METODOLOGIE din 8 iunie 2022de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulților
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 16 iunie 2022    Notă
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 772 din 8 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 16 iunie 2022.
     +  Articolul 1(1) În vederea facilitării învățării pe tot parcursul vieții și a recunoașterii competențelor și calificărilor în procesul de formare profesională a adulților se stabilește un sistem de credite transferabile utilizat în formarea profesională a adulților.(2) Un credit transferabil reprezintă volumul de muncă intelectuală, dirijată și independentă necesară pentru finalizarea individuală, de către cursant, a unei unități componente a unui program de formare profesională, completată cu validarea rezultatelor învățării prin evaluare, fiind o unitate de măsură convențională, reprezentată sub forma unor valori numerice, specifice unui program de formare profesională care cuprinde diferite activități teoretice, practice și individuale-independente.(3) Creditele nu înlocuiesc evaluarea cursantului și nu au scopul de a evalua calitatea formării profesionale.  +  Articolul 2(1) Volumul de muncă alocat pentru un credit în formarea profesională a adulților este de 30 de ore, împărțite astfel:a) 15 ore didactice, împărțite în maximum o treime teorie și minimum două treimi practică;b) 15 ore de studiu individual.(2) Prin ore de studiu individual se înțelege aprofundarea cunoștințelor sub formă de:a) studiu al notițelor de curs;b) studiu al suporturilor de curs, al manualelor, al cărților;c) studiu al bibliografiei minimale recomandate;d) desfășurare a activităților specifice de pregătire pentru proiect, laborator;e) întocmire de teme, referate;f) documentare suplimentară în bibliotecă;g) documentare prin intermediul internetului;h) pregătire pentru prezentări sau verificări;i) pregătire pentru examinarea finală, consultații.(3) Numărul de credite corespunzător fiecărui nivel de calificare stabilit conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește după cum urmează:a) pentru nivelul 1 de calificare se acordă 12 credite transferabile, corespunzătoare unui număr de 180 de ore didactice și 180 de ore de studiu individual;b) pentru nivelul 2 de calificare se acordă 24 de credite transferabile, corespunzătoare unui număr de 360 de ore didactice și 360 de ore de studiu individual;c) pentru nivelul 3 de calificare se acordă 48 de credite transferabile, corespunzătoare unui număr de 720 de ore didactice și 720 de ore de studiu individual;d) pentru nivelul 4 de calificare se acordă 72 de credite transferabile, corespunzătoare unui număr de 1.080 de ore didactice și 1.080 de ore de studiu individual;e) pentru nivelul 5 de calificare se acordă 96 de credite transferabile, corespunzătoare unui număr de 1.440 de ore didactice și 1.440 de ore de studiu individual.(4) Creditele transferabile se recunosc și se utilizează numai pe același nivel de calificare.  +  Articolul 3(1) Pentru dobândirea unei singure competențe se pot aloca unul sau mai multe credite transferabile, conform volumului de muncă aferent competenței respective, stabilit în standardul ocupațional.(2) În formarea profesională a adulților dobândirea creditelor transferabile semnifică faptul că un beneficiar, în urma evaluării, a promovat rezultatele învățării aferente unui volum de muncă.(3) În formarea profesională a adulților se poate certifica și elibera un certificat de competențe pentru cel puțin o competență dobândită și numărul de credite aferente acesteia, în conformitate cu prevederile alin. (1).(4) Creditele transferabile se utilizează atât în procesul de formare profesională a adulților, cât și în procesul de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale.(5) Modelul certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv, precum și normele de completare ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Articolul 4Competențele prevăzute la art. 3 alin. (1) pentru care se pot acorda certificate de competență sunt următoarele:a) competențe comune pe nivel de calificare, denumite grupa C1, din care fac parte competențele-cheie/educaționale, transversale/sociale și personale/atitudini;b) competențe tehnice generale pe nivel de calificare, denumite grupa C2, din care fac parte competențele comune la locul de muncă și cele tehnice generale;c) competențe profesionale pe nivel de calificare și ocupație, denumite grupa C3, care se clasifică astfel:– fundamentale profesionale (de regulă, comune ocupațiilor din aceeași subgrupă majoră);– de domeniu (comune ocupațiilor din aceeași grupă minoră);– de specialitate (comune ocupațiilor din aceeași grupă de bază);– de specializare (specifice unei ocupații).  +  Articolul 5(1) Ponderea competențelor din grupa C1 este de 15%, din care:a) competențe-cheie/educaționale, denumite în continuare C1.1: 5%, din care competențe digitale minimum 2%;b) competențe transversale/sociale/mediu, denumite în continuare grupa C1.2: 5%;c) competențe de bază personale/atitudini, denumite în continuare grupa C1.3: 5%.(2) Ponderea competențelor din grupa C2 este de 10%, din care:a) competențe comune la locul de muncă, denumite în continuare grupa C2.1: 5%;b) competențe tehnice generale, denumite în continuare grupa C2.2: 5%.(3) Ponderea competențelor din grupa C3 este de 75%, din care:a) competențe fundamentale profesionale, denumite în continuare grupa C3.1: 20%;b) competențe de domeniu, denumite în continuare grupa C3.2: 25%;c) competențe de specialitate denumite în continuare grupa C3.3: 15%;d) competențe de specializare, denumite în continuare grupa C3.4: 15%.(4) Organizarea programelor de formare bazate pe competențele prevăzute la alin. (1) se face de regulă pe module și domenii specifice, în vederea recunoașterii lor automate.(5) Un modul are, de regulă, 2-3 credite și maximum 5 credite.  +  Articolul 6(1) În vederea sprijinirii formării profesionale dea lungul întregii vieți și recunoașterii și echivalării calificărilor, competențele prevăzute la art. 5 se recunosc după cum urmează:a) competențele din grupa C1 sunt comune pentru aceeași grupă majoră și se pot recunoaște sau echivala integral pentru calificările de același nivel sau parțial de la o grupă majoră la alta; aceste competențe nu se recunosc sau echivalează la trecerea de la un nivel de calificare inferior la un nivel de calificare superior;b) competențele din grupa C2 sunt, de regulă, aceleași pentru fiecare ocupație dintr-o subgrupă majoră și se pot recunoaște sau echivala pentru calificările aferente ocupațiilor din aceeași subgrupă majoră; aceste competențe nu se recunosc sau echivalează de la o subgrupă majoră de ocupații la alta;c) competențele din grupa C3.1 sunt aceleași la toate calificările aferente ocupațiilor din aceeași subgrupă majoră și se pot recunoaște sau echivala în procesul de formare profesională a adulților;d) competențele din grupa C3.2 sunt aceleași la toate calificările aferente ocupațiilor din aceeași grupă minoră și se pot recunoaște sau echivala în procesul de formare profesională a adulților;e) competențele din grupa C3.3 sunt aceleași la toate calificările aferente ocupațiilor din aceeași grupă de bază și se pot recunoaște sau echivala în procesul de formare profesională a adulților;f) competențele din grupele C2-C3.3 definesc o calificare și se dobândesc o singură dată pentru toate ocupațiile ce se pot practica cu calificarea respectivă;g) competențele din grupa C3.4 diferă de la o ocupație la alta și nu se pot recunoaște sau echivala între ocupații. Competențele din grupa C3.4 specifice fiecărei ocupații dintr-o calificare sunt singurele care trebuie dobândite pentru a practica mai multe ocupații ce aparțin aceleiași calificări, când se dețin documente care dovedesc dobândirea competențelor ce aparțin grupelor C1-C3.3, definite conform art. 5.(2) Prin acumularea de certificate de competențe pentru competențele din grupele C1, C2 și C3 și creditele aferente, competențele dobândite se pot recunoaște în conformitate cu prevederile alin. (1).(3) În formarea profesională a adulților se atestă finalizarea integrală a unui program de formare printr-un atestat profesional eliberat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția de specialitate, în baza certificatelor de competențe care dovedesc dobândirea tuturor competențelor prevăzute în standardul ocupațional.(4) În formarea profesională a adulților se atestă finalizarea integrală a unui proces de evaluare a competențelor dobândite în sistem formal, nonformal și informal printr-un atestat profesional eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări, în baza certificatelor de competențe care dovedesc dobândirea tuturor competențelor prevăzute în standardul ocupațional.(5) Atestatul profesional prevăzut la alin. (3) și (4) conferă titularului dreptul de a ocupa un loc de muncă conform pregătirii profesionale.(6) Metodologia pentru eliberarea atestatelor prevăzute la alin. (3) și (4) se aprobă prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Articolul 7(1) Standardele ocupaționale și planurile/programele de formare profesională a adulților cuprind tipurile de competențe și ponderile acestora, prevăzute la art. 5.(2) În suplimentele descriptive care însoțesc certificatele de absolvire și de calificare se specifică numărul de credite aferent fiecărei competențe dobândite.(3) Prevederile alin. (1) și (2) intră în vigoare la 12 luni de la data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----