METODOLOGIE din 11 august 2021de acordare a autorizărilor și, respectiv, a derogării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) și, respectiv, lit. f) din hotărâre
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 19 august 2021  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 859 din 11 august 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 797 din 19 august 2021.
  A. Zboruri interne și internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse regulate, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României  +  Articolul 1Autorizarea pentru executarea zborurilor interne și internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse regulate, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României, se acordă de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, denumit în continuare MTI, în urma constatării îndeplinirii de către operatorul aeronavelor respective a cerințelor conținute, după caz, în legislația națională, în tratatele internaționale care reglementează efectuarea serviciilor de transport aerian, la care România este parte, ori în cele încheiate de către Uniunea Europeană și care sunt aplicabile României.  +  Articolul 2(1) Cererea pentru obținerea autorizării prevăzute la art. 1 se transmite la MTI la termenul prevăzut în tratatul internațional în baza căruia operatorul aeronavei urmează să efectueze curse aeriene regulate spre/dinspre România și va conține toate informațiile menționate în respectivul tratat, inclusiv datele de contact ale operatorului pentru relația cu autoritățile competente române, programul de operare, tipul și înmatricularea aeronavelor care urmează să fie utilizate.(2) Cererea va fi însoțită de copii ale certificatului de operator aerian deținut de operatorul respectiv și ale contractelor de asigurare încheiate pentru aeronavele care urmează să fie utilizate, precum și pentru pasageri, bagaje și terți.  +  Articolul 3(1) În cazul în care zborurile urmează să fie executate între România și un stat care nu este parte la un tratat încheiat de către statul român sau de către Uniunea Europeană, aplicabil României, cererea pentru acordarea autorizării se transmite la MTI de către operatorul aeronavei cu cel puțin 60 de zile înainte de data prevăzută pentru începerea operării. (2) Fără a aduce atingere obligațiilor ce rezultă pentru România din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, autorizarea va fi acordată doar operatorilor care au sediul principal sau secundar în România sau sediul principal în statul prevăzut la alin. (1).(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele informații și documente: desemnarea din partea autorității statului de proveniență a operatorului în vederea operării zborurilor regulate spre/dinspre România, adresa și datele de contact ale operatorului pentru relația cu autoritățile competente române, copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului, certificatul de operator aerian și anexele la acesta, tipul aeronavelor și însemnele de înmatriculare ale acestora, certificatele acustice ale aeronavelor, copia certificatului de asigurare pentru aeronavă, pasageri, bagaje și terți, programul de operare.  +  Articolul 4Prin excepție de la prevederile art. 1 și 2, zborurile interne și internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse regulate, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României, efectuate de operatori ai aeronavelor deținători ai unei licențe de operare valide emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare), se consideră autorizate dacă operatorul aeronavei îndeplinește, după caz, cerințele de desemnare conținute în tratatele internaționale la care statul român este parte, aplicabile zborurilor respective, iar operatorul aeronavei a notificat la MTI cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea operării datele de contact ale operatorului pentru relația cu autoritățile competente române, programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, precum și tipul și înmatricularea aeronavelor care vor fi utilizate.  +  Articolul 5Înainte de solicitarea autorizării sau, după caz, notificarea programului de zbor, operatorul aeronavei are obligația de a informa aerodromurile implicate și de a obține confirmarea serviciilor de handling solicitate. În cazul aeroporturilor coordonate se va solicita acordarea sloturilor de decolare/aterizare.  +  Articolul 6Autorizările acordate, incluzând și notificările prevăzute la art. 4, vor fi comunicate de către MTI aerodromurilor implicate situate pe teritoriul României, Autorității Aeronautice Civile Române, denumită în continuare A.A.C.R., Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.  +  Articolul 7După obținerea autorizării din partea MTI, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, conținutul și condițiile prevăzute de reglementările specifice aplicabile.  +  Articolul 8(1) Modificările survenite în programul de operare a curselor regulate după obținerea autorizării, constând în schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea timpilor de zbor, anularea unor zboruri, vor fi notificate de operatorul aeronavei la A.A.C.R. cu cel puțin 48 de ore înainte de data prevăzută pentru introducerea modificării. (2) Autorizarea pentru modificările prevăzute la alin. (1) va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primește niciun răspuns din partea A.A.C.R. cu 24 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului. Orice modificare autorizată va fi comunicată MTI, aeroporturilor implicate, Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră de către A.A.C.R. B. Zboruri internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse neregulate, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României  +  Articolul 9(1) Autorizarea pentru executarea zborurilor internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse neregulate, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României, se acordă în numele MTI de către A.A.C.R., cu respectarea, după caz, a prevederilor legislației naționale, a tratatelor internaționale care reglementează efectuarea serviciilor de transport aerian la care România este parte ori a celor încheiate de către Uniunea Europeană și care sunt aplicabile României. (2) În lipsa unui tratat internațional și fără a aduce atingere obligațiilor ce rezultă pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, dreptul de a executa zboruri încadrate în categoria operațiuni de transport aerian comercial efectuate prin curse neregulate, spre/dinspre România, este acordat:a) operatorilor aeronavelor care au sediul în statul de origine sau de destinație a zborului;b) operatorilor din state terțe, în cazul operațiunilor cu aeronave având masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg sau a celor cu mai puțin de 10 locuri pentru pasageri;c) operatorilor din state terțe care execută zboruri din categoria urgențe medicale, umanitare, operațiuni de căutare-salvare sau intervenții în zone calamitate;d) operatorilor din state terțe, alții decât cei care intră sub incidența lit. b) și c), în măsura în care autoritatea aeronautică a respectivului stat terț confirmă acordarea, pe bază de reciprocitate, de drepturi de trafic similare pentru operatorii aerieni români.(3) Dreptul de a executa zboruri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), cu drepturi de trafic pe rute interne, poate fi acordat operatorilor din alte state doar în condițiile unui tratat internațional la care România este parte sau care este aplicabil României.  +  Articolul 10(1) În cazul în care legislația națională sau tratatele internaționale specifice menționate la art. 9 alin. (1) nu prevăd altfel, cererea pentru obținerea autorizării se transmite la A.A.C.R., după cum urmează: a) în cazul unei serii de cel mult 3 zboruri într-un interval de 14 zile, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data primului zbor; b) în cazul seriilor de 4 sau mai multe zboruri într-un interval de 14 zile, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data primului zbor. (2) Formularul-tip al cererii prevăzute la alin. (1) este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul zborurilor din categoria urgențe medicale, umanitare, operațiuni de căutare-salvare sau intervenții în zone calamitate, cererea pentru obținerea aprobării de zbor se poate transmite cu cel puțin 30 de minute înainte de decolarea aeronavei.  +  Articolul 11Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) și art. 10, zborurile interne și internaționale aferente operațiunilor de transport aerian comercial efectuate prin curse neregulate, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României, efectuate de operatori ai aeronavelor deținători ai unei licențe valide emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008, se consideră autorizate dacă pentru zborurile respective operatorul aeronavei a notificat la A.A.C.R., cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea operării, datele de contact ale operatorului pentru relația cu autoritățile competente române, programul de zbor, modificările ulterioare la acesta, precum și tipul și înmatricularea aeronavelor care vor fi utilizate.  +  Articolul 12Înainte de solicitarea autorizării sau, după caz, notificarea programului de zbor, operatorul aeronavei are obligația de a informa aerodromurile implicate și de a obține confirmarea serviciilor de handling solicitate. În cazul aeroporturilor coordonate se va solicita acordarea sloturilor de decolare/aterizare.  +  Articolul 13Autorizările acordate, incluzând și notificările prevăzute la art. 10, vor fi comunicate de A.A.C.R. către aeroporturile implicate situate pe teritoriul României, Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.  +  Articolul 14După obținerea autorizării, operatorul aeronavei va depune planul de zbor în formatul, conținutul și condițiile prevăzute de reglementările specifice aplicabile.  +  Articolul 15(1) Orice modificare survenită în graficul de operare a zborurilor după obținerea autorizării, respectiv după notificare, cum ar fi introducerea unor zboruri adiționale, schimbarea justificată a tipului de avion, schimbarea rutei sau timpilor de zbor, anularea unor zboruri, va fi notificată la A.A.C.R. de către operatorul aeronavei, cu cel puțin două zile înainte de data prevăzută pentru introducerea modificării. (2) Aprobarea pentru modificarea graficului de operare a zborurilor va fi considerată ca fiind acordată dacă nu se primește niciun răspuns din partea A.A.C.R. cu 24 de ore înainte de ora prevăzută pentru începerea zborului. Orice aprobare acordată se comunică de către A.A.C.R. aeroporturilor implicate și Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA.C. Zboruri interne și internaționale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României  +  Articolul 16(1) Zborurile interne și internaționale cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României, executate cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, pot fi efectuate numai după obținerea unei autorizări din partea MTI. Autorizarea se emite în numele MTI de către A.A.C.R. Aceste categorii de zboruri necesită și obținerea unui aviz din partea Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu), conform legislației în vigoare. (2) Cererea pentru obținerea autorizării și avizului prevăzute la alin. (1) se transmite la A.A.C.R. cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data zborului și trebuie să conțină toate informațiile și documentele specificate în formularul-tip prevăzut în anexa la prezenta metodologie.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul zborurilor cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă efectuate în folosul statelor cu care România are încheiate tratate, acorduri sau înțelegeri în domeniul apărării și securității naționale, cererea pentru obținerea autorizării și avizului prevăzute la alin. (1) se poate transmite la A.A.C.R. cu cel puțin 48 de ore înainte de data zborului.(4) În cazul operatorilor aerieni străini va fi transmisă și o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de proveniență care să ateste dreptul operatorului de a transporta bunuri periculoase.(5) În cazul transportului de materiale radioactive, operatorul aeronavei va transmite la A.A.C.R. și o copie de pe autorizația/avizul emisă/emis de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.(6) Autorizația și avizul pot fi emise, la cerere, pentru un zbor sau pentru o serie de zboruri. (7) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), zborurile din categoria urgențe medicale se consideră autorizate dacă pentru fiecare zbor operatorul aerian a notificat A.A.C.R., înainte de executarea zborului, programul de zbor, tipul/înmatricularea aeronavei utilizate, precum și detalii cu privire la bunurile periculoase care urmează să fie transportate: clasa, codul UN, denumirea oficială a produsului, cantitatea. Aeronava va avea la bord o copie a certificatului emis de autoritatea competentă a statului de proveniență a operatorului aerian, care să ateste dreptul și capacitatea acestuia de a transporta bunuri periculoase. Notificarea completă se transmite imediat de către A.A.C.R. Ministerului Apărării Naționale prin Secția survol, relații și reglementări aeronautice din cadrul Centrului național militar de comandă (nucleu), Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA și aeroportului de destinație, în cazul în care acesta se află pe teritoriul României, împreună cu informații cu privire la tipul aeronavei și numărul de zbor.(8) În cazul zborurilor cu aterizare pe sau decolare de pe teritoriul României efectuate cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase și orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea națională a României nu se aplică prevederile lit. A și B. D. Zborurile cu aeronave civile care transportă bunuri periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian  +  Articolul 17(1) Zborurile interne și internaționale cu aeronave civile care transportă bunuri periculoase, altele decât cele care îndeplinesc condițiile de la lit. C, încadrate conform documentului Doc 9284 al Organizației Aviației Civile Internaționale, ediția în vigoare, în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian, pot fi efectuate numai după obținerea unei derogări emise de A.A.C.R., în numele MTI.(2) În condițiile în care nu contravine reglementărilor europene aplicabile, cererea pentru obținerea derogării prevăzute la alin. (1) se transmite la A.A.C.R. cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data zborului și trebuie să conțină toate informațiile specificate în formularul-tip prevăzut în anexa la prezenta metodologie. Cererea va avea anexate documente care să justifice interesul public general în efectuarea zborului respectiv. (3) A.A.C.R. emite derogarea solicitată, pentru un zbor sau, după caz, pentru o serie de zboruri. Derogările emise de A.A.C.R. se comunică Ministerului Apărării Naționale.E. Zborurile în porțiunile de spațiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restricționate  +  Articolul 18(1) Zborurile prevăzute la lit. E, executate într-o zonă de spațiu aerian în care furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, pot fi efectuate numai în condițiile solicitării și obținerii unei autorizări din partea entității care efectuează controlul traficului aerian în zona respectivă.(2) Pentru efectuarea unui zbor într-o porțiune de spațiu aerian rezervat/segregat sau într-o zonă restricționată, situate în spațiul aerian de clasă G, operatorul aeronavei va solicita o autorizare din partea entității care a făcut rezervarea zonei respective ori a solicitat restricționarea porțiunii respective de spațiu aerian.(3) Spațiile aeriene rezervate sau restricționate pentru perioade mai mari de 90 de zile se publică, împreună cu condițiile/limitările de utilizare, prin grija unităților certificate să furnizeze servicii de informare aeronautică pe teritoriul României, în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România, iar cele cu durată de peste 6 luni, și în hărțile aeronautice. (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), spațiile aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord se publică doar în format digital pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați. Pentru informarea tuturor părților interesate, linkurile către paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică, unde sunt publicate spații aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord, se publică pe site-urile Autorității Aeronautice Civile Române și Autorității Aeronautice Naționale Militare, precum și în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România și în Publicația de informare aeronautică militară - Mil AIP Romania. (la 02-10-2022, Articolul 18 din Litera E. a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 19(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 18 alin. (3), datele de contact ale entităților prevăzute la art. 18 alin. (2), împreună cu dimensiunile zonelor și perioadele de timp pentru care este valabilă rezervarea sau restricționarea, se aduc la cunoștința operatorilor prin mesajele de înștiințare - NOTAM și se publică pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați.(2) Cererea pentru solicitarea autorizării prevăzute la art. 18 se transmite entității care a făcut rezervarea sau a solicitat restricționarea zonei respective de spațiu aerian sau celei care efectuează controlul traficului aerian în zonele respective, cu cel puțin 60 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare. În lipsa primirii unei autorizări exprese, zborul în zona respectivă nu poate avea loc. F. Zboruri despre care există informații că sunt executate de aeronave civile care au la bord bunuri sau persoane care, conform obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau unor sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricții privind utilizarea spațiului aerian național  +  Articolul 20Informațiile privind existența la bordul unei aeronave civile a unor bunuri sau persoane care, conform obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau unor sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricții privind utilizarea spațiului aerian național se transmit A.A.C.R. de către autoritățile competente care au primit aceste informații în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 sau de către Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 21(1) Canalele de comunicare a informațiilor prevăzute la art. 20 se stabilesc între A.A.C.R. și autoritățile respective, prin corespondență, în scris.(2) Informațiile primite pe alte canale decât cele stabilite conform alin. (1) nu se iau în considerare.  +  Articolul 22(1) La primirea unei informații privind existența la bordul unei aeronave a unor bunuri sau persoane care, conform obligațiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau unor sancțiuni internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008, fac obiectul unor restricții la privind utilizarea spațiului aerian național, pe canalele de comunicare stabilite potrivit art. 21 alin. (1), A.A.C.R. notifică de urgență operatorul aeronavei și Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA cu privire la faptul că zborul aeronavei în cauză nu este autorizat în spațiul aerian național.(2) În cazul în care zborul declarat neautorizat este continuat, iar aeronava intră în spațiul aerian național, Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian“ - ROMATSA informează Ministerul Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene, iar împotriva aeronavei se acționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată. G. Zboruri VFR efectuate în întregime în zone de spațiu aerian de clasă G (la 02-10-2022, Actul a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 23Zborurile VFR efectuate cu aeronave civile, executate în întregime într-o zonă de spațiu aerian de clasă G, se consideră autorizate dacă pentru acestea operatorul aeronavei a depus un plan de zbor la o unitate de trafic aerian civilă sau a efectuat o notificare de trafic VFR la A.A.C.R. (la 02-10-2022, Litera G a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  Articolul 24(1) Notificarea prevăzută la art. 23 poate fi efectuată de operatorul aeronavei direct sau prin reprezentanți autorizați, pentru un zbor sau o serie de zboruri efectuate în perioade determinate de timp, fără a depăși 24 de ore, și va conține: a) tipul aeronavei, respectiv numărul și tipul aeronavelor în cazul zborului în formație; b) înmatricularea sau identificarea aeronavei, dacă este cazul; c) operatorul aeronavei/numele pilotului comandant și număr de telefon de contact; d) traiectul sau zona de zbor, prin furnizarea denumirii localităților, a coordonatelor geografice sau a punctelor de navigație 5LNC aflate pe traiect sau pe granița zonei de zbor; e) indicativul ICAO sau coordonatele geografice ale aerodromului, respectiv ale terenului de decolare și de aterizare;f) nivelul sau altitudinea maximă de zbor; g) ora estimată pentru decolare și aterizare, respectiv ora primei decolări și a ultimei aterizări în cazul unei serii de zboruri sau al zborului în formație. (2) Notificarea se transmite către A.A.C.R., cu cel puțin 30 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare sau începerea activității de zbor, prin aplicație pe internet, dezvoltată și întreținută de A.A.C.R. Adresa paginii web de unde se poate descărca aplicația se publică în publicațiile de informare aeronautică civile și pe site-ul A.A.C.R., prin grija A.A.C.R. (3) Modificarea unei notificări se comunică imediat A.A.C.R. de către operatorul aeronavei, direct sau prin reprezentanți autorizați. Modificarea informațiilor din notificare privind traiectul, terenul de aterizare sau ora estimată de aterizare, după începerea zborului, se transmite imediat ce este posibil. (4) Pentru zborurile din categoriile urgențe medicale, intervenții în situații de urgență și operațiuni de căutare-salvare se admite notificarea în orice moment înainte de decolare. (la 02-10-2022, Litera G. a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 837 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 04 iulie 2022 )  +  ANEXĂla metodologie
  FORMULARUL-TIP
  al cererii pentru acordarea autorizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b),
  precum și a derogării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din hotărâre
  - APPLICATION FORM -
  1. Numele, adresa, naționalitatea operatorului aerian și numărul de telefon/fax (Name, address, nationality of the air operator and telephone/fax number) ..............................................................................................2. Indicativul OACI de 3 litere al operatorului aerian (ICAO three letter designator of the air operator) ..............................................................................................3. Indicativul radio (Radio call sign) ..............................................................................................4. Tipul, însemnele de înmatriculare ale aeronavei/aeronavelor (Type and registration marks of the aircraft) ..............................................................................................5. Informații cu privire la certificatul acustic (Information regarding Noise Certificate) ..............................................................................................6. Capacitatea aeronavelor (pasageri și/sau cargo) (Passenger and/or cargo capacity of the aircraft) ..............................................................................................7. Punctul de intrare/ieșire FIR LRBB și ora (UTC), ruta de urmat pe teritoriul României (Entry/Exit points FIR LRBB and UTC time, route to be followed over the Romanian territory) ..............................................................................................8. Aeroportul de origine și/sau ultimul aeroport de plecare înainte de intrarea în spațiul aerian al României și ora de decolare (UTC) (Airport of origin and/or last airport of departure before entering the Romanian air space and UTC time of departure) ..............................................................................................9. Aeroportul din România și ora de sosire/plecare (UTC) (Airport in Romania and UTC time of arrival/departure) ..............................................................................................10. Aeroportul de destinație și/sau primul aeroport de aterizare după ieșirea din spațiul aerian al României și ora de aterizare (UTC) (Airport of destination and/or first airport of arrival after leaving the Romanian air space and UTC time of arrival) ..............................................................................................11. Data și/sau perioada de operare și ziua de operare (Date and/or period and day of operation) ..............................................................................................12. Date cu privire la tipul (categoria) zborului/zborurilor sau scopul zborurilor (Information regarding type/category of intended flights or purpose of flights) ..............................................................................................13. Numărul de pasageri și/sau natura și cantitatea încărcăturii (tur/retur) (Number of passengers and/or nature and amount of cargo to be taken on or put down) ..............................................................................................14. Tehnică militară, armament și/sau alte materiale militare, aparatură fotografică și/sau senzori de înregistrare la bord și/sau bunuri periculoase care pun în pericol securitatea națională(Arms, ammunition and any other military supplies, taking photos, making films equipment or electromagnetic recorders on board and/or dangerous goods that endanger national security)...............................................................................................15. Locul de îmbarcare/debarcare și/sau încărcare/descărcare a pasagerilor și/sau încărcăturii (Place of embarkation/disembarkation of passengers and/or cargo, as the case may be) ..............................................................................................16. Numele și adresa afretatorului și copie de pe contractul charter sau alt document similar (comanda charter, AWB etc.), copie de pe contractul de închiriere, dacă aeronava/aeronavele este/sunt închiriată/închiriate (Name, address and business of charterer, copy of charter contract signed by the airline and the charterer or of a similar document, such as charter order, AWB, etc., copy of aircraft lease agreement, if applicable) ..............................................................................................17. Numele și adresa agenției de turism sau ale turoperatorului din România (Name and address of the Romanian travel agent or of the Romanian tour operator) ..............................................................................................18. Numele și adresa expeditorului și beneficiarului încărcăturii (Name and address of the consignor and consignee of the cargo) ..............................................................................................19. Certificate de asigurare pentru pasageri și bunuri, precum și pentru daune cauzate terților (Certificate showing passenger and baggage accident insurance and third-party legal liability insurance) ..............................................................................................
  ----