de finanțare din cadrul acesteia, cu precizarea limitei superioare a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;d) criteriile de selecție;e) lista solicitanților, cu precizarea proiectelor culturale și a sumelor solicitate;f) lista beneficiarilor, cu precizarea rezumatului proiectelor culturale și a valorii finanțării nerambursabile acordate;g) valoarea finanțării nerambursabile decontate;h) componența nominală a comisiei de selecție.(2) Informațiile publice se afișează în succesiunea etapelor procedurale de acordare a finanțărilor nerambursabile, cu respectarea următoarelor reguli:a) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d): cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea cererilor de finanțare;b) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. e)-h): conform reglementărilor aprobate la nivelul autorității finanțatoare, fără depășirea unui termen rezonabil, de cel mult 3 zile lucrătoare de la încheierea respectivei etape.(3) Autoritatea finanțatoare are obligația introducerii în registru a informațiilor prevăzute la:a) alin. (2) lit. a) - în ziua afișării acestora pe pagina de internet;b) alin. (2) lit. b) - în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afișarea pe pagina de internet.(4) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(3) atrage răspunderea în condițiile legii.(5) Dispozițiile prezentului articol se aplică corespunzător și în cazul atribuirii finanțărilor nerambursabile în condițiile prevăzute de art. 1^2 alin. (3)-(5).(6) În situațiile în care întârzierea sesiunii de selecție periclitează implementarea proiectelor culturale și/sau alte situații de natură a prejudicia interesul public, autoritatea finanțatoare poate reduce numărul de zile prevăzute la alin. (2) lit. a) cu cel mult jumătate.(7) Situația excepțională prevăzută la alin. (6) și motivarea acesteia se aduc la cunoștința publică prin grija autorității finanțatoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentului articol.(8) Enumerarea de la alin. (1) nu are caracter limitativ.14. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Selecția proiectelor culturale pe baza cererilor de finanțare nerambursabilă se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.(2) Comisiile de selecție sunt alcătuite din:a) reprezentanți ai autorității finanțatoare;b) specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității.(4) Stabilirea numărului de membri ai comisiei de selecție și numirea acestora se fac prin actul administrativ emis de către autoritatea finanțatoare: ordin, decizie sau hotărâre, după caz.(5) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștința publică numai după încheierea sesiunii de selecție.(6) Pentru fiecare sesiune de selecție, specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) sunt selectați de către autoritatea finanțatoare din baza proprie de date constituită din candidaturile depuse la anunțul public de recrutare sau, după caz, din secțiunea dedicată a registrului, cu respectarea principiului transparenței.(7) La desemnarea comisiilor de selecție, autoritatea finanțatoare are obligația de a asigura înlocuirea a cel puțin 50% din specialiștii sesiunii precedente.15. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Selecția proiectelor culturale se realizează în baza clasamentului punctajelor finale, rezultate în urma evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă, pe baza criteriilor stabilite de autoritatea finanțatoare conform art. 1^3 alin. (2).(2) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei.(3) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru cererile de finanțare selectate, în baza clasamentului final, în limita bugetului alocat sesiunii/programului de finanțare.(4) Autoritatea finanțatoare nu poate diminua valoarea finanțării nerambursabile solicitată per proiect cultural, cu excepția situațiilor în care:a) în devizul proiectului sunt identificate cheltuieli neeligibile;b) valoarea solicitată depășește limita superioară a finanțării nerambursabile care poate fi acordată unui proiect;c) proiectul se situează pe ultimul loc din clasamentul final - în vederea încadrării în bugetul alocat sesiunii/programului de finanțare.16. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.17. La articolul 18, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziții speciale referitoare la finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale din bugetul Fondului Cultural Național, gestionat de Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică cu personalitate juridică, care este organizată și funcționează în subordinea Ministerului Culturii, denumită în continuare Administrația..................................................................................................(4) Sediul Administrației este în municipiul București, str. Barbu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.18. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Consiliul Administrației are următoarele atribuții principale:a) stabilește strategia și prioritățile de finanțare ale Fondului Cultural Național;b) avizează pentru fiecare sesiune de selecție:(i) propunerile privind componența comisiilor de selecție a cererilor de finanțare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în vederea constituirii acestora cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 16;(ii) ghidul solicitantului.19. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Fondul Cultural Național este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele contribuții:a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;b) o cotă de 5% din încasările din comisioane, realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitație publică, a bunurilor culturale mobile;c) o cotă de 2% din încasările realizate de agențiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;d) o cotă de 20% din încasările obținute din difuzarea, vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărților poștale ilustrate, afișelor, posterelor și imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri și expoziții pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepția muzeelor și galeriilor de artă;g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care își desfășoară activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri, parcuri de distracții și alte activități recreative și distractive;j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conținut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;l) cota prevăzută la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;m) cota prevăzută la art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) o cotă de 3% din devizul general al investițiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcțiile amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;o) fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale;p) donații, legate sau alte liberalități;q) sponsorizări;r) dobânda aferentă disponibilităților aflate în bugetul Fondului Cultural Național;s) o cotă de 2% din încasările Companiei Naționale Loteria Română - S.A.;ș) alte venituri dobândite în condițiile legii.(2) Bunurile culturale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt cele care fac parte din patrimoniul cultural național mobil, conform dispozițiilor art. 3 și următoarele din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-k) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activitățile respective, din care sa dedus TVA aferentă, și se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.(4) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii și vor fi folosite pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe.(5) Din veniturile prevăzute la alin. (1), Administrația poate utiliza, în baza bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat și monitorizat anual de către ordonatorul principal de credite, un cuantum de cel mult 1% pentru cheltuieli proprii, generate de administrarea Fondului, acordarea și monitorizarea finanțărilor nerambursabile.20. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul în care activitățile unui operator economic intră sub incidența a două sau mai multor obligații de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic în cauză datorează contribuția aferentă activității cu cea mai mare cotă.21. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul Cultural Național.22. La articolul 25, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În vederea eficientizării colectării contribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (1), Administrația are următoarele obligații:a) să implementeze o evidență electronică a contributorilor și actualizării permanente a propriei baze de date;b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor și pentru urmărirea recuperării creanțelor;c) să elaboreze și să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conștientizării contributorilor privind obligațiile de plată ce le revin;d) să solicite sprijinul autorităților și instituțiilor publice și al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competențe în colectarea de taxe și impozite, precum și al instituțiilor abilitate în auditarea și/sau controlarea respectării obligațiilor legale a contributorilor de drept privat și public.(3) Ministerul Culturii și instituțiile din subordinea/de sub autoritatea sa, la solicitarea Administrației, acordă sprijinul necesar în vederea exercitării unui control permanent asupra contribuțiilor colectate, vizând, urmărind în principal, următoarele obiective:a) determinarea corectă a valorii contribuției la constituirea Fondului Cultural Național;b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;c) stabilirea eventualelor diferențe între sumele vărsate și cele datorate, conform prevederilor legale................................................................................................(5) În vederea completării constante a bazei de date deținute de către Administrație și/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Oficiul Național al Registrului Comerțului va pune la dispoziția acestora, gratuit, baza de date actualizată, care conține elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuți la art. 21 alin. (1).23. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Finanțările nerambursabile se acordă de către Administrație exclusiv pe bază de selecție publică de cereri de finanțare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 1^1.24. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Acordarea finanțărilor nerambursabile de către Administrație se face cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei ordonanțe privind organizarea sesiunilor de selecție, obligațiile și regulile aplicabile autorității finanțatoare și solicitanților, respectiv beneficiarilor.25. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Comisiile de selecție constituite la nivelul Administrației sunt organizate conform prevederilor art. 12, cu excepția dispozițiilor alin. (2), fiind alcătuite din experți independenți cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea de proiecte culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.(2) Organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a proiectelor culturale și de soluționare a contestațiilor se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii.(3) Pentru activitatea depusă în cadrul unei sesiuni de evaluare, membrii comisiilor de selecție și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor primesc câte o indemnizație, plătită din bugetul Fondului Cultural Național, al cărei cuantum se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii.26. Articolul 29^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29^1Dispozițiile art. 4 sunt aplicabile și în cazul:a) proiectelor culturale proprii ale autorităților finanțatoare organizate, desfășurate, finanțate în țară și străinătate;b) proiectelor culturale organizate și desfășurate de instituții publice din subordinea autorităților finanțatoare, în țară și străinătate, finanțate din subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;c) proiectelor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 1^2 alin. (3)-(5);d) proiectelor culturale pentru care se acordă finanțări nerambursabile în conformitate cu dispozițiile art. 29.27. Articolele 29^2 și 29^3 se abrogă.28. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. j) și ale art. 11 alin. (1) lit. a), în cadrul sesiunilor de finanțare, autoritatea finanțatoare poate derula programe de finanțare destinate solicitanților persoane fizice: burse de studii/creație, stagii de formare sau granturi de călătorie, inclusiv rezidențe artistice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale reglementărilor elaborate și aprobate la nivelul respectivei autorități finanțatoare.29. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Dispozițiile din actele normative referitoare la stabilirea acțiunilor și a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor și a limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile proiectelor culturale finanțate în condițiile prezentei ordonanțe.30. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Cheltuielile care se efectuează de către instituțiile publice din titlul de cheltuieli «Bunuri și servicii», cu excepția bunurilor de natura obiectelor de inventar, și care sunt destinate organizării și/sau desfășurării proiectelor culturale se prevăd în bugetele instituțiilor publice organizatoare la alineatul bugetar «20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii.31. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 33, cu următorul cuprins:  +  Articolul 33Registrul național al finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii este înființat și administrat în format electronic de Ministerul Culturii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pe anul 2022 și estimările pe anul 2023.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Culturii va elabora și va aproba prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice privind Registrul național al finanțărilor nerambursabile din domeniul culturii.  +  Articolul III(1) Procedurile de selecție a proiectelor culturale, precum și cele de soluționare a contestațiilor, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi supuse prevederilor legale aplicabile la data demarării lor, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.(2) Executarea contractelor de finanțare nerambursabilă aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență are loc în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentare aplicabile la data semnării acestora de către autoritatea finanțatoare.(3) Cuantumul indemnizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 28 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în limita a cel puțin 5% și cel mult 10% din salariul/indemnizația ordonatorului principal de credite.(4) Pentru fiecare sesiune/program de finanțare autoritatea finanțatoare stabilește și aduce la cunoștință publică modalitatea de transmitere a documentelor scrise prevăzute la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dânduse textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 20232. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de finanțare a Programului național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», cu implementare multianuală, denumit în continuare Programul.(2) Programul se desfășoară conform Dosarului de candidatură pe baza căruia orașul Timișoara a fost nominalizat la titlul «Capitală Europeană a Culturii», denumit în continuare Candidatura.(3) Programul este alcătuit, conform Candidaturii, dintr-un portofoliu de proiecte, denumit în continuare Program cultural, și din obiective de investiții în infrastructura culturală aferente acestuia, denumite generic Program de investiții.(4) Susținerea desfășurării Programului se asigură de către Ministerul Culturii.(5) Pe durata organizării și desfășurării Programului, implementarea Programului cultural este de competența autorităților administrației publice locale ale municipiului Timișoara, respectiv ale județului Timiș, prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara și Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș - instituții publice aflate în coordonarea/sub autoritatea acestora, denumite în continuare structuri de implementare.(6) Autoritățile administrației publice locale ale județului Timiș, respectiv ale municipiului Timișoara pot susține realizarea unor proiecte din cadrul Programului cultural sau, după caz, conexe acestuia și prin alte instituții publice de cultură aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea lor, prin suplimentarea subvenției anuale alocate.(7) Asigurarea implementării coerente a Programului cultural de către structurile de implementare, în conformitate cu viziunea și conceptele principale ale Candidaturii, este de competența unei organizații neguvernamentale, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ, denumită în continuare Asociația.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Reprezentantul/Reprezentanții Ministerului Culturii, în susținerea desfășurării Programului, are/au următoarele responsabilități:a) asigură comunicarea cu alte autorități centrale, după caz, în vederea bunei desfășurări a Programului;b) inițiază acțiuni de diplomație culturală și participă la rețele europene ale orașelor în vederea punerii în valoare a relațiilor cu orașele cu care Timișoara este înfrățită și cu cele care au deținut/dețin sau urmează să dețină titlul de Capitală Europeană a Culturii;c) urmărește/urmăresc atragerea de finanțări private și direcționarea acestora către Program;d) propune/propun și/sau inițiază măsurile necesar a fi întreprinse de către autoritățile centrale în scopul asigurării pregătirilor și desfășurării adecvate a Programului;e) monitorizează implementarea Programului cultural și a Programului de investiții și corelarea dintre ele;f) garantează respectarea criteriilor din Candidatură, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;g) exercită prerogativa avizării documentațiilor de selecție pentru acordarea finanțărilor din cadrul Programului cultural, conform prevederilor prezentei ordonanțe;h) asigură un dialog permanent între autoritățile administrației publice centrale și locale în vederea exercitării atribuțiilor care le revin în implementarea Programului;i) face/fac demersurile necesare pentru implicarea altor autorități publice din regiune sau, după caz, euroregiune;j) monitorizează promovarea internă și internațională a Programului;k) înaintează propuneri în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Culturii în structurile Asociației;l) orice alte atribuții necesare derulării Programului conform Candidaturii și potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.(2) Reprezentantul/Reprezentanții Ministerului Culturii își exercită atribuțiile și responsabilitățile de avizare prevăzute la alin. (1) lit. g), în baza referatelor de analiză întocmite prin grija Asociației.(3) Reprezentantul/Reprezentanții Ministerului Culturii își exercită atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) prin asigurarea respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică și a implementării integrate și corelate a Programului cultural de către structurile de implementare, în mod obiectiv, imparțial și neimplicat în decizii de oportunitate.(4) Structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5), în exercitarea atribuțiilor, au competențe de autorități finanțatoare:a) pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri proprii;b) pentru acordarea de finanțări nerambursabile din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Asociația, în calitate de garant al coerenței Programului, are atribuții în monitorizarea respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale din Candidatură și a corelării Programului cultural cu Programul de investiții.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Finanțarea implementării Programului cultural în perioada 2019-2024 se asigură:a) din sumele prevăzute în acest scop în bugetele locale ale municipiului Timișoara și județului Timiș;b) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de 51.979 mii lei.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă sub formă de transfer din bugetul Ministerului Culturii de la titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», către bugetele locale astfel:a) pentru finanțarea unor proiecte culturale în baza procedurilor de selecție, derulate de județul Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și, respectiv, prin Asociație - suma de 18.679 mii lei;b) pentru finanțarea unor proiecte culturale în baza procedurilor de selecție, derulate de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara - suma de 33.300 mii lei.(3) Sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat conform dispozițiilor prezentului articol și, respectiv, de la bugetele locale ale municipiului Timișoara și județului Timiș se reportează în anul următor, potrivit destinației, până la finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024.5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru diversificarea Programului cultural sau, după caz, pentru realizarea unor proiecte conexe acestuia, alte autorități finanțatoare, centrale și/sau locale, altele decât cele de la art. 1 alin. (5), pot acorda finanțări nerambursabile, în condițiile prevăzute în actele administrative ale acestora, adoptate în acest scop, aplicabile în materie cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Atribuirea directă, respectiv selecția proiectelor culturale în scopul acordării de finanțări nerambursabile în cadrul Programului cultural de către structurile de implementare se fac prin aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea următoarelor criterii alternative, prevăzute în Candidatură:a) excelența artistică interdisciplinară și/sau originalitatea: propunerile trebuie să combine în mod creativ, pe de o parte, forme artistice diverse, iar pe de alta - arta, cultura și alte domenii diferite - social, educațional și economic; va fi încurajata fuziunea formelor artistice tradiționale cu exprimările noi, inovatoare și experimentale;b) dimensiunea europeană, care evidențiază bogăția diversității culturale europene: va fi încurajată o gamă largă de posibilități, de la schimburi creative la parteneriate sustenabile și coproducții între inițiative deja existente, cum sunt festivalurile și partenerii noi;c) dezvoltarea publicului: proiectele se vor adresa unuia sau mai multor niveluri de angajament, participare și abordare a publicului, propunându-și să inspire exprimarea de sine, să stimuleze conținuturile culturale generate de către public, să dezvolte creația în comun sau să implice și să formeze voluntari; se încurajează propuneri care includ grupuri vulnerabile și/sau abordează teme sociale;d) cooperarea între instituțiile culturale consacrate și grupurile sau artiștii în curs de afirmare, la nivel local și internațional;e) axarea pe valențele spațiului public și contribuția la deschiderea și accesibilizarea orașului;f) promovarea patrimoniului și explorarea noilor tehnologii, în concordanță cu Agenda Culturală Europeană: proiectele vor promova platforme deschise și comune pentru conținuturile culturale, oferind cetățenilor posibilitatea de a dobândi abilități avansate de producere, accesare și distribuire a produselor culturale;g) cultura ca promotor pentru dezvoltare și inovație: proiectele vor promova forme noi de antreprenoriat cultural și creativ, vor crea noi locuri de muncă în sectorul industriilor culturale și creative și vor contribui la transformarea Timișoarei și a Banatului într-un centru de creativitate culturală;h) componenta educațională va fi dezvoltată prin implicarea activă a școlilor și prin promovarea cooperării cu școli din diferite țări europene; se vor puncta propunerile referitoare la formarea continuă și îmbătrânirea activă;i) dezvoltarea sectorului turistic, de manieră atrăgătoare, atât pentru turiști, cât și pentru populația locală; evenimentele vor fi distribuite uniform în oraș și în împrejurimi, acoperind întreaga regiune;j) moștenirea pe termen lung, în concordanță cu strategia culturală a municipiului Timișoara/județului Timiș, evaluată în funcție de durabilitatea impactului cultural, economic și social.7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (4) lit. b), structurile de implementare au obligația de a transmite Asociației pentru analiză și referință următoarele documente:a) anunțul public privind sesiunea de selecție;b) ghidul solicitantului;c) orice alte documente aferente procedurii de selecție care sunt necesare pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din cadrul Programului cultural.(2) Asociația are obligația de a analiza cu celeritate documentele prevăzute la alin. (1), din perspectiva conformității acestora cu Candidatura și, respectiv, cu criteriile cuprinse la art. 5, în vederea transmiterii către structura de implementare solicitantă, în termen de 10 zile lucrătoare, a concluziilor rezultate.(3) Pentru finanțările nerambursabile acordate din suma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), structurile de implementare au obligația de a solicita avizul Ministerului Culturii în condițiile alin. (1) și, corelativ, dispun de dreptul de a refuza, motivat, conformarea la conținutul avizului cu caracter consultativ.(4) În situația avizului negativ sau, după caz, a avizării cu observații, structura de implementare solicitantă va retransmite Asociației, în termen de 5 zile lucrătoare, documentele refăcute conform observațiilor sau, după caz, cu motivarea nepreluării acestora sau a neluării în considerare a avizului negativ.(5) Structurile de implementare, în calitate de autorități finanțatoare, au obligația de a transmite Asociației informări trimestriale privind proiectele culturale finanțate în condițiile prezentei ordonanțe, astfel:a) sumele angajate/contractate/decontate, după caz, în baza procedurilor avizate în condițiile alin. (1)-(4);b) stadiul realizării proiectelor finanțate, raportat la calendarul multianual al Programului cultural.(6) Sesizarea formulată de Ministerul Culturii privind neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor prevăzute la alin. (1), (3) și (4) atrage sancțiuni administrative, după caz, anularea procedurii de selecție.(7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (2) și (5) se sancționează conform prevederilor legale aplicabile.8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Finanțările nerambursabile ale proiectelor din cadrul Programului cultural se acordă pe bază de contracte de finanțare, încheiate în urma procedurilor derulate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001.(2) Finanțările nerambursabile pentru proiectele din cadrul Programului cultural cuprinse în Candidatura Programului național de importanță strategică se acordă din sumele prevăzute în acest scop în bugetele structurilor de implementare, pe cale de excepție de la prevederile alin. (1), prin aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind atribuirea directă a contractelor de finanțare nerambursabilă.(3) Finanțarea proiectelor din cadrul Programului cultural conform dispozițiilor alin. (2) se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 5 din prezenta ordonanță de urgență.(4) Durata contractelor de finanțare nerambursabilă se stabilește de părți, până cel târziu la finalul anului 2023.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazuri justificate conform Candidaturii, durata contractelor de finanțare nerambursabilă poate fi stabilită până cel târziu la finalul primului semestru al anului 2024.9. Articolul 8 se abrogă.10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) În vederea respectării angajamentelor cuprinse în Candidatură și, după caz, în protocolul dintre Asociație și autoritățile publice locale și/sau structurile de implementare, Consiliul Județean Timiș implementează programul prioritar multianual «Comunicare, monitorizare și evaluare Program Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023», derulat prin Asociație.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Asociația primește din suma prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), pe bază de contracte încheiate cu Consiliul Județean Timiș, suma de 7.379 mii lei astfel:a) pentru acoperirea costurilor componentei de comunicare și promovare internă și internațională aferente programului prioritar prevăzut la alin. (1), suma de 6.599 mii lei;b) pentru acoperirea cheltuielilor administrative și, după caz, a cheltuielilor salariale, în completarea veniturilor provenite din cotizații, suma de 780 mii lei.(3) Sumele prevăzute la alin. (2) se fac venit la bugetul Asociației.11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cadrul activității de monitorizare a respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale din Candidatură, Asociația transmite Ministerului Culturii rapoarte trimestriale, cel târziu până la jumătatea trimestrului următor pentru trimestrul anterior, cuprinzând:a) avizele emise în condițiile art. 6;b) procedurile avizate în condițiile art. 6;c) situația privind angajarea cheltuielilor, numărul și valoarea contractelor atribuite - raportată la bugetele alocate pentru Programul Cultural;d) situația deconturilor și stadiul realizării proiectelor finanțate, raportat la calendarul multianual al Programului cultural, după caz.(2) Ministerul Culturii, în baza rapoartelor trimestriale prevăzute la alin. (1), elaborează și înaintează informări periodice către Guvernul României și către instituțiile europene competente, după caz.12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Angajarea fondurilor alocate conform dispozițiilor art. 3, precum și modul de utilizare de către beneficiari a finanțărilor nerambursabile atribuite sunt supuse controlului Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie.13. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În perioada 2022-2023, finanțarea Programului de investiții se asigură:a) din sumele alocate în acest scop în bugetele locale ale municipiului Timișoara și județului Timiș;b) din bugetul de stat, prin transfer către bugetele locale, respectiv prin bugetul Ministerului Culturii, de la titlul 51 «Transferuri între autorități ale administrației publice», în limita sumei de 84.959 mii lei, articolul 51.02 «Transferuri de capital»;c) din bugetul de stat, respectiv din bugetul Ministerului Culturii, de la titlul 51 «Transferuri între autorități ale administrației publice», alineatul 51.01.01 «transferuri către instituții publice», în limita sumei de 29.700 mii lei, pentru Teatrul Național «Mihai Eminescu» din Timișoara.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se repartizează pentru finanțarea obiectivelor de investiții ale beneficiarilor:a) județul Timiș - în limita sumei de 32.033 mii lei;b) municipiul Timișoara - în limita sumei de 52.926 mii lei.(3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (2) lit. a) și b) transmit Ministerului Culturii rapoarte trimestriale, cel târziu până la jumătatea trimestrului următor pentru trimestrul anterior, privind stadiul implementării Programului de investiții, cuprinzând:a) situația privind angajarea cheltuielilor, numărul și valoarea contractelor atribuite - raportată la bugetele alocate pentru Programul de investiții;b) situația deconturilor și stadiul realizării investițiilor, raportat la graficul de execuție a lucrărilor.14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență sunt obiective eligibile acele obiective de investiții și/sau mijloace fixe, după caz, care pot fi puse în valoare prin intermediul Programului cultural sau proiectelor conexe acestuia, cel târziu în trimestrul IV al anului 2023.(2) În vederea finanțării în limita sumelor, prevăzute la art. 12 alin. (2), documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară a obiectivelor eligibile din cadrul Programului de investiții, inclusiv cele aferente achizițiilor de dotări mijloace fixe eligibile, după caz, se aprobă în condițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele rămase neutilizate de către municipiul Timișoara sau, după caz, de către județul Timiș pentru implementarea Programului de investiții se reportează și rămân la dispoziția acestora, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație până la finalizarea obiectivelor eligibile, aprobate în condițiile alin. (2), dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2023.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. c), prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, sumele alocate Teatrului Național Timișoara rămase neutilizate la sfârșitul anului 2022 se reportează, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație până la finalizarea obiectivului de investiții, dar nu mai târziu de sfârșitul anului 2023.15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Autoritățile executive ale administrației publice locale cu rol executiv și, după caz, structurile de implementare răspund, potrivit legii, de modul de utilizare a sumelor alocate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, potrivit destinației pentru care au fost alocate, precum și de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de produse/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor alocate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează de către Ministerul Finanțelor prin aparatul de inspecție economico-financiară.  +  Articolul VI(1) Măsurile de finanțare a Programului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se implementează prin efectuarea modificărilor necesare în bugetul Ministerului Culturii, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară și în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea asigurării infrastructurii culturale adecvate implementării Programului cultural:a) în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, contractele de finanțare care nu au produs efecte juridice și/sau obligații pe seama fondurilor publice, încheiate între Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Culturii în limita sumelor alocate de la bugetul de stat în perioada 2019-2022 pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se reziliază;b) la data intrării în vigoare a actului normativ privind modificările bugetului Ministerului Culturii, conform dispozițiilor alin. (1), se abrogă alin. (1^1) al art. 7 și anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecție a cererilor de acordare de finanțări nerambursabile reprezentanți ai Asociației și/sau ai Ministerului Culturii.(4) După finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024, sumele alocate de la bugetul de stat pentru implementarea acestuia, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat.(5) Autoritățile executive ale administrației publice locale responsabile pentru implementarea Programului și Ministerul Culturii pot susține procesul de actualizare, pe cale consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Actualizarea dosarului de candidatură poate avea loc în condițiile respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică.(7) Modificările agreate de părți în condițiile alin. (6) se supun consultării juriului de monitorizare CEaC, conform procedurilor aplicabile.(8) După consultarea juriului de monitorizare CEaC, Candidatura actualizată se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(9) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, Asociația „Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“, în termenul prevăzut la alin. (6), va iniția demersurile pentru adaptarea Statutului și, după caz, a celorlalte documente de funcționare, în condițiile cerute de lege pentru modificarea/completarea actelor constitutive.(10) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (9) sau, după caz, a imposibilității asumării de către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a acestor obligații, autoritățile publice cu responsabilități în implementarea Programului au obligația de a face demersurile în vederea aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (7), prin intermediul unei alte asociații.(11) În situația prevăzută la alin. (10), sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat, bugetul municipiului Timișoara sau, după caz, bugetul Consiliului Județean Timiș către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ se restituie integral la bugetele de la care au fost alocate.  +  Articolul VIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iunie 2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 83.----