LEGE nr. 178 din 9 iunie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 14 iunie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, literele d) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) acord de implementare - angajament juridic prin care coordonatorul de reforme și/sau investiții încredințează agențiilor de implementare a proiectelor, responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale gestionarea investițiilor aferente PNRR, respectiv intermediarilor financiari și administratorilor de scheme de ajutor de stat/de minimis responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, după caz, prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile fondurilor europene, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a jaloanelor și a țintelor investițiilor ce fac obiectul acordului de implementare, cuprinzând informațiile prevăzute în acordul/decizia de finanțare încheiat/ă între coordonatorul de reforme și/sau investiții și coordonatorul național;.....................................................j) agenție de implementare a proiectelor - instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, instituție publică finanțată din venituri proprii sau finanțată parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sau entitate aflată în subordine/coordonare/sub autoritatea ministerelor sau agenției de dezvoltare regională, care are rolul de a implementa investițiile din cadrul PNRR, în numele coordonatorului de reforme și/sau investiții;2. La articolul 2, după litera j) se introduc trei noi litere, literele j^1)-j^3), cu următorul cuprins:j^1) structură de implementare - Compania Națională de Investiții (CNI), precum și Institutul Național al Patrimoniului în calitate de entitate responsabilă cu implementarea obiectivelor de investiții din cadrul C-11 «Turism și cultură» (Ruta bisericilor de lemn, Ruta mănăstirilor din zona Moldovei);j^2) în cazul componentei 9, agențiile de dezvoltare regională și Autoritatea pentru Digitalizarea României prin Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale pot avea rolul de agenții de implementare;j^3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pot avea rolul de agenții de implementare;3. La articolul 2, literele l), n), q), s), t), w), x) și aa) se modifică și voravea următorul cuprins:l) beneficiari - entități de drept public sau privat care, în baza unui raport juridic stabilit cu coordonatorul de reforme și/sau investiții, cu agențiile de implementare, cu responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează și derulează în mod direct proiectele, inclusiv organizații nonguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;.....................................................n) cerere de transfer de fonduri - cerere depusă de responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile de implementare la coordonatorii de investiții/ reforme pentru transferul de sume în baza convențiilor de finanțare destinat plăților efectuate către beneficiari;..................................................................................................q) conflictul de interese - are înțelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;.....................................................s) contract de finanțare - act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile/structurile de implementare și beneficiari, pentru finanțarea implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;t) convenție de finanțare -angajament legal în baza căruia coordonatorul de reforme și/sau investiții transferă/notifică, după caz, potrivit art. 23 alin. (8), fondurile în conturile deschise la Trezoreria Statului corespunzătoare ale agențiilor/structurilor de implementare responsabile de implementarea investițiilor, precum și responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale și în care se prevăd sumele aferente creditelor de angajament și creditelor bugetare, aprobate pentru anul curent, aferente investițiilor încredințate;.....................................................w) decizie/ordin de finanțare - act unilateral intern al coordonatorului național/coordonatorului de reforme și/sau investiții prin care se asigură asistență financiară, în cadrul aceleași entități juridice, în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR;x) decizia de reziliere/revocare a contractului/deciziei/ ordinului de finanțare - actul administrativ emis de către coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, prin care sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiari ca urmare a rezilierii/revocării contractului/deciziei/ ordinului de finanțare, după caz, în condițiile stabilite prin clauzele acestuia;.....................................................aa) finanțare publică națională - orice contribuție din fonduri publice naționale, constând în credite de angajament și credite bugetare, destinată finanțării cheltuielilor necesare implementării unor reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale, pentru care nu sunt prevăzute alocări în cadrul PNRR, cu scopul atingerii jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;4. La articolul 2, după litera jj) se introduce o nouă literă, litera jj^1), cu următorul cuprins:jj^1) protocol de implementare a reformelor - angajament juridic încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții și instituția publică finanțată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, prin care sunt stabilite condiții specifice necesare atingerii jaloanelor și țintelor aferente reformelor ce fac obiectul protocolului;5. La articolul 2, literele ll) și nn) se modifică și vor avea următorul cuprins:ll) responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale - agențiile de dezvoltare regională organizate în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se poate încredința în baza prezentei ordonanțe de urgență gestionarea investiției aferente PNRR, pentru categoriile de investiții din cadrul componentelor: «C12 - Sănătate»; «C13 - Reforme sociale»; «C15 - Educație»;.....................................................nn) sistem informatic de management al PNRR - sistem informatic care asigură colectarea, stocarea și gestionarea datelor, precum și monitorizarea progresului în realizarea jaloanelor și țintelor și care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și pentru care MIPE deține toate drepturile asupra acestuia, inclusiv codul sursă, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;6. La articolul 2, după litera qq) se introduce o nouă literă, litera rr), cu următorul cuprins:rr) declarație de conformitate - document prin care se certifică de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, agențiile/structurile de implementare, după caz, în urma verificărilor efectuate potrivit atribuțiilor ce le revin, legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor raportate/incluse în solicitările de fonduri.7. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) Comisia Națională de Strategie și Prognoză în calitate de instituție responsabilă cu realizarea analizei impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor incluse în PNRR, pentru care coordonatorii de reforme și/sau investiții pun la dispoziția acesteia toate datele necesare.8. La articolul 5 alineatul (1), literele c) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) autorizare și plată, care vizează verificarea sumelor plătite de coordonatorii de reforme și/sau investiții/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile de implementare/structurile de implementare, verificarea prin eșantion a procedurilor de achiziție realizate de către beneficiari;.....................................................h) prevenție, care vizează evaluarea riscurilor de fraudă și corupție, verificarea ex-ante a procedurilor de achiziție ale beneficiarilor privați cărora nu le sunt aplicabile prevederile legislației europene și naționale în domeniul achizițiilor publice, evaluarea ex-ante a riscului de dublă finanțare, a conflictului de interese potrivit Notei de orientare a Comisiei privind evitarea și gestionarea conflictelor de interese, potrivit prevederilor Regulamentului financiar, inclusiv ARACHNE.9. La articolul 5 alineatul (3), literele w) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins:w) semnarea acordurilor de finanțare cu coordonatorii de reforme și/sau investiții, luând în considerare obligațiile ce rezultă din implementarea reformelor și/sau investițiilor incluse în cadrul PNRR și în baza sumelor aprobate potrivit art. 5 alin. (3^1);x) verificarea modalității de evaluare și selecție a proiectelor finanțate în PNRR, cu excepția celor individualizate în cadrul PNRR;10. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc șase noi alineate, alineatele (3^1)-(3^6), cu următorul cuprins:(3^1) Distribuția bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR se aprobă, la propunerea MIPE, prin hotărâre a Guvernului, pentru fiecare coordonator de reforme și investiții, după următoarea structură: componenta, reforma/ investiția, instituția responsabilă, sume PNRR alocate din asistență financiară nerambursabilă/rambursabilă.(3^2) La propunerea MIPE și în baza acordului exprimat de Comisia Europeană, bugetul componentelor poate fi modificat prin realocarea de sume între acestea, prin hotărâre a Guvernului, fără a depăși valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile și rambursabile a PNRR.(3^3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții pot decide realocarea de sume între reformele și investițiile din cadrul unei componente, aflate în responsabilitatea lor, în limita sumelor alocate, în vederea atingerii jaloanelor și țintelor, fără a afecta contribuția la cheltuielile climatice și care sprijină tranziția digitală.(3^4) Sumele cuprinse în acordurile de finanțare reprezintă valoarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente fondurilor europene nerambursabile din cadrul asistenței financiare nerambursabile și, respectiv, fonduri din împrumut rambursabil din cadrul sumelor aferente componentei de împrumut a PNRR, aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit prevederilor alin. (3^1).(3^5) Coordonatorii de reforme și/sau investiții fundamentează solicitarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, cu ocazia legilor bugetare anuale și a legilor de rectificare, pe baza acordului de finanțare, la care se adaugă TVA și finanțare publică națională din bugetul de stat prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, după caz, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1).(3^6) Repartizarea și utilizarea sumelor incluse în solicitările de fonduri transmise de coordonatorii de reforme și/sau investiții se realizează cu prioritate din fondurile europene aferente asistenței financiare nerambursabile și rambursabile cuprinse în acordul de finanțare și acordul de împrumut încheiate cu Comisia Europeană, până la epuizarea cuantumului acesteia.11. La articolul 5 alineatul (5), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) asigurarea raportării către Eurostat a progresului implementării PNRR din punct de vedere financiar.12. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Comisia Națională de Strategie și Prognoză realizează analiza impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor incluse în PNRR, pentru care coordonatorii de reforme și/sau investiții pun la dispoziția acesteia toate datele necesare.13. La articolul 5, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) În scopul de a se asigura că normele europene și cele naționale privind concurența și ajutorul de stat au fost respectate în elaborarea, respectiv implementarea măsurilor de sprijin finanțate prin PNRR, coordonatorul național, precum și coordonatorii de reforme și/sau investiții și responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sunt sprijiniți de Consiliul Concurenței.14. La articolul 5 alineatul (12), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) verifică conformitatea reglementărilor, politicilor și măsurilor prevăzute în PNRR cu regulile naționale și europene din domeniul concurenței și al ajutorului de stat;15. La articolul 6 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) asigură colectarea, transmiterea și stocarea, prin intermediul sistemului informatic de management al PNRR, a datelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021, precum și toate informațiile referitoare la proiecte, investiții sau reforme, la condițiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, potrivit obligațiilor stabilite în acordurile de finanțare semnate cu MIPE;16. La articolul 6 alineatul (1), litera w) se abrogă.17. La articolul 6 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul conținut:z) realizarea de verificări ex-ante a procedurilor de achiziții publice;18. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) pot încredința responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale gestionarea investiției aferente PNRR cu impact asupra dezvoltării locale din domeniile prevăzute la art. 2 lit. ll). În calitate de responsabil de implementare a investiților specifice locale, agențiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcțiile și atribuțiile specifice conform acordurilor de implementare încheiate.(3) Coordonatorii de reforme și/sau investiții pot încredința agențiilor de implementare responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții și acestea, care prevede inclusiv aspectele privind angajarea și/sau lichidarea și/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente investițiilor ce fac obiectul respectivului angajament, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(4) Coordonatorii de reforme și/sau investiții responsabili pentru componenta 12 - Sănătate, domeniile dezvoltării infrastructurii medicale prespitalicești și dezvoltării infrastructurii publice spitalicești, componenta 13 - Reforme sociale, domeniile dezvoltării/reabilitării și modernizării de infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilități, copii aflați în risc de separare față de familie și persoane vârstnice vulnerabile și dependente și componenta 15 - Educație, domeniile dezvoltării consorțiilor regionale și dotării campusurilor profesionale integrate, asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare, echiparea laboratoarelor de informatică din unitățile de învățământ tehnic și profesional, digitalizarea universităților și asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere), pot încredința agențiilor pentru dezvoltare regională responsabilitatea implementării investițiilor aflate în sarcina lor, în baza unui acord de implementare încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții cu fiecare dintre agențiile pentru dezvoltare regională, după caz, și care prevede inclusiv aspectele privind angajarea și/sau lichidarea și/sau plata, după caz, a cheltuielilor aferente investițiilor vizate.19. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cazul sumelor pentru care Ministerul Educației are calitatea de coordonator de reformă/investiții, creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor la partea de cheltuieli, sursa 01 «Buget de stat».(5) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se repartizează de către Ministerul Educației pe inspectorate școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ.20. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională și TVA aferentă acestora pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare, și pentru agențiile de implementare/structurile de implementare, așa cum sunt definite la art. 2 lit. j) și j^1);21. La articolul 13 alineatul (1), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele d)-h), cu următorul cuprins:d) în bugetul MADR, în calitate de agenție de implementare, conform prevederilor art. 2 lit. j^3), sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) care se transferă AFIR, în calitate de agenție de implementare, se cuprind la poziții distincte de transferuri;e) în bugetul AFIR, în calitate de agenție de implementare, cuprinde, pe baza convenției de finanțare, la subdiviziuni distincte de venituri și cheltuieli sumele prevăzute la lit. d) la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul MADR;f) se autorizează AFIR să majoreze bugetul de venituri și cheltuieli, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la partea de venituri, precum și creditele de angajament și creditele bugetare la titlurile distincte din clasificația bugetară, referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență, finanțate din asistența financiară nerambursabilă și, respectiv, din împrumut, în limita sumelor prevăzute la lit. e);g) în bugetul MADR, în calitate de agenție de implementare, conform prevederilor art. 2 lit. j^3), se cuprind credite de angajament pe baza cărora se încheie convenție de finanțare (sau acord de implementare) cu AFIR, în calitate de agenție de implementare;h) în bugetul AFIR, în calitate de agenție de implementare, pe baza convenției de finanțare, se cuprind sumele prevăzute la lit. a) și b).22. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:(4) În cazul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și se cuprind în bugetul propriu al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli.(5) Prin excepție de la alin. (1), ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu rol de agenție de implementare, cuprind în bugetele proprii, pe baza acordului de implementare, următoarele:a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională și TVA aferentă acestora, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare;b) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene și TVA nedeductibilă aferentă fondurilor europene pentru entități de drept privat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare.(6) Sumele prevăzute la alin. (1) se cuprind și în bugetul agențiilor de implementare reprezentate de instituția publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii.(7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, în limita acordurilor de implementare, de la subdiviziuni distincte, și se cuprind în bugetul propriu al agențiilor de implementare la partea de venituri, la subdiviziuni distincte.(8) În cazul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și se cuprind în bugetul propriu al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice la nivelul sumelor aprobate cu această destinație în bugetul de stat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli.23. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 9 și 10 se includ în buget de către beneficiari sau de către structura de implementare, după caz, pe baza contractelor de finanțare, încheiate cu coordonatorii de reforme și/sau investiții sau responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz.24. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Prevederile alin. (3) se aplică și pentru asigurarea sumelor necesare plății dobânzii negative bonificate de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene din conturile administrate de Ministerul Finanțelor, prevăzute la art. 13 alin. (2).(5) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile de fonduri europene administrate de Ministerul Finanțelor, prevăzute la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la aceste disponibilități.(6) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunii prevăzute la alin. (5) se transferă la bugetul de stat, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul PNRR.(7) Sumele primite potrivit art. 13 alin. (3)-(8) și neutilizate până la sfârșitul anului se restituie de către agențiile de implementare a proiectelor/structurile de implementare la bugetul de stat, respectiv în contul din care au fost încasate.25. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În scopul asigurării creditelor bugetare și de angajament necesare efectuării plăților de dobânzi negative bonificate de Banca Națională a României pentru disponibilitățile prevăzute la alin. (3), se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare și de credite de angajament, în bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, între titlul 30 «Dobânzi» și titlul 61 «Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR26. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Contractele de finanțare semnate între partenerul de implementare și intermediarii financiari includ etapele intermediare și mecanismul de verificare prevăzute în acordul de tip operațional aferent investiției respective.27. La articolul 31, alineatul (6) se abrogă.28. La articolul 31, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) MIPE este responsabil de urmărirea recuperării creanțelor în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, după data la care creanța devine exigibilă și până cel târziu la data închiderii Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a oricăror sume din fonduri europene transferate acestora, neutilizate sau care au fost recuperate de la beneficiari ca urmare a unor titluri de creanță.29. La articolul 32, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În vederea încasării de la debitor a dobânzii, autoritatea emitentă a procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare/procesului-verbal de stabilire a creanței bugetare are obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite un proces-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului.30. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz, precum și beneficiarii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din fonduri europene aferente PNRR au obligația arhivării și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 132 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, respectiv timp de 10 ani cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost realizată ultima plată.31. La articolul 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru gestionarea financiară distinctă a fondurilor alocate prin PNRR, prin instrucțiuni aprobate de ministrul finanțelor, întocmite la solicitarea instituțiilor publice sau altor categorii de persoane juridice, poate fi avizată și dispusă deschiderea la Trezoreria Statului și a altor conturi de disponibilități decât cele aprobate în normele metodologice prevăzute la alin. (2).32. La articolul 39 punctul 4, alineatul (3^1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Pentru verificarea în vederea asigurării elaborării și implementării măsurilor de ajutor de stat de minimis din PNRR și alte fonduri europene, precum și a conformității reglementărilor și politicilor prevăzute în PNRR cu regulile din domeniul ajutorului de stat naționale și europene, funcționează în cadrul Consiliului Concurenței o structură de specialitate.33. La articolul 39 punctul 5, alineatul (4^1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (3^1), care derulează activități în vederea asigurării conformității reglementărilor, politicilor și măsurilor finanțate din PNRR și alte programe cu finanțare europeană cu regulile naționale și europene din domeniul ajutorului de stat, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.34. La articolul 39, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La articolul 4, după alineatul (4^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^2)-(4^4), cu următorul cuprins:(4^2) De drepturile prevăzute la alin. (4^1) beneficiază și personalul din cadrul Consiliului Concurenței care exercită în timpul unei luni, în baza fișei postului, atribuții privind verificarea conformității reglementărilor, politicilor și măsurilor prevăzute în PNRR cu regulile naționale și europene din domeniul concurenței, precum și atribuții de reprezentare în fața instanțelor naționale sau alte atribuții suport sau specifice implementării PNRR.(4^3) În vederea aplicării prevederilor alin. (3^1), (4^1) și (4^2), prin derogare de la prevederile art. 17 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate autonomă, elaborează propriile criterii de acordare a majorării salariilor de bază, aprobate prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.(4^4) Personalul de specialitate din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care derulează activități în vederea realizării analizei impactului macroeconomic al reformelor și investițiilor, în baza nominalizării prin act administrativ emis de conducătorul instituției/în cadrul unei structuri de specialitate, după caz, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.35. La articolul 39 punctul 6, alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) La nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, agențiilor/structurilor de implementare se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, unități ale căror atribuții vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern, în funcție de forma de organizare aleasă pentru unitate. Dimensionarea personalului se face cu respectarea principiilor de gestionare eficientă a fondurilor alocate. Personalul care desfășoară activități în cadrul autorităților publice cu rol în gestionarea și/sau implementarea fondurilor europene, inclusiv în cadrul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, beneficiază de prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.36. Anexa „Lista coordonatorilor de reforme și/sau investiții“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  ANEXĂ
  LISTA
  coordonatorilor de reforme și/sau investiții
  Ministerul Investițiilor și Proiectelor EuropeneMinisterul FinanțelorMinisterul Mediului, Apelor și PădurilorMinisterul Transporturilor și InfrastructuriiMinisterul EnergieiMinisterul CulturiiMinisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiMinisterul Cercetării, Inovării și DigitalizăriiMinisterul Muncii și Solidarității SocialeMinisterul Familiei, Tineretului și Egalității de ȘanseMinisterul SănătățiiMinisterul JustițieiMinisterul Afacerilor InterneMinisterul Antreprenoriatului și TurismuluiMinisterul EducațieiAutoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în ComunicațiiSecretariatul General al GuvernuluiAgenția Națională a Funcționarilor PubliciAgenția Națională pentru Achiziții PubliceAgenția Naționale de Integritate
   +  Articolul IIEventualele sume din fonduri europene, finanțare publică națională și TVA, după caz, primite pe baza cererilor de transfer, nejustificate, existente la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale/beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, după caz, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație, potrivit prevederilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.  +  Articolul IIISe autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, la titlurile 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“, respectiv 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor/investițiilor/ reformelor aferente Mecanismului de redresare și reziliență și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte/investiții/reforme noi, aferente Mecanismului de redresare și reziliență. Sumele prevăzute pe total la alineatul bugetar „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlurilor 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, precum și sumele prevăzute pe total la articolul bugetar/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ nu pot fi diminuate.  +  Articolul IVSe autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite de angajament și de credite bugetare în cadrul titlurilor 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ și 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“, de la beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale la alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale și invers, pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a reformelor și/sau investițiilor.  +  Articolul V(1) Sumele aferente investiției 2 „Instrumente financiare pentru sectorul privat“ din componenta 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare“ pentru care (MIPE) are calitatea de coordonator de investiții se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MIPE, de la o subdiviziune bugetară distinctă din titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR“.(2) Pentru asigurarea sumelor de la alin. (1), prin excepție de la art. 22 alin. (10) din Legea bugetului de stat pe 2021 nr. 317/2021, pentru anul 2022, sumele prevăzute pe total la articolul bugetar/alineatul bugetar „Fonduri europene nerambursabile“ din cadrul titlului 60 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR“ pot fi diminuate.  +  Articolul VI(1) În bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții se cuprind, la poziții distincte de transferuri din bugetul de stat, sume în procent de maximum 3% din valoarea investițiilor cuprinse în PNRR pentru care agențiile de dezvoltare regională au calitatea de responsabili de implementare a investițiilor specifice locale/agenții de implementare și se virează în conturi distincte de disponibilități deschise la Trezoreria Statului.(2) În anul 2022, până la aprobarea legilor de rectificare bugetară, se autorizează coordonatorii de reforme și/sau investiții să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli agențiilor de dezvoltare regională pentru asigurarea sumelor prevăzute la alin. (1).(3) Cuantumul procentului prevăzut la alin. (1) se stabilește de către coordonatorul de reforme și/sau investiții prin acordul de implementare, fundamentat pe baza complexității investițiilor incluse în acesta.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  București, 9 iunie 2022.Nr. 178.----