REGULAMENT din 23 februarie 2022privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 25 februarie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 8 din 23 februarie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187 din 25 februarie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Scop și domeniu de aplicare  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește etapele și condițiile privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale.(2) Scopul prezentului regulament urmărește asigurarea unui cadru unitar, transparent și nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică în relațiile dintre operatorul de transport și de sistem și:a) persoanele juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;b) utilizatorii rețelei care solicită modificarea instalației de racordare, determinată de necesitatea:(i) redimensionării acesteia în vederea asigurării unor parametri tehnologici superiori;(ii) separării dintr-un racord comun;(iii) reamplasării acesteia;c) unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi finanțate prin fonduri nerambursabile;d) persoanele juridice prevăzute la lit. a), solicitanții prevăzuți la lit. c), precum și utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport pentru racorduri și SRMP;e) operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Secţiunea a 2-a Abrevieri, termeni și expresii  +  Articolul 3(1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni și expresii se definesc după cum urmează:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conține informații premergătoare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;c) ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport și de sistem, la cererea unui solicitant pentru racorduri și SRMP;d) CF - client final;e) GNL - gaz natural lichefiat;f) OE - operator economic autorizat de ANRE;g) OTS - operatorul de transport și de sistem;h) PVT - punct virtual de tranzacționare;i) SRMP - stația de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;j) ST - sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este un OTS licențiat de ANRE;k) UR - utilizatorul rețelei în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 89^1 din Lege;l) instalație de racordare - ansamblul format racord și SRMP;m) Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;n) Norme tehnice - Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare;o) Ordonanță - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020;p) Procedura - Procedura privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorilor de transport și de sistem, de distribuție și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și ale terminalelor GNL, aprobată prin ordin al președintelui ANRE;q) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părți componente ale ST;r) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5) din Lege;s) racord - conducta definită în conformitate cu art. 100 pct. 76 din Lege;t) racordare - ansamblul activităților necesare realizării/modificării și punerii în funcțiune a racordului și a SRMP;u) solicitant - persoana juridică menționată la art. 2 lit. a)-d), care adresează OTS o cerere scrisă în vederea racordării la ST;v) tarif de analiză - tariful stabilit în baza metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și a valorii medii a unui racord, aprobată prin ordin al președintelui ANRE, care reprezintă contravaloarea activităților întreprinse de OTS pentru analizarea cererii de racordare la ST;w) tarif de racordare - tariful stabilit în baza metodologiei de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport și distribuție din sectorul gazelor naturale și a valorii medii a unui racord, aprobată prin ordin al președintelui ANRE;x) contract de finanțare - contractul privind participarea la finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei de transport al gazelor naturale necesară realizării racordării la ST, încheiat între solicitant și OTS, întocmit în baza procedurii privind finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Lege și în legislația aplicabilă în domeniul gazelor naturale.  +  Capitolul II Procesul de racordare la ST  +  Secţiunea 1 Informații generale  +  Articolul 4(1) Pentru realizarea racordării la ST a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-d) se parcurg următoarele etape:a) transmiterea și înregistrarea la OTS a cererii de racordare la ST, întocmită conform anexei nr. 1, și achitarea tarifului de analiză;b) documentarea și informarea solicitantului asupra procesului de racordare;c) emiterea ATR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoțit de:(i) oferta de contract de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale, întocmit conform anexei nr. 3, respectiv oferta de contract de finanțare, după caz;(ii) schița cu soluția tehnică de racordare la ST, întocmită conform anexei nr. 4;d) încheierea contractului de racordare între OTS și solicitant și, după caz, a contractului de finanțare pentru extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1^2) din Lege;e) realizarea lucrărilor de racordare pentru extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, respectiv pentru realizarea instalației de racordare, recepția și punerea în funcțiune a acestora, conform prevederilor din Lege.(2) Dacă racordarea impune și execuția unei extinderi a rețelei de transport al gazelor naturale, se procedează astfel:a) dacă extinderea rețelei de transport al gazelor naturale este cuprinsă în planul de investiții anual, instalația de racordare se execută în cadrul aceluiași proiect;b) dacă extinderea rețelei de transport al gazelor naturale nu este cuprinsă în planul de investiții anual atunci:(i) se cuprinde în planul de investiții anual aflat în derulare, în conformitate cu prevederile Procedurii, avându-se în vedere prevederile din art. 151 alin. (1) din Lege;(ii) se cuprinde în planul de investiții al anului următor și/sau în cazul lucrărilor complexe poate fi cuprinsă în planuri multianuale, în condiții de eficiență economică; oferta de contract de racordare/finanțare se emite în consecință, cu precizarea în contractul de racordare/finanțare a etapelor anuale care se realizează/modalității de finanțare și cuantumului acesteia;(iii) solicitantul are dreptul de a finanța extinderea rețelei de transport al gazelor naturale cu recuperarea sumei investite, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1^2) din Lege.(3) În vederea inițierii procesului de racordare la ST, solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a)-c) adresează OTS o cerere de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale, respectiv precizează modalitatea de modificare a instalației de racordare.(4) În termen de 20 de zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (3), OTS transmite un ATP în conformitate cu modelul precizat în anexa nr. 2, cu completarea pct. 1 și 2, și care mai cuprinde cel puțin următoarele informații:a) informații despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctului de racordare posibil; în cazul în care în scopul racordării solicitantului se constată necesitatea realizării unei extinderi a rețelei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informații în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;b) caracteristicile tehnice estimate ale racordului și ale SRMP;c) etapele procesului de racordare la ST și durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acțiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum și documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;d) estimarea condițiilor de eficiență în cazul necesității extinderii rețelei de transport al gazelor naturale.(5) Parcurgerea etapei preliminare de informare este obligatorie pentru solicitanți.  +  Secţiunea a 2-a Cererea de racordare la ST  +  Articolul 5(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conținutul acesteia și documentele ce o însoțesc.(2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect și/sau dacă documentele ce o însoțesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), indicând datele și documentele lipsă și/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.(3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conține inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare și/sau documentele ce o însoțesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentație incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.(4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.  +  Articolul 6Solicitantul își poate retrage cererea de racordare în orice moment până la emiterea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea soluției de racordare la ST și emiterea ATR  +  Articolul 7(1) În termen de cel mult:a) 30 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OTS emite ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la ST și oferta de contract de racordare în situația în care nu este necesară realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale;b) 40 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OTS emite ATR însoțit de schița cu soluția tehnică de racordare la ST; oferta de contract de racordare, respectiv oferta de contract de finanțare în situația în care este necesară realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, avându-se în vedere informațiile prevăzute la art. 4 alin. (4).(2) Racordul și SRMP-ul se amplasează în limitele distanței de siguranță a conductei de transport al gazelor naturale.(3) La stabilirea soluției tehnice de racordare prevăzute la alin. (1), OTS are în vedere cel puțin următoarele:a) existența obiectivelor/conductelor părți componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea;b) limitele capacităților de transport și regimurile tehnologice, precum și necesitatea menținerii calității serviciului de transport pentru utilizatorii ST;c) prevederile Normelor tehnice;d) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanți prin intermediul racordului și SRMP, în situația în care OTS primește simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare unic.  +  Articolul 8(1) Dacă după stabilirea soluției de extindere și/sau racordare se impune schimbarea acesteia, ca urmare a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OTS stabilește în termen de 30 de zile o nouă soluție, cu informarea solicitantului, și actualizează ATR și contractul de racordare, dacă acesta a fost încheiat între părți.(2) OTS păstrează în arhiva electronică toate ATR-urile emise, precum și schițele soluțiilor tehnice de pe toată durata de funcționare a obiectivelor ST.(3) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune a instalației de racordare/extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării, OTS constată necesitatea modificării acesteia sau a schimbării soluției, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiții de siguranță, OTS stabilește o nouă soluție, cu informarea UR, și realizează toate lucrările impuse de noua soluție pe cheltuiala proprie, fără afectarea continuității în alimentare cu gaze naturale a CF.(4) În situația prevăzută la alin. (3), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare inițial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/ sistemelor utilizatorului rețelei până la noul punct de delimitare.  +  Articolul 9Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;b) după dezafectarea racordului și/sau SRMP la cererea CF;c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă;d) dacă nu a fost returnat semnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în regulament;e) în cazul rezilierii contractului de racordare la ST.  +  Articolul 10(1) În situația modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului de racordare în perioada de valabilitate a ATR, acesta sau, după caz, noul proprietar are obligația de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de documente justificative care se depun în copie.(3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.(4) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondență indicată de solicitant, ATR actualizat însoțit, după caz, de propunerea de act adițional la contractul de racordare, în cazul în care acesta a fost încheiat.  +  Articolul 11(1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.(2) În situația prevăzută la alin. (1), OTS are obligația de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondență indicată în cerere, duplicatul.(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.  +  Secţiunea a 4-a Contractul de racordare  +  Articolul 12(1) În oferta de contract de racordare sunt prevăzute cel puțin următoarele:a) datele de identificare ale părților contractante;b) obiectul contractului;c) lucrările necesar a fi desfășurate de către OTS/solicitant pentru realizarea instalației de racordare, respectiv a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale de către OTS, corelate cu datele și informațiile din ATR, precum și termenele și condițiile de realizare a acestora, defalcate pe faze;d) drepturile și obligațiile părților contractante;e) valoarea estimată a lucrărilor și modalitățile de plată a acestora;f) durata contractului;g) condițiile de valabilitate a contractului;h) regimul de răspunderi și despăgubiri, inclusiv garanții pentru situația în care obiectivele nu au putut fi puse în funcțiune;i) căile de soluționare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) lit. c) includ și dobândirea dreptului de uz și servitute:a) asupra terenului/terenurilor pe care se amplasează instalația de racordare, respectiv extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, în favoarea OTS, în condițiile Legii;b) asupra terenurilor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, respectiv a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, în condițiile Legii, pe baza acordurilor obținute de către solicitant, în numele OTS, de la proprietarii persoane fizice sau juridice ce dețin aceste terenuri, cu luarea în considerare a zonelor de protecție și de siguranță ce se instituie.  +  Articolul 13(1) Solicitantul transmite OTS, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primire, un exemplar semnat al contractului de racordare și, după caz, al contractului de finanțare a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării, asumate prin semnătură.(2) OTS clasează cererea de racordare la ST, în situația în care solicitantul nu transmite OTS exemplarele de contract prevăzute la alin. (1) și notifică solicitantul în legătură cu aceasta.  +  Secţiunea a 5-a Proiectarea/Execuția și punerea în funcțiune a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării  +  Articolul 14(1) În termen de maximum:a) 120 de zile de la semnarea contractului de racordare de către solicitant, OE ales de către OTS sau solicitant este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic, în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, a autorizației de construire, pentru instalația de racordare;b) 120 de zile de la semnarea contractului de racordare de către solicitant, OE desemnat conform art. 151 alin. (1^1) din Lege este obligat să asigure întocmirea documentației tehnice/proiectului tehnic, în vederea obținerii certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, a autorizației de construire, avizare în Consiliul Tehnico-Economic, pentru extinderea rețelei transport al gazelor naturale.(2) Verificarea proiectului pentru instalația de racordare/ extinderea rețelei de transport al gazelor naturale se realizează în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Dacă sunt necesare avize care se obțin în baza unor proiecte de specialitate, termenul prevăzut la alin. (1) se decalează corespunzător până la obținerea acestora, cu înștiințarea solicitantului.(4) Toate avizele/autorizațiile pentru realizarea racordului, SRMP și/sau a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării se solicită și se obțin în numele OTS.  +  Articolul 15(1) OTS realizează extinderea rețelei de transport al gazelor naturale necesară racordării cu respectarea planurilor de investiții anuale, aprobate de ANRE și în condiții de eficiență economică, conform reglementărilor ANRE.(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) în care realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibilă a fi realizată de OTS în planul de investiții anual/multianual, în cazul documentației complete, solicitantul poate finanța lucrările extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), OTS returnează suma investită de solicitant, în condițiile de eficiență economică, conform reglementărilor ANRE.  +  Articolul 16(1) OTS realizează lucrările aferente:a) instalației de racordare prin operatori economici autorizați ANRE;b) extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării, prin operatori economici autorizați ANRE, cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice.(2) Lucrările de proiectare, respectiv execuție a lucrărilor aferente instalației de racordare se pot realiza și prin intermediul unui OE selectat de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. a)-c).(3) OE care execută racordul și SRMP solicită OTS, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuție, desemnarea unui reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.(4) Recepția racordului și a SRMP se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării OE autorizat ANRE care a executat racordul și/sau SRMP.(5) Punerea în funcțiune a racordului și a SRMP se face în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii notificării OE autorizat ANRE care a executat racordul și SRMP, având în vedere clauzele prevăzute în contractul de racordare la ST, precum și în conformitate cu prevederile Normelor tehnice, respectiv dispozițiile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.  +  Articolul 17(1) Punerea în funcțiune a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării se realizează în termenul prevăzut în contractul de racordare.(2) OTS are dreptul de a monta mijlocul de măsurare numai după:a) încheierea contractului de transport al gazelor naturale;b) încheierea contractului de echilibrare și acces la PVT;c) prezentarea documentelor care atestă deținerea unei licențe de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, după caz.  +  Articolul 18(1) Extinderea rețelei de transport al gazelor naturale realizate este inclusă în proprietatea OTS.(2) Instalația de racordare este inclusă în patrimoniul OTS, dacă lucrările de racordare sunt finanțate de solicitant; în cazul finanțării instalației de racordare de către OTS, aceasta intră în proprietatea operatorului de transport al gazelor naturale.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care lucrările de racordare la punctele de intrare în ST sunt finanțate de un solicitant care este producător de gaze naturale, SRMP-ul, parte a instalației de racordare, este în proprietatea acestei categorii de solicitanți în condițiile Legii. (la 27-06-2022, Articolul 18 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 89 din 22 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 27 iunie 2022 )  +  Articolul 19(1) Racordul și SRMP realizate și finanțate prin fonduri nerambursabile de către solicitanții prevăzuți la art. 2 lit. c) sunt în proprietatea acestora și sunt operate de OTS, în condițiile din Lege.(2) Pentru obiectivele ST finanțate de solicitanții de la art. 2 lit. c), OTS are drepturile prevăzute la art. 108 alin. (1) din Lege.(3) Lucrările prevăzute la art. 2 lit. b) solicitate de UR sunt suportate de aceștia și se realizează prin intermediul OE selectați de solicitant. Verificarea proiectelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Lege.(4) Obiectivele rezultate în urma lucrărilor prevăzute la alin. (3) intră în patrimoniul OTS.(5) Punerea în funcțiune a obiectivelor ST prevăzute la alin. (4) se realizează în conformitate cu termenele din contractul de racordare.  +  Capitolul III Informări și căi de comunicare  +  Articolul 20OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfășoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.  +  Articolul 21OTS organizează un sistem de informare a solicitanților privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet și prin afișare la biroul specializat de informare și relații cu publicul a următoarelor informații:a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură, adresa de corespondență, număr de telefon, fax și adresă de e-mail;b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare și relații cu publicul, prevăzut cu registratură;c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale și ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet și extrase la sediile administrative, inclusiv:(i) cererea de racordare la ST - modelul prevăzut la anexa nr. 1;(ii) modelul ATR - modelul prevăzut la anexa nr. 2;(iii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST;(iv) alte informații privind procesul de racordare la ST;d) informațiile ce trebuie să fie prevăzute în contractul de racordare la ST și/sau în contractul de finanțare a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, după caz.  +  Articolul 22(1) OTS întocmește, publică și menține pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale.(2) OTS are obligația să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet o procedură operațională proprie prin care se asigură implementarea prevederilor prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 23OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondență indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferința pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 24(1) Solicitanții au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizați ANRE/verificatorii de proiecte atestați ANRE a prevederilor prezentului regulament.(2) Eventualele neînțelegeri apărute în procesul de racordare la ST și care nu pot fi conciliate la nivelul părților sau prin medierea ANRE se soluționează de către instanțele judecătorești competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(3) Pentru situația în care pentru realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale a fost parcurs procesul de achiziție publică de către OTS, cu respectarea prevederilor legale, iar lucrarea/lucrările nu a/au fost achiziționată(e), se reia procesul de achiziție publică până ce aceasta/acestea este/sunt adjudecată(e).  +  Articolul 25(1) Cererile de racordare depuse la OTS până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative se soluționează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020, iar cererile de racordare depuse la OTS începând cu data de 31.12.2021 se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(2) Avizele tehnice de racordare la Sistemul național de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, își păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  CERERE
  de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale
  Către ..................................................
  SECȚIUNEA 1Datele de identificare ale solicitantului1. Denumirea: ...............................................................................2. Adresa sediului social: localitatea ....................................., str. ..................................... nr. ......, bl. ....., sc. ......., et. ......., ap. ....., județul ........................., codul poștal .................., telefon ........................, fax ......................, e-mail ............................................3. Adresa de corespondență: localitatea ................................., str. .......................................... nr. ......., bl. ......, sc. .........., et. ....., ap. ...., județul ..................., codul poștal ....................., telefon ............................, fax .........................., e-mail ................4. Număr unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: ....................................................5. Reprezentantul legal: .................................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria .......... nr. ................, eliberat/ă de ............................. la data ...................., domiciliat în localitatea ............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ..................., codul poștal .......................................6. Datele de contact ale reprezentantului legal: telefon......................., fax........................, e-mail..............................sau7. Numele și prenumele solicitantului/mandatarului: ..............................................................8. Adresa domiciliului: localitatea ..........................., str. .................................. nr. ......, bl. ..., sc. ....., et. ...., ap. ..., județul ................, codul poștal ................, telefon ........................, fax ........................, e-mail .............................9. Adresa de corespondență: localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ..., județul ............................, codul poștal ...................., telefon ........................, fax ......................, e-mail ......................10. Reprezentantul legal: ......................................................., identificat prin buletin/carte de identitate seria .............. nr. ......, eliberat/ă de .............................. la data ..........................., domiciliat în localitatea ......................, str. ...................... nr. ......, bl. ..., sc. .., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ........., codul poștal ........................11. Tipul solicitantului:a) nou;b) existent;c) persoană juridică/UAT;d) concesionarul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;e) unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia cărora/căreia le-au/i-au fost delegate atributele concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale;f) unitatea administrativ-teritorială și/sau asocierea acesteia, precum și asociația de dezvoltare intercomunitară care solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi, ce urmează a fi realizate cu fonduri nerambursabile.12. Răspunsul OTS la prezenta cerere:- se transmite prin poștă la adresa de domiciliu/sediul social/locul de consum a/al solicitantului sau la adresa mandatarului;- se transmite prin poștă electronică la adresa de e-mail furnizată de solicitant;- se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OTS.13. Comunicarea solicitantului cu OTS se realizează prin:- poștă electronică;- fax;- personal, la sediul OTS;- telefon, sms;- alte căi de comunicare.14. Pentru publicarea pe pagina de internet a OTS a informațiilor cu privire la datele de contact și adresa solicitantului:- este de acord cu publicarea;- nu este de acord cu publicarea.15. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de transport al gazelor naturale, și anume:[ ] de către operatorul de transport al gazelor naturale prin OE desemnat de către OTS;[ ] de către operatorul economic autorizat ANRE, precum și de verificatorul de proiecte atestat ANRE, selectat de solicitant.SECȚIUNEA a 2-aInformații privind obiectivul pentru care se solicită racordarea1. Denumirea: ............................................................................................................2. Amplasamentul: ........................................................................................................3. Scurtă descriere a amplasamentului: ......................................................................4. Scopul racordării: ......................................................................................................5. Scurtă descriere a obiectivului: .................................................................................
  SECȚIUNEA a 3-aParametri tehnici de funcționare în condiții de siguranță a obiectivului pentru care se solicită racordarea- Debit disponibil/necesar:• ......................................... mc/h- Presiune disponibilă/necesară:• minim: .............................. bar (Pa);• maxim: ............................. bar (Pa).SECȚIUNEA a 4-aAlte cerințe specifice1. ......................................................................................SECȚIUNEA a 5-aDocumente anexate cereriiDocumente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice/juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu operatorul ST, în copie, respectiv:- documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemul pentru care se solicită racordarea;- documente și informații cu privire la existența/stadiul de realizare a obiectivelor pentru care se solicită racordarea;- memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, după caz;- dovada achitării tarifului de analiză;- documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice, și, după caz, mandatul;- documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 148 alin. (2) lit. a), a^1), b), c),e) și f) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz;- documente justificative care atestă calitatea solicitanților prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020;- alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii, respectiv documente justificative pentru situațiile prevăzute la art. 2 lit. b) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.
  Data: .............................Reprezentant legal: .............................................….............................(Se specifică numele și prenumele în clar.)Semnătura: ....................................
   +  Anexa nr. 2la regulament
  AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
  la sistemul de transport al gazelor naturale
  nr. .... din ...............
  1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. ...... din data de .........................,...............(datele de identificare ale operatorului de transport și de sistem și ale reprezentatului legal al acestuia)...........,în calitate de titular al licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare (ATR) la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ......... (datele de identificare ale obiectivului/sistemului).....,în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022.2. Descrierea succintă a soluției tehnice de racordare:a) extinderea rețelei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localității ............ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ....................., tip material ................., diametru ..... inch/mm, regim de presiune .... bar (Pa) cu conducta de transport al gazelor naturale pozată în extravilanul ................. localității ......................... aparținătoare comunei/orașului/municipiului ......................., județul ......................, tip material .................., diametru ....... inch/mm, regim de presiune ....... bar (Pa); și/saub) redimensionarea rețelei de transport al gazelor naturale existente în extravilanul localității ........................ aparținătoare comunei/orașului/municipiului ........................, județul ........................., tip material ....................., regim de presiune ...... bar (Pa) de la diametrul ........ inch/mm la diametrul ...... inch/mm;c) punctul de racordare ...............;d) punctul de delimitare ................;e) racordul de gaze naturale existent/nou (tip material) ......................, diametru .... inch/mm, lungime ...... m, debit gaze naturale .... m^3/h, clasa de locație ............, protecția catodică ............, racordat în conducta de transport al gazelor naturale de presiune .... bar (Pa), tip material ..............., diametru ....... inch/mm, amplasată în extravilanul localității ......................................... aparținătoare comunei/orașului/municipiului ................., județul .....................;f) stație de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale (SRMP) existentă/nouă cu următoarele caracteristici tehnice:(i) instalație de reglare: ..................................;(ii) instalație de măsurare: ..............................;(iii) debit în condiții standard: ............./............ mc/h;(iv) presiune minimă/maximă în amonte/aval: ............../............ bar (Pa);(v) filtrare, tip ......................;(vi) separatoare, tip .............;(vii) instalație de odorizare, tip .................;(viii) încălzire a gazelor naturale, tip .........;(ix) supraveghere, tip ....................;(x) poziționată în: [ ] metalic termoizolant [ ] incintă;(xi) sistem de comandă și achiziție de date: ...................;(xii) linie de debite reduse: ...............................;(xiii) altele: ....................... .3. Se anexează prezentului aviz tehnic:a) schița soluției tehnice de racordare la ST, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare, a racordului și a punctului de delimitare;b) oferta de contract de racordare, respectiv oferta de contract de finanțare, după caz.4. Termene și condiții de valabilitate:Valabilitatea ATR încetează în următoarele situații:a) la emiterea unui nou ATR pentru același racord și/sau SRMP;b) după dezafectarea racordului și/sau SRMP la cererea CF;c) prin anularea autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, dovedită prin hotărâre judecătorească definitivă;d) dacă nu a fost returnat de către solicitant contractul de racordare la ST în termenul prevăzut în regulament;e) în cazul rezilierii contractului de racordare la ST.5. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului și a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale și prezintă informații privind condițiile tehnice de realizare/modificare a rețelei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului și SRMP.6. Alte precizări: ..............................................................................................................7. Punerea în funcțiune a racordului și SRMP se realizează în termen de 180 de zile de la obținerea autorizației de construire, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.8. Punerea în funcțiune a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale necesare racordării sistemului de distribuție a gazelor naturale se realizează în termenul prevăzut în contractul de racordare.
  Emitent: .................................................................................................
  (Se specifică denumirea/numele și prenumele în clar.)
  Semnătura reprezentantului legal .................................
   +  Anexa nr. 3la regulament
  CONTRACT DE RACORDARE
  la sistemul de transport al gazelor naturale
  nr. ......../......../........
  I. Părțile contractanteSocietatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., cu sediul în Mediaș, Piața Constantin I. Motaș nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu cu nr. J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13068733, cont IBAN RO28 RNCB 0231 0195 2531 1599, deschis la BCR Mediaș, reprezentată legal prin domnul ...................., în calitate de director general, denumită în continuare operator ST (OTS),șiSocietatea .........................., cu sediul în localitatea ............., str. ........................ nr. .........., județul ........................, înregistrată (în condițiile legii) ..............................., cod unic de înregistrare RO ..........................., cont IBAN ................................., deschis la banca ..........., reprezentată legal prin domnul ........................., în calitate de .................., denumită în continuare solicitant,Unitatea administrativ-teritorială ...................................................................../Asocierea de dezvoltare intercomunitară ......, (municipiul/orașul/comuna)cu sediul în ....., str. ..... nr. ...., județul/sectorul .........., cod poștal ............, înregistrată la ................. cu nr. ......................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ......................., telefon .........., fax .........., cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., reprezentată legal prin ........................, în calitate de ..............................., persoană juridică, denumită în continuare solicitant,au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea clauzelor mai jos stipulate.II. Obiectul contractului  +  Articolul 1(1) Obiectul contractului îl constituie racordarea la ST a obiectivului solicitantului, conform art. 4.(2) Etapele și termenele de realizare a racordului, respectiv a extinderii rețelei de transport a gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 1.III. Definiții  +  Articolul 2(1) Termenii utilizați în prezentul contract sunt definiți în următoarele acte normative:a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege;b) Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2022, denumit în continuare Regulament.(2) Termenii din contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile domeniului gazelor naturale.IV. Documente și date generale  +  Articolul 3Documentele generale, necesare pentru încheierea contractului de racordare la sistemul de transport (ST), sunt:1. Avizul tehnic de racordare (ATR) nr. .........../..........;2. schița soluției tehnice de racordare.  +  Articolul 4Informațiile generale privitoare la obiectivul ce urmează a fi racordat:1. denumirea: .................................2. amplasamentul obiectivului pentru care se solicită racordarea: ............., localitatea ................., județul ...................;3. stadiul fizic de realizare a obiectivului la data încheierii contractului: .................................... .V. Durata contractului  +  Articolul 5(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.(2) Prezentul contract este valabil până la data punerii în funcțiune (PIF) a instalației de racordare în conformitate cu termenul prevăzut în Lege.(3) Dacă este necesară realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale la ST, punerea în funcțiune a instalației de racordare prevăzută la alin. (2) se coroborează cu termenul de punere în funcțiune a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, prevăzută în planul de investiții aprobat de ANRE, respectiv cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege.(4) În cazul finanțării de către solicitant a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, termenul de punere în funcțiune este de cel mult 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire.(5) Lucrările rezultate ca urmare a solicitărilor utilizatorilor de sistem sunt puse în funcțiune în 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire.(6) În situația eliberării cu întârziere de către autoritățile administrative a autorizației de construire, precum și a altor avize și aprobări necesare execuției lucrării ce fac obiectul prezentului contract, din cauze ce nu depind de OTS sau de solicitant, durata de execuție se decalează corespunzător.(7) Dacă realizarea racordului și/sau SRMP presupune și extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, instalația de racordare se execută în cadrul aceluiași proiect cu extinderea rețelei.VI. Valoarea contractului  +  Articolul 6(1) Valoarea totală a lucrărilor necesare realizării instalației de racordare și, după caz, a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesară racordării este detaliată în anexa nr. 2 și are valoarea totală de .................................... lei, la care se adaugă TVA, conform legislației în vigoare.(2) În cazul apariției unor motive care conduc la existența unor diferențe între lungimea prevăzută în Avizul tehnic de racordare nr. .............................. și lungimea proiectată, valoarea se ajustează în mod corespunzător, conform noii lungimi. În acest caz, solicitantul depune acordul scris al fiecărui proprietar de teren afectat de instalația de racordare, respectiv de extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, după caz.(3) Valoarea finală a lucrărilor poate suferi modificări, situație în care aceasta se regularizează la valoarea cheltuielilor înregistrate de OTS în urma întocmirii documentelor justificative privind costurile finale ale lucrării.(4) În situația solicitanților precizați la art. 2 lit. a) și c) din Regulament, cheltuielile cu realizarea racordului și a SRMP sunt suportate de solicitant sau OTS, conform prevederilor din contract.(5) În situația solicitanților precizați la art. 2 lit. a) și c) din Regulament, cheltuielile cu realizarea extinderii conductei de transport suportate de aceștia se recuperează de la OTS în condițiile de eficiență economică, conform reglementărilor ANRE.(6) Lucrările solicitate de UR prevăzuți art. 2 lit. b) din Regulament sunt suportate integral de aceștia.VII. Lucrările desfășurate pentru realizarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, respectiv a racordului și/sau SRMP  +  Articolul 7Etapele desfășurării lucrărilor sunt:a) întocmirea documentației tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale - în sarcina OTS;b) întocmirea documentației tehnice pentru obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a lucrărilor necesare realizării instalației de racordare - în sarcina solicitantului sau OTS, după caz;c) proiectarea extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării - în sarcina OE desemnat de OTS;d) proiectarea racordului și/sau SRMP în sarcina OE selectat de către OTS sau a OE selectat de solicitant;e) verificarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire/proiectului tehnic pentru extinderea rețelei de transport al gazelor naturale necesare/necesar racordării, în sarcina OTS;f) verificarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire/proiectului tehnic pentru instalația de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE - selectat de solicitant sau OTS, după caz;g) avizarea proiectului tehnic în Consiliul Tehnico-Economic al TRANSGAZ - în sarcina OTS;h) execuția extinderii rețelei de transport al gazelor naturale necesare racordării - în sarcina OTS;i) execuția instalației de racordare în sarcina OE selectat de către OTS sau OE selectat de către solicitant, după caz;j) urmărirea lucrărilor pentru execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de racordare, extinderii rețelei de transport al gazelor naturale - în sarcina OTS.VIII. Drepturi și obligații ale OTS  +  Articolul 8OTS are următoarele drepturi:a) să încaseze valoarea lucrărilor, conform prevederilor art. 6;b) să modifice soluția de racordare precizată în avizul de racordare, în condițiile în care soluția stabilită la faza de proiect tehnic conduce, în mod obiectiv, la modificări majore ale soluției indicate în Avizul tehnic de racordare nr. ..... din/data de .............;c) să refuze punerea în funcțiune dacă solicitantul nu a încheiat contractul de transport al gazelor naturale prevăzut la art. 17 alin. (2) din regulament sau dacă solicitantul nu a achitat contravaloarea lucrărilor de racordare prevăzută la art. 6 din prezentul contract;d) să primească contravaloarea activităților efectuate de acesta după momentul semnării contractului din partea solicitantului dacă acesta își retrage cererea după semnarea contractului;e) să sisteze execuția extinderii și/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale și/sau a racordului în situația în care solicitantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale și/sau executantul lucrărilor nu respectă prevederile legale privind execuția obiectivelor din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 9OTS are următoarele obligații:a) să obțină autorizația de construire pentru executarea racordului și/sau SRMP, respectiv pentru extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, în termenul prevăzut în regulament, după caz;b) proiectează și execută instalația de racordare, după caz, respectiv urmărește execuția lucrărilor, participă la recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare;c) proiectează, execută, respectiv urmărește execuția lucrărilor, participă la recepția și punerea în funcțiune a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale;d) să realizeze racordarea obiectivelor solicitantului la ST;e) să asigure întreținerea și reabilitarea instalației de racordare;f) să respecte etapele și termenele prevăzute în anexa nr. 1;g) să pună în funcțiune instalația de racordare, în termen de maximum 6 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul și/sau furnizarea gazelor naturale coroborat cu respectarea termenului din Lege;h) să respecte reglementările legale în vigoare cu privire la asigurarea securității și sănătății în muncă a personalului propriu pe toată durata de execuție a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.IX. Drepturi și obligații ale solicitantului  +  Articolul 10Solicitantul are următoarele drepturi:a) să fie racordat la ST;b) să selecteze un OE pentru proiectarea și execuția instalației de racordare, conform precizărilor din contract;c) să îi fie pusă în funcțiune instalația de racordare, respectiv extinderea rețelei de transport al gazelor naturale, după caz, cu încadrarea în etapele și termenele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 11(1) Solicitantul are următoarele obligații:a) să achite valoarea lucrărilor de racordare conform prevederilor art. 6;b) să scoată temporar sau definitiv, dacă este cazul, din circuitul agricol terenul necesar execuției lucrării (după caz);c) să pună la dispoziția OTS următoarele:(i) terenul necesar realizării SRMP-ului, robinetului de racordare și a altor instalații de suprafață necesare;(ii) căile de acces (rutier/cale ferată etc., după caz);(iii) acordul scris al proprietarilor terenurilor afectate de obiectivul/conducta de transport al gazelor naturale necesar/necesară racordării, respectiv instalația de racordare, după caz, precum și acordul proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul SNT a unei convenții, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de obiectivul/ sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz și de servitute asupra terenurilor afectate de conducta de racord, precum și instalațiile de suprafață;d) orice alte obligații prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile;e) încheierea contractului de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Codului rețelei, în vederea punerii în funcțiune a racordului și SRMP-lui;f) încheierea contractului de echilibrare și de acces la PVT;g) să plătească contravaloarea activităților efectuate de OTS dacă își retrage cererea de racordare la ST după semnarea contractului.(2) În cazul în care solicitantul nu obține toate acordurile proprietarilor afectați și nu comunică acest fapt OTS, acestuia îi incumbă toată răspunderea față de prejudiciul creat proprietarilor pentru care nu s-a obținut acordul și pentru toate consecințele legale aferente.X. Răspunderea contractuală  +  Articolul 12(1) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de achitare a sumelor prevăzute la art. 6 atrage angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de ........... %/zi din valoarea facturii, calculate de la data scadentă pentru plata acestora.(2) Îndeplinirea cu întârziere a obligației de realizare a lucrărilor necesare racordării, prevăzute în prezentul contract, din culpa exclusivă a operatorului ST atrage angajarea răspunderii contractuale, prin aplicarea de penalități de ..........%/zi din valoarea lucrărilor întârziate culpabil, calculate de la data expirării termenului de realizare a instalației de racordare. Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.(3) OTS nu răspunde de întârzierile cauzate în execuția contractului de către solicitant și/sau terți pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, achiziție de utilaje, furnizare a gazelor, execuție a lucrărilor, proiectare etc.(4) În situația în care OTS nu își îndeplinește obligațiile contractuale din culpa sa exclusivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă a termenului de realizare, solicitantul este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract și să primească daune-interese.(5) În situația în care solicitantul nu achită sumele prevăzute la art. 6 în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenței și în situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 11, operatorul ST este îndreptățit să rezilieze unilateral prezentul contract, prin transmiterea unei notificări, fără punere în întârziere sau alte formalități, și să solicite plata de daune- interese.XI. Încetarea contractului  +  Articolul 13Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:a) la expirarea duratei contractului, stabilită conform art. 5 alin. (2);b) în cazul rezilierii contractului, în situația prevăzută la art. 12 alin. (4) și (5);c) la solicitarea uneia din părți, sub condiția notificării prealabile în termen de 5 zile calendaristice, cu acordul celeilalte părți.XII. Notificări  +  Articolul 14(1) Părțile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să își notifice reciproc orice modificare a circumstanțelor avute în vedere la data semnării acestuia, în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii acestora.(2) În cazul în care notificarea se face prin poștă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data menționată pe această confirmare de către oficiul poștal primitor.(3) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.XIII. Forța majoră  +  Articolul 15(1) Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil care exonerează de răspundere partea care îl invocă.(2) Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să îl notifice celeilalte părți în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 15 zile calendaristice de la aceeași dată.(3) Cazurile de forță majoră vor fi certificate conform reglementărilor în vigoare.(4) În cazul în care forța majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părțile au dreptul să solicite desființarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.XIV. Soluționarea litigiilor  +  Articolul 16(1) Părțile contractante convin ca toate neînțelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.(2) În caz contrar, litigiile vor fi depuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.XV. Clauze finale  +  Articolul 17Părțile contractante pot conveni modificarea și/sau completarea prezentului contract prin act adițional, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 18Părțile contractante încheie un act adițional pentru regularizarea valorii lucrărilor pentru racordare stabilite inițial la art. 6 alin. (1), dacă este cazul.  +  Articolul 19Termenii de specialitate utilizați în prezentul contract sunt definiți de legislația în vigoare.  +  Articolul 20Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum și cu celelalte reglementări în vigoare.  +  Articolul 21Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.  +  Articolul 22Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul contract.  +  Articolul 23Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ……/……/……, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
  Operator ST,
  ................................
  Solicitant,
  ................................
   +  Anexa nr. 1la contract
  Etape și termene de realizare a racordului, respectiv a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale
  Nr. crt.Denumirea etapeiTermenul de realizare*
  1. Proiectarea extinderii rețelei de transport și/sau instalației de racordare120 de zile de la semnarea contractului de racordare de către solicitant și achitarea de către acesta a valorii lucrărilor necesare realizării racordului și SRMP/extinderii rețelei de transport al gazelor naturale, conform art. 6 alin. (1) și (2) din contract
  2.Execuție pentru extindere de conductă și/sau racordConform planului de investiții aprobat de ANRE pentru extinderea de rețelei de transport al gazelor naturale, respectiv coroborat cu termenul din contractul de racordare pentru extinderea rețelei de transport al gazelor naturale prevăzut la art. 5 alin. (3) din contract180 de zile de la obținerea autorizației de construire care includ termenele de la etapele de la nr. crt. 4 și 5 din prezentul tabel, pentru instalația de racordare
  3.Recepție și punere în funcțiune extindere rețea de transport al gazelor naturaleConform planului de investiții aprobat de ANRE180 de zile de la obținerea autorizației de construire în cazul finanțării extinderii rețelei de transport al gazelor naturale de către solicitant
  4.Recepție instalație de racordare5 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat de ANRE care a executat racordul și/sau SRMP
  5.Punerea în funcțiune PIF6 zile lucrătoare după îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de consum gaze naturale, conform art. 9 lit. f) din contract
  * Termenele pentru întocmirea documentației tehnice, depunerea în vederea obținerii autorizației de construire, respectiv proiectarea și avizarea în Consiliul Tehnico-Economic au valori maximale.
   +  Anexa nr. 2la contract
  Valoarea totală a lucrărilor necesare realizării instalației de racordare, respectiv a extinderii rețelei de transport al gazelor naturale
  a) Extinderea și/sau redimensionarea rețelei de transport al gazelor naturale - finanțate de solicitant/OTS sunt/este în valoare de ....................... lei, din care TVA ..........;b) Racordul și SRMP - finanțate de solicitant/OTS sunt în valoare de ........................................ lei, din care TVA ...................... .
   +  Anexa nr. 4la regulamentOperatorul sistemului de transport al gazelor naturale ....................................
  Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale
  - model -
  1. Numărul și data de înregistrare a cererii de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale: ....................................... și/sau2. Solicitant: .......... (numele și prenumele/denumirea).......3. Amplasament:[ ] extinderea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale ........(adresa completă)...........;[ ] racord și/sau stația de reglare-măsurare-predare: ............(adresa completă).......
  LEGENDĂ:(Se vor specifica toate reprezentările grafice/semnele convenționale ale caracteristicilor tehnice noi și/sau existente aferente conductelor de transport, racordului și/sau stației de reglare-măsurare-predare prevăzute în desenul de mai sus.)Reprezentant al operatorului sistemului de transport al gazelor naturale, care întocmește schița: .............(numele și prenumele)...............Tip autorizație instalator: .................Nr. legitimație: ................................Data întocmirii schiței: .......................................Semnătura: ..................................
  -----