ORDIN nr. 8 din 23 februarie 2022pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 25 februarie 2022    Având în vedere prevederile:– art. 130 alin. (1) lit. e),art. 148 alin. (2) și ale art. 151 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2020,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 879 din 25 septembrie 2020, se abrogă.  +  Articolul 3Operatorul de transport și de sistem, operatorii economici autorizați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale și verificatorii de proiecte atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    Dumitru Chiriță
    București, 23 februarie 2022.Nr. 8.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale