ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022  Având în vedere efectele create de pandemia de COVID-19, operatorii economici se confruntă cu lipsa de lichidități, fapt pentru care se impune continuarea măsurilor de sprijin al acestora pentru a atenua efectele negative asupra economiei.Luând în considerare necesitatea prelungirii mecanismului de restructurare a datoriilor operatorilor economici, astfel încât statul să se asigure că acest mecanism îi permite să recupereze creanțele cu costuri cât mai reduse, iar operatorilor economici să le permită să se redreseze și să își mențină sau chiar să genereze locuri de muncă, deoarece mecanismul de restructurare s-a dovedit a fi o soluție optimă pentru operatorii economici de a stinge obligațiile bugetare,ținând cont că neadoptarea unor măsuri menite să evite intrarea iminentă în faliment a operatorilor economici viabili din punct de vedere economic sau pentru care viabilitatea ar putea fi restabilită rapid ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung în plan economic și social, având în vedere că lipsa intervenției legislative poate conduce la afectarea interesului general al statului, prin neîncasarea unor obligații bugetare,întrucât prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 5 mai 2022, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, care privesc, în esență, sancționarea faptelor asimilate infracțiunii de contrabandă,având în vedere că Curtea Constituțională statuează că infracțiunea incriminată prin art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este strâns legată de infracțiunea incriminată prin art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, este necesar a se modifica și alin. (2) al art. 270 din respectiva lege.Dat fiind faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată, de la data publicării deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale vor fi suspendate de drept, urmând a-și înceta efectele juridice la 45 de zile de la publicare dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției,ținând cont că lipsa incriminării va determina dispunerea de către procurori, respectiv de către instanțe, în toate dosarele care au ca obiect infracțiunea de contrabandă asimilată, prevăzută la art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, a unor soluții de clasare, respectiv achitare, în dosarele având un asemenea obiect,întrucât lipsa de reglementare poate încuraja contrabanda cu produse accizabile, iar acest fapt nu corespunde cu obiectivele asumate de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2021 privind aprobarea Strategiei naționale împotriva criminalității organizate 2021-2024,având în vedere că suspendarea de drept a art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 va determina aplicarea legii penale mai favorabile cu consecințe economice negative, afectând atât activitatea economică a unor companii din domeniu, cât și bugetul general consolidat,luând în considerare necesitatea instituirii unui cadru legal care să permită sancționarea faptelor asimilate infracțiunii de contrabandă, precum și faptul că lipsa unei reglementări ar putea afecta negativ relațiile sociale,ținând seama de faptul că starea de incertitudine juridică în ceea ce privește sancționarea faptelor asimilate infracțiunii de contrabandă, cu consecințe grave pe planul soluționării proceselor penale aflate în curs la instanțele de judecată, ar putea fi amplificată în lipsa unei intervenții legislative imediate,în considerarea faptului că un demers legislativ ordinar nu ar putea fi finalizat până la data expirării termenului de 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale mai sus menționate,având în vedere necesitatea prelungirii taxării inverse pentru anumite categorii de livrări de bunuri/prestări de servicii, care expiră la data de 30 iunie 2022, luând în considerare efectele pozitive produse de această măsură de prevenire și combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, ținând cont de timpul scurt rămas până la expirarea aplicabilității actualelor prevederi, respectiv 30 iunie 2022, având în vedere faptul că Directiva (UE) 2022/890 a Consiliului din 3 iunie 2022 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L155/1 din data de 8 iunie 2022,în vederea evitării riscului de întrerupere a aplicării măsurii șiținând seama de faptul că nepromovarea acestei reglementări în domeniul TVA ar avea consecințe negative, în sensul în care aplicarea discontinuă a măsurilor de simplificare va genera dificultăți în aplicare și costuri suplimentare de conformare la nivelul persoanelor impozabile, în vederea evitării declanșării unei proceduri de infringement, pentru asigurarea respectării prevederilor art. 13 alin. (3) din Directiva 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice, potrivit cărora statele membre pot stabili un nivel redus al accizei pentru băuturile fermentate cu o concentrație alcoolică pe volum de sub 8,5% vol., având în vedere faptul că, față de condițiile existente la data la care a fost reglementată organizarea Loteriei bonurilor fiscale, în prezent, operatorii economici din România sunt dotați cu aparate de marcat electronice fiscale, care au fost, în cea mai mare parte, conectate la sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmit zilnic informații privind încasările realizate de comercianți, ceea ce permite administrației fiscale să identifice situațiile de neconformare și, totodată, selectarea eficientă a contribuabililor în vederea efectuării de controale operative în scopul combaterii evaziunii fiscale,deoarece, prin raportare la noile realități și metode de control specifice digitalizării, Loteria bonurilor fiscale nu mai reprezintă o metodă eficientă de combatere a evaziunii fiscale,ținând seama și de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe negative în sensul că ar conduce la cheltuirea nejustificată a resurselor bugetare necesare pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, tocmai într-o conjunctură economică și politică ce reclamă administrarea prudentă a resurselor bugetare,având în vedere că aspectele mai sus menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului I se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul I Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 20212. La articolul 1, alineatele (1), (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii................................................................................................(3) Sunt obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021.(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).(5) Nu formează obiect al restructurării următoarele obligații bugetare:a) obligațiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;b) obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile accesorii aferente;c) obligațiile bugetare principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și cele care reprezintă taxe vamale, accize și taxă pe valoarea adăugată pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române;d) obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate în temeiul prezentei ordonanțe, pentru care a eșuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1).3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa în perioada 8 august-31 octombrie 2019, în perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, în perioada 1 noiembrie 2020- 30 septembrie 2021, precum și în perioada 20 iunie 2022- 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent. Debitorii care înregistrează obligații de natura celor prevăzute la art. 1 alin. (2^1) depun notificarea în perioada 20 iunie 2022- 31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sancțiunea decăderii și cu respectarea cerințelor prevăzute de prezentul alineat.4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Măsura de anulare a unor obligații bugetare principale poate avea loc pentru maximum 50% din totalul obligațiilor bugetare principale, în condițiile alin. (6)-(9), și nu poate avea ca obiect obligații bugetare principale și accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d).5. La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (i), literele aa) și bb) se modifică și vor avea următorul cuprins:aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și data depunerii solicitării de restructurare;bb) obligațiile bugetare principale și accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d) înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art. 3 alin. (3);6. La articolul 4 alineatul (6) litera b) punctul (ii), litera bb) se modifică și va avea următorul cuprins:bb) obligațiile bugetare principale și accesorii prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d) transmise organului fiscal în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de înlesnire la plată;7. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor datorate de debitor aferente obligațiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurării la plată, cu excepția obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d), care trebuie plătite potrivit art. 4 alin. (6) lit. b) pct. (i) și (ii). Se emite această decizie și în situația în care obligațiile bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) și (4) sunt stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;8. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Pentru obligațiile bugetare ce formează obiect al restructurării, cu excepția obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c) și d), nu se datorează și nu se calculează obligații de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare.9. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 iulie 2023, sub sancțiunea decăderii.10. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 22^1Restructurarea obligațiilor bugetare în cazul organelor fiscale locale(1) Debitorii prevăzuți la art. 1 își pot restructura obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii, existente în evidența organului fiscal local, în vederea recuperării, în condițiile prezentului capitol. (2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităților deliberative existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul II(1) Pentru debitorii care au depus solicitări privind restructurarea obligațiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, acestea se soluționează potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării sau debitorii pot opta, prin depunerea în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din aceeași ordonanță a unei noi cereri adresate organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, în condițiile respectivei ordonanțe, astfel cum a fost modificată de prezenta ordonanță de urgență. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. În acest caz, în baza cererii, organul fiscal emite un nou certificat de atestare fiscală, care cuprinde obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate la data emiterii acestuia. (2) Pentru debitorii care au depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au depus solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din același act normativ, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, organele fiscale emit, din oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, un nou certificat de atestare fiscală care cuprinde obligațiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 și neachitate la data emiterii acestuia, în condițiile respectivei ordonanțe, astfel cum a fost modificată de prezenta ordonanță de urgență, pe care îl comunică debitorului. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări, după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu mai produce efecte. În situația în care s-a început executarea silită, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.(3) Pentru debitorii care depun notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 5 din același act normativ în termen de 6 luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. Dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile. Depunerea unei noi notificări în perioada de 6 luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.  +  Articolul IIIArticolul 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (2), literele a) și b) vor avea următorul cuprins:a) introducerea în/sau scoaterea din țară, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă sunt depășite limitele cantitative prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul produselor accizabile supuse marcării, sau dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, în cazul produselor accizabile nesupuse marcării, și mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;b) introducerea în/sau scoaterea din țară, de două sau mai multe ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă prin fiecare introducere sau scoatere din țară nu sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute la lit. a), însă cumulat, sunt depășite aceste limite;2. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute la alin. (2) lit. a).  +  Articolul IVLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 331, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Prevederile alin. (2) lit. c)-f) și i)-l) se aplică până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv.2. La articolul 351, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Se încadrează la pozițiile 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 sau 3.2.1 din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu băuturile fermentate cu o concentrație alcoolică pe volum de sub 8,5% vol.3. La articolul 450, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenție potrivit dispozițiilor art. 449 alin. (2) lit. k) se fac și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române, de către ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române și de polițiștii locali.4. La articolul 452 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepția celor deținute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat peste 1 kg, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri;5. La articolul 452 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) săvârșirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic a faptelor prevăzute la art. 449 alin. (2) lit. k), dacă prin cumulare se depășesc limitele cantitative prevăzute la lit. h);6. La articolul 452 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) cu închisoare de la un an la 5 ani, cele prevăzute la lit. b), e) și i)-k);c) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. a), c), d), h), h^1) și l).  +  Articolul VÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1-5, art. 6 alin. (1), (2^1) și (3)-(4^1), art. 7 alin. (1), (3)-(5) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.  +  Articolul VIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele aferente plății premiilor suspendate în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (7), precum și cele prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare, se achită de către Ministerul Finanțelor în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni Generale.  +  Articolul VIIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. IV intră în vigoare de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 1 și 2 care intră în vigoare la data de 1 iulie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  București, 17 iunie 2022.Nr. 85.----