ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 122 din 29 iulie 2020privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020



  Având în vedere faptul că pentru programarea fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027 sunt necesare crearea cadrului instituțional, precum și luarea unor măsuri pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităților locale,întrucât utilizarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile și implementarea procesului decizional al utilizării și al managementului fondurilor la nivel local constituie una dintre prioritățile asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare,totodată ținând cont de faptul că în Carta Europeană a Autonomiei Locale principiul subsidiarității este un principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai eficient este cel al apropierii deciziei autorităților de nevoile pe care le au beneficiarii,în acest sens, pentru a asigura eficientizarea procesului decizional al fondurilor structurale și de investiții, cu respectarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, la nivel regional este necesar să funcționeze autorități de management care să gestioneze programele operaționale regionale care ar urma să fie operaționale la nivelul regiunilor de dezvoltare ale României, începând cu perioada de programare 2021-2027,ținând cont de faptul că pentru exercitarea acestor funcții ale autorităților de management la nivelul programelor operaționale regionale este necesar să se creeze cadrul legal, întrucât deciziile pe care ar urma să le adopte în calitate de autorități de management sunt decizii care au la bază utilizarea de fonduri publice și implementarea de programe operaționale cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și de la bugetul de stat,având în vedere faptul că adoptarea măsurilor legale și ulterior implementarea măsurilor organizatorice la nivelul autorităților de management pentru asigurarea tuturor funcțiilor de sistem impuse de regulamentele europene reprezintă un proces complex și de durată, finalizarea acestui proces până la data de 1 ianuarie 2021 este posibilă numai în condițiile asigurării cadrului legal și instituțional, constituind o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. În lipsa reglementării pe calea ordonanței de urgență a măsurilor organizatorice, tehnice și financiare nu se pot finaliza elaborarea și negocierea cu Comisia Europeană a celor opt programe operaționale regionale, cu reflectarea priorităților de la nivelul fiecărei regiuni, afectând interesul local și regional.Întrucât perioada de programare 2021-2027 începe cu data de 1 ianuarie 2021, iar pentru dezvoltarea regională a României sunt alocate aproximativ 13 miliarde euro care urmează a fi gestionate prin autorități de management create la nivel regional, iar până la începutul perioadei de programare trebuie creat în regim de urgență cadrul legal de funcționare și operaționalizare al acestor autorități de management, astfel încât să nu se blocheze fondurile externe nerambursabile care urmează a fi destinate dezvoltării comunităților locale,având în vedere faptul că în prezent România derulează etapele de negociere cu Comisia Europeană, fiind la a 7-a rundă de negocieri pentru stabilirea cadrului partenerial, a programelor operaționale, a arhitecturii instituționale, precum și a tuturor mecanismelor necesare pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile începând cu 1 ianuarie 2021,deoarece lipsa asigurării în regim de urgență a cadrului legal și a condițiilor necesare pentru funcționarea și operaționalizarea autorităților de management la nivel regional va conduce la depunerea cu întârziere la Comisia Europeană a programelor operaționale regionale, poate afecta interesul local și regional în cazul neimplicării încă din etapa de negociere a agențiilor pentru dezvoltare regională și implicit va conduce la demararea cu întârziere a implementării acestor programe, având drept consecință un risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile alocate în perioada 2021-2022, luând în considerare aplicarea regulii n+2 pentru această perioadă și suprapunerea perioadelor de programare 2014-2020 cu 2021-2027, se impune reglementarea în regim de urgență a acestei situații pentru a evita riscul de dezangajare în perioada 2021-2027,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în transmiterea către Comisia Europeană și ulterior în implementarea viitoarelor programe operaționale, cu impact asupra gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile alocate României, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri în domeniul fondurilor externe nerambursabile având drept scop asigurarea cadrului general de gestionare a programelor operaționale regionale, de asigurare a cadrului general necesar pregătirii sistemului de gestiune și control, precum și implementării proiectelor destinate dezvoltării regionale în perioada de programare 2021-2027.  +  Articolul 2Implementarea măsurilor specifice stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, în vederea utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale, are la bază respectarea următoarelor principii:a) principiul utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile - conform căruia fondurile externe nerambursabile alocate României pentru dezvoltarea regională trebuie utilizate pentru a finanța nevoile reale din comunitate, dar și pentru a obține efecte maxime raportat la eforturile depuse de beneficiarii proiectelor;b) principiul subsidiarității procesului decizional - potrivit căruia deciziile în sistemul de management al fondurilor externe nerambursabile trebuie luate cât mai aproape de nevoile beneficiarilor finanțării, precum și de proiectele aflate în implementare;c) principiul corelării nevoilor reale ale beneficiarilor cu obiectivele strategice europene - potrivit căruia nevoile de finanțare ale beneficiarilor, autorități publice locale sau alte categorii de beneficiari ai programelor operaționale regionale, trebuie să fie corect identificate și în corelare cu obiectivele de finanțare ale Uniunii Europene pentru a asigura utilizarea corectă a fondurilor externe nerambursabile alocate dezvoltării regionale, în vederea evitării blocajelor în procesul de implementare a proiectelor destinate dezvoltării regionale;d) principiul simplificării - conform căruia procedurile naționale de management al fondurilor externe nerambursabile trebuie să fie cât mai simple și mai eficiente pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor;e) principiul debirocratizării instituționale - în conformitate cu acest principiu, în procesul decizional al fondurilor externe nerambursabile trebuie eliminate activitățile specifice care se suprapun între entitățile implicate în procesul de management și control al fondurilor externe nerambursabile, pentru a evita întârzierile în implementarea proiectelor, dar și pentru a evita riscul de dezangajare cu impact asupra gradului de absorbție a resurselor financiare europene alocate României.  +  Capitolul II Măsuri specifice utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale  +  Articolul 3(1) La nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României, agențiile pentru dezvoltare regională, organizate potrivit Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc rolul de Autoritate de management pentru programele operaționale regionale 2021-2027.(2) Începând cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regională a României se organizează și se alocă prin cele opt programe operaționale regionale.(3) În calitate de autorități de management pentru cele opt programe operaționale regionale organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare, agențiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc toate funcțiile și atribuțiile specifice unei autorități de management.(4) În exercitarea rolului de autorități de management pentru programele operaționale regionale pentru perioada de programare 2021-2027, în scopul îndeplinirii funcțiilor prevăzute la art. 72-75 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, agențiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc următoarele atribuții care implică exercitarea prerogativei de putere publică:a) emit acte administrative cu caracter individual în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale;b) exercită atribuții de verificare și control, în aplicarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021;c) constată abaterile de la legislația aplicabilă proiectelor cu finanțare din programul operațional gestionat;d) emit titluri de creanță în conformitate cu legislația aplicabilă domeniului prevenirii, constatării și sancționării neregulilor;e) au calitatea de furnizor de ajutor de stat și de minimis;f) în aplicarea legislației incidente în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor iau măsuri pentru recuperarea creanțelor stabilite;g) aprobă procedurile operaționale necesare pentru funcționarea sistemelor de management și control ale programelor operaționale regionale;h) încheie acorduri/protocoale de colaborare pentru a asigura buna gestionare a fondurilor europene nerambursabile;i) aprobă ghidurile solicitantului pentru lansarea apelurilor de proiecte;j) încheie contracte de finanțare;k) îndeplinesc orice alte atribuții și responsabilități care decurg din exercitarea funcțiilor de autoritate de management. (la 28-06-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022 ) (5) Actele administrative emise în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) sunt asimilate actelor administrative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-06-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022 )  +  Articolul 4(1) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, pot încredința gestionarea unor funcții și/sau părți ale programelor operaționale regionale unor organisme intermediare, prin încheierea unui acord de delegare între organismul intermediar și autoritatea de management în cauză, cu respectarea legislației europene și naționale aplicabile, după verificarea capacității administrative și operaționale a organismului intermediar respectiv.(2) Agențiile pentru dezvoltare regională dețin responsabilitatea finală, în relația cu Comisia Europeană, pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor și obligațiilor ce le revin în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, chiar dacă încredințează îndeplinirea unor funcții și/sau implementarea unor părți către organisme intermediare în condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 5(1) În calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, agențiile pentru dezvoltare regională contribuie la îndeplinirea obligațiilor statului membru în ceea ce privește execuția bugetară în regim de gestiune partajată, corespunzător prevederilor art. 63 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele atribuții:a) elaborarea programelor operaționale regionale în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene;b) selectarea operațiunilor;c) încheierea contractelor de finanțare;d) efectuarea plăților către beneficiari;e) îndeplinirea tuturor sarcinilor legate de gestionarea programelor operaționale;f) prevenirea și detectarea neregulilor și a fraudelor;g) asigurarea înregistrării și stocării în format electronic a datelor aferente fiecărei operațiuni;h) sprijinirea comitetelor de monitorizare;i) elaborarea declarațiilor de cheltuieli.(2) În calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, agențiile pentru dezvoltare regională exercită atribuțiile menționate la alin. (1), în conformitate cu regulamentele Comisiei Europene.(3) În calitate de autorități de management, agențiile pentru dezvoltare regională încheie acorduri distincte de colaborare cu Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în care sunt stabilite termenele și documentele în baza cărora se realizează transferul sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile.  +  Capitolul III Mecanisme financiare specifice funcției de plată a Autorității de management pentru programele operaționale regionale  +  Articolul 6(1) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program operațional se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și se reflectă în anexă la bugetul Ministerului Finanțelor Publice.(2) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, încheie contracte de finanțare cu beneficiarii, respectiv decizii/ordine de finanțare, în limita sumelor aferente creditelor de angajament, și efectuează plăți în limita sumelor aferente creditelor bugetare cuprinse în anexă la bugetul Ministerului Finanțelor Publice și au responsabilitatea reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor.(3) Agențiile pentru dezvoltare regională fundamentează, justifică și utilizează în condiții de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate sumele prevăzute la alin. (2).(4) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice, prin legea bugetară anuală, se aprobă credite de angajament și credite bugetare pentru asigurarea fondurilor reprezentând cofinanțare din bugetul de stat, precum și cheltuieli neeligibile, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaționale regionale, stabilite conform legii în sarcina autorităților de management.(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se cuprind în proiectul de buget al Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare program operațional regional în parte, pe baza propunerilor transmise de către fiecare autoritate de management pentru programele operaționale regionale, întocmite în baza graficelor de rambursare din contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii.(6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetare anuale sau a legilor de rectificare, după caz, autoritatea de certificare și plată încheie cu fiecare autoritate de management pentru programele operaționale regionale convenții de finanțare în limita creditelor de angajament și bugetare aferente valorii anuale a programelor operaționale. Convenția de finanțare reprezintă angajament legal pentru fondurile publice aprobate potrivit alin. (4), în baza căruia Autoritatea de certificare și plată deschide și transferă fondurile în conturile de disponibil corespunzătoare ale Autorității de management.(7) Convenția de finanțare, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă acordul scris încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de certificare și plată și fiecare agenție pentru dezvoltare regională în calitate de Autoritate de management pentru programul operațional regional, prin care sunt stabilite atribuțiile, responsabilitățile, termenele și condițiile privind programarea bugetară și transferul fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente cofinanțării și cheltuielilor neeligibile aferente implementării proiectelor în cadrul programelor operaționale regionale, stabilite în condițiile legii în sarcina autorităților de management.(8) Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, inclusiv cele aferente prefinanțării, se transferă de către Autoritatea de certificare și plată în conturile de disponibil ale autorităților de management ale programelor operaționale regionale deschise la Trezoreria Statului, la termenele și pe baza cererilor de fonduri, respectiv a altor documente prevăzute în acordurile prevăzute la art. 5 alin. (3).(9) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale efectuează plăți către beneficiari din fondurile transferate de Autoritatea de certificare și plată, în baza acordurilor de colaborare prevăzute la art. 5 alin. (3) și a convențiilor de finanțare prevăzute la alin. (7).(10) În baza convențiilor de finanțare încheiate potrivit prevederilor alin. (7), agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, întocmesc și transmit lunar sau ori de câte ori este nevoie cereri de fonduri pentru asigurarea fondurilor aferente cofinanțării din bugetul de stat, precum și a cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor implementate în cadrul programelor operaționale regionale, în vederea efectuării plăților către beneficiari.(11) La întocmirea cererilor prevăzute la alin. (10), agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, au obligația de a lua în considerare gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziție anterior, cu respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective.(12) Autoritatea de certificare și plată transferă agențiilor pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, în conturi distincte de disponibil deschise la Trezoreria Statului, sumele solicitate în baza cererilor de fonduri prevăzute la alin. (8) și (10).(13) Pentru sumele prevăzute la alin. (2) și (8) agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, întocmesc raportări contabile în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice.(14) Disponibilitățile din sumele transferate potrivit alin. (12), rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile autorităților de management pentru programele operaționale regionale, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 7(1) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, autorizează la plată cheltuielile declarate de beneficiari și efectuează plăți către aceștia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la nivel național și european și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.(2) Pentru sumele autorizate la plată din fonduri externe nerambursabile, cofinanțarea asigurată din bugetul de stat, precum și pentru plata cheltuielilor neeligibile stabilite în condițiile legii în sarcina Autorității de management, agențiile pentru dezvoltare regională virează fondurile în conturile deschise de beneficiarii instituții publice la Trezoreria Statului și de alte categorii de beneficiari decât instituții publice la Trezoreria Statului sau la instituții de credit în funcție de opțiunea acestora.  +  Articolul 8(1) Pentru utilizarea sumelor aferente axei prioritare de asistență tehnică a fiecărui program operațional regional, Agenția pentru Dezvoltare Regională are obligația de a asigura o separare adecvată a funcțiilor, respectiv între calitatea de beneficiar al asistenței tehnice și calitatea de autoritate de management și de a lua măsurile necesare pentru evitarea conflictelor de interese și de prevenire a neregulilor și a fraudelor.(2) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de beneficiar al asistenței tehnice, au calitatea de autorități contractante în sensul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, efectuează plăți către furnizorii de produse, prestatorii de servicii, executanții de lucrări, salariați precum și față de terți, pe baza angajamentelor legale încheiate conform legii și a deciziilor/ordinelor de finanțare semnate.(3) Pentru sumele alocate cu destinația de asistență tehnică, agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de beneficiari, au rolul de autorități contractante și sunt obligate să respecte prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice.(4) Pentru sumele primite din fondurile aferente asistenței tehnice, agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, întocmesc raportări contabile în condițiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor. (la 28-06-2022, Alineatul (4) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022 )  +  Capitolul IV Mecanisme specifice altor funcții exercitate de autoritățile de management pentru dezvoltare regională  +  Articolul 9(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, exercită controlul asupra cheltuielilor efectuate de către beneficiarii care au contracte de finanțare legal încheiate cu acestea, inclusiv asupra contractelor de achiziții publice/sectoriale încheiate de beneficiari, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Controlul exercitat de către agențiile pentru dezvoltare regională în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale este limitat la clauzele asumate ale contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii de finanțare.(3) În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăți/rambursări următoare și/sau executarea garanțiilor bancare, prevăzute la art. 38 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, agențiile pentru dezvoltare regională în calitate de autorități de management transmit organelor fiscale competente titlurile executorii prevăzute la art. 43 din același act normativ, împreună cu dovada comunicării acestora către beneficiari, care poate fi transmisă inclusiv în format electronic, în vederea aplicării prevederilor art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Agențiile pentru dezvoltare regională, în calitate de autorități de management pentru programele operaționale regionale, pot delega constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora către un organism intermediar, pe bază de acord de delegare încheiat potrivit prevederilor art. 4 alin. (1).  +  Articolul 10Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației desemnează o structură de specialitate care asigură coordonarea operațională a programelor operaționale regionale, exercitând în acest sens următoarele atribuții principale:a) sprijină Ministerul Fondurilor Europene și agențiile pentru dezvoltare regională în procesul de negociere cu Comisia Europeană aferent perioadei de programare 2021-2027;b) contribuie, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene, la elaborarea și transmiterea spre aprobare către Comisia Europeană a celor opt programe operaționale regionale;c) contribuie la încadrarea bugetelor programelor operaționale regionale în obiectivele de concentrare tematică, cu respectarea liniilor de intervenție specifice;d) asigură măsurile necesare implementării deciziilor Guvernului privind cele opt programe operaționale regionale;e) asigură măsurile necesare pentru coordonarea comitetelor de monitorizare a celor opt programe operaționale regionale și monitorizează implementarea deciziilor acestor comitete;f) elaborează, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene și în colaborare cu agențiile pentru dezvoltare regională metodologii unitare pentru buna implementare a programelor operaționale regionale.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 11Fiecare agenție pentru dezvoltare regională dispune măsuri organizatorice și de pregătire a sistemului de management și control pentru programul operațional regional gestionat.  +  Articolul 12În termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Fondurilor Europene propune Guvernului aprobarea prin hotărâre a cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Fondurilor Europene propune Guvernului aprobarea prin hotărâre a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027.  +  Articolul 14În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emite ordinul comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice, prevăzut la art. 6 alin. (13) și art. 8 alin. (4).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Călin-Ioan Bota,
  secretar de stat
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 29 iulie 2020.Nr. 122.-----