ORDIN nr. 140 din 22 decembrie 2021privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 6 ianuarie 2022    Având în vedere prevederile:– art. 8 lit. g) și art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. 130 alin. (1) lit. d),e) și e^2),art. 145 alin. (4) lit. n) și art. 151 alin. (1) și (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Standardul de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorul de transport și de sistem va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 11 decembrie 2015.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.  +  Articolul 5Pentru anul gazier 2021-2022 operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale are obligația de a transmite la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de a publica pe pagina proprie de internet situația privind indicatorii de performanță în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015.  +  Articolul 6De la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și până la data de 1 octombrie 2022, operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale are obligația de a efectua configurările necesare sistemelor informatice și ale bazelor proprii de date în vederea implementării prevederilor Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin prezentul ordin.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 22 decembrie 2021.Nr. 140.  +  ANEXĂSTANDARD DE PERFORMANȚĂpentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale