HOTĂRÂRE nr. 782 din 16 iunie 2022privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum", în anul 2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 20 iunie 2022  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024, Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019.în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum, pentru anul 2022, în cadrul Programului de susținere a producției de cartof de consum, în anul 2022, denumit în continuare program.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.  +  Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de cartof de consum - Solanum tuberosum.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București, denumite în continuare DAJ, și structurile teritoriale, respectiv centrele locale/județene și, respectiv, ale municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA; c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;  +  Capitolul II Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susținerea producției de cartof de consum  +  Articolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de cartof de consum, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. c) și d), pentru culturile de cartof prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2022;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare;c) producătorilor agricoli persoane juridice.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de cartof de consum, beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploatație, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de cartof de consum, anul ............., beneficiar numărul ............................., Direcția Agricolă Județeană ….....…./a Municipiului București“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;c) să obțină o producție de minimum 15 tone/ha de pe suprafața prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere. d) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022;e) să facă dovada producției minime realizate, potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcție de forma de organizare.(2) Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. c) se face până cel târziu la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere. (3) Dovada valorificării producției de cartof prevăzute la alin. (2) o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.  +  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.(2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condițiile prevăzute la art. 5. (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(4) Valoarea sprijinului financiar se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.  +  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2022.  +  Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 15.000 mii lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000 mii euro, și se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“, direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 40 „Subvenții“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.  +  Capitolul III Modul de acordare și modalitățile de verificare și control al ajutorului de minimis pentru susținerea producției de cartof  +  Articolul 9(1) La depunerea cererii de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezența potențialilor beneficiari, verifică sumele rămase și potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la concurența sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciții financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate“ pentru anul 2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 716/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol“ și cele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița“, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), solicitanții prevăzuți la art. 4 alin. (2) completează și depun cererea de înscriere în program, însoțită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f) adeverința în original din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;g) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2.(4) Cererea de înscriere în program și documentele prevăzute la alin. (3) se depun începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până cel târziu la data de 15 iulie, inclusiv. (5) Cererea de înscriere în program, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), poate fi transmisă la DAJ și prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat. (6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situația cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potențial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poștă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi atașată la cererea de înscriere în program.(8) În situația în care solicitantul utilizează suprafețe de teren cultivate cu cartof de consum situate în județe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafața cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului conform modelului din anexa nr. 3, verifică existența tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondența datelor din cerere cu datele din documente și întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor. (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnați din cadrul DAJ, respectiv a municipiului București înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.  +  Articolul 10(1) După înregistrarea cererii în Registrul unic pentru accesarea programului, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificărilor în teren privind identificarea culturii și evaluarea producției de cartof de consum prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), înainte de recoltare.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează, prin decizie, echipele mixte formate dintr-un reprezentant al DAJ și un reprezentant al APIA, pentru efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Echipele mixte efectuează verificările prevăzute la alin. (1) în baza notificării scrise privind identificarea și evaluarea producției, transmisă la DAJ de către beneficiari, prin e-mail, fax sau poștă, și întocmesc fișa de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.(4) Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (3), prin e-mail, fax sau poștă, cu cel mult 10 zile, dar nu mai puțin de 48 de ore înainte de începerea recoltării, pentru a se asigura organizarea echipelor de control.(5) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potențialii beneficiari înregistrați în Registrul unic pentru accesarea programului au obligația să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program documentele justificative, prevăzute la art. 5 alin. (3), până la 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 11(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București verifică documentele prevăzute la art. 10 alin. (5) și completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum.(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, și se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).  +  Articolul 12Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie inclusiv a anului de cerere.  +  Articolul 13După primirea tuturor situațiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmește situația centralizatoare potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar solicitat și deschiderii creditelor bugetare.  +  Articolul 14(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se alimentează conturile DAJ.(2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.  +  Articolul 15(1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (10), precum și documentația depusă pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum aferente perioadei prevăzute la art. 5 alin. (2) se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data plății ajutorului de minimis.(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.(3) Lista prevăzută la alin. (2) se publică pe site-urile direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 16(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanților a căror suprafață de culturi de cartof de consum este obținută prin divizarea unei suprafețe cu cartof de consum efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.  +  Articolul 17În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum și în situația atestării de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligați la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 782.  +  Anexa nr. 1Nr. ......... data ................
  Cerere de înscriere în Program
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură Județeană ....................../a Municipiului BucureștiSubsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF ................................................., cu sediul în localitatea ........................, județul ...….........., înscrisă la registrul comerțului cu nr. .........., CUI ..........., cod CAEN ............., cont bancar deschis la ............................, reprezentată de ............................, CNP ..........................., e-mail ..................., telefon ...................;b) persoana fizică ..........................................., domiciliată în localitatea .................................., județul .......…................., str. ...………............... nr. ........., deținătoare a BI/CI seria ......... nr. ……, eliberat/eliberată la data ................. de ......................., CNP .................., cont bancar ................. deschis la ..............., e-mail ...................., telefon .................., solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum, potrivit art. 9 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 782/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia și depun următoarele documente:..............................................................................................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2022 la Direcția pentru Agricultură Județeană ................./a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața de ............. mp.Declar că în perioada anilor 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 782/2022, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din aceeași hotărâre, după cum urmează:Se înscrie actul normativ ....................................... Suma ..........................NOTĂ:Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
  A N G A J A M E N T
  1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, în termenul legal.3. Mă oblig să mențin suprafața de .........................., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.4. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură Județene ............/a Municipiului București cantitatea totală de cartof de consum obținută pe suprafața eligibilă.5. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.
  Solicitant,
  ........................
  Verificat
  Reprezentant DAJ,
  ......................................
  Aprobat
  Director executiv DAJ,
  .....................................
   +  Anexa nr. 2Nr. ............ data ..................A. Declarație
  (model)
  Subscrisa:PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ...................................., cu sediul în localitatea ..............................., județul ..............................., înscrisă la registrul comerțului cu nr. ......................, CUI ........................, cod CAEN ..................., cont bancar deschis la ................, reprezentată de ....................., CNP ....................,declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de cartof de consum și mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, înainte de începerea recoltării, în scopul efectuării controlului în vederea evaluării producției înainte de recoltare.Declar că suprafața cultivată cu cartof de consum pentru care solicit sprijin financiar nu este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu cartof de consum existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.Declar că am înființat cultura de cartof de consum în suprafață de ............. mp, pe raza localității ..........................................., județul ..............................., și marchez suprafața la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program de susținere a producției de cartof de consum, beneficiar numărul ..................., Direcția pentru Agricultură Județeană ........................../a Municipiului București“.Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la identificarea culturii și evaluarea producției înainte de recoltare.Cunosc prevederile prezentei hotărâri cu privire la reducerea proporțională a valorii ajutorului de minimis solicitat de subsemnatul, care se poate realiza în situația în care sumele totale necesare reprezentând ajutor de minimis depășesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis.Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării verificării în vederea identificării culturii de cartof de consum și al evaluării producției înainte de recoltare.Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.
  Semnătura solicitantului,
  .................................
  B. Declarație de consimțământ
  (model)
  Sunt de acord ca Direcția pentru Agricultură Județeană........................../a Municipiului București să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR.Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate.Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
  Numele și prenumele (a se completa cu majuscule):
  .................................................................
  CNP ................................., seria și nr. CI ..................................
  Adresa de domiciliu: .....................................................
  Telefon mobil: ..................................................
  E-mail: ...............................................................
  Semnătura beneficiarului: ...................................
   +  Anexa nr. 3
  REGISTRUL UNIC
  pentru accesarea Programului de susținere a producției de cartof de consum (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană ....................../a Municipiului București
  Nr. crt.Producător agricol (denumirea, localitatea)Cererea de înscriere în program (nr. /data)Suprafața pentru care se solicită sprijinulCantitatea valorificată (t)Suma totală aprobată (lei)
  Total (mp)
  012345
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.
  Întocmit
  .............................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 4
  FIȘA DE IDENTIFICARE
  a culturii și evaluare a producției de cartof de consum înainte de recoltare (model)
  Nr. ............................... data ...............Datele de identificare ale beneficiarului:  +  PERSOANE FIZICE
  Numele: Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ...................nr. ................................, eliberat(ă) la data de ...................... de ...............
  CNP
  Telefon:E-mail:
   +  PERSOANE JURIDICE ȘI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  CUI/CIF:
  Nr. crt.JudețulSuprafața solicitatăSuprafața confirmatăCultura solicitatăCultura confirmatăNr. foto georeferențiatăProducția minimă estimată - t/ha -
  1.
  2.
  3.
  4.
  Total
  Se va atașa fișa de calcul pentru estimarea producției înainte de recoltare.Indicator, pe care să se găsească inscripția „Programul de susținere a producției de cartof de consum, beneficiar numărul ....................................., Direcția Agricolă Județeană ........................../a Municipiului București, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm“.Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.Alte mențiuni: ........................................................................................................................................................................Observații ...............................................................................Această fișă se va completa în urma notificării DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, de către solicitant pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartof de consum înainte de recoltare, potrivit art. ........ alin. (...) din Hotărârea Guvernului nr. …..... pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum“, în anul 2022.
  Am constatat,
  Reprezentant DAJ,
  ...................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Reprezentant APIA,
  .....................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
  Sunt de acord cu rezultatul controlului.
  Solicitant,
  .....................................................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura)
   +  Anexa nr. 5
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleDirecția Agricolă Județeană .................../a Municipiului București
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorSuprafața pentru care se acordă sprijinCantitatea valorificată (kg)Cuantum pe beneficiar (lei)Suma aprobată
  Total (mp)Total (lei)
  012345

  Director executiv,
  ..............................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Întocmit
  .........................................
  (numele, prenumele, funcția și semnătura)
   +  Anexa nr. 6
  SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,..................................................
  Nr. crt.JudețulSuma totală aprobată (lei)
  012
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL:

  Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene
  Director general,
  .................................
  (semnătura și ștampila)
  ----