PROCEDURĂ din 9 iunie 2022de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 iunie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.090 din 9 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 16 iunie 2022.
   +  Capitolul I Reguli generale  +  Articolul 1Comunicarea prin „Spațiul privat virtual“(1) Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual“, denumit în continuare SPV, disponibil pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) SPV constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică a unui spațiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanțelor, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între organul fiscal central și persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situația financiară sau fiscală proprie a acesteia.(3) Prin SPV se pot comunica de către organul fiscal central documente sau informații, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în măsura în care acestea sunt deținute și sunt prevăzute în prezenta procedură.(4) În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.(5) Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.(6) În SPV sunt puse la dispoziția utilizatorilor sub formă de funcționalități și alte servicii disponibile pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, astfel cum sunt prevăzute la art. 28-30.  +  Articolul 2Accesul la SPV(1) SPV este accesibil persoanei fizice direct sau prin împuternicit.(2) SPV este accesibil persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.(3) Accesul la SPV se realizează după înregistrarea ca utilizator SPV conform prevederilor cap. III, în baza mijloacelor de identificare prevăzute la cap. II și aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV.(4) Acțiunile asigurate și permise de SPV sunt:a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului și schimbarea modalității de primire a atenționărilor;b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum și a altor documente și informații;c) descărcări de documente;d) renunțarea la folosirea SPV;e) monitorizarea istoricului accesului și acțiunilor prevăzute la lit. a)-d).(5) SPV este accesibil persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:a) acceptă condițiile de comunicare prevăzute la art. 24;b) utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6.  +  Articolul 3Reguli privind utilizarea SPV(1) La SPV au acces persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică, direct sau prin reprezentanții legali, desemnați sau împuterniciții acestora.(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care utilizează SPV trebuie să respecte regulile de protecție și securitate a datelor stabilite de legislația în vigoare și prezenta procedură.(3) În scopul utilizării SPV persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6 și să se înregistreze conform regulilor stabilite prin prezenta procedură.  +  Articolul 4Reguli privind furnizarea SPV(1) SPV este pus la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. În cazul în care furnizarea serviciului presupune suportarea unor costuri de către beneficiari, aceștia vor fi avertizați în mod corespunzător.(2) SPV este disponibil 24 de ore din 24.(3) Furnizarea SPV se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanțelor, pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumit în continuare platformă informatică dedicată.(4) SPV și funcționalitățile acestuia sunt furnizate în baza ofertei de servicii puse la dispoziție de organul fiscal central și a opțiunilor utilizatorului, potrivit termenilor și condițiilor stabilite prin prezenta procedură.(5) Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează servicii de comunicare electronică în condiții normale de funcționare a echipamentelor electronice și nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice și care nu îi pot fi imputabile.  +  Capitolul II Mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic  +  Articolul 5DefinițiiÎn sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autentificare - proces electronic care permite confirmarea identificării electronice a unei persoane fizice, persoane juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, prin tehnici și mijloace de identificare electronică, în vederea obținerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identității persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică;b) certificat calificat - certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, sau ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014;c) date de identificare - setul de date definit potrivit art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală;d) document electronic - conținut stocat în format electronic;e) HTTPS - protocol de transmitere a informațiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informații;f) identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică - șirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică;g) identificare electronică - procesul de recunoaștere a unei persoane fizice, persoane juridice sau altei entități fără personalitate juridică, prin mijloace electronice, în baza informațiilor deținute de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014;h) identificare fizică - procesul de recunoaștere unică a persoanei (fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică) în baza informațiilor prezentate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat din documentele de identitate, de reprezentare sau de împuternicire, după caz, valabile, emise de autoritățile competente conform legii;i) identificarea persoanei la distanță prin mijloace video - procesul de identificare și verificare a identității persoanei fizice, în baza documentelor prezentate, a imaginilor capturate și/sau a informațiilor comunicate de persoana fizică, utilizând mijloace video, definită potrivit art. 2 lit. b) din anexa la Decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 564/2021 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video;j) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relația cu organul fiscal central, realizată în scopul accesului la SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau al altei entități fără personalitate juridică;k) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informații și dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanță dovada identității persoanei (fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică) în vederea oferirii unui acces la informații sau servicii electronice;l) navigator internet - aplicație informatică ce permite utilizatorilor să afișeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică și alte informații aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informații și cu alți utilizatori;m) NPOTP - identificatorul utilizatorului reprezentând nume, parolă și cod de autentificare OTP;n) OTP - cod de autentificare de unică folosință, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacție;o) RSS - familie de formate de date pentru conținutul sau/și sumarele de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conținutul complet al paginilor și alte metadate;p) sistem video - sistem de transmitere și de înregistrare a imaginii.  +  Articolul 6Mijloacele de identificare electronică(1) Persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.(2) Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.(3) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii liberale se identifică electronic cu certificate calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal central, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.(4) Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii liberale, pentru obligațiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:a) certificate calificate;b) NPOTP.(5) Mijloacele de identificare prevăzute la alin. (1)-(3) și alin. (4) lit. a) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria ridicat, iar mijloacele de identificare prevăzute la alin. (4) lit. b) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria substanțial. Nivelurile de încredere pentru mijloacele de identificare electronică sunt stabilite prin raportare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Articolul 7Securitatea datelor de identificare(1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.(2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică și furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerințe-standard de integritate și confidențialitate potrivit protocolului HTTPS.  +  Articolul 8Confirmarea informațiilor și acordul de folosire a datelor personale(1) În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, organul fiscal central are obligația de a pune la dispoziția utilizatorului datele personale ale acestuia, pe care le deține în baza sa de date și pe care le utilizează în scopul autentificării, precum și denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.(2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale, precum și acordul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică pentru verificarea datelor și documentelor justificative prezentate, în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică solicită utilizarea, se consideră a fi implicit.(3) Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a SPV, potrivit prezentei proceduri, reprezintă inclusiv acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal. Neacceptarea acestora conduce la respingerea automată a înregistrării în SPV.  +  Capitolul III Identificarea în mediul electronic și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică, precum și a reprezentanților sau împuterniciților acestora  +  Secţiunea 1 Identificarea în mediul electronic prin certificat calificat și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor care dețin certificat calificat  +  Articolul 9Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care dețin certificat calificat(1) Persoanele care dețin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV.(2) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde informații obligatorii și informații opționale.(4) Informațiile obligatoriu a fi furnizate de persoana care deține certificat calificat sunt:a) datele de identificare;b) elementele de identificare a certificatului calificat;c) elementele de identificare ale documentelor de identitate, respectiv ale documentelor constitutive, după caz;d) adresa de poștă electronică;e) numărul de telefon mobil valid;f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SPV.(5) Informațiile opțional a fi furnizate se referă la acordul pentru primirea de atenționări prin poștă electronică.(6) Verificarea veridicității și actualității datelor se face cu emitenții certificatului calificat.  +  Articolul 10Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care dețin certificat calificat(1) După completarea cererii prevăzute la art. 9 și lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, datele se verifică automat.(2) În situația în care solicitantul nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon nu este valid, persoana nu poate finaliza procedura de înregistrare.(3) Cererea prevăzută la art. 9 se aprobă dacă informațiile obligatoriu a fi furnizate prevăzute la art. 9 alin. (4) sunt corecte și dacă solicitantul este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV.(4) Ca urmare a aprobării cererii, serviciile SPV sunt puse la dispoziția solicitantului, acesta fiind informat în mod corespunzător pe adresa de poștă electronică comunicată în cererea prevăzută la art. 9.(5) În situația în care cererea prevăzută la art. 9 a fost respinsă, deținătorul certificatului calificat poate relua procedura de înregistrare.  +  Articolul 11Modificarea datelor de înregistrare și radierea înregistrării ca utilizator SPV prin utilizarea unui certificat calificat(1) Deținătorul de certificat calificat poate modifica elementele de înregistrare ca utilizator SPV sau poate cere renunțarea la utilizarea SPV.(2) Pentru modificarea datelor de înregistrare ca utilizator SPV se utilizează aplicațiile informatice specifice oferite de SPV.(3) Renunțarea la utilizarea SPV se face potrivit dispozițiilor art. 25.  +  Secţiunea a 2-a Identificarea în mediul electronic și înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a entităților fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților  +  Articolul 12Reguli privind înregistrarea și accesul la SPV a persoanelor juridice, a entităților fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților(1) Persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică se pot identifica în mediul electronic astfel:a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;b) cu certificatul calificat deținut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;c) cu certificatul calificat deținut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;d) cu certificatul calificat deținut de împuternicitul persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică.(2) Persoanele fizice care dețin certificat calificat se pot identifica în mediul electronic astfel:a) cu certificatul calificat al persoanei fizice;b) cu certificatul calificat al împuternicitului.(3) Persoanele fizice care nu dețin certificat calificat și nu au obligația deținerii acestuia, dar optează pentru utilizarea SPV prin intermediul unui împuternicit, se identifică în mediul electronic prin intermediul certificatului calificat al împuternicitului.(4) În sensul prezentei proceduri, reprezentantul desemnat este persoana fizică, angajat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică, desemnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică, pentru înregistrarea și utilizarea SPV.(5) Ori de câte ori se schimbă reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat, în vederea accesului la SPV, noul reprezentant legal sau reprezentantul desemnat al unei persoane juridice sau al unei entități fără personalitate juridică, înregistrată ca utilizator SPV, trebuie să dispună de îndată măsuri privind înregistrarea unei alte persoane, titular al unui certificat calificat, și revocarea înregistrării persoanei schimbate.(6) În scopul accesului la SPV, persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică pot desemna un împuternicit în condițiile art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul schimbării reprezentantului legal, al reprezentantului desemnat sau al împuternicitului, prevederile art. 9, 10, 13 și 14 sunt aplicabile în mod corespunzător.(8) Revocarea împuternicirii și revocarea desemnării reprezentantului operează față de organul fiscal central de la data înregistrării acesteia la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în SPV sau la organul fiscal competent și aprobarea acesteia.(9) Utilizarea SPV prin împuternicit sau prin reprezentantul desemnat este posibilă dacă îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:a) împuternicirea sau mandatul de reprezentare este generală/general pentru toate operațiunile din SPV;b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conține acordul cu privire la accesul la informațiile referitoare la istoricul acțiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate;c) sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a SPV.  +  Articolul 13Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entități fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților(1) Persoanele fizice care dețin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:a) reprezentant legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;b) reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;c) împuternicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică.(2) Persoanele care dețin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea prevăzută la alin. (1) potrivit art. 9.(3) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit se face prin intermediul aplicațiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.(4) Cererea prevăzută la alin. (3) cuprinde informații obligatorii și opționale.(5) Informațiile obligatoriu a fi furnizate sunt:a) datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau ale entității reprezentate/împuternicite/reprezentantului, după caz;b) calitatea de reprezentant sau de împuternicit;c) numărul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al împuternicitului;d) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SPV;e) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit;f) adresa de poștă electronică;g) elementele de identificare a certificatului calificat.(6) Informațiile opțional a fi furnizate sunt:a) acordul privind primirea de atenționări prin poștă electronică;b) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant legal sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.  +  Articolul 14Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entități fără personalitate juridică, a reprezentanților, precum și a împuterniciților(1) După completarea și transmiterea cererii de înregistrare prevăzută la art. 13, organul fiscal central înregistrează cererea și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului prin aplicația dedicată.(2) Organul fiscal central verifică corectitudinea informațiilor înscrise în cerere și în documentul prevăzut la art. 13 și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.(3) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare înscrise în cerere sunt incorecte, cererea de înregistrare în SPV a persoanei juridice, a entității fără personalitate juridică sau a persoanei fizice se respinge.(4) În situația în care solicitantul nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon mobil nu este valid, nu se poate finaliza procedura de înregistrare.(5) În situația în care împuternicirea nu este generală pentru toate operațiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operațiunile din SPV, se informează solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare. În acest caz cererea se respinge.(6) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare înscrise în cerere sunt corecte, dar informațiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica sau din verificarea documentului rezultă că acesta conține informații incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghișeu.(7) În cazul în care documentul furnizat este un document electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit, se notifică solicitantul la adresa de poștă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghișeu.(8) În cazul aprobării la ghișeu, reprezentantul legal/ reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la orice unitate fiscală din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(9) În vederea aprobării la ghișeu a cererii prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/ împuternicitul prezintă organului fiscal central prevăzut la alin. (8) următoarele:a) numărul de înregistrare atribuit potrivit alin. (1);b) documentul de identitate, în original;c) documentul din care rezultă calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit potrivit art. 18 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz, indicate în cererea cu numărul de înregistrare prevăzut la lit. a).(10) Organul fiscal procedează la aprobarea cererii la ghișeu ori de câte ori a fost realizată identificarea fizică, verificarea documentelor justificative a fost realizată cu succes, documentul de desemnare a reprezentantului sau împuternicirea sunt generale și, după caz, verificarea informațiilor sau documentelor prezentate a fost realizată cu succes.(11) În cazul în care documentul furnizat/prezentat din care rezultă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat sau de împuternicit este în formă autentică, accesul în SPV este aprobat în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (1) sau de la prezentarea la ghișeu prevăzută la alin. (8).(12) În situația în care cererea nu este aprobată, organul fiscal central comunică solicitantului, la adresa de poștă electronică, respingerea cererii, precum și motivele respingerii.(13) În cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea care a desemnat un împuternicit sau un reprezentant este utilizator SPV, aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum și motivele respingerii se comunică prin SPV și acestora.(14) Punerea la dispoziția solicitantului a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în 2 zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informațiilor și se comunică solicitantului la adresa de poștă electronică completată în cererea prevăzută la art. 13.(15) În situația în care, în termen de 10 zile de la completarea și activarea procedurii de verificare a datelor înscrise în cererea prevăzută la art. 13, nu sunt îndeplinite obligațiile prevăzute la alin. (6)-(9), cererea se consideră respinsă.  +  Articolul 15Cererea de revocare a împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV(1) Persoana fizică/Reprezentantul legal al unei persoane juridice sau reprezentantul desemnat al entității fără personalitate juridică care este înregistrată ca utilizator SPV potrivit prevederilor art. 9 și 10 poate solicita revocarea calității de:a) împuternicit al său pentru utilizarea serviciilor de comunicare electronică prin SPV;b) reprezentant desemnat al său pentru utilizarea serviciilor de comunicare electronică prin SPV.(2) Pentru completarea cererii de revocare se utilizează aplicația informatică specifică oferită de SPV.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde următoarele informații obligatorii:a) datele de identificare ale persoanei pentru care se solicită revocarea;b) calitatea de împuternicit sau reprezentant desemnat, după caz.  +  Articolul 16Aprobarea cererii de revocare a împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV(1) După completarea și transmiterea cererii de revocare prevăzute la art. 15, organul fiscal central înregistrează cererea de revocare și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului la adresa de poștă electronică sau prin SPV.(2) Organul fiscal central verifică corectitudinea informațiilor înscrise în cererea prevăzută la art. 15 și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.(3) În situația în care informațiile referitoare la datele de identificare ale împuternicitului sau reprezentantului desemnat sau calitatea acestuia sunt incorecte, cererea de revocare se respinge.(4) Aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum și motivele respingerii se comunică solicitantului pe adresa de poștă electronică sau prin SPV.(5) În cazul în care persoana fizică/reprezentantul legal al unei persoane juridice sau reprezentantul desemnat al entității fără personalitate juridică nu a dispus în prealabil solicitării revocării potrivit art. 15 măsuri privind înregistrarea unei alte persoane, titular al unui certificat calificat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 25.  +  Secţiunea A 3-A Identificarea persoanei fizice prin NPOTP și înregistrarea ca utilizator SPV  +  Articolul 17Cererea de înregistrare prin NPOTP(1) Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin NPOTP, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de platforma informatică dedicată.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde informații obligatorii și opționale.(3) Informațiile obligatoriu a fi furnizate sunt:a) datele de identificare a persoanei fizice, precum și tipul documentului de identitate, seria și numărul documentului de identitate, numărul de telefon mobil valid;b) datele de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranță, răspunsul la întrebarea de siguranță;c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică;d) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a SPV;e) adresa de poștă electronică.(4) Informația opțional a fi furnizată se referă la acordul pentru primirea de atenționări prin poștă electronică.(5) Utilizatorul trebuie să aibă un identificator unic și să folosească o singură adresă de poștă electronică.(6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opțiuni:a) aprobare în mediul electronic. În acest caz, persoana fizică trebuie să indice o informație fiscală personală cunoscută numai de organul fiscal central și persoana fizică, așa cum este cerută de aplicația informatică, în scopul identificării electronice;b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice;c) aprobare prin identificarea persoanei la distanță prin mijloace video. În acest caz, persoana fizică furnizează informațiile prevăzute la alin. (3), precum și documentul electronic copie a imaginii documentului de identitate și efectuează programare online, prin intermediul aplicației disponibile pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, selectând data și ora la care este disponibilă pentru a fi inițiată procedura de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video.(7) După completarea cererii și lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, organul fiscal central înregistrează cererea și atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică persoanei fizice prin aplicația dedicată.  +  Articolul 18Aprobarea cererii de înregistrare depuse prin NPOTP(1) În cazul aprobării în mediul electronic, organul fiscal central verifică corectitudinea informațiilor prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a) și validează informațiile. Validarea informațiilor are ca efect aprobarea cererii.(2) În cazul tipului de aprobare la ghișeu, persoana fizică prezintă organului fiscal central numărul de înregistrare atribuit potrivit art. 17 alin. (7), precum și documentul de identitate indicat în cererea depusă potrivit art. 17. Organul fiscal central procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes.(3) În cazul exercitării de către persoana fizică a opțiunii privind aprobarea prin identificarea persoanei la distanță prin mijloace video, organul fiscal central inițiază identificarea prin sistem video, ca urmare a programării/reprogramării la data și ora alese.(4) În vederea identificării persoanei la distanță prin mijloace video, organul fiscal central transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poștă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde:a) instrucțiuni de desfășurare a identificării persoanei la distanță prin mijloace video ce se va derula;b) comunicarea faptului că, în situația în care nu poate participa la sesiunea de identificare la distanță prin mijloace video la data și ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare, prin accesarea aplicației de programări online pusă la dispoziție;c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora și data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV;d) reguli de conduită.(5) În situația în care persoana fizică nu este prezentă la sesiunea de identificare la distanță prin mijloace video la data și ora programate/reprogramate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.(6) În cazul în care persoana fizică nu furnizează documentul electronic copie a imaginii documentului de identitate valabil și/sau datele nu sunt corecte, atunci cererea de înregistrare în SPV se respinge.(7) În timpul sesiunii de identificare la distanță prin mijloace video funcționarul public formulează întrebări cu privire la informații ce trebuie să conțină elemente cunoscute de organul fiscal central și persoana fizică prin care se verifică identitatea.(8) În situația în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.(9) În cazul în care identificarea la distanță prin mijloace video se întrerupe din motive tehnice independente de voința solicitantului și/sau a organul fiscal central, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poștă electronică cu privire la faptul că trebuie să se reprogrameze.(10) În cazul în care identificarea la distanță prin mijloace video s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii și se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poștă electronică.(11) Punerea la dispoziția persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informațiilor și se comunică pe adresa de poștă electronică comunicată în cererea de înregistrare prevăzută la art. 17.(12) Organul fiscal central organizează o gestiune și o evidență separate a documentelor legate de procedura verificării la ghișeu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea prin NPOTP.(13) Organul fiscal central arhivează datele furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare, potrivit prevederilor legale în vigoare.(14) În situația în care, în termen de 10 zile de la completarea și activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevăzute la art. 17, nu este îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) și (3), această cerere se consideră respinsă.(15) În situația în care cererea prevăzută la art. 17 a fost respinsă, persoana fizică poate relua procedura de înregistrare.(16) În situația în care cererea prevăzută la art. 17 se aprobă și au fost depuse alte cereri de înregistrare prin NPOTP, se resping celelalte cereri de înregistrare ale persoanei fizice în curs de aprobare.(17) În situația în care persoana fizică nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon nu este valid, persoana nu poate finaliza procedura de înregistrare.(18) Agenția Națională de Administrare Fiscală va lua măsurile necesare, cu sprijinul Centrului Național pentru Informații Financiare, pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute în Normele privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, aprobate prin Decizia președintelui Autorității pentru Digitalizarea României nr. 564/2021, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din acestea.  +  Articolul 19Modificarea elementelor de identificare electronică și radierea înregistrării prin NPOTP(1) Persoana fizică poate cere oricând organului fiscal central modificarea datelor de identificare disponibile sau renunțarea la identificarea electronică prin utilizarea NPOTP, prin intermediul aplicației dedicate.(2) Pentru renunțarea la utilizarea SPV se aplică prevederile art. 25.  +  Capitolul IV Documente, informații comunicate prin SPV și efectuarea plăților  +  Articolul 20Documentele și informațiile comunicate prin intermediul SPV(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:a) declarații fiscale, declarații de înregistrare fiscală și alte declarații întocmite, potrivit legii;b) cereri adresate organului fiscal central, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;c) acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de organul fiscal central în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații și altele asemenea;d) documente, acte sau fișiere emise de organul fiscal central la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, fișierele de profil prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, și altele asemenea;e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;f) informații referitoare la istoricul acțiunilor;g) informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;h) informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declarațiile informative 394;i) informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare;j) formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)“, document.pdf cu fișier.xml atașat;k) informații referitoare la efectuarea de plăți potrivit art. 163 din Codul de procedură fiscală;l) informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2022.(2) Documentele specifice și informațiile ce pot fi comunicate prin SPV, precum și termenul de păstrare a acestora sunt prevăzute după cum urmează:a) în anexa nr. 1 la prezenta procedură - documentele ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice;b) în anexa nr. 2 la prezenta procedură - documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică.(3) La expirarea termenului de păstrare, documentele se retrag din SPV și se arhivează în arhiva electronică conform normelor legale în vigoare.(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură și se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea SPV.(5) Toate documentele puse la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, prin intermediul SPV, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, sau al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.(6) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică selectează tipul de cerere și completează toate informațiile obligatorii solicitate de aplicația informatică.(7) Pe baza informațiilor prevăzute la alin. (6) se generează cererea și se pune la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică prin intermediul SPV.(8) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul SPV poate verifica autenticitatea și integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, sau conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Instrucțiuni pentru validarea semnăturii sunt publicate pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii online.(9) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica și descărca conținutul documentelor prezentate de persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică, comunicate acesteia prin SPV, accesând aplicația informatică pusă la dispoziția publicului în acest scop pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în secțiunea Servicii online, folosind numărul de înregistrare al documentului și codul de identificare fiscală al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică. Lista documentelor ce pot fi verificate și descărcate este disponibilă în aplicația dedicată.(10) Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica detaliile tehnice ale certificatelor calificate pe pagina de internet a Autorității pentru Digitalizarea României, unde este publicată atât lista furnizorilor de servicii de certificate acreditați în baza Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, cât și lista prestatorilor de servicii de încadrare cu statut calificat din statele membre UE în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de organism de supraveghere, instituie și menține lista de încadrare „Trusted list“ la Comisia Europeană pentru prestatorii de servicii de încredere stabiliți pe teritoriul României.  +  Articolul 21Condiții de depunere a declarațiilor de înregistrare fiscală de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică(1) Depunerea declarațiilor de înregistrare fiscală constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicația informatică existentă. Odată cu completarea datelor se transmite un fișier care conține imaginea documentelor justificative ale datelor completate.(2) Pe baza datelor completate și a fișierului, prevăzute la alin. (1), se generează automat declarația de înregistrare fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declarația se semnează cu certificatul calificat sau cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanțelor, după caz, se pune la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entității fără personalitate juridică prin intermediul SPV și se încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor.(3) Orice modificare ulterioară înregistrării fiscale se realizează prin depunerea unei declarații de mențiuni potrivit art. 88 și 89 din Codul de procedură fiscală. Prevederile alin. (1) și (2) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.(4) Informațiile referitoare la înregistrarea fiscală se comunică persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică prin SPV.(5) Certificatul de înregistrare fiscală emis se păstrează de către organul fiscal emitent până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.  +  Articolul 22Efectuarea plăților de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridicăContribuabilii pot efectua plăți în sistem online pentru tipurile de creanțe fiscale stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.809/2020 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți.  +  Articolul 23Condiții de depunere a declarațiilor fiscale prin intermediul SPV de către persoanele fizice care se identifică cu NPOTP(1) Depunerea declarațiilor fiscale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta/formularul electronică/electronic. Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fișier care conține imaginea documentelor justificative ale datelor completate.(2) Pe baza datelor completate și a fișierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declarația fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declarația se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanțelor, se pune la dispoziția persoanei fizice prin intermediul SPV și se încarcă automat pe canalul de depunere a declarațiilor.(3) Orice modificare a declarațiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declarații rectificative potrivit art. 105 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) și (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător.(4) Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă de contribuabili în format hârtie, poate fi verificată de aceștia prin intermediul SPV în ceea ce privește corectitudinea prelucrării acesteia de către organul fiscal.  +  Articolul 24Condiții de comunicare a documentelor prin SPV(1) În cazul comunicării prin SPV a documentelor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) și b), data înregistrării acestora este data înregistrării pe platforma informatică dedicată, astfel cum a fost comunicat persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.(2) În cazul comunicării prin SPV a documentelor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) și d), acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului în SPV. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului. Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.(3) Documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) și d) se consideră comunicate potrivit alin. (2) și în cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică renunță la serviciul SPV potrivit art. 25, dacă renunțarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.(4) Documentele emise de organul fiscal central se semnează cu certificatul calificat sau cu sigiliul electronic calificat al Ministerului Finanțelor.(5) Documentele emise de persoanele care se identifică cu certificat calificat, potrivit art. 6, se semnează cu același certificat calificat sau sigiliu electronic calificat.  +  Capitolul V Renunțarea, oprirea accesului și modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a SPV  +  Articolul 25Renunțarea la SPV(1) Persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică poate cere renunțarea la utilizarea SPV.(2) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV, renunțarea la SPV se efectuează de către acestea prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în SPV.(3) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit, renunțarea la SPV se efectuează, după caz, de către:a) împuternicit prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în SPV;b) persoana fizică prin completarea unei cereri pe care o prezintă organului fiscal central de la domiciliul fiscal.(4) În cazul persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV prin reprezentant legal, renunțarea la SPV se efectuează de către reprezentantul legal prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în SPV.(5) În cazul persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit sau reprezentant desemnat, renunțarea la SPV se efectuează de către împuternicit sau reprezentantul desemnat, după caz, prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația specifică oferită de SPV, potrivit mandatului de împuternicire sau reprezentare. (6) Ca urmare a renunțării la SPV, organul fiscal central transmite persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, precum și împuterniciților/ reprezentanților acesteia, după caz, pe adresa de poștă electronică, comunicată potrivit cap. III, un mesaj prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.(7) Renunțarea la SPV are ca efect:a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare a dreptului de acces la SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;b) imposibilitatea punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, precum și imposibilitatea comunicării de către persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică de noi documente din categoriile celor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c);c) păstrarea posibilității de acces la categoriile de documente prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. e) din SPV pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare;d) arhivarea documentelor din SPV după expirarea termenului prevăzut la lit. a).(8) După termenul prevăzut la alin. (7), documentele din SPV se pun la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, la cerere.  +  Articolul 26Oprirea accesului la SPV de către organul fiscal central din oficiu(1) Accesul la SPV se oprește, din oficiu, de către organul fiscal central, în următoarele situații:a) decesul persoanei fizice;b) radierea persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică;c) radierea persoanei fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere.(2) Dispozițiile art. 25 alin. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), după închiderea SPV, documentele din SPV se pun la dispoziția moștenitorului care a acceptat succesiunea debitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.  +  Articolul 27Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a SPV(1) Ori de câte ori termenii și condițiile de utilizare a SPV se modifică, persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică este notificată prin SPV.(2) În situația în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică acceptă noii termeni și noile condiții de utilizare a SPV, accesul se continuă în condițiile prezentei proceduri.(3) În situația în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică nu este de acord cu noii termeni și noile condiții de utilizare a SPV, aceasta reprezintă renunțare la SPV și sunt aplicabile prevederile art. 25.  +  Capitolul VI Funcționalități ale SPV  +  Articolul 28Serviciul „Buletinul informativ“(1) Prin SPV utilizatorii au la dispoziție serviciul „Buletinul informativ“, prin care se oferă informații publice cu caracter financiar sau fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum și a altor informații publice.(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este o aplicație informatică de tip RSS și este disponibil și pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 29Serviciul „Programare online“(1) Prin SPV utilizatorii au la dispoziție serviciul „Programare online“, prin intermediul căruia se pot programa online pentru a se întâlni cu un funcționar public. (2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este disponibil și pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 30Serviciul „Formular de contact“(1) Prin SPV utilizatorii au la dispoziție serviciul „Formular de contact“.(2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este disponibil și pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Capitolul VII Reguli privind furnizarea și utilizarea serviciilor prevăzute la cap. VI disponibile pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală  +  Articolul 31Reguli privind furnizarea serviciilorRegulile privind furnizarea SPV prevăzute la art. 4 se aplică în mod corespunzător și în cazul serviciilor „Buletinul informativ“, „Programare online“ și „Formular de contact“.  +  Articolul 32Reguli privind utilizarea serviciului „Buletinul informativ“(1) Accesul la serviciul „Buletinul informativ“ se realizează prin acționarea butonului „RSS“ din platforma electronică dedicată, în aplicația informatică sau navigatorul internet al utilizatorului, buton afișat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care furnizează informațiile.(2) Utilizatorii serviciului „Buletinul informativ“ trebuie să opteze pentru categoriile de informații pe care le solicită. Ca urmare a opțiunii exercitate, Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează informațiile publice solicitate, acestea fiind valabile la data punerii la dispoziția utilizatorilor.(3) Categoriile de informații publice furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul „Buletinul informativ“, sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 3 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea serviciului „Buletinul informativ“.(4) Modificarea opțiunilor privind categoriile de informații publice și renunțarea la serviciul „Buletinul informativ“ se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin ștergerea în navigatorul internet al utilizatorului a paginii web a Agenției Naționale de Administrare Fiscală care furnizează informațiile.(5) Informațiile transmise prin serviciul „Buletinul informativ“ au caracter informativ, nu înlocuiesc obligația utilizatorului privind cunoașterea și îndeplinirea obligațiilor fiscale și nu generează alte drepturi și obligații decât cele prevăzute de legislația fiscală.  +  Articolul 33Reguli privind utilizarea serviciului „Programare online“(1) Accesul la serviciul „Programare online“ se realizează prin platforma electronică dedicată, disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Pentru a beneficia de serviciul „Programare online“ utilizatorii trebuie să comunice datele de identificare, adresa de poștă electronică, să selecteze organul fiscal, serviciile de care doresc să beneficieze, precum și data și ora disponibile în aplicația informatică.(3) Ca urmare a programării efectuate utilizatorul primește pe adresa de poștă electronică înregistrarea programării, informații cu privire la data, ora și unitatea fiscală la care s-a programat, precum și informațiile necesare în situația în care utilizatorul dorește să renunțe la programare.  +  Articolul 34Reguli privind utilizarea serviciului „Formular de contact“(1) Accesul la serviciul „Formular de contact“ se realizează prin platforma electronică dedicată, disponibilă pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Pentru a beneficia de serviciul „Formular de contact“ utilizatorii trebuie să comunice toate informațiile obligatorii solicitate prin platformă.(3) Prin intermediul acestui serviciu pot fi adresate cereri de îndrumare și asistență în domeniul legislației fiscale și în domeniul tehnologiei informației, sesizări, petiții, reclamații, precum și alte tipuri de servicii, astfel cum sunt disponibile în aplicația informatică, în acest sens fiind necesar a se completa toate informațiile obligatorii solicitate de aplicația informatică.(4) Răspunsurile la solicitările utilizatorilor se comunică acestora în format electronic.  +  Anexa nr. 1la procedură
  Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor fiziceTermenul de păstrare a documentelor
  A. Documente emise de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanei fizice
  a) Automat
  1. Decizii de impunere60 de zile
  2. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii60 de zile
  3. Acte de executare, cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.60 de zile
  4.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări etc., stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 4.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 4.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  b) La cererea persoanei fizice
  1. „Situația fiscală la data de ...“60 de zile
  2. „Foaie de vărsământ“60 de zile
  3. „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“60 de zile
  4. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“60 de zile
  5. „Certificatul de atestare fiscală“100 de zile
  6. „Adeverință de venit“100 de zile
  7. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“60 de zile
  8. „Certificatul de cazier fiscal“60 de zile
  9. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“60 de zile
  10. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“60 de zile
  11. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat60 de zile
  12. Notificări privind rezidența persoanelor fizice60 de zile
  13. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale60 de zile
  14. Certificatul de rezidență fiscală60 de zile
  15.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale în executarea legii, alte documente și fișiere, la cererea persoanei fizice, stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale. 15.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 15.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  B. Documente emise de persoana fizică și comunicate Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  1. Declarații fiscale60 de zile
  2. Cerere privind „Situația fiscală la data de ......“-
  3. Cerere privind „Foaie de vărsământ“-
  4. Cerere privind „Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori“-
  5. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“-
  6. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală-
  7. Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit-
  8. Cereri privind destinația unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (formularele 230)-
  9. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale-
  10. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal-
  11. Sesizări, petiții, reclamații60 de zile
  12. Cereri de audiență-
  13. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului-
  14. Solicitări privind informațiile publice-
  15. Cerere de ajutor de stat-
  16. Chestionare întocmite de persoana fizică la sosirea și/sau plecarea în/din România60 de zile
  17. Declarații de înregistrare fiscală60 de zile
  18. Cereri de restituire-
  19. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală-
  20. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală-
  21.1. Alte declarații, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 21.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 21.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
   +  Anexa nr. 2la procedură
  Documente ce pot fi comunicate prin serviciul „Spațiul privat virtual“ în cazul persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridicăTermenul de păstrare a documentelor
  A. Documente emise de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală și comunicate persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică
  a) Automat
  1. Decizii de impunere din oficiu60 de zile
  2. Acte administrative emise de organele de inspecție fiscală, respectiv: decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, decizie de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice60 de zile
  3. Decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii60 de zile
  4. Acte de executare, cum ar fi: somație, titlu executoriu, adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, adresă de înștiințare privind înființarea popririi, decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești etc.60 de zile
  5.1. Alte acte administrative fiscale sau acte emise de organele fiscale în executarea legii, cum ar fi: invitație, notificare, înștiințare etc., stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale 5.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 5.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  6. Datele înscrise în Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (declarația 394) referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA. Informațiile sunt furnizate numai în situația în care atât persoana impozabilă care accesează serviciul „Spațiul privat virtual“, cât și partenerii acesteia și-au dat acordul în acest sens.60 de zile
  7. Informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare60 de zile
  8. Informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura60 de zile
  b) La cererea persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică
  1. „Situația fiscală conform fișei pe plătitor la data de ...“. Se va comunica fișa pe plătitor, odată cu următorul mesaj: „ATENȚIE! Acest document nu este un act administrativ fiscal, ci un document intern, utilizat de funcționarii organelor fiscale în activitatea de administrare a creanțelor fiscale, și folosește în analiza declarațiilor și stingerea obligațiilor de plată. Prin urmare, acest document nu poate fi folosit decât în relația cu administrația fiscală, în vederea punerii de acord a evidenței fiscale cu cea contabilă!“-
  2. „Certificatul de atestare fiscală“60 de zile
  3. „Certificatul de cazier fiscal“60 de zile
  4. „Opinie privind aplicarea legislației fiscale“60 de zile
  5. „Răspunsul la sesizări, petiții, reclamații, cereri de audiență“60 de zile
  6. „Adeverință prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului“60 de zile
  7. „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“60 de zile
  8. Documentul de soluționare a cererii de ajutor de stat60 de zile
  9. Decizie de stabilire a impozitului pe venit reținut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat60 de zile
  10. Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale60 de zile
  11. Certificatul de rezidență fiscală60 de zile
  12. Informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura60 de zile
  13.1. Acte administrative fiscale, acte emise de organele fiscale în executarea legii, alte documente și fișiere la cererea persoanei juridice, stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform competențelor legale. 13.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 13.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  B. Documente emise de persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică și comunicate Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  1. Declarații fiscale60 de zile
  2. Cerere privind „Situația fiscală conform fișei pe plătitor la data de ....“-
  3. Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală-
  4. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal-
  5. Cerere de solicitare a unei opinii privind aplicarea legislației fiscale-
  6. Sesizare, petiție, reclamație60 de zile
  7. Cerere de audiență-
  8. Cerere de eliberare a unei adeverințe prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului-
  9. Cerere privind „Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin «Spațiul privat virtual»“-
  10. Solicitare de informații publice60 de zile
  11. Cerere de acordare a unui ajutor de stat-
  12. Declarații de înregistrare fiscală60 de zile
  13. Cereri de restituire-
  14. Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală-
  15. Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidență fiscală
  16. Informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura60 de zile
  17.1. Alte declarații, cereri sau documente, stabilite de Ministerul Finanțelor/Agenția Națională de Administrare Fiscală conform competențelor legale 17.2. Lista și formatul documentelor prevăzute la pct. 17.1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu 30 de zile înainte de a începe transmiterea prin SPV.60 de zile
  18. Formularul Ordin de plată multiplu electronic (OPME)60 de zile
   +  Anexa nr. 3la procedură
  Categoriile de informații publice furnizate de Ministerul Finanțelor/
  Agenția Națională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul „Buletinul informativ“
  1. Calendarul obligațiilor fiscale;2. Noutăți legislative;3. Campanii derulate;4. Ghiduri fiscale;5. Comunicate de presă;6. Anunțuri privind actele administrativ-fiscale;7. Anunțuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitație;8. Anunțuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitație, vânzare directă etc.;9. Anunțuri de achiziții bunuri și servicii;10. Anunțuri de angajare;11. Anunțuri de interes general.
  -----