LEGE nr. 183 din 17 iunie 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 6 septembrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin derogare de la alin. (1), pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) sunt aplicabile dispozițiile art. 112 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale, și în unitățile administrativ-teritoriale cu o populație de sub 2.000 de locuitori;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 17 iunie 2022.Nr. 183.----