HOTĂRÂRE nr. 957 din 18 august 2005 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 18 decembrie 2007  Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 septembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005 și a mai fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 593/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale și principalele atribuții  +  Articolul 1(1) Institutul Național de Statistică se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Prim-Ministrului, având rol de organizare și coordonare a statisticii oficiale din România. (la 03-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 246 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 ) (2) Institutul Național de Statistică are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5.  +  Articolul 2(1) În vederea realizării rolului său, Institutul Național de Statistică îndeplinește următoarele funcții:a) de programare strategică, prin care se asigură elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a sistemului statistic național;b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;d) de autoritate și management pentru programele anuale ale cercetărilor statistice oficiale;e) de administrare a bunurilor și de gestionare a bugetelor și fondurilor alocate;f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea statisticii oficiale a României pe plan intern și extern;g) de autoritate, prin care se asigură exercitarea principiilor, criteriilor și normelor aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării serviciilor statisticii oficiale care își desfășoară activitatea în coordonarea sa metodologică;h) de promovare a culturii statistice în România.(2) În organizarea și coordonarea statisticii oficiale din România activitatea Institutului Național de Statistică se întemeiază pe principiile independenței profesionale, imparțialității, obiectivității, fiabilității, confidențialității informațiilor statistice și eficienței costurilor. (la 30-03-2016, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. )  +  Articolul 3(1) Institutul Național de Statistică îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile și standardele specifice de obținere a indicatorilor;b) organizează și conduce cercetările statistice referitoare la fenomenele și procesele economico-sociale, realizate în conformitate cu programele anuale aprobate prin hotărâri ale Guvernului;c) proiectează, tipărește și difuzează formularele chestionarelor utilizate în realizarea cercetărilor statistice și instrucțiunile de completare aferente;d) culege, prelucrează și stochează datele și informațiile, în vederea constituirii și difuzării seriilor de date statistice;e) coordonează elaborarea clasificărilor și a nomenclatoarelor unitare de interes național din domeniul său de activitate;f) proiectează, realizează și exploatează sistemul informatic statistic;g) elaborează studii și analize pentru caracterizarea evoluției economico-sociale a țării;h) desfășoară activități pentru promovarea culturii statistice;i) implementează conceptele privind calitatea totală în statistică;j) desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul statisticii;k) informează opinia publică, precum și autoritățile publice cu privire la evoluția economică și socială a țării și furnizează către utilizatorii interesați indicatorii statistici obținuți;l) organizează și conduce unitățile subordonate, stabilește atribuțiile și normele de funcționare ale acestora;m) colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și cu serviciile publice pentru compatibilizarea sistemului statisticii oficiale cu celelalte sisteme informaționale; sprijină aceste organisme pentru asigurarea pregătirii personalului cu atribuții în activitatea de statistică;n) avizează metodologiile cercetărilor statistice organizate de ministere, instituții centrale și de alte servicii publice, în vederea asigurării oportunității cercetărilor și corectitudinii metodelor statistice utilizate;o) organizează pregătirea profesională în domeniul statisticii a personalului institutului, din unitățile sale subordonate și din celelalte servicii de statistică oficială, acționând pentru formarea unei culturi statistice la nivel național;p) reprezintă România în relații internaționale în domeniul statistic și cooperează cu organizațiile similare din alte țări, cu organismele de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite și cu agențiile sale, cu alte organisme internaționale;r) asigură compatibilitatea sistemului statistic național cu sistemele statistice utilizate de organismele Organizației Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene și de alte organisme internaționale, conform obligațiilor asumate;s) asigură absorbția acquis-ului comunitar în toate domeniile statistice și transpunerea lui în practică și în legislația națională de specialitate;ș) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii și notificarea acestora Comisiei Europene. Suplimentar față de procesul de notificare a măsurilor naționale care transpun directive comunitare, Institutul Național de Statistică comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.ș^1) determinarea indicatorilor specifici privind migrația externă; (la 05-08-2013, Lit. ș^1) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013. ) ș^2) respectarea obligațiilor în vederea implementării Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE); (la 05-08-2013, Lit. ș^2) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013. ) t) negociază și încheie tratate internaționale la nivel departamental și alte înțelegeri internaționale, în domeniul său de activitate. (la 16-12-2010, Lit. t) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.250 din 8 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 16 decembrie 2010. ) (2) Institutul Național de Statistică îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative pentru activitatea de statistică.  +  Articolul 4În exercitarea atribuțiilor sale, Institutul Național de Statistică are obligația să asigure pe parcursul întregii cercetări statistice - de la înregistrare până la publicare - măsuri de protecție a intereselor persoanelor fizice sau juridice care ar putea fi lezate prin divulgarea datelor referitoare la patrimoniul și la activitatea lor, în concordanță cu principiile confidențialității datelor statistice și cu prevederile legale referitoare la informațiile clasificate.  +  Articolul 5În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 Institutul Național de Statistică este autorizat:a) să solicite și să obțină gratuit datele și informațiile statistice de la toate persoanele fizice și juridice rezidente în România, precum și celor nerezidente care desfășoară activități pe teritoriul României; (la 30-03-2016, Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. ) b) să stabilească termenele și periodicitățile de furnizare a datelor statistice solicitate;c) să utilizeze, în afara numărului de personal aprobat, agenți statistici pentru culegerea datelor și să contracteze servicii pentru culegerea datelor din gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria agenților statistici intră anchetatorii, precum și gospodăriile populației, în cazul în care acestea constituie unități de observare statistică;d) să contracteze, în condițiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor și studiilor statistice;e) să constate contravenții și să aplice amenzi, în condițiile legii, pentru refuzul sa întârzierea transmiterii datelor statistice solicitate, pentru comunicarea de date eronate ori incomplete, pentru refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de conducerea serviciilor de statistică oficială documentele și evidențele necesare în vederea verificării datelor statistice, precum și pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;f) să gestioneze fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale, și să utilizeze și personal suplimentar de specialitate pentru realizarea lucrărilor, în limita fondurilor, pe perioada derulării proiectelor. (la 30-03-2016, Lit. f) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. )  +  Articolul 6(1) Persoanele juridice sunt obligate să furnizeze gratuit Institutului Național de Statistică datele și informațiile statistice la termenele, periodicitățile și în forma solicitată, în conformitate cu metodologia cuprinsă în instrucțiunile emise de Institutul Național de Statistică.(2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze Institutului Național de Statistică datele personale și cele privind gospodăria și activitatea economică, necesare în vederea efectuării recensămintelor și anchetelor statistice. Datele personale de natura celor privind convingerile ideologice, apartenența politică, cazierul judiciar, sănătatea și viața intimă pot fi culese și prelucrate numai cu acordul persoanelor, respectându-se prevederile referitoare la confidențialitatea datelor statistice.(3) Pentru domeniile de cercetare specifice, aflate în competența ministerelor de resort și a altor autorități publice, Institutul Național de Statistică încheie convenții pentru schimbul reciproc de date statistice.  +  Capitolul II Conducerea Institutului Național de Statistică  +  Articolul 7(1) Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului. În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni. (la 30-03-2016, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. ) (2) Atribuțiile specifice ale vicepreședinților sunt stabilite prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică. (la 30-03-2016, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. ) (3) Înlocuitorul președintelui Institutului Național de Statistică se stabilește prin ordin al acestuia din rândul vicepreședinților. (la 30-03-2016, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. ) (4) Președintele reprezintă instituția în raporturile cu alte autorități ale administrației publice centrale și cu terțe persoane juridice, cu persoanele fizice, precum și cu organizații din țară și din străinătate. Președintele poate da împuternicire de reprezentare și altor persoane din cadrul Institutului Național de Statistică.(5) Președintele îndeplinește, în domeniul său de activitate, următoarele atribuții generale:a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale a instituțiilor publice și a operatorilor economici;b) inițiază și avizează proiecte de lege, ordonanțe și hotărâri ale Guvernului, în condițiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;c) acționează pentru aplicarea strategiei proprii a Institutului Național de Statistică, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;d) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;e) urmărește proiectarea și realizarea investițiilor din sistemul Institutului Național de Statistică, în baza bugetului aprobat;f) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații internaționale al căror domeniu de activitate interesează;g) urmărește și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și ia măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene și în alte organisme internaționale;h) colaborează cu instituțiile de învățământ superior de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;i) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului.(6) Președintele Institutului Național de Statistică este membru de drept în Consiliul de coordonare a activității de statistică.  +  Articolul 8(1) Secretarul general al Institutului Național de Statistică este subordonat președintelui.(2) Secretarul general este înalt funcționar public, numit în condițiile legii.(3) Secretarul general are următoarele atribuții principale:a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul Institutului Național de Statistică și asigură legătura operativă dintre președinte și conducătorii tuturor compartimentelor din institut și conducătorii unităților subordonate;b) colaborează cu secretarii generali din celelalte instituții în probleme de interes comun;c) coordonează activitatea de elaborare a politicilor și principiile directoare pentru managementul de resurse din cadrul compartimentelor;d) îndeplinește și alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Statistică ori încredințate de președinte.  +  Capitolul III Organizarea Institutului Național de Statistică  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Institutului Național de Statistică este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică, servicii, birouri și compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.  +  Articolul 10(1) Numărul maxim de posturi al Institutul Național de Statistică este de 2.007, posturi finanțate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii. (la 30-03-2016, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. ) (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabilește prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.(3) Atribuțiile compartimentelor din aparatul propriu al Institutului Național de Statistică se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.(5) Activitatea personalului implicat în realizarea programelor anuale ale cercetărilor statistice se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului privind conduita etică a statisticianului, care va asigura cadrul necesar desfășurării profesiei cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios.(6) Salarizarea personalului din cadrul Institutului Național de Statistică, precum și din unitățile sale subordonate se face potrivit prevederilor legale în vigoare.(7) Personalul Institutului Național de Statistică este format din funcționari publici și personal contractual. (la 03-04-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 246 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 )  +  Articolul 11(1) În subordinea Institutului Național de Statistică funcționează:a) 8 direcții regionale de statistică și 34 de direcții județene de statistică, instituții publice cu personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2; (la 05-08-2013, Lit. a) a alin. (1) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 546 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013. ) (b abrogată. (la 30-03-2016, Lit. (b a alin. (1) al art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. ) (2) Conducătorii instituțiilor publice din subordinea Institutului Național de Statistică sunt numiți și eliberați din funcție, după caz, cu respectarea condițiilor legale.(3) Numărul de personal, constituirea compartimentelor, statul de funcții, atribuțiile și regulamentele de organizare și funcționare pentru instituțiile din subordine, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.(4) Prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică pot fi create și în alte orașe decât cele reședință de județ, precum și în sectoarele municipiului București colective, birouri și servicii pentru culegerea/diseminarea datelor statistice, în funcție de cerințele specifice activității lor, în cadrul numărului maxim de posturi aprobat.(5) Abrogat. (la 30-03-2016, Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016. )  +  Articolul 11^1(1) Institutul Național de Statistică poate închiria persoanelor juridice, prin licitație publică, în condițiile legii, spațiile aflate în domeniul public al statului și în administrarea sa, la prețul minim al închirierii și pe durata prevăzute în anexa nr. 3. (2) Chiria încasată din închirierea spațiilor prevăzute în anexa nr. 3 se virează integral la bugetul de stat. (la 03-04-2020, Articolul 11^1 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 246 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 12(1) Autoritățile administrației publice locale asigură direcțiilor teritoriale de statistică, potrivit competențelor, spațiile corespunzătoare necesare pentru desfășurarea activității.(2) Consiliile locale și județene care nu pot asigura spațiile corespunzătoare unităților teritoriale de statistică vor asigura, în condițiile legii, amplasamente pentru construirea de sedii proprii.(3) Institutul Național de Statistică va include în bugetele anuale cheltuielile de capital necesare în vederea construirii sau achiziționării unor astfel de obiective.  +  Articolul 13(1) Numărul de autoturisme din dotarea Institutului Național de Statistică și consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.(2) Pentru activitățile specifice privind transportul și distribuirea instrumentarului statistic și a tehnicii de calcul, Institutul Național de Statistică - aparatul central poate deține o autoutilitară cu un consum lunar de carburant de 350 litri, iar direcțiile teritoriale de statistică pot deține câte un autoturism sau microbuz pentru transport de persoane, cu un consum lunar de 350 litri, pentru activitățile specifice de culegere a datelor statistice.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 22-09-2016, Articolul 14 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 649 din 8 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 22 septembrie 2016 )  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 68/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 3 februarie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Anexa nr. 1*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  ORGANIGRAMA
  Institutului Național de Statistică
  (la 03-04-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 246 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 03 aprilie 2020 )
   +  Anexa nr. 2Instituții publice cu personalitate juridică aflate în subordineaInstitutului Național de Statistică, finanțate de la bugetul de statDirecția Regională de Statistică AlbaDirecția Județeană de Statistică AradDirecția Județeană de Statistică ArgeșDirecția Județeană de Statistică BacăuDirecția Județeană de Statistică BihorDirecția Județeană de Statistică ClujDirecția Județeană de Statistică BotoșaniDirecția Județeană de Statistică BrașovDirecția Regională de Statistică BrăilaDirecția Județeană de Statistică BuzăuDirecția Județeană de Statistică Caraș-SeverinDirecția Regională de Statistică Bistrița-NăsăudDirecția Județeană de Statistică ConstanțaDirecția Județeană de Statistică CovasnaDirecția Județeană de Statistică DâmbovițaDirecția Regională de Statistică OltDirecția Județeană de Statistică GalațiDirecția Județeană de Statistică GorjDirecția Județeană de Statistică HarghitaDirecția Județeană de Statistică HunedoaraDirecția Județeană de Statistică IalomițaDirecția Județeană de Statistică IașiDirecția Județeană de Statistică IlfovDirecția Județeană de Statistică MaramureșDirecția Județeană de Statistică MehedințiDirecția Județeană de Statistică MureșDirecția Regională de Statistică NeamțDirecția Județeană de Statistică DoljDirecția Județeană de Statistică PrahovaDirecția Județeană de Statistică Satu MareDirecția Județeană de Statistică SălajDirecția Județeană de Statistică SibiuDirecția Județeană de Statistică SuceavaDirecția Județeană de Statistică TeleormanDirecția Regională de Statistică TimișDirecția Județeană de Statistică TulceaDirecția Județeană de Statistică VasluiDirecția Județeană de Statistică VâlceaDirecția Județeană de Statistică VranceaDirecția Regională de Statistică CălărașiDirecția Județeană de Statistică GiurgiuDirecția Regională de Statistică a Municipiului București----------Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din HOTĂRÂREA nr. 201 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 30 martie 2016, conform modificării aduse de pct. 8 al art. I din același act normativ.  +  Anexa nr. 3
  Spații aflate în domeniul public al statului - părți din imobilul identificat la nr. MF 34135 - și în administrarea
  Institutului Național de Statistică, situate în municipiul București, Bd. Libertății nr. 16, sectorul 5, care se pot închiria de către acesta
  Nr. crt.Denumirea spațiului, suprafața utilă (Su) în mp și valoarea de inventar în lei (Vi)Destinația bunuluiPrețul minim de închiriereDurata închirierii
  1.Spațiul cantină situat la demisol clădire cu Su = 958,51 mp și Vi = 2.456.853 leiînchiriere prin licitație publică pentru organizare cantină incintă2 euro/mp/lună minimum 12 luni maximum 60 de luni
  2.Sala de conferințe Su = 578,37 mp Vi = 1.482.478 leiorganizare evenimente social-culturale, expoziție de carte, pictură, târguri413 lei/orăminimum 1 zi - 8 ore/zi maximum 60 de luni
  3.Sala albastră Su = 159,01 mp Vi = 407.574 leiorganizare evenimente social-culturale, expoziție de carte, pictură, târguri114 lei/orăminimum 1 zi - 8 ore/zi maximum 60 de luni
  4.Spațiul parter expozițional extins Su = 609,85 mp Vi = 1.424.170,51 leiorganizare evenimente social-culturale, expoziție de carte, pictură, târguri435 lei/orăminimum 1 zi - 8 ore/zi maximum 60 de luni
  (la 04-07-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 845 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 04 iulie 2022 )