METODOLOGIE din 23 februarie 2022de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 4 martie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 15 din 23 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 4 martie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scopul  +  Articolul 1Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, denumită în continuare metodologie, stabilește:a) cerințele care trebuie îndeplinite de un client final, persoană fizică sau juridică, în vederea obținerii calității de prosumator;b) cerințele de măsurare a energiei electrice pentru stabilirea cantității de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de către prosumatori; c) modul de suportare a costurilor cu achiziția, montarea, verificarea, sigilarea și citirea grupurilor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului, precum și a celor din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție;d) modul de realizare a compensării cantitative/regularizării financiare între energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de către prosumatori și energia electrică consumată de aceștia din rețeaua electrică;e) contractele-cadru de vânzare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețeaua electrică în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 2Prezenta metodologie se aplică de către:a) prosumatorii de energie electrică ce dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum;b) furnizorii de energie electrică ce au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice cu prosumatorii prevăzuți la lit. a), în calitate de clienți finali de energie electrică, care au obligația preluării, la cererea prosumatorilor, a energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică; c) operatorii de distribuție a energiei electrice, la ale căror rețele electrice se racordează centrale electrice din surse regenerabile aparținând prosumatorilor prevăzuți la lit. a).  +  Secţiunea a 3-a Definiții și abrevieri  +  Articolul 3Termenii utilizați în prezenta metodologie sunt cei definiți în:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;a^1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare; (la 01-07-2022, Articolul 3 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) b) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare;c) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;d) Norma tehnică „Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea“, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare;e) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022; (la 01-07-2022, Litera e) din Articolul 3 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) f) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;g) Condițiile-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificație:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) E-SRE - energie electrică produsă din surse regenerabile;c) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) OD - operator de distribuție a energiei electrice;e) OUG nr. 44/2008 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.f) OUG nr. 27/2022 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2022, Articolul 4 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )  +  Capitolul II Cerințe necesare care trebuie îndeplinite de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum  +  Secţiunea 1 Cerințe pentru obținerea calității de prosumator  +  Articolul 5(1) Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde prin mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Lege, după caz, energia electrică produsă din acestea și livrată în rețelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice.(2) Pentru a beneficia de mecanismele de compensare/ regularizare prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Lege, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum deținută de prosumator, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:a) activitatea principală a prosumatorului - persoană fizică organizată conform OUG nr. 44/2008 sau persoană juridică - nu este producerea energiei electrice;b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 200 kW pe loc de consum pentru aplicarea la cerere a mecanismului de compensare cantitativă, respectiv puterea electrică mai mare de 200 kW, dar de cel mult 400 kW pe loc de consum pentru aplicarea la cerere a mecanismului de regularizare financiară;c) schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produsă în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente a energiei electrice, având sistemele de comunicație compatibile cu cele ale operatorului de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), astfel încât toate elementele din structura sistemului de măsurare să respecte prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 177/2018 privind aprobarea Condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, cu modificările și completările ulterioare, și să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la lit. b) și livrată în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumată din rețea.  +  Articolul 6(1) Operatorii de distribuție la rețelele cărora sunt racordate centralele electrice prevăzute la art. 5 alin. (1) certifică calitatea de prosumator pentru deținătorii centralelor electrice respective, în vederea aplicării mecanismelor prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4), după caz, din Lege.(2) Certificarea calității de prosumator se realizează conform reglementărilor ANRE specifice privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor.(3) Suplimentar, în vederea certificării calității de prosumator conform alin. (2), operatorii de distribuție verifică și îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 5 alin. (2).(4) În situația în care sunt îndeplinite atât cerințele prevăzute la art. 5 alin. (2), cât și cele din reglementările ANRE specifice privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, operatorul de distribuție emite certificatul de racordare pentru locul de consum și de producere respectiv completat inclusiv cu calitatea de prosumator, la rubrica „Alte precizări/condiții“, și îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut.(5) În situația în care cerințele prevăzute la art. 5 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuție transmite solicitantului, odată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conține motivul care a stat la baza necertificării calității de prosumator.  +  Secţiunea a 2-a Cerințe privind măsurarea energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețeaua electrică de prosumatori, respectiv privind suportarea costurilor aferente grupurilor de măsurare a energiei electrice din instalațiile acestora  +  Articolul 7(1) Costurile cu achiziția și montarea grupurilor de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale OD sunt suportate de către OD la rețelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la art. 5 alin. (1), în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) Costurile cu achiziția, montarea, sigilarea, verificarea, inclusiv înlocuirea, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile prosumatorului, se suportă de către OD la rețeaua căruia se află racordate centralele electrice respective, fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de ANRE la aprobarea tarifelor pentru tariful de distribuție a energiei electrice.(3) Dacă schema electrică a centralei electrice conține instalație de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, costurile cu achiziția, montarea, sigilarea, verificarea, inclusiv înlocuirea, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice produse în instalația de stocare respectivă, amplasate în instalațiile prosumatorului, se suportă de către OD la rețeaua căruia se află racordate centralele electrice respective, fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de ANRE la aprobarea tarifelor pentru tariful de distribuție a energiei electrice.(4) În vederea montării, sigilării, verificării, inclusiv înlocuirii, dacă este cazul, a grupurilor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (2) și (3) de către OD, prosumatorul va asigura accesul acestuia la instalațiile proprii, inclusiv pentru activitățile ulterioare de verificare a grupurilor de măsurare respective.  +  Articolul 8(1) OD stabilește formula de calcul utilizată la determinarea energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumator și realizează lunar citirea simultană a contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului și a grupului de măsurare a energiei electrice livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice, fără costuri pentru prosumator, pentru contoarele de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3).(2) În situația în care citirea la distanță a contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumator va fi determinată pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităților de energie electrică se va realiza la prima citire a contoarelor respective de măsurare a energiei electrice de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.(3) OD are obligația stocării datelor colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, pentru o perioadă de cel puțin 36 de luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, atât în ceea ce privește activitatea de facturare și litigiile comerciale, cât și în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal.(4) Formula de calcul și datele colectate conform prevederilor alin. (1) sau (2), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către OD, în conformitate cu prevederile contractului de distribuție a energiei electrice încheiat între aceștia.(5) Energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de către prosumatori nu afectează modul de calcul al energiei electrice distribuite de către OD și facturarea acesteia către furnizori de energie electrică, conform relației comerciale dintre OD și furnizorii de energie electrică.(6) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice se realizează obligatoriu de către OD pe baza indexului citit sau determinat în data la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.(7) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contoarelor de măsurare a energiei electrice conform prevederilor alin. (4) se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, după cum urmează:a) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizorul de energie electrică, în cazul prosumatorului care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată peste 200 kW pe loc de consum, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa nr. 1;b) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizorul de energie electrică, în cazul prosumatorului care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Regularizarea financiară dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum  +  Articolul 9(1) În baza certificatului de racordare completat conform prevederilor art. 6 alin. (4), consumatorii finali care au calitatea de prosumatori și dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum, pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleași părți contractuale, fără a depăși data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) și livrată în rețeaua electrică, la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare aferent lunii în care a fost produsă și livrată energia electrică respectivă.  +  Articolul 10(1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 73^1 alin. (4) din Lege, dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumate din rețelele electrice, se realizează conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin compensare între următoarele facturi:(i) factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1) încheiat între prosumator și furnizor;și(ii) factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator.(2) În situația în care prosumatorul renunță la dreptul de compensare financiară prevăzută la alin. (1), stingerea obligațiilor dintre prosumator și furnizorul de energie electrică se realizează prin plăți directe.  +  Capitolul IV Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum  +  Articolul 11(1) În baza certificatului de racordare completat conform prevederilor art. 6 alin. (4), consumatorii finali care au calitatea de prosumatori și dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum pot solicita furnizorilor de energie electrică cu care încheie/ au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor, cu respectarea contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleași părți contractuale, fără a depăși data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligația:a) să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) și livrată în rețeaua electrică, la un preț identic cu prețul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, stabilit conform prevederilor de la lit. b) pct. (i), în perioada de facturare și care nu include niciuna din componentele prevăzute la lit. b) pct. (ii)-(viii);b) să evidențieze în poziții distincte în facturile de energie electrică emise prosumatorilor prevăzuți la alin. (1), în baza contractului de furnizare a energiei electrice, următoarele componente:(i) valoarea energiei electrice active consumată din rețeaua electrică de prosumatori calculată ca produs între cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare stabilită pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice și prețul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice, diminuat cu prețul estimat al dezechilibrelor, și care nu include niciuna din componentele prevăzute la pct. (ii)-(viii). Neincluderea prețului estimat al dezechilibrelor este precizată distinct, ca element de informare pe factură;(ii) valoarea serviciilor de transport (componenta de introducere, respectiv de extragere a energiei electrice în/din rețeaua electrică) prin înmulțirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;(iii) valoarea serviciilor de distribuție prin înmulțirea tarifelor de distribuție aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrică consumată în perioada de facturare;(iv) valoarea serviciilor de sistem;(v) valoarea accizei conform prevederilor legale înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;(vi) valoarea contribuției de cogenerare înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;(vii) valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare și prețul certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă;(viii) alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat pentru fiecare din pozițiile de mai sus;c) să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, simultan cu facturile emise prevăzute la lit. b), în nume propriu sau în numele și în contul următoarelor categorii de prosumatori:(i) în nume propriu pentru persoane fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008;(ii) în numele și în contul persoanelor fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, organizate conform OUG nr. 44/2008;(iii) în numele și în contul persoanelor fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de peste 27 kW pe loc de consum, dar nu mai mult de 200 kW pe loc de consum, indiferent de forma de organizare a acestora;(iv) în numele și în contul persoanelor juridice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum; (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (4) Pe lângă componentele evidențiate în poziții distincte în cuprinsul facturilor de energie electrică emise conform prevederilor alin. (3) lit. b), furnizorii de energie electrică pot opta pentru evidențierea distinctă în cuprinsul acestora a marjei de furnizare, caz în care această marjă nu este inclusă în prețul energiei electrice active prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i). (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (5) În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și energia electrică consumată de aceștia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică procedează, după cum urmează:a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, furnizorul de energie electrică evidențiază distinct:(i) cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, mai mică sau cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, cu semnul minus, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. a);(ii) cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i);(iii) celelalte componente conform prevederilor alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii);b) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și în cazul persoanelor juridice, furnizorul de energie electrică realizează compensarea între factura emisă pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator și factura emisă în numele și în contul prosumatorului pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică în baza acordului prealabil și al procedurii de acceptare încheiate între părți conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, după cum urmează:(i) în factura emisă de furnizorul de energie electrică în numele și în contul prosumatorului, conform prevederilor alin. (3) lit. c), se facturează energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețelele electrice, fără a depăși cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator, în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. a), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal;(ii) în factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator se evidențiază distinct cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i), precum și celelalte componente prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii). (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Litera d), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 12(1) În situația în care cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumator este mai mare decât energia electrică consumată de acesta din rețeaua electrică, în perioada de facturare, furnizorul de energie electrică determină cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/ perioadele următoare de facturare, ca diferență dintre cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie și livrată în rețeaua electrică de prosumator în perioada de facturare și cantitatea de energie electrică consumată de acesta din rețeaua electrică în calitate de consumator, în aceeași perioadă de facturare.(2) În situația prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică facturează, în baza contractului încheiat între părți în acord cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2, cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare, după cum urmează:a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, într-o factură emisă de furnizor distinct de cea emisă în baza contractului de furnizare a energiei electrice, care conține, cu semnul minus, cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulțită cu prețul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii;b) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și persoane juridice, într-o factură emisă distinct de furnizorul de energie electrică, în numele și în contul prosumatorului, care conține cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulțită cu prețul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii, iar aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Litera e), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (3) Furnizorul de energie electrică returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parțial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al prosumatorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de prosumator din rețeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de acesta și evidențiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv prețul acesteia care este egal cu prețul din factura emisă prosumatorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă și livrată în rețeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantității de energie electrică reportată prevăzută în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în rețeaua electrică.(4) În fiecare lună de facturare în care furnizorul de energie electrică returnează prosumatorului, parțial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), furnizorul de energie electrică realizează compensarea financiară între:a) factura emisă/facturile emise de acesta conform prevederilor art. 11 alin. (5) lit. a) sau b), după caz, șib) factura emisă conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, cu mențiunea că această factură intră în compensare financiară, parțial sau total, corespunzător cantității de energie electrică returnată în perioada de facturare respectivă.(5) Neutilizarea de către prosumator a unei cantități de energie electrică reportată în termenul de maximum 24 de luni de la data emiterii facturii conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) și a cantității și valorii rămase nereturnate. (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Litera e), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 12^1(1) Până la expirarea perioadei de aplicabilitate a prevederilor OUG nr. 27/2022, compensarea cantitativă prevăzută la art. 73^1 alin. (3) din Lege se realizează cu preluarea energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumatori la un preț identic al energiei electrice active consumate de aceștia în calitate de consumatori, stabilit de furnizorii de energie electrică, după cum urmează:a) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) din OUG nr. 27/2022, prețul energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de respectivii prosumatori este cel prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a);b) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidența prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, prețul energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de respectivii prosumatori este prețul mediu de achiziție a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (2) sau (3), după caz, din OUG nr. 27/2022, diminuat cu prețul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), după caz, din OUG nr. 27/2022;c) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, prețul energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de respectivii prosumatori este prețul de achiziție a energiei electrice calculat conform prevederilor art. 6 alin. (1) sau (2), după caz, din OUG nr. 27/2022, diminuat cu prețul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), după caz, din OUG nr. 27/2022.(2) La facturarea energiei electrice consumate din rețeaua electrică de prosumatori conform prevederilor alin. (1) lit. b) și c) furnizorii de energie electrică evidențiază distinct componenta prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022 diminuată cu prețul dezechilibrelor, precum și componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d) din OUG nr. 27/2022. Neincluderea prețului dezechilibrelor este precizată distinct, ca element de informare în factură.(3) În aplicarea prevederilor prezentei metodologii, prețul mediu de achiziție a energiei electrice prevăzut la alin. (1) lit. b), respectiv prețul de achiziție a energiei electrice prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilesc, pentru o perioadă de facturare, fără a fi considerată achiziția energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumatori, în aceeași perioadă de facturare. (la 01-07-2022, Capitolul IV a fost completat de Litera f), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 13(1) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică își încetează aplicabilitatea la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, cu posibilitatea încheierii unui nou contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu noul furnizor de energie electrică, care nu poate intra în vigoare înainte de data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.(2) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii de regularizare a energiei electrice se realizează în baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, a cantităților de energie electrică reportate și se plătește integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadență a facturii de regularizare și a prevederilor contractuale. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Litera g), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (3) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică, alta decât cea prevăzută la alin. (2), precum și al prosumatorului persoană juridică, regularizarea financiară/compensarea cantitativă, după caz, se realizează în baza facturilor emise de părți, având în vedere înregistrările contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice, și, dacă este cazul, a cantităților de energie electrică reportate și se plătește integral de furnizor/prosumator, conform prevederilor contractuale stabilite în acest sens. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificat de Litera g), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )  +  Articolul 14(1) Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum și care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot opta pentru vânzarea energiei electrice produse în centralele electrice respective și livrate în rețelele electrice prin mecanismele de regularizare/compensare prevăzute la art. 73^1 alin. (3) sau (4) din Lege, după caz, către furnizorii de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, caz în care aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 11 alin. (1).(2) În baza datelor transmise de către furnizorii de energie electrică la ANRE referitoare la contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii pentru energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică din centralele electrice cu puteri electrice instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum, conform Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 52/2021, sau de către prosumatorii prevăzuți la alin. (1), ANRE suspendă prin decizie acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi prosumatorilor în cauză, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. d^1) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cuprinsul deciziei de suspendare a acreditării prevăzute la alin. (2), ANRE stabilește recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 11 alin. (1), după caz, și data deciziei de suspendare a acreditării, cu respectarea regulilor prevăzute în Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Prosumatorii prevăzuți la art. 11 alin. (1) pot beneficia de mecanismul de compensare cantitativă până la data de 31 decembrie 2030, iar după această dată pot beneficia, la cerere, de mecanismul de regularizare financiară prevăzut la art. 10.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice
  din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată mai mare de 200 kW,
  dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică
  Nr. ........... din data ...........
  Părțile contractanteÎntre ................................, prosumator persoană fizică/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în ......................., adresa ................., județul/sectorul ............................., cod poștal .................., telefon ...................., fax ................., e-mail ..........., document de identitate/cod fiscal .............................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ............................., IBAN .................., deschis la ....................., posesor al Certificatului de racordare nr. ............., emis de .................., reprezentat legal prin .........................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,și.........................................................., furnizor de energie electrică, cu sediul în ................................., adresa ........................, județul .................................., cod poștal .................., telefon ...................., fax ........................, cod fiscal .........................., înscris în registrul comerțului la nr. ....................., IBAN nr. ................., deschis la ......................, titular al Licenței ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ....................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părți, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.  +  Capitolul I Terminologie  +  Articolul 1Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1 la prezentul contract.  +  Capitolul II Obiectul și durata contractului  +  Articolul 2Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător a cantităților de energie electrică stabilite conform prevederilor art. 4, la prețul de contract stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract.  +  Articolul 3(1) Prezentul contract nu poate depăși durata de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părți pentru locul de consum respectiv, intră în vigoare la data de ................și este valabil pe o perioadă de ............/până la data de ................. .(2) Prin semnarea prezentului contract, vânzătorul înțelege și acceptă faptul că, pe durata de valabilitate a acestuia, prevăzută la alin. (1), nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi fiind suspendată de drept, conform reglementărilor aplicabile.(3) Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional, cu condiția ca data până la care acesta se prelungește să fie cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.(4) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului până la data încetării acestuia.  +  Capitolul III Condițiile de desfășurare a vânzării/cumpărării  +  Articolul 4(1) Cumpărătorul achiziționează de la vânzător, la prețul de contract, întreaga cantitate de energie electrică produsă și livrată în rețea de centrala electrică de producere a energiei electrice deținută de vânzător, la locul de consum și de producere următor: .............................................................. . (Se va completa conform certificatului de racordare.)(2) Cantitățile de energie electrică lunare estimate a fi vândute/ cumpărate sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract.  +  Articolul 5Cantitatea de energie electrică care face obiectul prezentului contract este măsurată în conformitate cu prevederile codului de măsurare a energiei electrice în vigoare, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Capitolul IV Facturarea și condițiile de plată  +  Articolul 6Contravaloarea energiei electrice vândute/cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:V = Q_luna x p contract (lei),unde:– Q_luna - cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea în luna contractuală, stabilită:– pe baza citirii indexului contorului de decontare: .........................................................................................................(Se completează de către părți.)sau– pe baza formulei de calcul agreate de părți, după cum urmează: ........................................................................................................................................................; (Formula de calcul se completează de către cumpărător, cu explicitarea fiecărui termen component.)– p contract - prețul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract, în lei/MWh.  +  Articolul 7(1) Pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpărător pentru fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este prevăzută în factura emisă de către vânzător, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare.(2) Datele de măsurare necesare întocmirii facturii de către vânzător se transmit la aceeași dată și în același format cu datele de măsurare transmise în vederea decontării consumului de energie electrică al acestuia prevăzut în anexa nr. 3 la contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție concesionar și furnizor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.(3) Regularizarea financiară se realizează de către cumpărător, prin compensarea facturii emise de către prosumator în calitate de vânzător, în conformitate cu prevederile art. 6, și a facturii emise de către furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare, aferente aceleași luni contractuale, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal.(4) Prin aplicarea mecanismului de compensare prevăzut la alin. (3):a) furnizorul de energie electrică în calitate de cumpărător plătește diferența pozitivă între valoarea facturii emise de către prosumator în calitate de vânzător conform prezentului contract și valoarea facturii emise de către furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizor; saub) prosumatorul în calitate de vânzător plătește diferența pozitivă între valoarea facturii emise de către furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare și valoarea facturii emise de către prosumator în calitate de vânzător conform prezentului contract, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizorul de energie electrică.(5) Neîndeplinirea de către cumpărător a obligațiilor de plată conform prevederilor alin. (4) conduce la plata de către acesta a unor dobânzi penalizatoare, în aceleași condiții cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea la termen a facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.(6) Cumpărătorul transmite vânzătorului datele de măsurare prevăzute la alin. (2) în prima zi lucrătoare de la data primirii acestora de la operatorul de distribuție.(7) În situația în care citirea la distanță a contoarelor de măsurare a energiei electrice nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de vânzător se determină pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităților estimate de energie electrică se realizează la prima citire a contoarelor de măsurare respective de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.(8) În situația în care vânzătorul renunță la dreptul de compensare financiară prevăzută la alin. (4), stingerea obligațiilor dintre vânzător și cumpărător se realizează prin plăți directe, la solicitarea prosumatorului.  +  Capitolul V Obligații și garanții  +  Articolul 8(1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în același timp toate prevederile legale.(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul la toate informațiile, documentațiile, datele sau cunoștințele necesare pentru buna derulare a prezentului contract, cu respectarea restricțiilor privind confidențialitatea conform prevederilor art. 11.(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părți din vina celeilalte părți vor fi suportate de partea vinovată.  +  Articolul 9Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție, în termenii prezentului contract.  +  Capitolul VI Modificarea circumstanțelor  +  Articolul 10În sensul prezentului contract, modificare de circumstanțe semnifică modificarea cadrului legislativ, existența unor hotărâri judecătorești definitive, existența unor condiții sau modificări ale statutului părților care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și alte situații prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.  +  Capitolul VII Confidențialitatea  +  Articolul 11(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor, datelor sau cunoștințelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în totalitate sau parțial, fără consimțământul scris al celeilalte părți contractante.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;c) informațiile solicitate de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;d) informațiile comunicate de către vânzător afiliaților/ prestatorilor de servicii implicați în executarea contractului.(3) Prevederile alin. (1) produc efecte timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.  +  Capitolul VIII Forța majoră  +  Articolul 12Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.  +  Capitolul IX Răspunderea contractuală  +  Articolul 13Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii.  +  Articolul 14Părțile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea și/ sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă să fie supuse instanțelor judecătorești competente.  +  Articolul 15Niciuna dintre părți nu poate cesiona parțial sau total drepturile și obligațiile decurgând din acest contract fără obținerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părți.  +  Capitolul X Încetarea contractului  +  Articolul 16Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 3;b) la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleași părți;c) prin acordul de voință al părților;d) prin denunțare unilaterală de către vânzător, cu o notificare transmisă în scris cumpărătorului cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale;e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenței uneia dintre părțile contractante, părțile fiind însă ținute să își îndeplinească obligațiile contractuale rezultate până în momentul apariției cauzei; partea care se află în una dintre aceste situații are obligația să notifice celeilalte părți data apariției situației, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să își producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariția situației.  +  Capitolul XI Alte clauze  +  Articolul 17(1) Detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale vânzătorului, în contextul încheierii și executării prezentului contract, se regăsesc în anexa nr. 5 la prezentul contract - Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Anexa nr. 5 se completează de către cumpărător numai în cazul în care vânzătorul este persoană fizică.  +  Capitolul XII Dispoziții finale  +  Articolul 18Prezentul contract și toate obligațiile părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.  +  Articolul 19(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.(2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanță a Guvernului, ordonanță de urgență a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE, regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părțile au obligația preluării modificării/completării într-un act adițional la contract.Prezentul contract a fost încheiat la data de .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Semnatari:
  Reprezentantul legal al vânzătorului
  Reprezentantul legal al cumpărătorului
  NOTĂ:Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înțelegerii părților (anexa nr. 4 la prezentul contract), cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementările specifice emise de ANRE.  +  Anexa nr. 1la contractul-cadru
  TERMINOLOGIE
  ANREAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Centrală electricăAnsamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituit din unul sau mai multe grupuri electrice.
  Contract de furnizareContractul de furnizare a energiei electrice încheiat între prosumator, în calitate de client final, și furnizor, în calitate de vânzător
  Certificat de racordareDocument emis de operatorul de distribuție, pentru locul de consum și de producere al vânzătorului, în vederea certificării calității de prosumator, conform reglementărilor aplicabile
  Grup electricUnitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privința realizării, retehnologizării și punerii în funcțiune
  Lună contractualăO lună calendaristică din cadrul unui an calendaristicPrin excepție, în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice intră în vigoare/încetează în cursul lunii calendaristice, se consideră „lună contractuală“ perioada rămasă din luna calendaristică respectivă, cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului și ultima zi a lunii calendaristice și/sau cuprinsă între prima zi a lunii calendaristice și data încetării contractului.
  Parte/Părți[prosumator] sau [furnizor]/[prosumator] și [furnizor]
  ProsumatorConform definiției prevăzute la art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioareCalitatea de prosumator se certifică conform reglementărilor aplicabile.
   +  Anexa nr. 2la contractul-cadru
  CANTITĂȚI DE ENERGIE ELECTRICĂ ESTIMATE
  Nr. crt.Luna/AnulCantitatea de energie electrică estimată [MWh]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  NOTE:1. Tabelul se completează la semnarea contractului cu datele aferente unei perioade de 12 luni calendaristice (sau mai puțin, dacă durata contractului este mai mică de 12 luni).2. Pentru următoarea perioadă (12 luni calendaristice sau mai puțin), cantitățile de energie electrică lunare estimate se stabilesc prin încheierea unui act adițional, cu cel puțin 15 zile înainte de începutul perioadei.3. Cantitățile orare de energie electrică prognozate sunt stabilite de către cumpărător, conform reglementărilor aplicabile. Nu este obligatoriu ca suma cantităților orare dintr-o lună calendaristică să fie egală cu cantitatea aferentă lunii calendaristice respective, prevăzută în tabel.
   +  Anexa nr. 3la contractul-cadru
  PREȚUL DE CONTRACT
  Prețul de contract este egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în luna în care energia electrică a fost produsă și livrată în rețeaua electrică, publicat de către Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, conform reglementărilor aplicabile.Modificarea lunară a prețului de contract se face cu notificarea cumpărătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizorul de energie electrică conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract. (la 01-07-2022, Anexa nr. 3 din Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera h), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 4la contractul-cadru
  PREVEDERI SPECIFICE
  privind procedura de derulare a contractului
  Persoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului: .........................................................................................................Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: .....................................................................................................Căile de comunicare convenite: ..................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 5la contractul-cadru
  NOTĂ DE INFORMARE
  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
   +  Anexa nr. 2la metodologie
  CONTRACT-CADRU
  de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice
  din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată
  de cel mult 200 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică
  Nr. ........... din data ...........
  Părțile contractanteÎntre .............................., prosumator persoană fizică/persoană juridică, cu domiciliul/sediul în ......................., adresa ..................., județul/sectorul ............................., cod poștal .................., telefon ...................., fax ................., e-mail ..........., document de identitate/cod fiscal ..............................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ............................., IBAN .................., deschis la ....................., posesor al Certificatului de racordare nr. ................, emis de ......................, reprezentat legal prin ............................., având calitatea de vânzător, pe de o parte,și...................................................., furnizor de energie electrică, cu sediul în ..................................., adresa ............................, județul .................................., cod poștal .................., telefon ...................., fax ........................, cod fiscal .........................., înscrisă în registrul comerțului la nr. ....................., IBAN nr. ................., deschis la ......................, titular al Licenței ANRE nr. .........................., reprezentat legal prin ....................., având calitatea de cumpărător, pe de altă parte,ambele denumite în continuare părți, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, denumit în continuare contract.  +  Capitolul I Terminologie  +  Articolul 1Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în anexa nr. 1 la prezentul contract.  +  Capitolul II Obiectul și durata contractului  +  Articolul 2Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către vânzător și cumpărarea de către cumpărător a cantităților de energie electrică stabilite conform prevederilor art. 4, la prețul de contract stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract.  +  Articolul 3(1) Prezentul contract nu poate depăși durata de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între părți pentru locul de consum respectiv, intră în vigoare la data de ...................... și este valabil pe o perioadă de ................./ până la data de ................. .(2) Prin semnarea prezentului contract, vânzătorul înțelege și acceptă faptul că, pe durata de valabilitate a acestuia, prevăzută la alin. (1), nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi fiind suspendată de drept, conform reglementărilor aplicabile.(3) Prezentul contract se poate prelungi prin act adițional, cu condiția ca data până la care acesta se prelungește să fie cel mult egală cu data până la care este valabil contractul de furnizare.(4) După încetarea contractului, părțile nu vor mai fi ținute de termenii și condițiile din contract decât pentru punerea în executare a drepturilor și obligațiilor care iau naștere din derularea contractului până la data încetării acestuia.  +  Capitolul III Condițiile de desfășurare a vânzării/cumpărării  +  Articolul 4(1) Cumpărătorul achiziționează de la vânzător, la prețul de contract, o cantitate de energie electrică produsă și livrată în rețea de centrala electrică de producere a energiei electrice deținută de vânzător cel mult egală cu cea consumată în aceeași perioadă de facturare la locul de consum și de producere următor: ................................................................... . (Se va completa conform certificatului de racordare.)(2) Cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică care excedează cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1) și reportată în vederea utilizării de către vânzător în luna/lunile contractuală/contractuale următoare este preluată de cumpărător printr-o factură emisă de acesta în mod distinct, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul III , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 1, Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (3) Cantitățile totale de energie electrică estimate a fi vândute/cumpărate lunar sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract.  +  Articolul 5Cantitatea de energie electrică care face obiectul prezentului contract este măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Capitolul IV Facturarea și condițiile de plată  +  Articolul 6(1) Contravaloarea energiei electrice vândute/ cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, se calculează cu următoarea formulă:V = Q_luna x p contract (lei),unde:– Q_luna - reprezintă cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea în luna contractuală, stabilită, fără a depăși cantitatea de energie electrică consumată în aceeași lună contractuală:– pe baza citirii indexului contorului de decontare ..............................................................................................................................(Se completează de către părți.)sau– pe baza formulei de calcul agreate de părți, după cum urmează: ....................................................................................................................................................................................... . (Formula de calcul se completează de către cumpărător, cu explicitarea fiecărui termen component.)– p_contract - prețul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract, în lei/MWh.(2) Contravaloarea energiei electrice reportate conform art. 4 alin. (2) în fiecare lună contractuală în care se înregistrează report de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică se calculează cu următoarea formulă:V = Q_report_luna x p contract (lei),unde:– Q_report_luna - reprezintă cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețea care excedă cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică în luna contractuală;– p_contract - prețul de contract, stabilit în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul contract, în lei/MWh.(3) În situația în care citirea la distanță a contoarelor de măsurare a energiei electrice nu este posibilă din motive tehnice, energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de vânzător se determină pe baza datelor istorice măsurate, iar regularizarea cantităților estimate de energie electrică se realizează la prima citire a contoarelor de măsurare respective de la momentul restabilirii transmiterii datelor de la subsistemul de măsurare la sistemul central de gestiune a datelor de măsurare.  +  Articolul 7(1) Pe întreaga durată a contractului, contravaloarea cantității de energie electrică vândute/cumpărate conform prezentului contract, în fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este:a) evidențiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor, în baza contractului de furnizare și cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare, în cazul în care vânzătorul este persoană fizică, alta decât cea organizată conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum;b) prevăzută în factura emisă de către cumpărător în numele și în contul vânzătorului, conform acordului prealabil și al procedurii de acceptare încheiate între părți conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal în vigoare, în toate celelalte cazuri. (la 01-07-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (2) Pe lângă facturile emise conform prevederilor alin. (1), în fiecare lună contractuală în care se înregistrează o cantitate de energie electrică reportată, cumpărătorul emite o factură distinctă care conține:a) pentru prosumatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu semnul minus, cantitatea de energie electrică reportată pentru luna/lunile următoare înmulțită cu prețul de contract, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii;b) pentru celelalte cazuri de prosumatori, cantitatea de energie electrică reportată pentru luna/lunile următoare înmulțită cu prețul de contract, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii, aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (3) Cumpărătorul returnează, în mod automat, cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), parțial sau total, pentru acoperirea consumului de energie electrică al vânzătorului în perioada/perioadele următoare de facturare în care cantitatea de energie electrică consumată de vânzător din rețeaua electrică este mai mare decât cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică de acesta și evidențiază distinct într-o anexă la factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică în baza contractului de furnizare a energiei electrice cantitatea de energie electrică returnată în fiecare perioadă de facturare, inclusiv asupra prețului acesteia care este egal cu prețul în factura emisă vânzătorului în perioada în care energia electrică reportată a fost efectiv produsă și livrată în rețeaua electrică, până la utilizarea integrală a cantității de energie electrică reportate prevăzute în factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, în ordinea în care aceasta a fost livrată în rețeaua electrică.(4) În fiecare lună de facturare în care cumpărătorul returnează vânzătorului, parțial sau total, din cantitatea de energie electrică reportată prevăzută la alin. (2), cumpărătorul realizează compensarea financiară între facturile emise de acesta conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice și ale prezentului contract, cu mențiunea că factura emisă conform alin. (2) lit. a) sau b), după caz, intră în compensare financiară, parțial sau total, corespunzător cantității de energie electrică returnate în perioada de returnare respectivă.(5) Neutilizarea de către vânzător a unei cantități de energie electrică reportate în termenul de maximum 24 de luni de la data emiterii facturii conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) și a cantității si valorii nereturnate. (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul IV , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 ) (6) Neîndeplinirea obligațiilor de plată conform alin. (5) conduce la plata de dobânzi penalizatoare, în aceleași condiții cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea la termen a facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.  +  Capitolul V Obligații și garanții  +  Articolul 8(1) Părțile se obligă una față de cealaltă să dețină, pe parcursul derulării contractului, toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract, respectând în același timp toate prevederile legale.(2) Părțile se obligă una față de cealaltă să asigure accesul la toate informațiile, documentațiile, datele sau cunoștințele necesare pentru buna derulare a prezentului contract, cu respectarea restricțiilor privind confidențialitatea, conform prevederilor art. 11.(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre părți din vina celeilalte părți vor fi suportate de partea vinovată.  +  Articolul 9Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție, în termenii prezentului contract.  +  Capitolul VI Modificarea circumstanțelor  +  Articolul 10În sensul prezentului contract, modificare de circumstanțe semnifică modificarea cadrului legislativ, existența unor hotărâri judecătorești definitive, existența unor condiții sau modificări ale statutului părților care împiedică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și alte situații prevăzute în reglementările specifice emise de ANRE.  +  Capitolul VII Confidențialitatea  +  Articolul 11(1) Fiecare parte se obligă să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor, documentațiilor, datelor sau cunoștințelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract și să nu le dezvăluie unei terțe părți, în totalitate sau parțial, fără consimțământul scris al celeilalte părți contractante.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):a) informațiile solicitate de autoritățile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;b) informațiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului;c) informațiile solicitate de operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile;d) informațiile comunicate de către vânzător afiliaților/ prestatorilor de servicii implicați în executarea contractului.(3) Prevederile alin. (1) produc efecte timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.  +  Capitolul VIII Forța majoră  +  Articolul 12Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil.  +  Capitolul IX Răspunderea contractuală  +  Articolul 13Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform legii.  +  Articolul 14Părțile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea și/sau derularea prezentului contract care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă să fie supuse instanțelor judecătorești competente.  +  Articolul 15Niciuna dintre părți nu poate cesiona parțial sau total drepturile și obligațiile decurgând din acest contract fără obținerea prealabilă a acordului scris al celeilalte părți.  +  Capitolul X Încetarea contractului  +  Articolul 16Prezentul contract încetează în oricare dintre următoarele situații:a) la încetarea perioadei de valabilitate stabilite conform prevederilor art. 3;b) la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice încheiat între aceleași părți;c) prin acordul de voință al părților;d) prin denunțare unilaterală de către vânzător, cu o notificare transmisă în scris cumpărătorului cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale;e) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a licenței uneia dintre părțile contractante, părțile fiind însă ținute să își îndeplinească obligațiile contractuale rezultate până în momentul apariției cauzei; partea care se află în una dintre aceste situații are obligația să notifice celeilalte părți data apariției situației, care va fi considerată data de la care prezentul contract încetează să își producă efectele, în cel mult 3 zile de la apariția situației.  +  Capitolul XI Alte clauze  +  Articolul 17(1) Detalii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale vânzătorului, în contextul încheierii și executării prezentului contract, se regăsesc în anexa nr. 5 la prezentul contract - Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Anexa nr. 5 se completează de către cumpărător numai în cazul în care vânzătorul este persoană fizică.  +  Capitolul XII Dispoziții finale  +  Articolul 18Prezentul contract și toate obligațiile părților care rezultă din derularea acestuia se supun în totalitate și sub toate aspectele legislației române în vigoare.  +  Articolul 19(1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul contract.(2) Dacă printr-un act normativ (lege, ordonanță a Guvernului, ordonanță de urgență a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare ANRE, regulament UE direct aplicabil) sunt emise prevederi contrare clauzelor din prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ de la data intrării în vigoare a acestuia, iar părțile au obligația preluării modificării/ completării într-un act adițional la contract.Prezentul contract a fost încheiat la data de .................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  Semnatari:
  Reprezentantul legal al vânzătorului
  Reprezentantul legal al cumpărătorului
  NOTĂ:Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înțelegerii părților (anexa nr. 4 la prezentul contract), cu condiția ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru și reglementărilor specifice emise de ANRE.  +  Anexa nr. 1la contractul-cadru
  TERMINOLOGIE
  ANREAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Centrală electricăAnsamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituit din unul sau mai multe grupuri electrice.
  Contract de furnizareContractul de furnizare a energiei electrice încheiat între prosumator, în calitate de client final, și furnizor, în calitate de vânzător
  Certificat de racordareDocument emis de operatorul de distribuție, pentru locul de consum și de producere al vânzătorului, în vederea certificării calității de prosumator, conform reglementărilor aplicabile
  Grup electricUnitatea tehnologică producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privința realizării, retehnologizării și punerii în funcțiune
  Lună contractualăO lună calendaristică din cadrul unui an calendaristicPrin excepție, în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice intră în vigoare/ încetează în cursul lunii calendaristice, se consideră „lună contractuală“ perioada rămasă din luna calendaristică respectivă, cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului și ultima zi a lunii calendaristice și/sau cuprinsă între prima zi a lunii calendaristice și data încetării contractului.
  Parte/Părți[prosumator] sau [furnizor]/[prosumator] și [furnizor]
  ProsumatorConform definiției prevăzute la art. 3 pct. 95 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Calitatea de prosumator se certifică conform reglementărilor aplicabile.
   +  Anexa nr. 2la contractul-cadru
  CANTITĂȚI DE ENERGIE ELECTRICĂ ESTIMATE
  Nr. crt.Luna/AnulCantitatea de energie electrică estimată [MWh]
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  NOTE:1. Tabelul se completează la semnarea contractului cu datele aferente unei perioade de 12 luni calendaristice (sau mai puțin, dacă durata contractului este mai mică de 12 luni).2. Pentru următoarea perioadă (12 luni calendaristice sau mai puțin), cantitățile de energie electrică lunare estimate se stabilesc prin încheierea unui act adițional, cu cel puțin 15 zile înainte de începutul perioadei.3. Cantitățile orare de energie electrică prognozate sunt stabilite de către cumpărător, conform reglementărilor aplicabile. Nu este obligatoriu ca suma cantităților orare dintr-o lună calendaristică să fie egală cu cantitatea aferentă lunii calendaristice respective, prevăzută în tabel.
   +  Anexa nr. 3la contractul-cadru
  PREȚUL DE CONTRACT
  Prețul de contract este prețul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, în perioada de facturare, stabilit conform prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Modificarea prețului de contract se face cu notificarea vânzătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizor conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract.La data intrării în vigoare a prezentului contract, prețul de contract este de ................. [lei/MWh].NOTĂ:În perioada de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, prețul de contract se stabilește conform prevederilor art. 12^1 din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2022, Anexa nr. 3 din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Litera i), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 95 din 29 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 01 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 4la contractul-cadru
  PREVEDERI SPECIFICE
  privind procedura de derulare a contractuluiPersoana/Persoanele de contact din partea vânzătorului: .........................................................................................................Persoana/Persoanele de contact din partea cumpărătorului: ....................................................................................................Căile de comunicare convenite: ..................................................................................................................................................
   +  Anexa nr. 5la contractul-cadru
  NOTĂ DE INFORMARE
  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  -----