ORDIN nr. 599 din 6 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022  În temeiul art. 3 alin. (6), (6^2), (7) și (13) și al art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, precum și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;2. La articolul 8 alineatul (1), după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:b^2) serviciile prevăzute la codurile 1.1.1 și 1.1.2 din anexă, solicitate de autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, precum și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară;3. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară“, grupa de servicii „Prima înregistrare“, după punctul 2.1.3 se introduce un nou punct, punctul 2.1.4, cu următorul cuprins:
  CodServiciuTarif (lei) UMReferințe
  2.1.4.Recepție cadastrală și înființare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938120imobil/u.i.Nota^24)
  4. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară“, grupa de servicii „Rectificare“, după punctul 2.5.2 se introduce un nou punct, punctul 2.5.3, cu următorul cuprins:
  CodServiciuTarif (lei) UMReferințe
  2.5.3.Îndreptare eroare materială - cadastru sistematic0imobil/u.i.
  5. În anexă, la capitolul 2 „Servicii de cadastru și publicitate imobiliară“, după grupa de servicii „Informare“ se introduce o nouă grupă de servicii, grupa „Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938“, cu următorul cuprins:
  Grupă serviciiCodServiciuTarif (lei)UMReferințe
  Înregistrarea în planul cadastral a imobilelor situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/19382.8.1.Înregistrarea în planul cadastral 0imobil/u.i.Nota^25)
  2.8.2.Înregistrarea în planul cadastral și efectuarea altor operațiuni 60operațiuneNota^26)
  2.8.3.Înregistrarea în planul cadastral și înscriere construcție60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitareoperațiuneNota^27)
  2.8.4.Înregistrarea în planul cadastral și extindere/radiere construcție120construcțieNota^28)
  6. În anexă, la capitolul 3 „Servicii furnizate în baza unui abonament“, grupa de servicii „TopRo5 1:5000 ROMPOS“ se înlocuiește cu grupa de servicii „Teme spațiale“, cu următorul cuprins:
  Teme spațiale3.1.1.Servicii vizualizare/descărcare500/1.000lună/temă
  7. În anexă, la capitolul 3 „Servicii furnizate în baza unui abonament“, după grupa de servicii „Teme spațiale“ se introduce o nouă grupă de servicii, grupa „Poziționare GPS“, cu următorul cuprins:
  Poziționare GPS3.1.2.Servicii poziționare GNSS, în timp real100/1.000luna/12 luni/utilizator/aparat
  8. În anexă, la capitolul 3 „Servicii furnizate în baza unui abonament“, grupa de servicii „ Conținutul cărții funciare“, după punctul 3.1.6 se introduc cinci noi puncte, punctele 3.1.7-3.1.11, cu următorul cuprins:
  3.1.7.Interogare API, Pachet 1^(*)1.000lunaNota^29)
  3.1.8.Interogare API, Pachet 2^(*)4.000Nota^30)
  3.1.9.Interogare API, Pachet 3^(*)5.000Nota^31)
  3.1.10.Interogare API, Pachet 4^(*)6.000Nota^32)
  3.1.11.Interogare API, Pachet 5^(*)10.000Nota^33)
  ^(*) Servicii de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface). Se furnizează conform seturilor de date precizate la notele de subsol ^29)-^33) și în limitele unei licențe de utilizare elaborate conform definiției cuprinse în metodologia de publicare a datelor deschise disponibilă la: http://ogp.gov.ro/nou/wp-content/uploads/2018/07/Metodologie-date-deschise_iulie2018.pdf.
  9. În anexă, nota de subsol ^8) se modifică și va avea următorul cuprins:^8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 de lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici sau printr-un raport de evaluare întocmit de un expert ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) ulterior elaborării studiului de piață, procentul se aplică la valoarea din studiu/raport. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 de lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 de lei. Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice, precum și în cazul intabulării dreptului de proprietate în baza convenției de reziliere/hotărârii judecătorești prin care se dispune rezilierea actului.În cazul actului de partaj, tariful se calculează prin raportare la cota-parte din dreptul de proprietate ce revine copărtașului, peste cota lui ideală, dar nu mai puțin de 60 de lei/imobil.La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 de lei pentru fiecare imobil.Intabularea dreptului de concesiune se tarifează cu un tarif fix de 120 de lei, indiferent de calitatea deponentului cererii sau a titularului dreptului.Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor. Defalcarea tarifului total rezultat se realizează astfel: se tarifează cu 60 de lei fiecare cerere de înscriere aferentă unui imobil (60 x «n» imobile). La prima cerere se adaugă tariful rămas, care se calculează astfel: tarif total – (60 x «n» imobile).10. În anexă, nota de subsol ^14) se modifică și va avea următorul cuprins:^14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară. Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.Serviciul se poate furniza și online, prin intermediul aplicației integrate de cadastru și carte funciară sau prin orice alte modalități și mijloace care permit comunicarea înscrisurilor electronice.11. În anexă, nota de subsol ^17) se abrogă.12. În anexă, după nota de subsol ^23) se introduc zece noi note de subsol, notele de subsol ^24)-^33), cu următorul cuprins:^24) Atribuirea de număr cadastral și deschiderea unei noi cărți funciare în cazurile expres prevăzute de art. 40 alin. (3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938. ^25) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, solicitată de titularul tabular, în cazul în care nu se solicită și alte operațiuni tehnice.^26) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu efectuarea altor operațiuni (de exemplu, actualizare categorie de folosință sau destinație, modificare suprafață, schimbare adresă poștală, notare posesie în cazul în care suprafața din măsurători a imobilului este mai mare decât procentul stabilit de lege pentru majorarea suprafeței pe cale administrativă etc.).^27) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu înscrierea unei construcții edificate pe un teren identificat cu număr topografic. ^28) Atribuirea de număr cadastral pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938, concomitent cu extinderea/radierea unei construcții edificate pe un teren identificat cu număr topografic.^29) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri.^30) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren.^31) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren;– detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcții.^32) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– detalii tehnice, adresă, coordonate, parcele - cu privire la teren;– detalii tehnice, adresă, coordonate - cu privire la construcții;– înscrieri;– persoane.^33) Seturi de date incluse: – nomenclatoare;– cereri;– tranzacții imobiliare.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Adriana Tudosoiu
  București, 6 iunie 2022.Nr. 599.-----